skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter"

Transkript

1 skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse

2 skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru, oppleve profesjoell kust og kultur. Buskerud fylkeskommue koordierer, produserer og distribuerer skolesekktilbudet hvert år til 21 kommuer, 150 bare- og ugdomsskoler og elever. SKOLEN SOM KULTURARRANGØR I gjeomsitt får e gruskole i Buskerud besøk av 18 DKS-arragemeter i løpet av et skoleår, oe som setter store krav til logistikke rudt arragemetee. For at elevee skal få gode kust- og kulturopplevelser spiller skole e stor og viktig rolle som kulturarragør. REKTORS ROLLE Mage rektorer velger å delegere arbeidet videre til e kulturkotakt, me det er allikevel viktig å presisere at det er rektoree som er asvarlig for at DKS fugerer på si skole. E egasjert rektor er e forutsetig for at DKS skal bli e suksess for skole. God kommuikasjo mellom kulturkotakt og skoles ledelse er vesetlig. Faste møter der DKS-programmet ilemmes i alle skoles plaer, på et tidlig tidspukt, effektiviserer DKS-arbeidet for skole. Nettverkstreff i DKS som Kulturtreff, regiosmøter og kulturkotaktmøter bidrar også til å kvalitetssikre DKS på de ekelte skole. Vi ser at det gir e positiv effekt å gi kulturkotakt kompesasjo for arbeidet. KULTURKONTAKTENS ROLLE Kulturkotakt har asvar for de praktiske gjeomførige av DKSarragemetee ved si skole. Kulturkotakt skal sørge for at elevtall, ukepla for de ulike triee, riktig kotaktiformasjo som e-post, telefo og tekiske opplysiger om skoles spillested, er lagt i i turéleggigsverktøyet vi kaller KSYS, eller er formidlet til turékoordiator i fylket. Kulturkotakt må selv sørge for at iformasjoe stemmer for si skole. Det er på bakgru av dee iformasjoe at turéee blir lagt. Ma ka hevede seg til kommuekotakt eller DKS Buskerud for veiledig. Kulturkotakt skal holde seg orietert om DKS-besøkee som kommer til skole. Dette iebærer å holde seg løpede orietert om turépla og ae iformasjo og praktiske opplysiger som ma fier på: I iformasjoe som ligger på hjemmeside, står krav til spillelokaler, publikumsatall, tekiske krav til utstyr, bledig av viduer, behov for ekstra strøm etc. I tillegg til å sikre iformasjosflyt til kolleger om kulturaktiviteter som kommer, bør alle elever og lærere få iformasjo om besøkee i god tid. Legg gjere i DKS-aktivitetee i skoles aktivitetskaleder/ukepla (på Froter, It s Learig el.l.) Iformer kolleger via persoalmøter, e-post, hjemmeside, oppslagstavle, post i hyllee el.l. Hver skole fier si form. Det er også viktig å iformere foreldre og foresatte om DKS-arragemeter. Dette ka gjøres på ukeplaer, ukebrev og via FAU. Vær oppmerksom på om di skole skal besøke e ae skole, eller får besøk av e skole. Sørg da for å sakke med kulturkotakt ved dee skole. Iformer kotorpersoell. Det ka være lurt å avtale at kotoret/ekspedisjoe er oppmøtested for utøvere. Kulturkotakte er asvarlig for å være vertskap og ta i mot gjestee. Utøvere tar kotakt på forhåd, slik at tidspukt for akomst ka avtales. Evaluerig av DKS-besøkee sikres av kulturkotakte og gjøres i etterkat av hvert ekelt besøk. De fleste kommuer har kulturkotaktmøter. Dette er et viktig møtested for alle kulturkotakter fordi e på disse møtee utveksler relevat iformasjo og deler erfariger. Når e kulturkotakt slutter må de ye kulturkotakte få e iførig i oppgavee og y kotaktifo meldes til DKS-admiistrasjoe. 2 3

