Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus"

Transkript

1 Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter

2 Velkomme

3 Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet i Forskigsparke Lillestrøm om å få et seterbygg. Målet har vært å få e fellesarea for virksomhetee i området, asatte og studeter med tilbud også til lokalbefolkige. Nå ka vi glede oss over at dette er e realitet. Bygget vil ieholde kaffebar, treigsseter, regskapskotor, koferaseseter, talege, spisested, bedriftshelsetjeeste, forute kotorer for bedrifter. Forskigsparke får flere tilbud. Det vil stimulere utviklige og dae grulaget for at området blir et eda mer attraktiv sted å arbeide og studere. I tillegg vil det bidra til å stimulere samarbeidet mellom virksomhetee, dae grulag for etablerig av y virksomhet og trekke til seg flere ye bedrifter til Forskigsparke Lillestrøm. Bygget får et førsteklasses koferaseseter, heleid av Kuskapsbye Lillestrøm. Mage har bidratt mye for å gjøre dette mulig. Det er et resultat av at mage virksomheter har samarbeidet for å få dette til. Det er spesielt gru til å trekke frem disse. Takk til dere alle! Foto: Terje Rygg Nå gleder vi oss over koferaseseteret, til fortsettelse og til de videre utviklige av ærigslivet i Forskigsparke Lillestrøm på Kjeller e del av Kuskapsbye Lillestrøm. Et miljø vi har all gru til å være stolt av. [Øyvid Michalse, adm. dir.]

4 Klasserommet og Episeteret Dette er våre to største møterom. De har svært god kapasitet, og ka brukes i kombiasjo samme for større arragemeter. Fleksibilitete gjør at arealet ka tilpasses fra 50 til 210 persoer. [Episeteret] [Klasserommet] Møterom Nav Legde Bredde m2 Stoler Rom 1 Klasserommet 11,7 11, Rom 2 Episeteret 11,7 4, Rom ,9 11,

5 * Klasserommet og Episeteret i kombiasjo Klasserommet Døpt av Høyskole i Akershus Grulagt: 1994 Atall asatte: 300 HIAK skal drive høyere utdaig og forskig iefor et utvalg fagområder, relatert til skole, helse- og omsorg, erærig, ledelse og desig. Litt om virksomhete Høgskole tilbyr 13 bachelorstudier, fire masterstudier og har e rekke videreutdaigstilbud, særlig rettet mot lærere, sykepleiere og verepleiere. Høgskole har søkt om akkrediterig for et doktorgradsstudium ie atferdsviteskap. Høgskole har fem forskigsprogram, ie helse og empowermet, iovasjo, lærig i komplekse systemer, mat, erærig og samfu, samt yrkespedagogisk utdaigs- og arbeidslivsforskig. Gjeomsittsstudete er 34 år, 7-8 av 10 studeter er kvier. Episeteret Døpt av NORSAR Grulagt: 1968 Atall asatte: 50 Stiftelse NORSARs formål er å drive forskig og utviklig ie geofysiske og datatekiske fagområder, samt å fugere som asjoalt kompetase- og driftseter kyttet til avtale om forbud mot kjerefysiske prøvespregiger. Litt om virksomhete Virksomhete er orgaisert i fem forskigsprogrammer som omfatter: Nasjoalt dataseter (NDC) og stasjosdrift Seismologi og prøvstaskotroll Jordskjelv og miljø FoU seismisk modellerig Software produktutviklig Kommersiell virksomhet med utsprig i NORSARs forskig og utviklig ivaretas.

6 Luftrommet og Tidsrommet Disse møterommee er midre og mer itime, me ka også kombieres samme til et mellomstort rom. Løsige eger seg for møter med fra 8 til 16 persoer. [Tidsrommet] [Luftrommet] Møterom Nav Legde Bredde m2 Stoler Rom 3 Luftrommet 4,6 4, Rom 4 Tidsrommet 4,6 4, Rom ,2 4,

7 * Luftrommet og Tidsrommet i kombiasjo Luftrommet Døpt av NILU Grulagt: 1969 Atall asatte: 181 Norsk istitutt for luftforskig er et uavhegig forskigsistitutt. NILUs forskig har som formål å øke forståelse for prosesser og effekter kyttet til klimaedriger, atmosfæres sammesetig, luftkvalitet og miljøgifter. Litt om virksomhete På bakgru av forskige leverer NILU itegrerte tjeester og produkter iefor aalyse, overvåkig og rådgivig. NILU er opptatt av å opplyse og gi råd til samfuet om klimaedriger og foruresig og kosekvesee av dette. NILU har 48 asatte med doktorgrad. Tidsrommet Døpt av Justerveseet Grulagt: 1832 Atall asatte: 86 Justerveseets skal dekke ærigslivets, forbrukeres og mydighetees behov for at måleresultater er pålitelige og har tillit både i Norge og utladet. Vi utfører også kotroll av måleutstyr, og bidrar til at de oppfyller iterasjoale krav. Litt om virksomhete Vi holder til på Kjeller, i et bygg spesialtilpasset de avaserte måligee som gjøres her. Vi har også avdeliger i Tromsø, Trodheim, Berge og Stavager. Justerveseet har orske målereferaser for ehetee i det iterajoale SI-systemet, og utfører måletekiske oppdrag for kuder i ærigsliv og forvaltig. Vi forvalter også lovverket om måleheter, målig og ormaltid, samt utarbeider forskrifter og lovforslag og fører tilsy med at regelverket overholdes.

8 Iovasjoshøyde og Vektorrommet Her er to av våre mellomstore møterom, som også ka slås samme til ett. Ekeltvis har de kapasitet til 12, og samlet til 63 persoer. [Vektorrommet] [Iovasjoshøyde] Møterom Nav Legde Bredde m2 Stoler Rom 5 Iovasjoshøyde 4,8 6, Rom 6 Vektorrommet 5,4 6, Rom ,2 6,

9 * Iovasjoshøyde og Vektorrommet i kombiasjo Iovasjoshøyde Døpt av CAMPUS KJELLER AS Grulagt: 1995 Atall asatte: 9 Campus Kjeller er et iovasjosselskap med formål å brige forskigsresultater og ideer ut i markedet i form av ye tjeester og produkter. Litt om virksomhete Campus Kjeller er eiet av forskigsistitutter og idustri i ærområdet, samt Akershus fylkeskommue, Skedsmo Kommue, SIVA og Statoil. Campus Kjeller har iovasjosfokus rettet mot eergi, miljø og samfussikkerhet ie: Kommersialiserig og ideutviklig Ikubasjo og forretigsutviklig Portefølje/fodsforvaltig Campus Kjeller er ISO 9001 sertifisert og har etablert mer e 50 ye idustriselskaper side starte, bl.a Opera Software. Vektorrommet Døpt av UNIK Grulagt: 1987 Atall asatte: 56 UNIK har som formål å gi udervisig og veiledig på Master- og PhD- ivå, fortrisvis for UiO- og NTNU-studeter, UNIK skal styrke forskigs- og udervisigssamarbeidet mellom Kjelleristituttee, UiO/ NTNU og ærigslivet. Litt om virksomhete Stiftelse UNIK er et studie- og forskigsseter, med faglige tygdepukt på avedt iformasjostekologi ie: Nettverk, iformasjossikkerhet og sigalbehadlig for kommuikasjo Elektroikk og fotoikk Kyberetikk og idustriell matematikk Eergi og miljø Ca 50 masterstudeter og 60 doktorgradsstudeter har e veileder tilkyttet UNIK.

10 Eergirommet og Mulighetsrommet Dette er to av våre lyse og separate møterom som er eget for midre grupper. Hvert møterom har kapasitet til persoer. [Eergirommet] [Mulighetsrommet] Møterom Nav Legde Bredde m2 Stoler Rom 7 Eergirommet 6,1 3, Rom 8 Mulighetsrommet 5,2 3, Eergirommet Døpt av IFE Grulagt: 1948 Atall asatte: 550 Istituttets hovedformål er på ideelt og samfusyttig grulag å drive forskig og utviklig iefor eergi- og petroleumssektore, og å ivareta ukleærtekologiske oppgaver for Norge. Litt om virksomhete IFE, som er lokalisert både på Kjeller og i Halde, er et iterasjoalt forskigsistitutt for eergi- og ukleærtekologi. Istituttet er i dag e selvstedig stiftelse. IFEs visjo er å være et iterasjoalt ledede eergiforskigsistitutt. Istituttet arbeider for et mer klimavelig eergisystem basert på forybar og CO2-fri eergi. IFEs Haldeprosjekt er et iterasjoalt forskigsprosjekt uder OECDorgaisasjoe Nuclear Eergy Agecy (NEA) der statlige sikkerhetsorgaisasjoer, asjoale forskigsstiftelser og idustribedrifter i 18 lad samarbeider om kjerekraftsikkerhet. Haldeprosjektet bidrar til å utvikle tekologi som kommer orsk idustri til gode. Mulighetsrommet Døpt av Kuskapsbye Lillestrøm Grulagt: 2000 Atall asatte: 11 Kuskapsbye Lillestrøm, som ble etablert i 2000, er e orgaisasjo som skal koordiere og stimulere til videreutviklig av ærigslivet og forskig- og utdaigssmiljøet i kommue og regioe forøvrig. Målet er å bidra til økt iovasjo og asjoal verdiskapig. Litt om virksomhete Mage av Norges største og mest attraktive forskigsistitutter og kuskapsbedrifter er lokalisert her og med sie 7000 asatte og ca 5000 studeter, er dette et av Norges fremste tekologiske miljø. Bak står et offetlig og privat parterskap mellom forskigs- og utdaigsistitusjoer, tekologibedrifter og adre kuskapsbedrifter, Akershus fylkeskommue og Skedsmo kommue.

11 * Kommadobroe Døpt av av FFI Her ka vi tilby et lyst, trivelig og mellomstort møterom som gir romslig plass for itil 16 persoer. [Kommadobroe] Grulagt: 1946 Atall asatte: 685 Forsvarets forskigsistitutt (FFI) har til formål å drive forskig og utviklig for Forsvarets behov. FFI skal være rådgiver for Forsvarets politiske og militære ledelse i faglige spørsmål som er ie istituttets arbeidsområde. Møterom Nav Legde Bredde m2 Stoler Rom 9 Kommadobroe 7,6 4, Litt om virksomhete Vi gjør kuskap og ideer til et effektivt forsvar FFI er et tverrfaglig istitutt som speer fra fagee matematikk, fysikk, iformasjostekologi, kjemi, biologi, medisi, psykologi, til statsviteskap og økoomi. Istituttet er i aktivt samarbeid med ledede istitusjoer i i- og utlad. I tillegg til å gjøre e isats ie modere høytekologi, yter FFI et betydelig bidrag til Forsvarets lagtidsplaleggig. Istituttet gjeomfører hovedsakelig aalyser og utvikligsprosjekter for Forsvarets behov, me har også sivilt rettede prosjekter.

12 Plategig og tekisk ifo Rom 1 Klasserommet 1 7 Rom 2 Episeteret 2 8 Rom 3 Luftrommet Rom 4 Tidsrommet Rom 5 Iovasjoshøyde Rom 6 Vektorrommet Rom 7 Eergirommet Rom 8 Mulighetsrommet Rom 9 Kommadobroe Resepsjoe Vrimlerareal

13 Tekisk utstyr som ka bestilles: Bærbar PC Overheadprojektor Dokumetkamera TV [Full HD 52 ] DVD Kopi / prit / Sca Nav Døpt av Legde Bredde m2 Stoler Projekotr Lerret WB Flipover PC Lyd Høytalere Tråløst ettverk Auditoriet 1 Klasserommet HIAK 11,7 11, X X X X X X X X Møterom 2 Episeteret NORSAR 11,7 4, X X X X X Aditoriet og møterom 2 15,9 11, X X X X X X X X Møterom 3 Luftrommet NILU 4,6 4, X X X X X X Møterom 4 Tidsrommet JV 4,6 4, X X X X X Møterom 3 og 4 9,2 4, X X X X X X Møterom 5 Iovasjoshøyde CK 4,8 6, X X X X X X Møterom 6 Vektorrommet UNIK 5,4 6, X X X X X Møterom 5 og 6 10,2 6, X X X X X X Møterom 7 Eergirommet IFE 6,1 3, X X X X X Møterom 8 Mulighetsrommet KL 5,2 3, X X X X X Møterom 9 Kommadobroe FFI 7,6 4, X X X X X X

14 M-eatig Meye M-eatig er vårt uike møtematkosept. M-eatig følger tredee i markedet og er utviklet ettopp for å kue tilfredsstille våre kuders økede krav og øsker til su og ærigsrik møtemat. Velg fra meye mellom våre dagpakker, frokost til tidlige møter, lusj eller pausemat. Fier du ikke oe som passer, ta kotakt. Har dere adre behov som f.eks. utflukter, eller å avholde større arragemet eller selskaper, hjelper vi dere gjere med å fie de løsig som passer best for aledige. Ta kotakt dersom du har spesielle øsker utover stadardmeyee. Vi løser det meste! Frokost Egg og eggerøre, syltetøy, skike, leverpostei, ost, melk og juice, oppskåret frukt, kaffe og te og diverse brød og smør. Frukt og grøt - Frisk oppskåret frukt - Fruktkurv med hele friske frukter - Grøsaker med dipp - Nøttebladig Søtt og godt - Ferske bakervarer fra bakere - Sjokoladekake - Eplekake med krem - Vestladslefse - Vafler med syltetøy Drikke - Mieralva - Appelsi juice - Kaffe te Lusj Lusjtallerke. [Serveres med brød og smør] - Salat med reker og egg - Ost og skikesalat - Vegetarisk pastasalat - Koldttallerke [Roastbiff, reker, røkelaks, skike, brie og godt tilbehør] Smørbrød - Roastbiff med remulade - Reker og dillmajoes - Røkelaks og eggerøre - Karboade med løk - Rudstykke med valgfritt pålegg Påsmurt baguetter - Ost og skike - Reker, egg og dillmajoes - Røkelaks og eggerøre Diverse - Oppdekkig i katie - Leverig retur på tralle til møterom - Leie av persoale pr. time

15 * Pakker Pakke 1 Akomst: Kaffe te Pause 1: Oppskåret frukt eller kake Pakke 2 Lusj: Påsmurte produkter, kaffe te og mieralva Pakke 3 Akomst: Kaffe te Lusj: Påsmurte produkter, kaffe te og mieralva Pakke 4 Akomst: Lusj: Pakke 5 Akomst: Lusj : Pause: Kaffe te Forsye seg selv i katia [ikl. drikke] Kaffe te Forsye seg selv i katia [ikl. drikke] Kaffe te og dages kake Pakke 6 Akomst: Kaffe te og halvt rudstykke Pause 1: Oppskåret frukt og mieralva Lusj: Forsye seg selv i katia [ikl. drikke] Pause: Kaffe te, og dages kake

16 Øvre svei r Rader Gua createuree.o e apsvei Kusk i rstuve Kjelle Det er gode tog- og bussforbidelser til området. Vi abefaler dette alterativet. Med tog Fra Oslo går det tog til Lillestrøm ca hvert 15 miutt. Reisetid med direkte tog er 11 miutter. Is tu veie rstu vei I s t u ve ie Gå heim veie av eie Fetv eie Sle Koferaseseter Gra ed Sk sm t se or ok eie ev rk Ki P Med buss I rushtide går det buss til Forskigsparke fra Olavsgård og Lillestrøm Stasjo hvert 15. miutt. Reisetid Lillestrøm stasjo Forskigsparke er 8 miutter Reisetid fra Olavsgård Forskigsparke er 6 miutter. Reisetid ekspressbuss Oslo busstermial Forskigsparke er 28 miutter. Ytterligere iformasjo på eller telefo 177. Med bil Det er mulig å parkere mot betalig oe hudre meter fra koferasestedet, på oppmerket område. Se kart. M Kuskapsbye Koferaseseter ot N o rd s ov eie ikv eie sev M rd jelle t Ola vsga a Ned re K eie sv ap sk Ku Mo ot Lil trø les m Kuskapsbye Koferaseseter Besøksadresse: Kuskapsbye Koferaseseter AS Guar Raders vei 24, 2. etasje 2007 Kjeller Telefo: Telefaks: E-post: Postadresse: Kuskapsbye Koferaseseter AS Postboks Kjeller

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

HjemmePC. - trygt og godt. Bestillingsfrist: xx.xx.xxxx KUNDE LOGO. Atea tar forbehold om evt. trykkfeil og spesifikasjonsendringer.

HjemmePC. - trygt og godt. Bestillingsfrist: xx.xx.xxxx KUNDE LOGO. Atea tar forbehold om evt. trykkfeil og spesifikasjonsendringer. HjemmePC - trygt og godt Bestilligsfrist: xx.xx.xxxx Atea tar forbehold om evt. trykkfeil og spesifikasjosedriger. HjemmePC-koseptet I prise på maskie er følgede ikludert: Maskie Pada Ativirus 2009 3 år

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Hardanger fra Geilo til Bergen

Hardanger fra Geilo til Bergen urforslag fra NAF atur kultur arkitektur Hardager fra Geilo til Berge Fra Geilo over vidda til Hardager, Voss og Berge. tgagspuktet for turforslaget er Geilo, og ture går gjeom Hardager, som for mage er

Detaljer

November 2014 LOKAL BEDRIFT MED MANGE GODE TILBUD

November 2014 LOKAL BEDRIFT MED MANGE GODE TILBUD November 2014 LOKAL BEDRIFT MED MANGE GODE TILBUD Bokbinderi Lupros bokbinderi tar imot bestillinger på små og store opplag, og vi foretar reparasjoner. Alt blir laget for hånd, og du kan få den innbindingen

Detaljer

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger,

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger, Vi i Atea har hatt gleden av å samarbeide med Tandberg og Cisco i mange år. Det er derfor med stor glede og forventning vi ser frem til det videre samarbeidet nå som alt samles under Cisco-paraplyen. Cisco

Detaljer

et unikt og lønnsomt konsept

et unikt og lønnsomt konsept et unikt og lønnsomt konsept Idéen Konseptet Suksessen Det startet med ideen om å lage et unikt kafékonsept med mat og kaker laget fra bunnen av, basert på råvarer av høy kvalitet. Konseptet skulle trekke

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE Fagkunnskap helt til fingerspissene. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut Fysioterapeuter med offentlig autorisasjon har mulighet til å starte opp egen

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

De beste resultatene nås gjennom samarbeid

De beste resultatene nås gjennom samarbeid www.efa.no De beste resultatene nås gjennom samarbeid Efa - leverandøren til dine prosjekter Ansvar for å levere som avtalt Kunnskapsrik med riktig kompetanse Fleksibel for å tilpasse løsninger Nytenkende

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

matbransjen Jobb i Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka

matbransjen Jobb i Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka matbransjen Jobb i Et smart valg Se alle mulighetene dine! Derfor elsker vi jobben vår! Møt fire ungdommer på arbeidsplassen Silje spiser is på jobben hele uka Lyst på et morsomt studiemiljø? Bli med til

Detaljer