Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom"

Transkript

1 ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole i Sør-Trødelag St.Olavs Hospital HF

2 (.INNLEDNING Helse Midt-Norge RHF og Høgskolee i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trødelag igikk i februar 2004 e regioal rammeavtale om samarbeid. Dee ble sist revidert i Rammeavtale følges opp av Det regioale samarbeidsorgaet mellom Helse Midt-Norge RHF og høgskolee med helse- og sosialfagutdaiger i regioe. Det regioale samarbeidsorgaet har utarbeidet e strategi- og hadligspla, som samme med rammeavtale, agir satsigsområder og gir føriger for samarbeidet. De regioale rammeavtale daer grulaget for de lokale samarbeidsavtaler som igås mellom de ekelte høgskole og de ekelte helseforetak, jf Rammeavtales pkt. 12. For dee lokale samarbeidsavtale mellom HiST og St.Olavs Hospital ligger også avtalepartees strategiplaer til gru. Parter i dee avtale er: Høgskole i Sør-Trødelag (HiST) - Avdelig for sykepleierutdaig - Avdelig for helse- og sosialfag - Avdelig for tekologi St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital er et itegrert uiversitetssykehus og har felles arealer og fuksjoer med både med HiST og NTNU. Hvorda partee skal bruke de ekelte rom og omfag av dette, fremgår av ege avtaler. 2. FORMÅL St. Olavs Hospital og HiST fortsetter gjeom dee avtale et formalisert samarbeid om bachelorutdaig, etter-, videre- og masterutdaig, forskigs- og utvikligsarbeid. Samarbeidet har til formål å bidra til e velfugerede utdaig og helsetjeeste i hehold til helsetjeestes behov og gjeldede fag- og rammeplaer. Avtale skal bidra til faglige syergier gjeom blat aet etablerig av kombierte stilliger og stimulerig til videre ettverksbyggig. Samarbeidsavtale skal være et virkemiddel for et godt samarbeid om praksisplasser. 2

3 3. ORGANISATORISK SAMARBEID 3.1. Lokalt samarbeidsorga For å oppå formålet for samarbeidet, oppeves et samarbeidsorga mellom HiST og St.Olavs Hospital. Dette samarbeidsorgaet gir madat og setter rammer for atall medlemmer i de avdeligsvise samarbeidsutvalgee. Via samarbeidsorgaet plikter partee å holde hveradre gjesidig iformert om strategier, plaer og tiltak som påvirker partees plikter og muligheter, heruder forhold som ka påvirke aktivitetskrav, opptakstall, praksisplasstilbud og øvrig samarbeid. Samarbeidsorgaet møtes mist to gager per semester. Ledelse av samarbeidsorgaet avtales for hvert år, og det utarbeides e rapport ved årets slutt Samarbeidsutvalg om utdaig De praktiske gjeomførige av avtales ihold og formål videreføres gjeom ege utdaigsspesifikke samarbeidsutvalg fortrisvis på avdeligsivå. Evetuelle problemstilliger ka meldes i for det lokale samarbeidsorgaet. Årlige rapporter leveres til det lokale samarbeidsorgaet. 3

4 4. FAGLIG SAMARBEID 4.1. Bachelorutdaig, etter- og videreutdaig og masterutdaig Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle fag- og studieplaer utvikle ye og eksisterede utdaigstilbud i tråd med kartlagt behov legge til rette for at brukerkuskap bidrar til å heve kvalitete på utdaige legge til rette for praksisstudier i overesstemmelse med fag- og rammeplaer samarbeide om studetees kliiske og teoretiske fordypigsoppgaver/prosjekt heve kompetase hos lærere, praksisveiledere og helseforetakets asatte slik at udervisig ie både teori og praksis er kuskapsbasert å utvikle mastertilbud slik at helseforetaket år si målsetig om 20 % med viteskaplig masterutdaig hos asatte med høgskoleutdaig. Partee skal: Før semesteret starter, og seest 3 måeder før udervisige skal skje, igå bidede avtaler med helseforetakets asatte om å bidra med teoretisk udervisig. Forespørsel om udervisig rettes mot helseforetakets kliikkledelse Kliiske praksisstudier Partee skal utvikle gode kliiske praksisstudier ved å ha e ær dialog om utviklig ie behadlig, tekologi, pasietrettigheter og prioriterig ta utgagspukt i de "praksisdokumeter/fag- og studieplaer" sørge for at oveevte dokumet kokretiserer de ulike parters plikter og rettigheter vedrørede praksisstudier sørge for at oveevte dokumet er kjet for studeter før de kliiske praksisstudiee starter forberede studetee for kliisk praksisstudier før de starter bidra til å sikre veiledigskompetase bidra til å sikre at lærere er oppdatert i praksisfeltes problemstilliger prøve ut og evaluere ye praksismodeller komme frem til felles kvalitetsmål for praksis I hehold til Helse Midt-Norges rammeavtale med høgskolee pkt skal det årlige avtalte atall praksisplasser stilles til rådighet i helseforetakee. HiST bestiller praksisstudieplasser fra St. Olavs hospital for påfølgede studieår ie 1.mars St. Olavs hospital gir tilbakemeldig om tildelte praksisplasser for på følgede studieår ie l.mai, med mulighet for å justere for vårsemesteret ie 1.oktober Ved ye videreutdaigstilbud skal evt. behov for praksisplasser være avklart før studiet utlyses 4

5 4.3. Forskigs og utvikligsarbeid Samarbeidet skal bidra til å sikre kuskapsbasert utdaig og praksis å øke forskigskompetase og stimulere til økt FoU-virksomhet at forskige er kliisk relevat, etterrettelig og etisk forsvarlig økt kuskapsformidlig til istitusjoee og samfuet for øvrig samarbeid om forskigs- og fagutvikligsarbeid samt felles prosjektsøkader samarbeid om kurs i forskigsmetode, forskigsetikk, prosjektsøkadskrivig og artikkelskrivig utarbeide spesifikke uderavtaler om FoU-samarbeid, evt. i samarbeid med NTNU HiST har som mål at 20 % av det pedagogiske persoalet skal ha doktorgradskompetase. St.Olavs hospital har som mål at 5 % av de høgskoleutdaede ie helsefagee skal ha doktorgradskompetase. For å oppå dette skal partee utvikle modeller og tilrettelegge for kombierte stilliger samarbeid om lokal veiledigskompetase for å møte behovee fra et økede atall master- og doktorgradskadidater arbeide for at det opprettes professorater ie kliiske helsefag ved HiST. Partee i dee avtale oppfordres til å søke om samarbeidsmidler (tildelt HiST via Kuskapsdepartemetet) til samarbeidsprosjekter i praksis. Partee bestemmer kriterier for bruke av samarbeidsmidlee, fortrisvis iefor de samarbeidsområdee som dee avtale beskriver. Kriteriee godkjees av det lokale samarbeidsorgaet og vurderes årlig. Bruke av samarbeidsmidlee skal rapporteres til det regioale samarbeidsorgaet. 5.TVISTER Dersom det oppstår tvist om tolkig eller gjeomførig av bestemmelsee i dee avtale, og tviste ikke blir løst i det lokale samarbeidsorgaet, briges tviste i for det regioale samarbeidsorgaet. 6.VARIGHET Dee avtale gjelder fra i.april 2010 og til de sies opp av e av partee med ett års varsel. Avtale skal iholdsmessig være iefor de regioale rammeavtales føriger, og skal revideres dersom forhold som iebærer påvirkig av partees asvar, plikter eller rettigheter itreffer. Vedlegg: Praksisstudier for HiST-studeter ved S.Olavs Hospital HF Retigslijer for gjeomførig av og vurderig av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdaigee ved HiST (vedtatt ) 5

6 VEDLEGG 1. PRAKSISSTUDIER FOR HiST -STUDENTER VED ST. OLAVS HOSPITAL 1.1. St. Olavs Hospital sie plikter St. Olavs Hospital HF har asvar for flg. pukter vedrørede gjeomførig av praksisstudier: I Sørge for kvalifiserte praksisveiledere i de veiledede praksisstudiee i hehold til gjeldede fag- og studieplaer. Legge til rette for at praksisveiledere deltar i veiledigsutdaig tilsvarede miimum 10 studiepoeg. Legge til rette for at praksisveiledere deltar på veiledersamliger/praksisforberedede dager som partee arragerer. Legge til rette for at praksisveileder har avsatt tid til oppfølgig og veiledig av praksisstudete i hehold til pukt 2.1. Registrere studetees fravær i kliiske praksisstudier Peke på områder for forskig og fagutviklig i kliikke som er relevat for fordypigsoppgaver og prosjekter Sikre at studetee får opplærig og tilgag til sykehusets elektroiske arbeidsverktøy. Sikre at studetee har tilgag til arbeidstøy, ikludert vask samt garderobeskap. Sikre at studetee har ID-kort som gir adgag til sykehuset i tråd med retigslijer. Ikludere høgskoles lærere i praksisfeltet og legge til rette for hospiterig etter avtale Ved bortfall av avtalte praksisplasser i HF'et, plikter foretaket å forsøke å fremskaffe tilsvarede praksisplasser ie eget foretak. Dersom dette ikke er mulig tar HF kotakt med RHF og det regioale samarbeidsorgaet. Oppbevare uderskreve taushetserklæriger og politiattester Ivareta studetees rettigheter i forhold til HMS på lik lije med øvrige asatte 1.2. Høgskole i Sør-Trødelag sie plikter HiST har asvar for fig. pukter vedrørede gjeomførig av kliiske praksisstudier: Foreberede studetee før praksisstudiee starter Legge til rette for at studeter får teoretisk iførig i sykehusets elektroiske arbeidsverktøy Sørge for at studetee er iformert om praksisstedets faglige ihold og orgaisatoriske utviklig Oppeve lærere som ivaretar oppfølgig overfor studetee og samarbeid med praksisveiledere. Sørge for at høgskoleasatte er til stede i praksisstudiet etter avtale. Stimulere lærere til å hospitere ved sykehuset Arragere praksisveiledersamliger/praksisforberedede dager etter ærmere avtale mellom partee. Tilby veilederutdaig, miimum 10 studiepoeg. Bestille ID-kort til alle studeter. Sede elektroiske avelister til praksisfeltet, studetkoordiator og St. Olavs Kudeseter for studeter som skal ha praksis i HF'et i god tid og seest 2 arbeidsuker før praksisperiodes oppstart. 1

7 VEDLEGG Bidra til taushetserklærig og gyldig politiattest ihht Helsepersoellove oversedes studetkoordiator før praksisstudiee starter. HiST gjør det edelige vedtaket ved e evetuell vurderig av praksis til "Ikke bestått" Dersom avtalte praksisplasser ikke beyttes, plikter HiST å melde fra til studetkoordiator ved St. Olavs Hospital umiddelbart Ae praksis I praksis som ikke krever faglig veiledig og vurderig skal det oppeves e kotaktperso for studetee i hver avdelig/ehet. 2. VEILEDNING I PRAKSISSTUDIER 2.1. Praksisveileder skal ha som hovedasvar: Delta i samtaler om faglig ihold og praktisk gjeomførig av praksisstudieperiode med studet og lærer. Være kotaktperso mellom studet, praksissted og HiST uder praksisperiode Stimulere studetee til refleksjo over ege praksis. Gjeomføre veiledig med studete; idividuelt eller gruppevis. Gi studete kokret tilbakemeldig på ege utviklig og følge framdrift i studetes lærigsprosess. Tilrettelegge for studetes lærigssituasjoer i avdelige med heblikk på å bidra til at studete ka å målee for praksisstudiet. Legge til rette for før-, uder- og etterveiledig av studete i ulike lærigssituasjoer. Ta asvar for å gi skriftlig(e) vurderig(er) av studete og istille til "Bestått/Ikke bestått" praksis. Sede skriftlig meldig så tidlig som mulig til høgskole/studet dersom veileder er i tvil om studete bør bestå det praktiske studiet, jfr. prosedyre. Sørge for at studete far skriftlig meldig om fare for "Ikke bestått" mist to dager før evaluerig fier sted. Følge opp forskrift for skikkethet i praksis Høgskoles lærer skal ha som hovedasvar: Ta iitiativ til samtaler om faglig ihold og praktisk gjeomførig av praksisstudieperiode med studet og praksisveileder. Gjeomføre veiledigssamtaler i forhold til studetes mål for praksisstudiet. Veilede på teoretiske oppgaver tilkyttet praksisstudiee. Ha hovedasvar for gjeomførig av vurderig av studete i samarbeid med praksisveileder. Delta i evaluerigsmøter av studetee ved behov. Ha det formelle asvaret ved vurderige bestått/ikke bestått i praksis og skal gi skriftlig meldig til studete ved fare for ikke bestått praksisstudium i hht. forskrift. Gjøre det kjet evetuell tvil om bestått praksisstudium for studete og for praksisveileder i este praksisperiode, tilsvarede gjøre jet om studete ikke har bestått. 2

8 VEDLEGG Ha det formelle asvaret for å påse at forskrifter er fulgt år e studet får 'Ikke Bestått' i praksis. Følge opp forskrift for skikkethet i praksis Studetes asvar Ta asvar for ege lærig og utviklig ved å vise iteresse, ta iitiativ og systematisk reflektere over ege erfariger. Gjøre seg kjet med iholdet i gjeldede praksisdokumet. Legge opp studiee etter mål for de aktuelle praksisstudieperiode. Arbeide etter e fastsatt arbeids- eller turuspla i praksisstudieperiode og møte opp på alle dager/timer i samsvar med turus/arbeidsplaer. Delta i samtaler om faglig ihold og praktisk gjeomførig av praksisstudieperiode med praksisveileder og lærer. Melde fravær til lærer og praksisstedet. 3

9 RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV PRAKSISSTUDIER VED DE HELSE - OG SOSIALFAGLIGE UTDANNINGENE VED HIST Vedtatt av rektor med hjemmel i forskrift om studier og eksame ved Høgskole i Sør-Trødelag 7-2. Retigslijee evalueres høste Geerelt 1.1 Disse retigslijee omfatter alle bachelor- og videreutdaiger med praksisstudier ved AHS og ASP, og i tillegg bachelor radiograf og bachelor bioigeiør ved AFT. Retigslijee fastlegger felles rammer for gjeomførig av praksisstudiee ved de helse- og sosialfaglige utdaigee ved HiST. 1.2 Mål, ihold og detaljerte krav i det ekelte praksisstudium er ærmere beskrevet i fag- eller studieplae for utdaige, evetuelt i eget praksishefte eller hådbok. 1.3 Som vurderigsuttrykk for praksisstudier brukes : Bestått / Ikke bestått. 1.4 E studet ka ikke påbegye et ytt praksisstudium eller avlegge eksame før forutgåede praksisstudier er fullført med bestått resultat med midre aet fremgår av fag-/studiepla ved de ekelte utdaig. Avdelige ka etter søkad fra studete gi dispesasjo fra disse bestemmelsee i særskilte tilfeller. 2. Regler relatert til arbeidsliv/praksissted 2.1 Studete skal i praksisstudiee rette seg etter valige ormer og regler som gjelder i arbeidslivet. Det hevises til avtaleverket og arbeidsmiljøloves bestemmelser. 2.2 Dersom praksisstedet har eget persoalreglemet, skal studete rette seg etter de regler som regulerer atferd i tjeeste. 2.3 Studete er uderlagt taushetsplikt edfelt i gjeldede lov- og regelverk. Studete skal være gjort kjet med bestemmelser om taushetsplikte. 2.4 Studete plikter å sette seg i i relevate bestemmelser for studeter iflg. lov om helsepersoell. 2.5 Høgskole tar ikke asvar dersom studete forårsaker skade på materiell og ligede på praksisplasse. For å sikre seg mot å komme i et mulig asvarsforhold dersom det skulle skje e skade, bør studete som hovedprisipp avstå fra å beytte bil eller aet materiell som tilhører asatt eller pasiet/bruker på praksisplasse. Dersom slik bruk er forutsatt på e praksisplass, ka studete kreve å få avklart asvarsforholdee før oppstart av praksisperiode. Side I av 4

10 3. Kriterier for tildelig av praksisplass ut fra særlige behov Det vises til vedtatte felles retigslijer for tildelig av praksisplass ut fra særlige behov. 4. Økoomiske forhold. Tilskudd ved gjeomførig av praksisstudier Det vises til vedtatte felles retigslijer for tilskudd til studeter som gjeomfører praksisstudier. 5. Oppfølgig av studeter i praksis. Asvarsfordelig 5.1 Det ekelte studieprogram skal ha fastlagt asvars- og oppgavefordelig mellom praksisstedets veileder, de praksisivolverte ved studieprogrammet og studete. Dette skal fremgå av fag-/studiepla og evetuell praksishådbok. 5.2 Praksiskotrakt/-avtale skal utarbeides. 6. Vurderigskriterier Ekster praksisveileder og/eller høgskoles veileder ka reise tvil om bestått, eller foreslå at praksisstudiee ikke er bestått, dersom studete vurderes til ikke å ha oppfylt kravee iflg. pkt. a - g. Det er tilstrekkelig at ett av puktee ikke er oppfylt. a. Ikke oppfylt ærværsplikte for praksisstudiee b. Ikke viser tilstrekkelig persolig og/eller faglig kompetase c. Ikke oppår godkjet resultat i forhold til målee for praksisperiode d. Ikke retter seg etter valige ormer, regler og lover i arbeidslivet eller ev. persoalreglemet ved praksisstedet e. Ikke overholder yrkesetiske retigslijer og/eller taushetsløfte f. Ikke overholder obligatoriske forpliktelser og avtaler, heruder obligatoriske oppgaver og gitte tidsfrister g. Ikke viser respekt for pasieter/brukere, pårørede eller medarbeidere på praksisstedet. 7. Prosedyrebestemmelser for vurderig av studet 7.1 Midtveis vurderig ved praksisperioder på seks uker eller mer Midtveis i hver periode skal studete ha e skriftlig tilbakemeldig i forhold til målee for praksisperiode og kap. 6 i foreliggede retigslijer. Av halvtidsvurderige skal det framgå om studete ligger a til bestått eller ikke bestått praksisstudium. Reises det tvil om studete vil oppå bestått praksis, skal det arrageres et møte, der både ekster veileder, høgskoles represetat og studete deltar. Høgskoles represetat ka evetuelt delta via telefo- eller videokoferase. Det skrives et referat, som alle møtedeltakere sigerer. Dersom studete står i fare for ikke å bestå praksisstudiet, skal det påpekes hvilke krav som må oppfylles for å kue oppå vurderige Bestått. 7.2 Varslig seere e midtveis vurderig ved praksisperioder på seks uker eller mer Uavhegig av midtvurderige er siste frist for å gi studete skriftlig meldig om fare for ikke å bestå praksisstudiet, tre uker før praksisstudiet avsluttes. Dersom det oppstår særskilte forhold, ka dee friste fravikes. Det er i de tilfeller hvor studete viser atferd som åpebart ikke gir grulag for å bestå praksis. 7.3 Sluttvurderig Ved avslutig av praksisstudiee skal ekster veileder utarbeide e skriftlig idividuell vurderig i hehold til de vurderigsskjema eller formular som foreligger. Det istilles til bestått eller ikke bestått praksisstudium. Dersom det istilles til Side 2 av 4

11 Ikke bestått, skal det arrageres et sluttvurderigsmøte. Studete skal ha kjeskap til istillige miimum to dager forut. På møtet deltar ekster veileder, høgskoles represetat og studete. Høgskoles represetat ka evetuelt delta via telefo- eller videokoferase. Sake drøftes i pleum, og det skal føres referat/protokoll fra møtet. Protokolle skal opplyse om hvem som deltok på møtet, grulaget for istillige og mometer som kom fram uder drøftige. Protokolle uderskrives av samtlige som deltok på møtet. Studete har aledig til å legge ved ev. skriftlige merkader, som legges ved protokolle. 7.4 Vedtak På grulag av foreliggede opplysiger fatter programasvarlig, eller de som er gitt delegert mydighet, vedtak om praksisstudiet skal vurderes til Bestått eller Ikke bestått. Fier vedtaksasvarlig at sake ikke er godt ok belyst, ka det ihetes tilleggsopplysiger før vedtak fattes. Dersom vedtaket er Ikke bestått, begrues vedtaket i brev til studete og praksisstedet. Studete iformeres om kosekveser/rettigheter som følge av vedtaket. 8. Kosekveser av vurderige Ikke bestått Dersom praksisstudiet er vurdert til Ikke bestått, må hele praksisperiode tas om igje. Får e studet vurdert samme praksisperiode til Ikke bestått to gager, må utdaige avbrytes, jf. bestemmelser i forskrift om studier og eksame. 9. Fravær 9.1 Praksisstudier har obligatorisk deltakelse. Gyldig fravær skal dokumeteres og meldes fra til praksisstedet så sart det lar seg gjøre. Egemeldig/sykemeldig leveres praksisstedet ie tre virkedager. Dersom gyldig (dokumetert) fravær overskrider tre dager, skal studete levere sykemeldig. 9.2 Det ka maksimalt godkjees gyldig (dokumetert) fravær på 10 %. Gyldig (dokumetert) fravær mellom 11 og 20 % ka etter avtale mellom praksissted og høgskole tas igje med forleget praksis. Fravær over 20 %, uasett gru, medfører at studete må gjeomføre hele praksisperiode på ytt. For praksisperioder på itil tre uker ka avdelige stille særskilte krav til tilstedeværelse. 10. Avbrutt praksis 10.1 Dersom e studet må avbryte praksisstudiet, og midre e 80 % av praksisstudiet er gjeomført før avbrudd, må hele praksisperiode tas om igje. Etter begruet søkad og år faglige gruer ikke er til hider, ka imidlertid avdelige godkjee at ku de maglede deler av praksisperiode tas i etterkat Når avbrutt praksis skyldes dokumetert sykdom eller adre tugtveiede gruer, ka avdelige bestemme at praksisperiode ikke reges som gjeomført forsøk. 11. Klager 11.1 Studeters rett til å klage over formelle feil i forbidelse med praksis følger av lov om uiversiteter og høyskoler Vurderig av praksisstudier ka ikke påklages, jf. samme lov 5-3 (5). Side 3 av 4

12 12. Ikrafttredelse Dette reglemet trer kraft Fra samme dato opphører følgede: Reglemet og utfyllede bestemmelser for studiee ved AHS /ASP: o 1. Regler for vurderig av praksisstudier til bestått/ikke bestått i helseog sosialfagutdaigee. o 11. Prosedyreregler ved bestått/tvil om bestått/ikke beståtte praksisstudier. Hådbok for praksis, studieår, Radiografutdaige o Skriftlige arbeidskrav i praksisperiode o Midt- og sluttvurderig o Krav til studiedeltakelse Side 4av4

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Særavtale praksisstudier

Særavtale praksisstudier Jfl/./ " æ','....z / v. I HØGSKOLEN IAL suuo HELSEMØREoc RoMsDAL Morwm *~*-**~**v "d~"= 9" INTERNT 13APR.2015 Moldeunivershycoflege A HfDGSKULENI VOLDA Særavtale praksisstudier om Tiileggsavtale mellom

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Fordeling av administrative oppgaver for ph.d.-utdanning ved NMBU Veterinærhøgskolen

Fordeling av administrative oppgaver for ph.d.-utdanning ved NMBU Veterinærhøgskolen Frdelig av admiistrative ppgaver fr ph.d.-utdaig ved NMBU Veteriærhøgskle Ph.d.-utdaig: I NMBU s frskrift fra 01.01.2015 er Frskigsutvalget (FU) eller istituttet ppgitt sm asvarlige fr de frskjellige delee

Detaljer

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Innledning Partene har som siktemål å bidra til en velfungerende helse og omsorgstjeneste, ved å stille krav til kvalitet i utdanningens

Detaljer

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Med formelt blikk på Norid Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Med formelt blikk på Norid Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Hvem er Norid? Forhold til mydighetee Foreslått forvaltigsmodell Foreslått forskrift Registrarmodelle Forhold mellom partee

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formaskapet Møtedato: 03.07.2014 Tid: Kl. 19.30 Sted: Os kommuehus - Nystuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Jør Gisle Dalbakk Adre: Forfall: rådma Are Svedse

Detaljer

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler Kosuletprofil Amir Ghoreshi Mobilutvikler Amir er e dyktig mobilutvikler med spisskompetase ie Adroid og ios utviklig. Forute mobilutviklig har ha jobbet med e rekke tekologier, heruder utvidet si kompetase

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

nivå i Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo

nivå i Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo / i~ Aker universitetssykehus HF høgskolen i oslo Samarbeidsavtale - nivå i om Praksisstudier for heisefagstudenter og forsknings- og fagutviklingsarbeid mellom Hogskolen i Oslo og Aker universitetssykehus

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning Informasjon om praksisstudier ved Program for fysioterapeututdanning Rev. Mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Organisering av studiet og de ulike kliniske praksisperiodene s. 3 Ansvarsfordeling

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune Felles avfallspla for småbåthaver i Oslo kommue Utarbeidet første gag 13.10.2014 Sist revidert Sist godkjet Er det gjort edriger side forrige godkjeig Dee plae er forakret i forskrift om begresig av foruresig

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER. mellom. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) MELHUS KOMMUNE. for perioden

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER. mellom. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) MELHUS KOMMUNE. for perioden SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) HELSE- OG SOSIALFAGFAGUTDANNINGENE og MELHUS KOMMUNE for perioden 01.01.12 31.12.15 1 BAKGRUNN 1.1 Samarbeid Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21%

Totalt Antall kandidater oppmeldt 1513 Antall møtt til eksamen 1421 Antall bestått 1128 Antall stryk 247 Antall avbrutt 46 % stryk og avbrutt 21% TMA4100 Høste 2007 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Kommetarer til eksame Dette dokumetet er e oppsummerig av erfarigee fra sesure av eksame i TMA4100 Matematikk

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-aturviteskapelige fakultet Eksame i: ST 105 - Iførig i pålitelighetsaalyse Eksamesdag: 8. desember 1992 Tid til eksame: 0900-1500 Tillatte hjelpemidler: Rottma: "Matematische

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu.

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu. ytt NR. 005. årgag FX-8ES NY CASIO tekisk / viteskapelig lommereger med aturlig tallvidu. Det er å mer e 5 år side kalkulatore for alvor ble tatt i bruk i orsk matematikk-udervisig, og de viteskapelige

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer

Kapittel 10 fra læreboka Grafer Forelesigsotat i Diskret matematikk torsdag 6. oktober 017 Kapittel 10 fra læreboka Grafer (utdrag) E graf er e samlig pukter (oder) og kater mellom puktee (eg. odes, vertex, edge). E graf kalles rettet

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Løsning eksamen R1 våren 2010

Løsning eksamen R1 våren 2010 Løsig eksame R våre 00 Oppgave a) ) f ( ) l f ( ) ' l l l l f ( ) (l ) ) g( ) 4e g( ) 4 e ( ) 4 e ( ) g( ) 4( ) e b) ( ) 4 4 6 P ) P() 4 4 6 8 6 8 6 0 Divisjo med ( ) går opp. 4 4 6 : ( ) 8 4 4 8 6 8 6

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Internt reglement for praksis Institutt for Sosialfag

Internt reglement for praksis Institutt for Sosialfag Internt reglement for praksis Institutt for Sosialfag Vedtatt av Instituttstyret 19. februar 2013 i sak 04/13 Sist endret 17.november 2016. Innhold Innledning... 3 Vekting... 3 Arbeidsoppgaver... 3 Arbeidstid

Detaljer

Praksisveileders underskrift:

Praksisveileders underskrift: NTNU, Fakultet for lærer og tolkeutdanning (FLT), Tegnspråk og tolking bachelor VURDERING AV PRAKSIS, 3.STUDIEÅR 2016-2017 s navn: Studiekull: Praksistype: Sett kryss Dato for praksisperioden(e): Bipraksis

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER. mellom. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST), Program for bioingeniørfag

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER. mellom. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST), Program for bioingeniørfag MOTTATT INTERNT 2 FER201? SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST), Program for bioingeniørfag og NORDLANDSSYKEHUSET, Avd. for laboratoriemedisin for perioden 01.01.12

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Uiversitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret SAK 7 f) Dato: 27.11.2012 Saksr..: 2012/13948 TRONSK PROSJEKT STUDIEKVALITET: ORIENTERING TIL FAKULTETSSTRET 10.12.2012 Bakgru NOKUTs

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Statistikk HØST 004 Dato for utleverig: Fredag 5. oktober 004 Frist for ileverig: Osdag 7. oktober 004, seest kl. 5.00 Ileverigssted: Ekspedisjoskotoret,.

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie Arkivsak 2013/1230 1 Anonymisert protokoll fra møte i Utvalget for studentsaker ved fakultet HF Møtet ble holdt 5.mars 2013 kl. 15.00 på rom L527 i Pilestredet 50. Unntatt fra offentlighet. jf. offlv 13

Detaljer

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55 cvbvbcvbvc Åfjord kommue Utgave til Revisjo og kotrollutvalg redaksjo avsluttet 02. mai 2016 13:55 ÅRSMELDING 2015 RÅDMANNEN Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel.

I Poststed E-postadresse Bærekraftig bolig- og byggkvaret. Løslatt fra fengsel. Søkad om kompetasetilskudd ifskuddssøker Org. r. (9 siffer) I Tilskuddssøker 940208580 I Telefo på daglidi Balsfjord kommue I Poststed IPostr. Postadresse Rådhuset Mobiltelefo 77722200 9050 E-postadresse

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Til kommuner som mottar denne mailen, ber vi om at denne e-posten videreformidles til aktuelle praksisstudieplasser for fysioterapeutstudenter.

Til kommuner som mottar denne mailen, ber vi om at denne e-posten videreformidles til aktuelle praksisstudieplasser for fysioterapeutstudenter. Aud Lindseth Fra: Praksiskontor AHS [praksiskontor-ahs@hist.no] Sendt: 15. mai 2012 15:42 Til: 'postmottak@flatanger.kommune.no'; 'postmottak@fosnes.kommune.no'; 'postmottak@frosta.kommune.no'; 'astrid.gullesen@frosta.kommune.no';

Detaljer

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 Åfjord kommue ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 ÅFJORD KOMMUNE KOMMUNALE ANLEGG NØKKELTALL KART 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter 5. Tåres

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat Årsmeldig 2010 Vi får forbrukere til å velge orsk mat Styrets meldig Gjeom kvalitetsstyrig og syliggjørig av kokurrasefortri og opprielse, skal KSL Matmerk bidra til at forbrukere velger orsk mat. Stiftelse

Detaljer

God styring i staten

God styring i staten Huma Relatio God styrig i state Team og implemeterig av team i bedrifter Kjell B Hjertø Sosiolog, dr.oeco. KJELL..B.HJERTO@BI.NO Tlf. 922.22.925 Huma Relatio Amerikaske ledere har i e ylig gjeomført spørreudersøkelse

Detaljer