3 læreres rolle LÆRERENS ROLLE Lærere er viktige rollemodeller for elevee i møte med kust og kultur. Gjeom å iformere og forberede elevee på besøket legges det til rette for gode kust- og kulturopplevelser. Det utarbeides lærerveilediger til de fleste kulturarragemeter som gir gode idéer til elevoppgaver og forarbeid. Se Mage av arragemetee foregår klassevis. Da er det lærere og ikke kulturkotaktes asvar å følge opp. Lærere skal følge elevee til arragemetet og være tilstede som deker samme med sie elever. Lærere sørger for at elevee går klassevis og rolig i i kulturareae. Læreres bidrag er vesetlig for at DKS skal være e viktig ressurs i udervisige. kulturvertes rolle KULTURVERTENS ROLLE Kulturverter er elever som har viktige arragøroppgaver år skole får DKS-besøk. Det å være kulturvert er e verdifull lærigsprosess for eleve. De får blat aet treig i praktisk tilretteleggig av arragemetee og det ka være e god øvelse i mutlig fremførig. Erfarigee viser at skoler som har kulturverter har svært vellykkede DKS-besøk. Det ka være e god løsig å velge ut kulturvertee ete ved søkad eller valg. Da skaper e egasjemet og begeistrig rudt vervet. Kulturvertees oppgaver ka være: Fie ut litt om utøvere på forhåd og det som skal skje uder besøket, søk etter ifo på iterett. Iformere medelever og lærere om at oe skal skje altså: markedsfør aktivitete. Ma ka for eksempel hege opp plakater/oppslag, lage plakater eller presetere for klasse. Da er det viktig å sakke høyt ok, kue det ma skal si og være etusiastisk. Skrive i skoleavis/ettsider, eller kotakte lokalavisa og fortelle om hvem som kommer og hør om de vil skrive om besøket. Gjøre klar rom der aktivitete skal være. Forberede seg på å øske velkomme, øve på hådtrykk, øyekotakt og smil. Ha på kulturvertbåd og møte gjestee utefor skole. Øske gjeste velkomme til di skole. Tilby gjeste e kopp kaffe eller et glass va. Hjelpe til med å bære utstyr som gjestee har med seg. Bærehjelp tregs ofte både før og etter besøket. Sørge for at telefoer, viftealegg og skoleklokker er slått av og at det ikke er trafikk i og ut av lokalet. Sett gjere opp lapp på døra. Husk å si tuse takk for besøket år utøvere er ferdig. Hjelpe til med å rydde lokalet etter at DKS-besøket er ferdig. 4 5

4 årshjul & milepæler sjekkliste år utøvere kommer til skole ÅRSHJUL & MILEPÆLER august: Sjekke at dato og tidspukt som ble bekreftet før sommere fortsatt passer i i skoles årspla. Notere dato og tid for år skole skal motta tilbudet i ukeplaer, årsplaer, Froter, It s Learig etc. Booke aktuelle rom/gymsal på skole og sørge for at lokalee utøvere skal beytte er ledige fra de akommer til de reiser. Kulturkotaktmøter avholdes gjeom hele året. Tidspukt varierer fra kommue til kommue. Nærmere iformasjo får e fra kommuekotakt. Noter datoer. august/september: Kulturverter bør velges. Sørg for å ha ok Kulturvertbåd og -kort. Ved behov for flere kotakt kommuekotakt. september: Kulturtreff - et årlig ettverkstreff for alle som jobber med DKS i Buskerud. Dette er et viktig møtested som er met som ispirasjo til videre arbeid. februar/mars Regiosmøter mai/jui Sjekke og gi tilbakemeldig på DKS-tureee som er klargjort for este skoleår. SJEKKLISTE NÅR UTØVERE KOMMER TIL SKOLEN Før arragemetet Relevat iformasjo fra hjemmeside er sedt til lærere og ledelse ved skole, kotor, elever, ettside, foresatte og satt opp på oppslagstavla. Tekiske spesifikasjoer er gjeomgått (se Kulturverter er ivolvert og forberedt. Elevee er kjet med publikums rolle uder arragemetet. Utøver har tatt kotakt og avtalt akomsttid. Det er avklart hvem som møter utøver hvor. Bærehjelp er avtalt. Være vertskap for utøver. Det er alltid hyggelig å bli tilbudt kaffe/te. Noe utøvere skal raskt avgårde. Sjekk derfor ut hva de har tid til på forhåd. Lokalee er klargjort. Sørg for at skoleklokka ikke riger midt uder arragemetet,stopp støyede vifter, evetuell sømåkig er tatt håd om, skiltig om at arragemet pågår og lokalet er opptatt er satt opp. Deleger oppgavee om ødvedig. Etter arragemetet Bærehjelp er klar (ved behov). Lokalet ryddes. Gjeomføre evaluerig i etterkat. Foto: Lars-Erik Vollebæk DKS-tureee for det este skoleåret plalegges i mars/april. Hvis dere har iformasjoe om elevtall, atall grupper/klasser pr. tri og ukeplaer, for este skoleår, øsker vi at dette legges i i KSYS før 15. mars. Erfarigee tilsier at de fleste skoler ikke har dee iformasjoe klar før jui/august og det vil derfor være behov for å gjøre edriger i turéplaee år skoleåret er i gag. For å få alle detaljer på plass kreves det et godt samarbeid mellom skolee og DKS-admiistrasjoe. 6 7

5 sjekkliste år skole skal besøke e kustistitusjo SJEKKLISTE NÅR skole skal besøke e kustistitusjo Før arragemetet Notere dato og tid for år skole skal reise ut, i ukeplaer, årsplaer, Froter, It s Learig etc. Være sikker på at busser er bestilt. Iformasjo er sedt til kotor, kolleger, elever, ettside, foresatte og satt opp på oppslagstavla. Elevee er godt forberedt på hva de skal oppleve. Elevee er kjet med hvorda de skal oppføre seg uder arragemetet. Etter arragemetet Gjeomføre evaluerig i etterkat. evaluerig Evaluerig Evaluerig av DKS-besøkee gjøres i etterkat av hvert ekelt besøk. Dette ka gjøres ved å: Gå i på velg så di skole fra liste. Liste over produksjoer som kommer til di skole vises. Klikk på de produksjoe det gjelder. Velg evaluerig. Logg deg i i KSYS med brukerav og passord. Når du er ilogget ligger alle tureee ma ka evaluere uder rubrikke Gi tilbakemeldig. Besvar deretter skjemaet og gi evt. kommetarer. Avslutt med å trykke sed i. llebæk Vo Foto: Lars-Erik 8 9

6 orgaisasjosstruktur i buskerud kulturtreff/regiosmøter og kulturkotaktmøter ORGANISASJONSSTRUKTUR I BUSKERUD I Buskerud er De kulturelle skolesekke delt i e regioal del som blir forvaltet av Buskerud fylkeskommue, i tillegg til å bestå av lokale skolesekker som hver ekelt kommue selv er asvarlig for. I de lokale skolesekkee møter elevee kustog kulturuttrykk i samhadlig med lokale profesjoelle utøvere, museer og istitusjoer. I det regioale programmet møter elevee profesjoelle utøvere, som oftest i form av skolebesøk, ie følgede gere: Musikk/Skolekosertordige (produset: Buskerud fylkeskommue/ Rikskosertee ) Litteratur (produset: Buskerud fylkesbiblioteket /Litteraturbruket) Sceekust (produset: Brageteatret og Norsk Sceekustbruk ) Visuell kust (produset: Pilotgalleriet/Kusterseteret i Buskerud/ Nasjoalmuseet) Kulturarv (produset: Buskerud fylkeskommue) Film (produset: Buskerud fylkeskommue/film & Kio) BUSKERU D HEMSEDAL ÅL MUSIKK sceekust litteratur visuell kust kulturarv film GOL HOL NES FLÅ NORE OG UVDAL KULTURTREFF, REGIONSMØTER OG KULTURKONTAKTMØTER Kulturtreff: E dag til ispirasjo og påfyll. E vital møteplass for DKS i Buskerud. Avholdes i september hvert år. Regiosmøter: DKS Buskerud avholder ett regiosmøte i hver av de 5 regioee hvert år. Her vil vi orietere om aktuelle tema og utvikligstik ie De kulturelle skolesekke. Kommuee vil også bli gitt aledig til å promotere sie ege DKStik. Møtee holdes hvert år i februar/mars i følgede regioer: Flesberg, Kogsberg, Nore og Uvdal og Rollag kommue Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål kommue Dramme, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommue Lier, Røyke og Hurum kommue Hole, Krødsherad, Modum, Rigerike og Sigdal kommue Kulturkotaktmøter: Dette er møter som avholdes mellom kommuekotakte og kulturkotaktee på skolee. Disse møtee bør fugere som dialogmøter, hvor det utveksles erfariger, evalueres og ma gir hveradre tips og råd. Dette er viktig for å utvikle DKS til å fugere optimalt i alle ledd, både for skolee, utøvere og admiistrasjoe. På dee måte vil skolee lettere kue utytte potesialet som ligger i DKS-besøkee. RINGERIKE KRØDSHERAD ROLLAG SIGDAL HOLE MODUM FLESBERG LIER ØVRE EIKER NEDRE EIKER DRAMMEN RØYKEN HURUM KONGSBERG 10 11

7 kotaktifo DKS Buskerud Lill C. Jacobse - DKS Koordiator Buskerud fylkeskommue Tlf: / Mob: / epost: Hege Trømborg - Turékoordiator Buskerud fylkeskommue Tlf: / Mob: / epost: Kustfaglig asvarlig i det regioale DKS-tilbudet: Stia Aase Musikkproduset Buskerud fylkeskommue Tlf: / Mob: / epost: Terje Hartvikse Sceekustproduset Teatersjef Brageteatret Tlf: / Mob: / epost: Stig Elvis Furset - Litteraturproduset Buskerud fylkesbibliotek Tlf: / Tlf: / epost: Ador Roksvåg Produset visuell kust Daglig leder Buskerud KusterSeter Tlf: / / Mob: / epost: Det lokale DKS-tilbudet: Alle kommuee i Buskerud har e ege DKS asvarlig, kalt kommuekotakt. De lokale skolesekkee er i stor grad basert på bidrag fra lokale utøvere, museer og istitusjoer og er i stor grad aktivitetsorieterte, oe som skal sikre elevmedvirkig. Ofte foreligger det også et samarbeid med De kommuale kulturskolee. Kommuekotakt i kommue er:...

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter Foto: Lill C. Jacobsen skolen som kulturarrangør Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) får alle barn i Buskerud, uansett bosted og bakgrunn,

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Arrangør. hefte. Heftet tilhører:

Arrangør. hefte. Heftet tilhører: Arrangør hefte Heftet tilhører: INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 EVALUERE 10 TILLEGG: TIPS TIL EGNE PROSJEKT 11 2 INNLEDNING Dette heftet

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Arrangørhåndbok. Heftet tilhører:

Arrangørhåndbok. Heftet tilhører: Arrangørhåndbok Heftet tilhører: Arrangørhandbok 2 INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 ORDLISTE LYD 10 ORDLISTE LYS 11 EVALUERE 12 TILLEGG: TIPS

Detaljer

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett

Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Foto: Mads Nygård Utøverhefte 2014-2015 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 5 Kontaktinformasjon til skolene

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Arrangør. hefte. Heftet tilhører:

Arrangør. hefte. Heftet tilhører: Arrangør hefte Heftet tilhører: INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 ORDLISTE LYD 10 ORDLISTE LYS 11 EVALUERE 12 TILLEGG: TIPS TIL EGNE PROSJEKT

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com)

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) Et produkt utarbeidet til SOS sitt organisasjonsprosjekt Hvordan arrangere en konsert? Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kulturmidlene. 2 Innhold:

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

UTØVERHEFTE 2015/16. Foto: Itonje Søimer Guttormsen

UTØVERHEFTE 2015/16. Foto: Itonje Søimer Guttormsen UTØVERHEFTE 2015/16 Foto: Itonje Søimer Guttormsen Utøverhefte 2015-2016 inneholder informasjon om: Side 3 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 4 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer