Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16"

Transkript

1 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16

2 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk Karakterer Karakterskala med 5 tri Karakterskala Bestått/Ikke bestått Eksame og arbeidskrav Geerelt Vurderigsformer Arbeidskrav Former for arbeidskrav Kombiasjoer av vurderigsformer og former for arbeidskrav Ekster sesor Sesurfrist Praktisk gjeomførig av skriftlig idividuell eksame Digital eksame Gjeomførig av praktiske og mutlige eksameer Gyldig fravær/stryk/øske om å forbedre karakterer Utsatt- og kotiuasjoseksame Emefritak Særordiger til eksame Hjelpemidler til eksame Oppløsig av grupper uder eksamesperiode Klage Klageemd Fusk Eksempler på hva som ka betraktes som fusk/forsøk på fusk Reaksjoer på fusk/forsøk på fusk Vitemålforfalskig 15 2

3 1.0 Lovverk Eksamesreglemetet ved Høyskole Kristiaia, bygger på følgede lovverk: Lov om uiversiteter og høyskoler (uiversitets- og høyskolelove) som ligger offetlig tilgjegelig på Forskrift om opptak, studier og eksame på bachelor -og masterivå ved Høyskole Kristiaia, som ligger tilgjegelig på Virkeområde: Dette reglemetet omhadler høyskoleutdaiger ved Høyskole Kristiaia. 3

4 2.0 Karakterer Høyskole Kristiaia beytter to karakterskalaer, ete Bestått/Ikke bestått eller e gradert karakterskala fra A F. 2.1 Karakterskala med 5 tri Det brukes e 5-tris karakterskala med følgede symboler: A - B - C - D - E og i tillegg F som er stryk. Det fies ikke aet e ree karakterer. Karakterskala ka fremstilles samme med betegelser og geerelle kvalitative beskrivelser av de ekelte karaktertri, i følgede tabeller: Symbol Betegelse Geerell, kvalitativ beskrivelse av vurderigskriterier A Fremragede Fremragede prestasjo som klart utmerker seg. Kadidate viser svært god vurderigseve og høy grad av selvstedighet. B Meget god Meget god prestasjo. Kadidate viser god vurderigseve og god eve til selvstedighet. C God Jevt god prestasjo som er tilfredsstillede på de fleste områder. Kadidate viser god vurderigseve og selvstedighet på de viktigste områdee. D Nokså god E akseptabel prestasjo med oe vesetlige magler. Kadidate viser e viss grad av vurderigseve og selvstedighet. E Tilstrekkelig Prestasjo som tilfredsstiller miimumskravee, me heller ikke mer. Kadidate viser veldig begreset grad av vurderigseve og selvstedighet. F Ikke bestått Prestasjo som ikke tilfredsstiller de akademiske miimumskravee. Kadidate viser ige vurderigseve og selvstedighet. Tabell 1: 5-tris karakterskala Symbol Betegelse ECTS-fordelig Rammeverdier Beskrivelse av ragerigskriterier A Fremragede 10 % 8-12 % Utmerker seg klart framfor de adre B Meget god 25 % % Over gjeomsittet C God 30 % % Gjeomsittlig D Nokså god 25 % % Uder gjeomsittet E Tilstrekkelig 10 % 8-12 % Lagt uder gjeomsittet Tabell 2: Beskrivelse for relativ forakrig av karakterskalae Beskrivelsee er gruleggede retigslijer for hvorda eksamesprestasjoer i de ulike emee ka vurderes iefor karakterskalae. Beskrivelsee er ikke met som oe uttømmede eller komplett liste i vurderige. Det foreligger ofte eksamesoppgaver eller vurderigsformer som ut fra si form ikke gjør at det er mulig å evaluere alle de evte faktorer. Det vil åpebart alltid måtte være rom for vektig av de ulike mometee som er ført opp som vurderigskriterier. Hovedtrekkee i kriteriee bør likevel kue legges til gru for e mest mulig ehetlig vurderig. 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått Det ka også brukes e 2-tris skala Bestått for bestått og Ikke bestått for ikke bestått. Når karakterskalae Bestått/Ikke bestått beyttes, skal dette være et selvstedig vurderigsuttrykk ute sammeheg med de graderte karakterskalae A-F. Dette iebærer at grese mellom Bestått og Ikke bestått fastlegges med referase til kvalitetskrav som på selvstedig grulag skiller mellom det som ka godkjees og det som ikke ka godkjees, for eksempel som grulag for videre studier. Det betyr at grese ikke skal koples til grese mellom karaktere E og F, eller adre kopliger til de graderte karakterskalae. 4

5 3.0 Eksame og arbeidskrav 3.1 Geerelt Det skilles mellom arbeidskrav som viser at studete er kvalifisert til avsluttede eksame, og vurderig som agir i hvilke grad studete har oppådd lærigsutbyttet (eksame). Det er ku vurderige som utløser studiepoeg. Før eksame skal studetee ha tilgag til iformasjo om hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt på eksame. Studetee skal også ha tilgag til iformasjo om regler for siterig og bruk av kilder og om adre forhold som har betydig for de ekelte eksame. I eksames- og prøvesituasjoer stilles det høye aktsomhetskrav til studetee, og de ekelte studet har plikt til å sette seg i i de iformasjoe som gis i tilkytig til de ekelte eksame og arbeidskrav. At studete ikke kjeer til bestemmelsee fritar ikke for asvar. 3.2 Vurderigsformer Følgede vurderigsformer ka gjeomføres på Høyskole Kristiaia: Vurderigsform Multiple choice Skriftlig idividuell eksame Varighet: 2-5 timer Skriftlig hjemmeeksame Varighet: 24 timer 12 uker Beskrivelse Flervalgsoppgave/multiple choice ka utaksvis beyttes som eeste vurderigsform. Skriftlig idividuell eksame, med eller ute hjelpemidler. Varighet er ormalt 3 timer. På emer fra 10 studiepoeg ka det være 5 timers eksame. Eksame der studetee idividuelt eller i gruppe på 2-3* studeter, skal besvare e case, oppgave, oppdrag etc. Dette ka være ulike prosjekter, oppdrag etc. som ka følge emets utviklig i løpet av semesteret. Ved hjemmeeksameer over to ukers varighet gis det veiledig idividuelt eller gruppebasert. På emer fra studiepoeg, ka hjemmeeksame vare leger e 12 uker. Vurderigsform ved kotiuasjo Multiple choice Skriftlig idividuell eksame Normalt gjeomføres 72 timers skriftlig idividuell hjemmeeksame, så fremt ikke aet fremkommer i emebeskrivelse. Ved større praktiske prosjekter, leverer studete prosjektet på ytt med samme problemstillig. Mappevurderig Flere ileveriger i løpet av semesteret som vurderes samlet som e mappe etter siste ileverig. Ka brukes som eeste vurderigsform, og være både idividuell og gruppebasert (2-3 studeter). Kotiuasjo av mappevurderig ka foregå med samme problemstillig som ordiær gjeomførig, så fremt dette fremkommer i emebeskrivelse. Mutlig eksame Varighet: miutter Dette ka være e presetasjo, e kuskapstest og ligede. Ka brukes som eeste vurderigsform, og være både idividuell og gruppebasert (2-3 studeter). Mutlig eksame Bacheloroppgave Bacheloroppgave skal være e avslutig på bachelorstudiet der studete viser at ha eller hu har forstått meige med bachelorutdaige de har gått gjeom. Bacheloroppgave løses i gruppe på 2-3 studeter, me det er aledig til å søke om å få løse de idividuelt. Se ege kotiuasjosregler for bacheloroppgave, side 10. Masteroppgave Masteroppgave skal være e avslutig på masterstudiet der studete viser at ha eller hu har forstått meige med masterutdaige de har gått gjeom. Ka være både idividuell og gruppebasert (1-2 studeter). Se ege kotiuasjosregler for masteroppgave, side 10. Praktisk eksame Eksame der studete skal demostrere praktiske ferdigheter eller tekikker. Studete ka uder eksame bli bedt om å forklare fremgagsmåte, teorie som ligger til gru eller valg av tekikk/ behadlig/veiledig. Praktisk eksame ka også gjeomføres som e kosultasjo med e pasiet. Praktisk eksame Tabell 3: Vurderigsformer * I særlige tilfeller ka emeasvarlig søke til UUV om dispesasjo agåede gruppestørrelse på hjemmeeksame. Ae gruppestørrelse vil da fremkomme i emebeskrivelse. 5

6 3.3 Arbeidskrav Ekelte emer ka iebære obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav er krav studete må oppfylle for å få gå opp til eksame. Rette til å gå opp til eksame forutsetter godkjete arbeidskrav. Omfag og pla for arbeidskrav agis i emebeskrivelsee. Alle skriftlige arbeidskrav gjeomføres digitalt i Ispera Assessmet. Vurderigsuttrykket for arbeidskrav er: Godkjet/Ikke godkjet. Frist for siste arbeidskrav skal ikke komme så set i semesteret at det skaper koflikt med klagefriste for studetee eller eksame. Siste arbeidskrav registreres som Godkjet/ Ikke godkjet seest 2 uker før emets første eksame. Studete er selv asvarlig for å holde seg iformert om de gjeldede frister. Arbeidskrav som ikke er levert/utført ie fastsatte frister blir ikke godkjet. Studeter som har mistet rette til å gå opp til eksame på gru av ikke godkjet arbeidskrav, må få godkjet e y ileverig av arbeidskrav før ha/hu ka melde seg opp til ytt eksamesforsøk. Første forsøk på eksame vil først telle ved første eksame etter godkjete arbeidskrav. For gjeomførig av arbeidskravee gjelder reglee om fusk ved eksame Former for arbeidskrav Følgede former for arbeidskrav ka gjeomføres ved Høyskole Kristiaia: Arbeidskrav Beskrivelse Multiple choice Skriftlige arbeidskrav Tre obligatoriske arbeidskrav beståede av multiple choice oppgaver, hvor to av tre arbeidskrav må være godkjet for å ha rett til å gå opp til eksame. Obligatoriske arbeidskrav, beståede av alle former for obligatoriske isedigsoppgaver, essay, logg, presetasjoer og praktiske øvelser, som samlet må være dokumetert skriftlig og godkjet for å ha rett til å gå opp til eksame. Tabell 4: Former for arbeidskrav 3.4 Kombiasjoer av vurderigsformer og arbeidskrav Studiepoeg i eme Vurderigs- og arbeidsformer pr. eme 7, vurderigsformer og arbeidskrav, hvorav mist é vurderig (eksame) vurderigsformer og arbeidskrav, hvorav mist é vurderig (eksame). 22, vurderigsformer og arbeidskrav, hvorav mist é vurderig (eksame). Bacheloroppgave Masteroppgave Ileverig utgjør 100 % av samlet karakter. Proposal utgjør 20 % av karaktere og ileverige av masteroppgave utgjør 80 % av samlet karakter. Tabell 5: Kombiasjoer av vurderigsformer og arbeidskrav 3.5 Ekster sesor Ekster sesor er kotrollorga for å kvalitetssikre de itere sesure på høyskole. Ekster sesor godkjeer eksamesoppgaver, samt sesorveilediger, i forkat av eksame. Det gjeomføres ekster sesur på miimum 25 % av all sesur ved høyskole, og ormalt beyttes ekster sesur på slutteksame som vekter mest av karaktere i et eme. På eksameer med ekster sesor, fastsettes karaktere i samarbeid mellom iter og ekster sesor, som leverer e samlet sesur. 6

7 3.6 Sesurfrist I uiversitets- og høyskolelove er det regler om sesurfrister i 3-9 (4). Sesure skal foreligge ie 15 hverdager (med hverdager mees alle dager mius lørdag, sødag og helligdager) og ie 25 hverdager for bachelor- og masteroppgaver, hvis ikke særlige gruer gjør det ødvedig å bruke mer tid. Resultatee publiseres på StudetWeb. Ved sesurerig av gruppeoppgaver ka sesor avkreve ekelte kadidater y prøve (for eksempel mutlig), dersom det er tvil om lik deltakelse i oppgave eller mistake om fusk/plagiat. 3.7 Praktisk gjeomførig av skriftlig idividuell eksame 1. Kadidate ka seest møte opp ie e 1- time etter at eksame har startet. 2. Kadidate har ikke aledig til å forlate eksameslokalet de første time etter at eksamee har startet. 3. Mobiltelefoer og aet elektroisk utstyr skal være avslått og legges i sekk eller veske. Dette skal ikke aktiveres før kadidate har forlatt eksameslokalet. 4. Bordee skal være ryddet for gjestader seest ti miutter før eksame starter. 5. Yttertøy, lue, sekk eller veske skal settes ete fora eller bak i eksameslokalet der dette er mulig. 6. Kadidate må forevise gyldig legitimasjo ved gjeomførig av eksame. Godkjet legitimasjo er studetkort, pass, orsk førerkort eller bakkort med bilde. 7. Opplysiger om hjelpemidler er opplyst på forside av eksamesoppgave. Dersom kadidate oppbevarer ulovlige hjelpemidler uder eksame, vil disse bli beslaglagt, og kadidate vil bli rapportert som mistekt for forsøk på fusk. 8. Eksamesbesvarelse skal skrives med blå eller sort kulepe. Kadidate må sørge for at skrifte på gjeom slagsarket er leselig. 9. Kladdeark er ikke gyldig som ileverigsark, og vil ikke bli sedt til sesur. 10. Kadidate skal dele og sortere besvarelse i tre buker. Studetkortet skal ligge klart på pulte. De hvite og de gule besvarelse skal leveres. Kadidate ka ku ta med seg de rosa dele og oppgavetekste., og de rosa dele ka kadidate beholde selv. Når kadidate er klar til å levere si besvarelse, skal h* gi teg til eksamesispektør som stifter samme bukee. Kadidate leverer selv i besvarelse til hovedvakte og fremviser legitimasjo. 11. Når eksamesbesvarelse er ilevert skal kadidate forlate lokalet umiddelbart. 12. Kadidate ka skrive på si eksamesbesvarelse til agitt eksamestid er over. All skrivig skal opphøre år eksamestide er ute. Dette gjelder også utfyllig av headige. Hvis ikke dette overholdes, vil det bli rapportert som mistake om forsøk på fusk. Kadidate får 15 miutter til å sortere og stifte samme besvarelse før ileverig. 13. Kadidater som må avbryte eksame på gru av sykdom, skal ta kotakt med eksamesispektør i lokalet. Besvarelse skal i slike tilfeller ikke leveres i. Dersom e kadidat velger å levere i besvarelse på tross av sykdom som evetuelt oppstår, har h* brukt ett eksamesforsøk. 14. Besvarelser som er levert, ka ikke trekkes tilbake. 7

8 3.8 Digital eksame Digitale hjemmeeksameer skal leveres i i de rammer som er satt i eksamesoppgave. Høyskole Kristiaia forveter at studeter setter seg i i brukerveilediger for digital eksame. Ved digital arragerig av skriftlig idividuell eksame skal studeter møte seest 30 miutter før eksamestid for å påse at ødvedig programvare er istallert på deres ege maskier. Studeter plikter å holde seg oppdatert på iformasjo om digital eksame på skoles hjemmesider og lærigsportal. 3.9 Gjeomførig av praktiske og mutlige eksameer Som ved skriftlige eksameer er det ku tillatte hjelpemidler som ka beyttes ved mutlige og praktiske eksameer. Det er ikke tillatt å kommuisere med medstudeter, eksamesvakter eller via elektroiske hjelpemidler. Bruk eller besittelse av adre hjelpemidler e det som er tillatt eller kommuikasjo/forsøk på kommuikasjo med adre vil bli rapportert som mistekt for forsøk på fusk. Ved praktisk eksame skal studete demostrere ferdigheter tilsvarede lærigsutbyttet på det ekelte emet. Studete ka uder eksame bli bedt om å forklare fremgagsmåte, teorie som ligger til gru eller valg av tekikk. Praktisk eksame ka også gjeomføres som e kosultasjo med e pasiet. Praktiske eksameer ka gjeomføres ved at studete trekker e oppgave som h* skal forberede seg til Gyldig fravær/stryk/øske om å forbedre karakterer E studet som har gyldig fravær ved hjemmeeksame, ka få forleget frist. Det gis ikke forlegelse ut over 14 dager. Søkad om forleget frist ved hjemmeeksame sedes eksamesteamet på e-post. Hvis ikke studete ka levere ved y utsatt frist på gru av gyldig fravær, må studete ta utsatt eksame. Gyldig fravær ved skriftlig eksame gir studete rett til å gå opp til utsatt eksame. Ved skriftlig eksame må studete sarest og ie 2 dager etter eksame, fylle ut sykemeldigsskjema og sede dette samme med legeerklærig på e-post til eksamesteamet. Gyldig fravær er fravær på bakgru av dokumetert sykdom eller adre dokumeterte sterke velferdsgruer. E studet som øsker å forbedre e karakter/som ikke møtte på ordiær eksame/trakk seg uder siste ordiære eksame, ka gå opp til kotiuasjoseksame mot betalig av eksamesavgift pr. kotiuasjoseksame Utsatt- og kotiuasjoseksame Det arrageres utsatt- og kotiuasjoseksame 2 gager i året, ca. i uke 8 for høstes emer og ca. i uke 32 for våres emer. Påmeldig til utsatt- og kotiuasjoseksame forutsetter at kadidate har godkjet arbeidskrav i emet. Påmeldigsfrist er hhv 1. februar og 10. juli. Frist for å melde seg opp til kotiuasjo for bachelor- og masteroppgave er 1. oktober. Påmeldig skjer via påmeldigsskjema eller på StudetWeb. Iformasjo om eksamesavgift ved kotiuasjo er publisert på ettside. E studet skal ta kotiuasjo/utsatt eksame i de prosetdele som studete magler. Kotiuasjo/utsatt hjemmeeksame er ormalt 72 timers idividuell hjemmeeksame, så fremt ikke aet fremkommer i emebeskrivelse. E studet har rett til tre eksamesforsøk pr eme: E ordiær og to kotiuasjoseksameer. Studeter ka søke om et fjerde eksamesforsøk. Søkade sedes på e-post til eksamesteamet. Studete har e fullførigsfrist på to år etter edt studieløp. For studeter via NKS Nettstudier gjelder ege regler for kotiuasjo og fullførig. 8

9 Bacheloroppgave E studet(gruppe) som hadde gyldig fravær ved ileverig av bacheloroppgave, ka få forleget frist. Følgede prosedyrer må følges: 1. Eksamesteamet må få tilsedt e skriftlig søkad pr. e-post fra studet(gruppe) om utsettelse av ileverig. 2. Sykemeldig må vedlegges e-poste. 3. Såfremt sykemeldige gjelder e periode (for eksempel 1-2 uker) mer e 30 dager før ileverigsfrist, er det ikke grulag for utsatt ileverigsfrist. 4. Såfremt sykemeldige gjelder e periode (for eksempel 1-2 uker) midre e 30 dager før ileverigsdato, ka friste utvides med tilsvarede tid. 5. I tilfeller hvor studete/gruppe har gyldig fravær me likevel ikke ka levere til y utsatt frist, blir dette å ase som e utsatt eksame/kotiuasjo. Utsatt/eksame/kotiuasjo iebærer y proposal og y bacheloroppgave ved este ordiære gjeomførig. Såfremt utsatt ileverig er å betrakte som utsatt eksame/kotiuasjoseksame, skal det betales valig eksamesavgift for kotiuasjo. E studet(gruppe) som stryker/ikke har levert bacheloroppgave ute gyldig gru, må kotiuere. Følgede prosedyre må følges: 1. Kadidater som stryker/lar være å levere ute gyldig gru ka tidligst kotiuere gjeom y oppgave ved este ordiære gjeomførig. 2. Ordiær kotiuasjossats blir fakturert hver ekelt studet i gruppe. Masteroppgave E studet(gruppe) som hadde gyldig fravær ved ileverig av masteroppgave, ka få forleget frist. Følgede prosedyrer må følges: 1. Eksamesteamet må få tilsedt e skriftlig søkad pr. e-post fra studet(gruppe) om utsettelse av ileverig. 2. Sykemeldig må vedlegges e-poste. 3. Såfremt sykemeldige gjelder e periode (for eksempel 1-2 uker) mer e 30 dager før ileverigsfrist, er det ikke grulag for utsatt ileverigsfrist. 4. Såfremt sykemeldige gjelder e periode (for eksempel 1-2 uker) midre e 30 dager før ileverigsdato, ka friste utvides med tilsvarede tid. 5. I tilfeller hvor studete/gruppe har gyldig fravær me likevel ikke ka levere til y utsatt frist, blir dette å ase som e utsatt eksame/kotiuasjo. Utsatt/eksame/kotiuasjo iebærer y proposal og y masteroppgave ved este ordiære gjeomførig. Såfremt utsatt ileverig er å betrakte som utsatt eksame/kotiuasjoseksame, skal det betales valig eksamesavgift for kotiuasjo. E studet(gruppe) som stryker/ikke har levert masteroppgave ute gyldig gru, må kotiuere. Følgede prosedyre må følges: 1. Kadidater som stryker/lar være å levere ute gyldig gru ka tidligst kotiuere gjeom y oppgave ved este ordiære gjeomførig. 2. Ordiær kotiuasjossats blir fakturert hver ekelt studet i gruppe. 9

10 3.12 Emefritak E studet ka få fritak for emer år det ka dokumeteres at tilsvarede er bestått ved høyskole eller tilsvarede istitusjo. Skriftlig søkad (skjema ligger på ettside) sedes pr e-post til studieadmiistrasjoe. Frist for å søke fritak for emer er 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. Fritak for emer gir ikke redusert studieavgift, me studete har mulighet til å ta erstatigsemer på adre studieløp Særordiger til eksame Studeter som har permaet behov for tilretteleggig i forbidelse med eksame, må ie 15. september søke om dette for høstsemesteret og ie 15. februar for vårsemesteret. Studeter som får akutt behov for særordig må søke om dette så sart som mulig etter at behovet oppstår. Søkadsskjema og vedlagt legeerklærig sedes på e-post til eksamesteamet. Tilretteleggige skal ikke være så omfattede at de represeterer e fordel i forhold til adre studeter. Forleget tid på skriftlig idividuell eksame ka gis som særordig i form av tilleggstid for studeter med dokumeterte lese-/skrivevasker, de som ammer, er fysisk fuksjoshemmet eller har dokumeterte psykiske problemer. Allergi og diabetes gir ikke automatisk rett til forleget tid på eksame. Forleget tid bereges etter faste itervaller i forhold til varighet på eksamee. Det er aledig til å søke om å få beytte PC som særordig ved skriftlige eksameer. Dette gjelder for kadidater med dokumeterte lese- og skrivevasker og kadidater som har dokumeterte fysiske problemer med hådskrift (seeskjedebeteelse og ae fysisk fuksjoshemmig). Studeter må være oppmerksom på at det ikke eger seg å beytte PC ved alle typer eksameer, og at søkadsskjema må fylles ut øyaktig på dette pukt. Det ka for eksempel være lite hesiktsmessig å beytte PC ved vurderigsformer med hovedvekt på tallmateriale eller der det skal lages mage modeller. Ved spesiell tilretteleggig med bruk av PC som hjelpemiddel vil Høyskole Kristiaia, eller eksamesarragør godkjet av høyskole, stille med ødvedig utstyr. Det ikke tillatt å beytte seg av Iterett eller Excel-program, ku Word (tekstbehadlig) dersom ikke aet er oppgitt. Ethvert forsøk på å beytte adre program e Word, eller beytte ege tidligere lagrede dokumeter vil bli betraktet som forsøk på fusk. Det er kadidates asvar å gjøre seg kjet med ødvedige fuksjoer på PC som f.eks. lagrig av dokumeter, stavekotroll osv. Bruk av PC forutsetter eksamesgjeomførig i høyskoles lokaler, eller eksamesarragør godkjet av høyskole, sie lokaler. Adre særordiger ved eksame må særskilt søkes om til høyskole ved studiestart Hjelpemidler til eksame Evetuelle hjelpemidler til eksame skal være oppgitt i emebeskrivelse og i eksamesoppgave. 10

11 3.15 Oppløsig av grupper uder eksamesperiode Når problemer oppstår, skal dette meldes direkte til adm. studieleder som ikaller til e samtale med gruppe for å avdekke om det er e mulighet for å få gruppe til å fugere. Hvis samtale ikke fører frem og gruppemedlemmee øsker å oppløse gruppe, skal adm. studieleder orietere om alterativee gruppe har, skissere løsiger, og gi edelig samtykke til oppløsig. Ved oppløsig av både bachelor- og masteroppgaver er det adm. studieleder som gir edelig samtykke til oppløsig. Før e gruppe ka oppløses, må alle deltakere skriftlig samtykke i oppløsige, og problemer rudt eiedomsrett til det som allerede er skrevet og gjort må avklares. Dersom e perso velger å forlate e gruppe, vil eiedomsrette til det som er produsert gjeom gruppearbeidet, tilhøre gruppe. Dersom e perso skal over i e y gruppe, må også dette samtykkes skriftlig av de ye gruppe. Dersom ikke alle gruppemedlemmee samtykker i at e gruppe oppløses og gruppe fortsetter samarbeidet (om e et dårlig samarbeid og ofte med ulik leverigskapasitet), ka Høyskole Kristiaia kalle i hele gruppe til mutlig evaluerig etter ileverig. Det ka da gis idividuelle karakterer. Dersom det oppstår problemer i mer uformelle grupperiger der gruppedeltakere ikke har registrert at de arbeider i gruppe, bør også adm. studieleder kotaktes for å fie mulige løsiger. Dersom e gruppe skal oppløses, er det viktig at alle deltakere samtykker og er iforstått med oppløsige. Det må også her avklares hvem som har rett på allerede skrevet oppgavetekst. Det tregs ikke e formell godkjeig av oppløsig av e gruppe i disse tilfellee, me dersom studetee velger å gå videre og levere i arbeider uavhegig av hveradre, må de selv sørge for at de ikke faller iefor regler om plagiat eller fusk. Det abefales å bruke loggskjema år ma jobber med gruppeeksameer. Loggskjema ka bidra til å formalisere samarbeidet iad i gruppe, og ka virke «forpliktede» for hvert gruppemedlem til å bidra like mye uderveis i gruppeprosesse. Loggskjema ka også brukes som dokumetasjo i tilfeller der det har vært e tydelig skjev arbeidsfordelig (Skjema må da leveres i samme med deleksame). Høyskole ka kalle i hele gruppe til mutlig evaluerig etter ileverig, hvor det da ka gis idividuelle karakterer. 11

12 4.0 Klage I uiversitets- og høyskolelove er det regler om klage i 5-2 (formelle feil ved eksame) og 7-6 (2) (e del adre sakstyper). Studete har rett til å få e begruelse for karakterfastsettige. Studete må be om slik begruelse ie 5 hverdager etter kugjørige av karaktere. Ved mutlig eksame må studete be om begruelse/klage umiddelbart etter at karaktere er meddelt. I begruelse skal det gjøres rede for de geerelle prisipper som er lagt til gru for sesurerige og for vurderig av studetes prestasjo. Begruelse skal ormalt være gitt ie to uker etter at kadidate har bedt om dette. E studet ka klage skriftlig over karaktere seest 15 hverdager etter at sesure er kugjort, eller 15 hverdager etter at begruelse er gitt. Det ka ikke klages på e mutlig karakter i ettertid. Studete må bruke skjema som ligger på skoles ettside og sede dette til eksamesteamet pr. e-post. Ved klage over karakterfastsettig vil eksame bli sesurert av to ye sesorer, hvorav mist é ekster sesor. Ved y karakterfastsettig ka edrig skje både til gust og ugust for studete. Ny sesur er edelig, og resultatet ka ikke påklages. 4.1 Klageemd Klageemda opprettes av admiistrasjoe på vege av styret i Høyskole Kristiaia - Erst G Morteses Stiftelse. Klageemda skal ha e sammesetig i samsvar med bestemmelse i uiversitets- og høyskolelove, 5-1 (1), og har fem medlemmer. Leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere, to av medlemmee skal være asatte og to av medlemmee skal være studeter. Klageemda behadler saker om: Klager i forbidelse med opptak Klager over formelle feil ved eksame Adre klager fra studeter dersom forholdet er gjestad for klage etter forvaltigslove, og det ikke gjelder vedtak som er fattet av styret Ulike typer disipliærsaker mot studeter. De største gruppe her er saker om aullerig og/eller utestegig pga. fusk. Klageemda behadler ikke klager på eksameskarakterer eller spørsmål om erstatig. 12

13 5.0 Fusk Fusk behadles etter bestemmelser i uiversitets- og høyskolelove 4-7og 4-8. Som fusk eller forsøk på fusk ved eksame eller prøve reges bl.a.: å ha ulovlige hjelpemidler tilgjegelig uder eksame å presetere adres arbeid som sitt eget kopierig av eget arbeid ute å oppgi kilder å sitere kilder eller på ae måte beytte kilder i skriftlige arbeider ute tilstrekkelig kildehevisiger forfalskig/kostruerig av iformater/kilder ureglemetert samarbeid mellom eksameskadidater eller grupper på adre måter å hadle i strid med reglee for eksame påslått mobiltelefo Høyskole Kristiaia ser svært alvorlig på fusk. Fusk/forsøk på fusk er både usolidarisk overfor medstudetee og et tillitsbrudd i forhold til høyskole. Høyskole utdaer kadidater til stilliger der det kreves redelighet og pålitelighet i de yrkesmessige utøvelse. Det forvetes at dette også gjespeiles i forholdet mellom høyskole og studetee, og studetee i mellom. 5.1 Eksempler på hva som ka betraktes som fusk/forsøk på fusk A. Skriftlig idividuell eksame uder tilsy I forbidelse med skriftlig eksame uder tilsy skal det stå oppført på selve eksamesoppgave hvilke evetuelle hjelpemidler som er tillatt. Alt som ikke går i uder dette, betraktes som ulovlige hjelpemidler. Det er tilstrekkelig at hjelpemidlee har vært tilgjegelig uder eksame - det er ikke avgjørede om studete reelt har beyttet/forsøkt å beytte seg av dem. Ulovlige hjelpemidler ka være: løsark og lapper med pesumrelevat ihold ( fuskelapper ) iskrevet/ilimt tekst/ark av faglig iteresse i tillatte hjelpemidler som ordbøker, lovsamliger og aet ege kladdeark/iførigsark med allerede kladdet/iført tekst pesumbøker eller adre relevate fagbøker som ikke er oppgitt uder tillatte hjelpemidler kalkulatorer som ikke er av tillatt type elektroiske hjelpemidler og mobiltelefo Det betraktes også som forsøk på fusk å ha ulovlige hjelpemidler tilgjegelig uder eksame på områder utefor selve eksameslokalet, som for eksempel på toalettet, eller å være i kommuikasjo med medstudeter eller adre i eller utefor eksameslokalet mes eksame pågår. Det må utvises spesiell varsomhet i eksamessituasjoer der studetee ka bruke PC med ekstere kommuikasjosmuligheter. 13

14 B. Hjemmeeksame, mapper, bacheloroppgave og masteroppgave Fusk i forbidelse med større oppgaver, hjemmeeksame/mapper og arbeidskrav ka for eksempel være: gjegivelse av stoff/materiale hetet fra lærebøker, adre fagbøker, tidskrifter, ege eller adres oppgaver osv. som er framstilt ute kildehevisig og klar markerig av at det er sitater besvarelse eller tekst som er hetet ut fra iterett og utgitt som ege besvarelse besvarelse som er brukt av studete til e tidligere eksame besvarelse som er brukt av e ae perso til e tidligere eksame besvarelse som er utarbeidet av e ae perso for studete ilevert arbeid av praktisk eller kusterisk art som er laget av adre e studete selv samarbeid som fører til at e besvarelse i det alt vesetlige er lik e ae besvarelse til samme eksame der det kreves idividuelle besvarelser Det er viktig at studetee er trygge på hvorda de skal forholde seg for ikke å bli urettmessig mistekt for fusk/forsøk på fusk. Til tross for dette vil det kue være tilfeller som befier seg i et gresetilfelle, hvor det ka være ødvedig å skille mellom hva som skal betraktes som fusk/forsøk på fusk eller som e faglig umode, dårlig eller uselvstedig besvarelse. Følgede avgresig ka være til hjelp i slike tilfeller: Avskrift i midre omfag eller lett omskrivig av almielig kjete lærebøker ute kildehevisig betraktes ikke ute videre som fusk/forsøk på fusk, me asees som e faglig umode og uselvstedig besvarelse. Avskrift eller lett omskrivig av mer ukjete publikasjoer eller adre oppgaver ute kildehevisig betraktes som fusk/forsøk på fusk E slik avgresig må imidlertid gjøres avhegig av hvilket ivå studete befier seg på, og vil være mest aktuell overfor studeter på lavere ivå i utdaige. Til e viss grad ka det ved vurderige også legges vekt på hvilket omfag og hvilke form eksame har, eksempelvis hvorvidt det dreier seg om et arbeids- eller studiekrav i motsetig til e større eksame. Noe eksames- eller vurderigsformer både tillater og forutsetter samarbeid mellom studetee, mes adre forutsetter at et idividuelt resultat framlegges. I forbidelse med hjemmeoppgaver/mapper skal det bl.a. framgå helt klart av de iformasjoe som gis i forbidelse med de ekelte eksame, om besvarelse skal være felles for flere persoer/e gruppe eller om de skal være idividuell. Ved idividuell hjemmeeksame er visse former for samarbeid mellom studetee tillatt. Slikt samarbeid ka eksempelvis dreie seg om diskusjo av problemstilliger, tolkig av oppgavetekst, utvekslig av ideer til litteratur/adre kilder. Evetuelle diskusjoer uderveis i arbeidet ka også være aktuelt, me selve oppgave/besvarelse/arbeidet skal utformes av de ekelte kadidat alee. Dersom to eller flere besvarelser i det alt vesetlige er svært like/idetiske år det gjelder ihold og oppbygig, språk, faglige syspukter, ev. misforståelser, kildehevisiger m.v., vil dette kue være et uttrykk for et ikke tillatt samarbeid som ka bli betraktet som fusk/forsøk på fusk. Det er derfor svært viktig at studetee passer på og setter seg grudig i i hvor gresee går for tillatt samarbeid ved de ekelte eksame. C. Fusk /forsøk på fusk før og etter eksame Dette gjelder tilfeller hvor studete før eksame skaffer seg tilgag til eksamesoppgave, eller hvor studete forsøker/greier å edre si besvarelse etter at eksame er avholdt og før besvarelse blir sedt til sesur. 14

15 5.2 Reaksjoer på fusk/forsøk på fusk Dersom det uder eksame oppstår mistake om fusk eller forsøk på fusk, skal studete straks gjøres oppmerksom på at ha/hu vil bli rapportert. Kosekveser for studete ved fusk/forsøk på fusk er miimum aullerig av eksame det er fusket/forsøkt fusket i samt aullerig av alle adre deleksameer i emets hovedkarakter. Hvis fusket er av e svært graverede karakter ka skole aullere samtlige emer i det semesteret fusket har fuet sted, eller utvise studete fra Høyskole Kristiaia i itil ett år med varslig til adre uiversiteter og høyskoler. Ved svært graverede tilfeller av dokumetforfalskig, vil politiameldelse bli vurdert. I straffelove straffes dokumetfalsk med bot eller fegsel i itil to år, me itil fire år hvis det hadler om et offetlig dokumet. Ved fusk er det ikke aledig til å ta kotiuasjoseksame. Studete må kjøpe emet eller emee på ytt ved este ordiære gjeomførig. Eksamesteamet følger opp sake i samarbeid med emeasvarlig og faglig ledelse. 5.3 Vitemålforfalskig 3-7, (7) i Uiversitets- og høyskolelove lyder: Dersom e istitusjo uder dee lov, NOKUT eller Samorda opptak oppdager at e søker har levert falskt vitemål eller adre falske dokumeter eller dokumeter utstedt fra falske istitusjoer, skal de gjesidig iformere hveradre etter at forholdet er ameldt til politiet. Høyskole Kristiaia vil slå stregt ed på forfalskig av vitemål, og ka utestege studeter fra høyskole i opp til ett år. For mer iformasjo om karakterutskrift, vitemål og Diploma Supplemet, se Forskrift om opptak, studier og eksame på bachelor- og masterivå ved Høyskole Kristiaia. 15

16 Eksamesreglemet Fra og med studieåret 2015/16 Sist revidert og godkjet av Høyskolekollegiet Vedtatt i HK sak 19/ Gjeldede f.o.m Høyskole Kristiaia er e av ladets første CO2-øytrale udervisigsistitusjoer i heholdtil de iterasjoale stadarde Greehouse Gas Protocol Iitiative (GHG-protokolle). De CO2-e høyskole årlig slipper ut, kjøpes det klimakvoter for, eller gjeomfører tilsvarede tiltak. 16

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER ved Høyskolen Campus Kristiania Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD 1.0 LOVVERK 3 2.0 KARAKTERER 4 2.1 Karakterskala med 5 trinn 42.2 Karakterskala Bestått/Ikke

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole Vedtatt av styret for Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25.3.2011, jamfør univl. 4-7, 4-8 og

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Eksamensreglement for høyskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Eksamensreglement for høyskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Eksamensreglement for høyskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. LOVVERK 3 2. EKSAMEN OG ARBEIDSKRAV 4 2.1 Generelt 4 2.2 Vurderingsformer 4 2.3 Arbeidskrav

Detaljer

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21%

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21% TMA4100 Høste 2007 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Kommetarer til eksame Dette dokumetet er e oppsummerig av erfarigee fra sesure av eksame i TMA4100 Matematikk

Detaljer

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT

FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT FØLGER, REKKER OG GJENNOMSNITT Espe B. Lagelad realfagshjoret.wordpress.com espebl@hotmail.com 9.mars 06 Iledig E tallfølge er e serie med tall som kommer etter hveradre i e bestemt rekkefølge. Kvadrattallee

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 04 REA306 Matematikk S Eksempel på eksame våre 05 etter y ordig Ny eksamesordig Del : 3 timer (ute hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy på datamaski:

Detaljer

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel.

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel. Søkad om kompetasetilskudd ifskuddssøker Org. r. (9 siffer) I Tilskuddssøker 940208580 I Telefo på daglidi Balsfjord kommue I Poststed IPostr. Postadresse Rådhuset Mobiltelefo 77722200 9050 E-postadresse

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte.

Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Bokmål Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Bruk av kilder: Vedlegg: Framgagsmåte: Veiledig om vurderige: 5 timer:

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 21.05.2013 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 6.05.010 REA304 Matematikk R Nyorsk/Bokmål Bokmål Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del : Vedlegg: Framgagsmåte: Veiledig om vurderige: 5 timer: Del 1 skal leveres

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Statistikk HØST 004 Dato for utleverig: Fredag 5. oktober 004 Frist for ileverig: Osdag 7. oktober 004, seest kl. 5.00 Ileverigssted: Ekspedisjoskotoret,.

Detaljer

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort?

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort? ECON EKSAMEN 8 VÅR TALLSVAR Oppgave Vi har e kortstokk beståede av 6 kort. På av disse står det skrevet JA på forside mes det står NEI på forside av de adre kortee. Hvis ma får se kortet med bakside vedt

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-aturviteskapelige fakultet Eksame i: ST 105 - Iførig i pålitelighetsaalyse Eksamesdag: 8. desember 1992 Tid til eksame: 0900-1500 Tillatte hjelpemidler: Rottma: "Matematische

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 1 HG Revidert april 014 Oversikt over kofidesitervall i Eco 130 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. De ieholder tabeller med formler for kofidesitervaller

Detaljer

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler,

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE Eme: Statistikk Gruppe(r): Alle ( 2. årskull) Eksamesoppgav Atall sider (ikl. e består av: forside): 5 Tillatte hjelpemidler: Emekode: LO070A Dato: 11.06.2004

Detaljer

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z OM TAYLOR POLYNOMER I dette otatet, som utfyller avsitt 6. i Gullikses bok, skal vi se på Taylor polyomer og illustrere hvorfor disse er yttige. Det å berege Taylor polyomer for håd er i prisippet ikke

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling

Forelesning 4 og 5 Transformasjon, Weibull-, lognormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordeling STAT (V6) Statistikk Metoder Yushu.Li@uib.o Forelesig 4 og 5 Trasformasjo, Weibull-, logormal, beta-, kji-kvadrat -, t-, F- fordelig. Oppsummerig til Forelesig og..) Momet (momet about 0) og setral momet

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Fordeling av administrative oppgaver for ph.d.-utdanning ved NMBU Veterinærhøgskolen

Fordeling av administrative oppgaver for ph.d.-utdanning ved NMBU Veterinærhøgskolen Frdelig av admiistrative ppgaver fr ph.d.-utdaig ved NMBU Veteriærhøgskle Ph.d.-utdaig: I NMBU s frskrift fra 01.01.2015 er Frskigsutvalget (FU) eller istituttet ppgitt sm asvarlige fr de frskjellige delee

Detaljer

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder Løsigsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder 6. mai 00 Iledig Vi skal betrakte det såkalte grafdeligsproblemet (graph partitioig problem). Problemet ka ekelt formuleres som følger: Gitt e graf

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune Felles avfallspla for småbåthaver i Oslo kommue Utarbeidet første gag 13.10.2014 Sist revidert Sist godkjet Er det gjort edriger side forrige godkjeig Dee plae er forakret i forskrift om begresig av foruresig

Detaljer

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler Kosuletprofil Amir Ghoreshi Mobilutvikler Amir er e dyktig mobilutvikler med spisskompetase ie Adroid og ios utviklig. Forute mobilutviklig har ha jobbet med e rekke tekologier, heruder utvidet si kompetase

Detaljer

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians Hypotesetestig / iferes (kap ) Itroduksjo Populasjo og utvalg Statistisk iferes Utvalgsfordelig (samplig distributio) Utvalgsfordelige til gjeomsittet Itroduksjo Vi øsker å få iformasjo om størrelsee i

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

TMA4240 Statistikk Høst 2016 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Abefalt øvig 11 Løsigsskisse Oppgave 1 a) E rimelig estimator for forvetigsverdie µ er gjeomsittet X = 1 X i, som vil være ormalfordelt

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan

Løsningsforslag for andre obligatoriske oppgave i STK1100 Våren 2007 Av Ingunn Fride Tvete og Ørnulf Borgan Løsigsforslag for adre obligatoriske oppgave i STK11 Våre 27 Av Igu Fride Tvete (ift@math..uio.o) og Ørulf Borga (borga@math.uio.o). NB! Feil ka forekomme. NB! Sed gjere e mail hvis du fier e feil! Oppgave

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

Faglærer går normalt én runde gjennom lokalet. Ha evt. spørsmål klare!

Faglærer går normalt én runde gjennom lokalet. Ha evt. spørsmål klare! Side 1 av 7 Noe viktige pukter: (i) (ii) (iii) (iv) Les hele eksamessettet øye før du begyer! Faglærer går ormalt é rude gjeom lokalet. Ha evt. spørsmål klare! Skriv svaree die i svarrutee og levér i oppgavearket.

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

Econ 2130 Forelesning uke 11 (HG)

Econ 2130 Forelesning uke 11 (HG) Eco 130 Forelesig uke 11 (HG) Mer om ormalfordelige og setralgreseteoremet Uke 1 1 Fra forrige gag ~ betyr er fordelt som. ~ N( µσ, ) E( ) = µ, og var( ) = σ Normalfordelige er symmetrisk om μ og kotiuerlig

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL 6. mai 008 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studiepoeg Tid: 5 timer Oppgavesettet er på 8 sider (ikludert formelsamlig). Hjelpemidler:

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 HG April 00 Oversikt over kofidesitervall i Eco 30 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. Løvås ieholder mage verdifulle kommetarer og eksempler.

Detaljer

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS)

6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) 6.3.3.1 (Behandlet i HR-sak 06/09, HS sak 11/09) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen (MHS) Innledning... 1 Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Abefalte oppgaver 11, blokk II Løsigsskisse Oppgave 1 a) E rimelig estimator for forvetigsverdie µ er gjeomsittet X = 1 X i, som

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag 7. jauar 7 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 4. desember 6 Hjelpemidler: - To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Emeav: Matematikk for IT Eksamestid: 9. 3. Faglærer: Christia F Heide Kalkulator

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 1 HG Revidert april 011 Oversikt over kofidesitervall i Eco 130 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. Løvås ieholder mage verdifulle kommetarer

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE Eme: Diskret matematikk Gruppe(r): Eksamesoppgave består av: Atall sider (ikl forside): 5 Emekode: FO 9A Dato: 69 Atall oppgaver: Fagasvarlig: Ulf Uttersrud

Detaljer

Leseforståelse og matematikk

Leseforståelse og matematikk Leseforståelse og matematikk av guri a. ortvedt To studier av sammehege mellom leseforståelse og løsig av tekstoppgaver viser at ekelte elever ka mislykkes i oppgaveløsige fordi de tolker språket i oppgavee

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Hva skjer fremover? Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Nasjoale teg i domeeav Tekisk støtte i DNS Iterasjoaliserig koster Forslag om å begrese tillatte alfabeter Overgagsmekaisme «Hvorfor

Detaljer

God styring i staten

God styring i staten Huma Relatio God styrig i state Team og implemeterig av team i bedrifter Kjell B Hjertø Sosiolog, dr.oeco. KJELL..B.HJERTO@BI.NO Tlf. 922.22.925 Huma Relatio Amerikaske ledere har i e ylig gjeomført spørreudersøkelse

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen MAT112 vår 2011

Løsningsforslag Eksamen MAT112 vår 2011 Løsigsforslag Eksame MAT vår OPPGAVE Gitt følge {a } defiert rekursivt ved a = 5, a + = a + 6, =,,, 3,.... (a) Vis (for eksempel ved iduksjo) at {a } er stregt avtagede og edtil begreset. (b) Avgjør om

Detaljer

Brukerhåndbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com

Brukerhåndbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com dyadock V10 computers.toshiba-europe.com Ihold Iledig...11 Fuksjoer...11 Ihold i pakke...11 Datamaskikrav...12 Hurtigiførig...13 Moterig og tilkoplig...16 motere dyadock...16 Kople til strøm...16 Istallere

Detaljer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer Forelesigsotat i Diskret matematikk torsdag 6. oktober 017 Kapittel 10 fra læreboka Grafer (utdrag) E graf er e samlig pukter (oder) og kater mellom puktee (eg. odes, vertex, edge). E graf kalles rettet

Detaljer

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen NO EN Deltidsstudier ved Profesjoshøgskole DELTIDSSTUDIER VED PROFESJONSHØGSKOLEN Studiepoeg 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2015 Språk Fakultet Søkadsfrist Profesjoshøgskole

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2015

TMA4240 Statistikk Høst 2015 Høst 205 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer, blokk II Løsigsskisse Oppgave a) X bi(, p) fordi: Udersøker uavhegige delar av DNA-strukture. Fi for kvar del

Detaljer

Utvidet løsningsforslag Eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 16/12 2008

Utvidet løsningsforslag Eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 16/12 2008 Utvidet løsigsforslag Eksame i TMA4 Matematikk, 6/ 8 Oppgave i) Vi gjør substitusjoe u = si θ og får π/ [ u si θ cos θ dθ = u du = E ae løsigsmetode er π/ si θ cos θ dθ = π/ ] si θ dθ = 4 = 4 ( ( ) ( ))

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer