PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36"

Transkript

1 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016

2 Innhold 1 INNLEDNING ORGANISERING OG NÆRVÆRSPLIKT I PRAKSISSTUDIET NÆRVÆRSPLIKT ARBEIDSKRAV RUTINER VED SKADER I PRAKSISSTUDIET GJENNOMFØRING AV VEILEDET PRAKSISSTUDIER PRAKSISSTUDIEAVTALEN ANSVAR I PRAKSISSTUDIET STUDENTENS PLAN FOR LÆRING I PRAKSISSTUDIET VEILEDNING VURDERING AV PRAKSISSTUDIET HJELPESPØRSMÅL TIL VURDERINGSDOKUMENTET IKKE FORVENTET STUDIEPROGRESJON - MIDTVURDERING/ IKKE BESTÅTT SLUTTVURDERING... 9 LITTERATUR justert febr.2016

3 1 Innledning Arbeidet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal baseres på prinsippene i kunnskapsbasert praksis. Dette omfatter bl.a at tjenesten utøves basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon. Hensikten med dette praksisheftet er å kvalitetssikre den praktiske gjennomføring av Emnekode 7VHSP1 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste som arbeidsfelt. I tråd studieplanen, er hensikten med studiets praksisperiode blant annet å: «møte utfordringer som er komplekse og uforutsigbare nok til å gi erfaringer som gir grunnlag for å utvikle handlingskompetanse som helsesøster» (Studieplanen 2015) Dette praksisstudieheftet er en beskrivelse av ansvarsområdet hos student, praksisveileder og lærer. Videre inneholder praksisstudieheftet en beskrivelse av praksisperiodens vurderingsordning. Studieplanen for helsesøsterutdanningen med tilhørende emnekode 7VHSP1, beskriver praksisperiodens faglige krav til læringsutbytte, samt rammebetingelser ved gjennomføring av praksisperioden. Studieplanen og øvrige dokumenter i forbindelse med praksisstudier finnes på HiST sine hjemmesider: Praksisheftet ses i sammenheng med studieplanen. 1

4 2 Organisering og nærværsplikt i praksisstudiet Praksisstudiets omfang er 10 uker, fordelt på 3 uker i 1.semester og 7 uker i vårsemesteret. 2.1 Nærværsplikt Nærværsplikt i praksisstudiet er beskrevet i studieplanen og i emnebeskrivelsen som tar utgangspunkt i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helseog sosialfaglige utdanningene ved HiST. Se praksisinformasjon på utdanningens nettside: Studentens studiebelastning i praksisstudiene er 40 timer pr uke, der 30 timer pr uke i gjennomsnitt skal bestå i bruker nære/daglige oppgaver ved helsestasjon/skolehelsetjeneste. Studentens studiedager skal avklares ved gjennomgang av Praksisstudieavtalen. Dager på praksisstedet, samt studentens studiedager, skal klargjøres i ukeoversikter. Uke- og dagsoversikter er tilgjengelige for studentene på deres læringsplattform Itslearning.com. Studenten kan maksimalt ta ut 3 sammenhengende studiedager. Nærværsplikt i praksisstudier er 100 %, men med mulighet for 10 % godkjent fravær. Studenten har ansvar for å melde fravær i praksisperioden til praksisstedet og praksislærer. Fraværsmelding skal fylles ut. Fravær betraktes som fravær uansett om fraværet skyldes sykdom, permisjon eller annet. Fravær mellom % av en praksisperiode kan tas igjen. Studenten utarbeider da en plan for hvordan fravær skal tas igjen. Planen må være godkjent av praksisveileder og lærer. Heltidsvurdering kan først skje etter at fraværet er tatt igjen. Fravær over 20 % medfører vurderingen Ikke Bestått og hele praksisperioden må da tas om igjen. Studentenes praksis skal i hovedsak gjennomføres i kommuner i Sør- og Nord Trøndelag. 2.2 Arbeidskrav Studenten skal gjennomføre to arbeidskrav i praksisstudiene og det forventes at praksisveileder legger til rette for at studenten skal kunne gjennomføre disse. 2.3 Rutiner ved skader i praksisstudiet 1. Studenten tar kontakt med ansvarlig ved praksisstudiestedet. 2. Hendelsesforløpet beskrives på eget skademeldingsskjema som skal finnes på praksisstudiestedet. 2

5 3. Kopi av skademeldingsskjema sendes Institutt for Sykepleievitenskap. 4. Praksisveileder og lærer er ansvarlig for at studenten får tilbud om hjelp til bearbeiding av hendelsesforløpet. 3

6 3. Gjennomføring av veiledet praksisstudier Helsesøsterutdanningen skal sørge for at studentene får praksisplasser med tilgang til gode læresituasjoner. I det følgende kapittel beskrives student, praksisveileders og praksislærers ansvarsområder. 3.1 Praksisstudieavtalen Student og praksisveileder inngår en praksisstudieavtale. Innholdet i avtalen omfatter en plan for læring i praksisstudier. Denne utarbeides av studenten. Likeledes skal praksisstudieavtalen inneholde hvor og når studenten skal være tilstede ved praksisstedet. 3.2 Ansvar i praksisstudiet Studentens ansvar er å: Gjøre seg kjent med praksisstudiestedet Følge oppsatt arbeidsoversikt for de ulike praksisukene Gjøre seg kjent med praksisstudiestedets læresituasjoner og utarbeide plan for læring i praksisstudiet. Dette gjøres med utgangspunkt i emnet 7VHSP1 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste som arbeidsfelt som står beskrevet i studieplanen. Tilegne seg, og anvende den faglige kunnskap som er aktuell på praksisstudiestedet og nivå i utdanningen Gjennomfører arbeidskravene i praksis Klargjøre sitt behov for veiledning, ta initiativ til og motta veiledning Formidle sin faglige styrke og de områder som studenten trenger spesielt fokus på i praksisstudiet Melde fravær til praksisstudiestedet Delta aktivt i veilednings- og vurderingssamtaler. Utforme en skriftlig selvvurdering til midt- og sluttvurderingssamtalen med utgangspunkt i studentens individuelle plan. Praksisveilederens ansvar er å: Gjøre seg kjent med Helsesøsterutdanningens studieplan, emnebeskrivelse og tilhørende praksisvurderingsdokumenter Skrive praksisstudieavtale sammen med studenten. Legge forholdene til rette for at studenten blir godt mottatt i personalgruppen Veilede studenten slik at hun finner aktuelle læresituasjoner Veilede studenten før, under og etter aktuelle læresituasjoner Veilede studenten i utviklingen i tråd med studentens individuelle plan for læring. Legger til rette for at studenten kan gjennomføre arbeidskravene i praksis Fungere som rollemodell for studenten Holde seg orientert om studentens faglige nivå Holde læreren orientert om studentens faglige utvikling og ta kontakt med læreren hvis det oppstår problemer 4

7 Kontakt lærer umiddelbart dersom tvil om studenten vil bestå praksisstudieperioden Skrive forslag til vurdering av studenten i vurderingsskjema for praksisstudier som utgangspunkt til midt- og sluttvurdering Være ansvarlig for organisering av sluttvurderingssamtalen. Denne gjennomføres uten lærer Sende praksisstudieavtalen, midt- og sluttvurderingsdokumentet til utdanningen etter fullført praksis. Lærerens ansvar er å: Være bindeledd mellom høgskolen og praksisstudiestedet og gi aktuell informasjon til praksisstedet og studenten før praksisstudiet starter Gjøre seg kjent med læresituasjoner på praksisstudiestedet Gi veiledning til student og praksisveileder med utgangspunkt i studentens læringsbehov Delta aktivt og være ansvarlig for gjennomføring av midtvurderingssamtalen Ha det formelle ansvar for skriftlig melding til studenten ved fare for ikke bestått praksisstudieperiode iht. forskrift og gjeldende retningslinjer: Følge opp student og praksisveileder minst ukentlig ved ikke forventet studieprogresjon etter midtvurderingen. Ha hovedansvaret for å vurdere studentens faglige utvikling og ta den endelige beslutningen om praksisstudiene er bestått eller ikke bestått. Praksisveileders vurdering skal vektlegges. Delta ved sluttvurderingssamtalen der det er behov for det. Både student, praksisveileder og lærer fra høgskolen, har ansvar for å være punktlig og overholde avtaler og forpliktelser knyttet til gjennomføring av praksisstudiene. 3.3 Studentens plan for læring i praksisstudiet Studenten påbegynner og utarbeider en plan ved oppstart i praksisstudiet hvor individuelle målsettinger beskrives og tydeliggjøres. Planen videreføres og utarbeides ytterligere i andre del av praksisstudieperioden. Studenten sender påbegynt plan til lærer i løpet av 1.praksisstudieuke. I 4. praksisstudieuke sendes videreutviklet plan. Utgangspunkt for planen er læringsutbyttebeskrivelsene i emnekode 7VHSP1 og kan med fordel utarbeides med innspill fra praksisveileder. Hensikten er at studentene konkretiserer og reflekterer over hvordan de må jobbe for å oppnå målsettinger i forhold til forventet læringsutbytte som omhandler ferdighets- og kunnskapskrav samt generell kompetanse. Studenten velger ut sentrale områder av læringsutbyttebeskrivelsene (se emnebeskrivelse), med utgangspunkt i arbeidskrav, individuelt nivå og praksisstudiestedets tilbud av læresituasjoner. 5

8 Praksisstudieperiodene må sees i en sammenheng hvor studentens plan for læring viser faglig utvikling i løpet av praksisstudieperioden når det gjelder kompleksitet. Planen skal etterhvert omfatte alle punkter av beskrevet forventet læringsutbytte (jfr. Studieplanen) Innlevering til lærer via its learning. Praksisveileder skal ha kopi. 3.4 Veiledning I følge Tveiten (2013) er veiledningens hovedhensikt å utvikle eller videreutvikle kompetanse. For å anvende teoretisk kunnskap i praksis kreves kjennskap til de praktiske situasjoner hvor kunnskapen anvendes. Veiledning skal være et knutepunkt mellom det som foregår i praksis og den teoretiske delen av studiet. Veiledning er en vanlig måte å tilrettelegge for nybegynnerens kvalifisering til yrkesvirksomhet. Dette gjelder også videreutdanningene i sykepleie, hvor praksisveiledning er en sentral del av utdanningene. Veiledning i praksis kan være av to typer: 1. Lærlingmodellen (mester svenn) - en veiledningsform knyttet til ferdigheter, kunnskaper og holdninger som de fremkommer på det enkelte praksissted 2. Refleksjon over handling - en veiledningsform som i sterkere grad har fokus på integrering av teoretiske kunnskaper i den praktiske yrkesutøvelsen, hvor forskning og fagutvikling møter tradisjonene i sykepleiefaget, hvor fokus er grunnlaget for praksis Planlagte situasjoner i praksis kan støttes ved såkalt før - og etterveiledning. Før og etter veiledning er en del av den kliniske veiledningen som praksisveileder utøver i forhold til det brukerrettede arbeid. Før - veiledning gjennomføres forut for noe studenten skal gjennomføre. Før - veiledningen tar utgangspunkt i at studenten har tenkt gjennom situasjonen / prosedyren som han/hun skal inn i. Forberedelsen skal klargjøre målet med det som planlegges, og for hvordan arbeidet planlegges gjennomført. Praksisveileder stiller spørsmål og oppfordrer studenten til å trekke inn teoretisk kunnskap og grunnleggende verdier som begrunnelse for sine valg. En dialog mellom student og praksisveileder belyser situasjonen det veiledes i, og studenten legger en plan for praksisgjennomføringen. Studenten gjennomfører deretter den planlagte sykepleie, eventuelt i samarbeid med eller under veiledning fra praksisveileder. I etterveiledningen samtaler praksisveileder og student omkring det studenten har opplevd under gjennomføring av sykepleien. Studenten beskriver selv hva som skjedde og sin utøvelse av sykepleie i helsøsterfaget. Studenten bør reflektere over hva som var bra og hva som kan gjøres bedre. Praksisveileder veileder ved å stille spørsmål som bidrar til gjennomtenkning og refleksjon omkring det som skjedde. Denne bearbeidingen bidrar til økt innsikt hos studenten. Utdanningen anbefaler at studenten skriver daglige notater/logg gjennom praksistiden. Studenten skriver primært for sin egen skyld, men kan også velge å dele sine refleksjoner med praksisveileder, lærer eller medstudenter. Hva og på hvilken måte bestemmer studenten selv. 6

9 Å skrive notater/logg vil kunne hjelpe studenten til en mer systematisk refleksjon over de erfaringer som gjøres i praksisperiodene. Studenten kan beskrive konkrete brukersituasjoner, spesielle læringssituasjoner den dagen, personlige opplevelser og betraktninger. Ved å skrive og tenke igjennom situasjoner han eller hun har vært i, vil studenten lære seg til å forholde seg til sine erfaringer på en slik måte at læring blir resultatet. Å skrive logg er også et godt redskap for å holde struktur på sin praksisperiode, en hjelp til å huske hva en har gjort og ikke gjort Utdanningen anbefaler en kombinasjon av veiledning underveis og den mer planlagte veiledning mellom student og veileder. Et fast tidspunkt ukentlig til den planlagte veiledning er en anbefalt ramme. Utgangspunkt kan være studentens erfaringer siden sist, eller veileders vurderinger av praksissituasjoner. Studenten har et hovedansvar i å formidle sitt veiledningsbehov. 7

10 4. Vurdering av praksisstudiet I løpet praksisstudieperioden, totalt 10 uker, skal det foretas midt- og sluttvurdering. Midtvurdering må gjennomføres minimum 3 uker før praksisstudieperiodens avslutning. For at praksisstudieperioden skal vurderes til bestått, forutsettes det at obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent av høgskolens lærer. For øvrig vises det til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST som angir nærmere bestemmelser knyttet til vurdering av veiledet praksis. Siste frist for godkjenning av praksisstudiet er 3 uker etter praksisstudieperiodens slutt. Ved midtvurdering skal praksisdokumentet fylles ut av praksisveileder/e før selve samtalen gjennomføres. Det er anledning til å tilføye kommentarer i dokumentet underveis i samtalen. Sluttvurderingen avholdes fortrinnsvis mot slutten av siste praksisuke. Sluttvurderingen gjennomføres normalt uten lærer til stede. Innstilling om bestått praksis skal bekjentgjøres student 2 dager før sluttvurderingen. Praksisveileder fyller ut protokoll sluttvurdering. Praksisveileder sender signert praksisstudieavtale, signerte midt- og sluttvurderingsdokumenter til NTNU på følgende adresse: (praksislærers navn v/) NTNU Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning helsesøster 7491 Trondheim 4.1 Hjelpespørsmål til vurderingsdokumentet Praksisveileder vurderer studentens utøvelse og utvikling i praksis med utgangspunkt i: - Emnekode 7VHSP1 med beskrivelse av forventet læringsutbytte - Studentens plan for oppnåelse av læringsutbytte i praksisstudiet Vurderingsskjemaet har 4 oppsummerende hovedområder. Nedfor følger hjelpespørsmål. Individuell læring, utvikling og vekst Klarer studenten å overføre teoretiske kunnskaper til praksis? Tar studenten initiativ til å utnytte læringsmulighetene? Reflekterer og /eller tar studenten aktivt del i vanskelige eller utfordrende situasjoner? Er studentene forberedt og aktivt deltakende i veiledningssamtaler? Samhandling og kommunikasjon Formidler studenten trygghet i samarbeid med brukere og samarbeidspartnere? 8

11 Erkjenner studenten begrensninger faglig og/eller personlig? Tar studenten initiativ til læring som kan gi økt innsikt? Klarer studenten å vurdere kvaliteten av egen mellommenneskelig samhandling? Gir studenten klare budskap verbalt? Klarer studenten å oppfatte budskap verbalt eller nonverbalt fra brukere og kollegaer? Problemløsning i tråd med kunnskapsbasert praksis: Er studenten tydelig på begrunnelse for valgt handling? Søker studenten faglig veiledning i situasjoner der hun møter utfordringer? Anvender studenten nasjonale faglige retningslinjer? Benytter studentene relevante kilder for å skaffe seg oppdatert kunnskap (Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, lovdata og andre)? Selvstendighet, ansvar og yrkesbevissthet Har studenten tilstrekkelig innsikt i helsesøsters funksjons-, ansvars- og kompetanseområde? Viser studenten selvstendighet ved sentrale arbeidsoppgaver, og tillit til egne vurderinger og egen funksjon? Er studenten kritisk reflekterende overfor holdninger og verdier som legges til grunn for helsesøsters arbeid? Er studenten i stand til å ivareta helsesøsters funksjon og arbeidsoppgaver? 4.2 Ikke forventet studieprogresjon - midtvurdering/ ikke bestått sluttvurdering Studentene skal vurderes med hensyn til de fire hovedområdene. Dersom studenten vurderes til ikke forventet studieprogresjon, på et eller flere av de fire hovedområdene må dette tas opp muntlig og skriftlig med studenten ved midtvurderingssamtalen, eller senest 3 uker før praksisperiodens utløp. Ved ikke forventet studieprogresjon på midtvurderingstidspunkt, skal det angis skriftlig hva studenten ikke mestrer godt nok og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudieperioden. Skriftlig melding formuleres i midtvurderingsskjemaet. Student, praksisveileder og lærer undertegner alle skriftlige dokumenter. De skriftlige vurderingene er interne dokumenter som tilhører høgskolen. Studenten skal ha egen kopi. Hvis praksisstudiet også ved sluttvurdering vurderes til ikke bestått, må det skje ut fra en individuell, helhetlig vurdering der man vurderer at studenten ikke i tilstrekkelig grad har oppnådd utdanningens krav til forventet læringsutbytte. Tvil om bestått praksis må ha vært tydelig formidlet muntlig og skriftlig til studenten senest 3 uker før praksisslutt. Innstilling for ikke bestått skal bekjentgjøres student senest 2 dager før sluttvurderingssamtalen. Student har rett til en ny praksisperiode dersom praksisperioden vurderes til ikke bestått i henhold til: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet(NTNU). Se udier.pdf/7609a50c b6c-a884-1dd6bb4d03a7 I dette dokumentet kommer det også tydelig fram hvilke konkrete punkter som tilsier en vurdering ikke bestått. 9

12 Aktuell litteratur Lov om pasient og brukerrettigheter Studieplan. Videreutdanning Helsesøster. Høgskolen i Sør Trøndelag (2009) Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse og sosialfaglige utdanningene ved HiST. Vedtatt av rektor med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør- Trøndelag 7-2. Revidert høst Lauvås, Per og Gunnar Handal (2014) Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. 3.utgave Norsk Sykepleierforbund (2007) Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Revidert og godkjent Nortvedt, M.W., Jamtvedt,G., Graverholt, B. og Reinar, L.M. (2012) Jobb kunnskapsbasert! en arbeidsbok.2. utgave Tveiten, Sidsel (2013) Veiledning - mer enn ord Bergen: Fagbokforlaget. Utdannings- og forskningsdepartementet (2005) Rammeplan for videreutdanning til helsesøster med forskrift. Fastsatt 1. desember

13

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Rammer for praksisopplæring ved praktisk- pedagogisk utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. 1. INNLEDNING... 1 2. MÅL... 1 3. INNHOLD OG ORGANISERING... 2 3.1 FAGLIG- OG PEDAGOGISK FOKUS I PRAKSISOPPLÆRING:...

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning Informasjon om praksisstudier ved Program for fysioterapeututdanning Rev. Mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Organisering av studiet og de ulike kliniske praksisperiodene s. 3 Ansvarsfordeling

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE

PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE PRAKTISK HÅNDBOK BACHELOR I SYKEPLEIE Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2010/2011 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR VEILEDNING

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 Fax: 69 30 30 02 BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310

Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Fakultet for helse- og idrettsfag Arbeidskrav og Plan for praktiske studier Samhandlingspraksis SYP310 Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted: Tidsrom: Med rett til endringer!

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Studentens navn/ Kull: Praksisstudiested: PROTOKOLL - SLUTTVURDERING Praksisområde: 1. år: Institusjon I 2. år: Medisinsk område 2. år: Psykisk

Detaljer

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier PROTOKOLL - SLUTTVURDERING navn: Studiekull: Praksissted: Praksisområde: Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Kliniske praksisstudier i hjemmebasert omsorg Kliniske praksisstudier

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Veiledningshefte for gjennomføring av veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiene

Veiledningshefte for gjennomføring av veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiene Emne 7VHSP1 Helsestasjon og skolehelsetjenesten som arbeidsfelt Veiledningshefte for gjennomføring av veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiene Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2016-2017 NTNU i Gjøvik Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie NTNU i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2016. Rett til

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Hjemmesykepleie praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad / Kristiansand:

Detaljer

Veiledningshefte for gjennomføring av veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiene

Veiledningshefte for gjennomføring av veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiene Emne 7VHSP1 Helsestasjon og skolehelsetjenesten som arbeidsfelt Veiledningshefte for gjennomføring av veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiene Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning

Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning 10 studiepoeng Samlingsbasert over 7 dager Videreutdanning i praksisveiledning Videreutdanning praksisveiledning 10 stp Forventet læringsutbytte Målgruppe Etter fullført praksisveilederutdanning

Detaljer

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter

SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter SP15-1 Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Emnekode: SP15-1 Emnenavn: Kliniske studier 1- Sykehjem og omsorgssenter Studiepoeng: 15,00 Forkunnskaper: Ingen Undervisningssemester: Vår Undervisningssted:

Detaljer

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en uke

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40410/HSSPD40409 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr... Kull... VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag. Bachelor

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED ADR. TLF. SKOLEVEILEDER PRAKSISVEILEDER GENERELT

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag Emne HSBVP20211 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge Praksis 2. Bachelor i barnevern 24.10.16 16.12.16 Kull 15 Emneansvarlig: Morten Asmyhr Forord

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I KOMMUNEHELSETJENESTEN - ELDREOMSORG - HJEMMEBASERTE TJENESTER SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3.

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2015-2016 Høgskolen i Gjøvik, Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie Høgskolen i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2015.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Praksisveileders underskrift:

Praksisveileders underskrift: NTNU, Fakultet for lærer og tolkeutdanning (FLT), Tegnspråk og tolking bachelor VURDERING AV PRAKSIS, 3.STUDIEÅR 2016-2017 s navn: Studiekull: Praksistype: Sett kryss Dato for praksisperioden(e): Bipraksis

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE. Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2014/2015

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE. Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2014/2015 HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgskolen i Gjøvik Seksjon for sykepleie 2014/2015 Revidert oktober 2014 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet

Veiledede praksisstudier Emne HSSPL Sykepleie til mennesker i hjemmet Vurderingsdokument Praksisstudier EmneHSSPL40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Veiledede praksisstudier Emne HSSPL 40510 Sykepleie til mennesker i hjemmet Studentens navn:...student nr....kull:. VURDERING

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Studieplan 2016/2017. Helsesøsterutdanning. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2016/2017. Helsesøsterutdanning. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Helsesøsterutdanning Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Helsesøsterutdanningen er en videreutdanning som er organisert som et deltidsstudium over to år, og utgjør 60 studiepoeng.

Detaljer

Emnehefte/undervisningsplan

Emnehefte/undervisningsplan Emnehefte/undervisningsplan Emne HSVPL20209 Praksis 2: Vernepleieren som helse- og omsorgsarbeider - 26. oktober 16. desember 2016 - Liv-Solveig Tvete Emneansvarlig lst@hiof.no Tlf.: 69 60 87 90 1 Konkrete

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Forkunnskapskrav: 2.studieår: Ingen forkunnskapskrav utover opptakskravet til studieprogrammet.

Forkunnskapskrav: 2.studieår: Ingen forkunnskapskrav utover opptakskravet til studieprogrammet. Emnekode: 4TOLKPRA Emnenavn: Tolkefaglig praksis Tolkefagleg praksis Interpreting practicum Faglig nivå: Bachelor, 1. syklus Omfang: Ingen studiepoeng. Det er minst 13 og inntil 14 uker med praksis i tegnspråk-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - CT pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en

Detaljer

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Versjon 02/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

, LU'UaI ;U. Trondheim kommune 1. FORMÅL 2. DEFINISJONER

, LU'UaI ;U. Trondheim kommune 1. FORMÅL 2. DEFINISJONER 291115111, LU'UaI ;U Trondheim kommune SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER MELLOM TRONDHEIM KOMMUNE OG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING OG PROGRAM

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del.

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del. IHS.3.3.3 lnstitutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter,

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK PRAKSISAVTALE M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Konvensjonell røntgen pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Språk, tekst og matematikk, Studieplanen

Detaljer