De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping"

Transkript

1 RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av Erlad Skogli og Øystei S. Sørvig

2 Forord Rådgivigsbrasjee fyller e viktig rolle i orsk økoomi ved å bidra til økt fleksibilitet og omstilligseve ved å tilby spesialkompetase. Rådgivere fugerer både som koblere av kuskap mellom orgaisasjoer og kuskapsfelt, og som kilde til lærig og utviklig i orsk ærigsliv og offetlig sektor. I det følgede preseteres e aalyse av brasjee som utgjør «strategiske rådgivere» i Hordalad. Hva er egetlig e rådgiver? «Kosulet eller rådgiver er e tjeesteyter som i e profesjoell ramme tilbyr si ekspertise iefor et visst fagfelt (for eksempel økoomi eller jus), valigvis i et begreset tidsrom.» (Wikipedia). Det kytter seg tradisjoelt mye mystikk til rådgivigsbrasjee ete det er sakk om advokater eller kosuleter. Dette ka skyldes at brasje driver ettopp med rådgivig og ikke selv skal ekspoere sie vurderiger, aalyser eller resultater for adre e kudee. At behovet for rådgivere er stort er det ige tvil om; faktum er at rådgivigsbrasjee i dag er e av de største og raskest voksede ærigee i Norge. Brasjee vi ser på i dee studie advokat, revisjo og bedriftsrådgivig («maagemet cosultig») 1 utgjør i dag e helt setral kuskapsifrastruktur for et kokurrasedyktig ærigsliv. I Hordalad har disse brasjee stor betydig som e «kuskapsifrastruktur» for regioe: Deler og sprer «beste praksis» og bidrar med spesialisert kuskap til omstillig og vekst i offetlig og privat sektor i Hordalad. Er både lokalkjet og Norges-/verdesledede på utvalgte områder (thik local act global). Gir yutdaede og erfare kadidater opplærig i form av spesialisert kuskap og viktige ferdigheter. Skaper attraktive karrieremuligheter slik at taleter tiltrekkes og blir i regioe. Bidrar med kapasitet og smører hjulee i de lokale økoomie gjeom kojukturer. 3 Dee kartleggige er iitiert av Berge Nærigsråd, som har gitt oppdraget med å utføre aalysee til Meo Busiess Ecoomics. For å fiasiere prosjektet er rådgivigsaktøree spurt om å gi et økoomisk bidrag. Følgede aktører har bidratt til å fiasiere rapporte: Advokatfirmaet Thommesse, Deloitte, Harris, Kluge, KPMG, PWC, Schjødt, Wikborg Rei og Berge Børsfod. Berge Nærigsråd takker aktøree for bidrag. Berge, Geir Mikalse, Markeds- og kommuikasjossjef Berge Nærigsråd Marit Warcke Admiistrerede direktør Berge Nærigsråd 1 Brasjee er defiert og kategorisert gjeom Statistisk Setralbyrås og Brøøysudregistrees såkalte «NACE-koder»: 69 1 «juridiske tjeester», 69 «revisjo» og 7 «bedriftsrådgivig».

3 Iholdsfortegelse Sammedrag Dee rapporte har som mål å kartlegge rådgivigsbrasjees størrelse og struktur i Hordalad, hvorda brasjee samhadler med adre æriger, hvilke kompetase brasjee besitter og hvilke verdiskapig de bidrar til. Rådgivigsbrasjee har tre typer profesjoer: Revisorer, advokater og bedriftsrådgivere (maagemet cosultig). Sammedrag 5 Iledig 6 De strategiske rådgivere fordelt på tre profesjoer 7 Virksomhetee orgaisert som parterskap 7 Kuskapstjeester fra rådgivigsbrasjee har e vekst på 188 proset i periode 4-1, oe som overgår vekste i alle adre brasjer. Fias, offshoreleveradører, sjømat og maritim følger på de este plassee. Årsake til de sterke vekste er økt etterspørsel etter rådgivigstjeester som følge av økt kompleksitet og større krav til omstillig både i ærigslivet og i offetlig sektor. Det er et stort behov for tjeestee til høyt utdaete og faglig sterke rådgivere både i kosuletbrasje og hos advokatfirmaee. Rådgivigsbrasjee i Hordalad har spesialisert kompetase som gjør at de opererer både på asjoalt Kuskap, kompetase og verdiskapig 8 og iterasjoalt ivå. Mer e e fjerdedel av omsetige kommer fra oppdrag utefor Hordalad, og Kuskapsleveradør til ærigsliv og offetlig sektor 9 ærmere e tiededel kommer fra tjeester som leveres i utladet. De fleste større rådgivigsselskapee Beholder kompetase gjeom komplette karriereløp 1 har plassert hovedasvaret for viktige områder til kotoret i Berge, slik at Bergesmiljøet er som et Rådgivere i Hordalad tar asjoale og iterasjoale posisjoer 15 hovedkotor å rege for e del spesialiserte tjeester. Verdiskapig og rigvirkiger 16 4 Rådgivigsbrasjee er e viktig del av kuskapsifrastrukture i regioe, både ved å asette 5 Strategiske rådgivere i Hordalad treder og progoser 18 yutdaete studeter og ved å være e viktig leveradør av kompetete medarbeidere til privat og Iterasjoale og asjoale treder i brasjee 18 offetlig sektor. Itere kompetaseprogram og høy lærekurve i brasje er viktige bidrag til å styrke Økt omstillig og høyere edrigstakt 19 kompetase. Fremtidsutsikter De strategiske rådgivere i Hordalad har et tett samarbeid med utdaigsistitusjoee med aktiviteter Vedlegg: Atall asatte fordelt på virksomhetee direkte mot studetee, med PhD-program og som samarbeidspartere på forskigsprosjekter. Samarbeidet med mage sterke utdaigsmiljøer gir gjesidig utviklig. I tillegg gjør lokaliserige av Kokurrasetilsyet til Berge at bye har et sterkt klygemiljø ie spesialisert kompetase. Kartleggige av rådgivigsbrasjee fastslår at de står for høy verdiskapig på vege av kudee de jobber for. Brasje iviteres i på et høyt strategisk ivå som sparrigspartere for toppledere og styrer. Rådgivere er både fagspesialister og har i tillegg e metodisk tilærmig som gjør at de er betrodde medarbeidere år forretigskritiske valg skal foretas eller betydelige omstilligsprogram er ødvedig. Rådgivigsbrasjee bidrar således til at selskaper får økt løsomhet, økt kokurrasekraft, overlever til tross for edgagstider, redder arbeidsplasser eller får e attraktiv utviklig. Vekste til rådgivigsbrasjee overstiger de gjeomsittlige vekste i ærigslivet geerelt i regioe. Aalyser av fremtidsutsiktee for brasje tyder på at de vekste vil fortsette.

4 Iledig I det følgede preseteres e aalyse av brasjee «strategiske rådgivere» i Hordalad. Aalyse er todelt. De første dele er e kartleggig av brasjes størrelse og struktur i Hordalad. De adre dele ser på viktige utvikligstrekk og fremtide for ærige. Rapporte ieholder også oe illustrasjoscase; korte historier fra kuder og asatte samt tidligere asatte om hvorda de strategiske rådgivere arbeider og hvorfor de er viktige for utviklige av regioes kokurrasekraft. Rapporte tar for seg rådgivere som bidrar med avaserte støttetjeester på et strategisk ivå med fokus på juridisk og økoomisk rådgivig. Vi har i samråd med Berge Nærigsråd plukket ut de aktøree som vi meer hører i uder e slik defiisjo. Det vil alltid være utfordriger kyttet til avgresiger og defiisjoer av dee type, me vi meer å ha faget opp de viktigste aktøree i Hordalad med vår aalyse. Vi har delt opp brasje i tre typer profesjoer: Revisorer, advokater og bedriftsrådgivere («maagemet cosultig»). Noe av virksomhetee i studie leverer tjeester iefor alle profesjosområdee, adre bare iefor ett område. Vi har Selskap Revisorer Advokater Bedriftsrådgivere KPMG PwC Deloitte EY Wikborg og Rei Steestrup Stordrage Schjødt Advokatfirmaet Harris Thommesse Kluge Simose Vogt og Wiig Karabi Implemet Acceture Capgemii Mometum Parters Disse virksomhetee represeterer e stor og raskt voksede del av ærigslivet i Hordalad. Fra 11 har atallet asatte ie strategisk rådgivig økt fra 883 asatte til 16 i 14. Figur 1 Kjereaktiviteter i et selskap Revisjo Bedriftsrådgivig Advokat Toppledelse Avasert støttetjeeste Operativ ledelse Operative aktiviteter Figur 5 Gjeomsittlig atall asatte per parter. Kilde: Meo Revisorer Kosuleter Advokater Figur 3 Utviklige i atall asatte hos strategiske rådgivere fra 11 til 14. Kilde: Meo Per i dag 14 viser for første gag atall asatte på de forskjellige profesjoee i Hordalad. VIRKSOMHETENE ER ORGANISERT SOM PARTNERSKAP Strategiske rådgivigstjeester er ofte orgaisert som parterskap. Det vil si at selskapet eies av ledede asatte i firmaet. Disse partere er asvarlige for virksomhetes ledelse, strategi og vekst. Partere har som oftest asvar for et fagområde eller et kudesegmet. Vi har med utgagspukt i iformasjo fra aktøree sett på sammehege mellom atall partere i et firma og atall asatte. Det er omtret like mage asatte per parter ie revisjo og bedriftsrådgivig, mes ie advokatbrasje er dette forholdet mye lavere. Iad i advokatprofesjoe er det store forskjeller. Blat de midre og mer spesialiserte forretigs-advokatfirmaee er det færrest asatte per parter, ærmere bestemt 1,9. Hos advokatfirmaee som er e del av de store revisjosselskapee er det flest atall asatte per parter. Figur 4 Fordelige mellom forskjellige profesjoer hos strategiske rådgivere i Hordalad. Kilde: Meo Revisjospartere Revisorer Advokatpartere Advokater Rådgivigspartere Rådgivere Admiistrasjo Strategi 1 fordelt omsetig på profesjoer i selskaper med flere profesjoer. Juss 1 11 Noe av disse profesjoee ka av og til gli i i hveradre, og som vi skal vise er Bedriftsrådgivig DE STRATEGISKE RÅDGIVERNE FORDELT PÅ TRE PROFESJONER 6 Kommuikasjo 1 Blat strategiske rådgivere i Hordalad utgjør å bedriftsrådgivere de største 7 det ofte tett samarbeid mellom profesjoee i praksis. Fias profesjoe, fulgt av revisjo og advokat som er omtret like store. Figure uder Figur Profesjoee som er med i studie Figur 6 Atall asatte per parter fordelt på type advokatfirma. Kilde: Meo 7 Advokater hos de fire store Forretigsadvokatee Advokatfirmaee som er e del av de fire store kosulet- og revisjosselskapee har i oe grad spesialisert seg ie adre typer oppgaver e forretigs- advokatee, og dette muliggjør trolig e ae orgaiserig av virksomhete. Disse virksomhetee har dessute e oe ulik orgaisasjosmodell med tilhørede krav til de ulike ivåee som gjør at «pyramideforme» blir spissere Med de «fire store» meer vi de fire store revisjosselskapee KPMG, EY, PwC og Deloitte.

5 De strategiske rådgivigsbrasjee utgjør e viktig kuskapsifrastruktur i Hordalad Offetlig sektor og ærigsliv i Hordalad blir stadig mer spesialiserte og kuskapsitesive. I takt med dee utviklige etterspørres strategiske rådgiveres tjeester i økede grad. Nærige bidrar på flere vis: 8 Som leveradør av spesialisert kompetase og kapasitet. Ved å asette yutdaede fra regioe og bidra til viktig kompetaseutviklig som kommer både offetlig sektor og ærigsliv i regioe til gode: Nærige bidrar til et komplett karriereløp for kuskapsarbeidere i regioe. I kraft av å være e av de raskest voksede ærigee i regioe med betydelige rigvirkiger. Systematisk kompetaseutviklig gjeom itere opplærigsprogrammer De fleste virksomhetee som er med i dee studie har sie ege, itere opplærigsprogrammer som bidrar til å tilføre viktig kompetase i regioe. Noe av virksomhetee deltar også i tillegg i programmer som bidrar til å utvikle brasjespesifikk kompetase og ettverk: Tre av de adre store advokatfirmaee i Hordalad deltar i det omfattede maritime traiee-programmet. Programmet kytter ulike maritime virksomheter samme i Hordalad og reste av ladet. Simose Vogt & Viik, Wikborg Rei og Thommesse er blat de 18 virksomhetee som er med i programmet. Programmet retter seg mot siviløkoomer, siviligeiører og jurister som øsker seg e ladbasert karriere i ærige. 9 VIKTIG KUNNSKAPSLEVERANDØR TIL NÆRINGSLIVET OG OFFENTLIG SEKTOR I HORDALAND Vokser mer e adre æriger De strategiske rådgivere i Hordalad har hatt e jev vekst de siste åree og omsatte i 13 for 1,3 milliarder kroer. Vekste illustrerer hvorda etterspørsele etter dee type spesialiserte kuskapstjeester øker. Målt i atall asatte vokser strategiske rådgivere mer e adre æriger i Hordalad, som figur 8 på este side viser. Mill. kr Bistad til omorgaiserig ved NHH PwC gjeomførte i 13 e evaluerig av e større omorgaiserigsprosess som ble igagsatt ved NHH i slutte av 11. Rapporte ga tydelige koklusjoer som var til hjelp i arbeidet med å bedre samarbeid, plaleggig, ivolverig og kommuikasjo ved utdaigsistitusjoe. E dyptgripede orgaisasjosaalyse med forslag til forbedriger er typisk kompetase hos kosuletrådgivere. Tidligere NHH-rektor Ja I. Haalad sier dette om de aktuelle PwC-rapporte: Selv om rapporte er kritisk til måte omorgaiserigsprosesse ble gjeomført på og til oe sider ved kulture ved NHH, syes jeg de er balasert, og at de gir et poegtert og kostruktivt bidrag til det tillitsbyggede arbeidet vi er i gag med Figur 7 Omsetig i rådgivigsbrasje fra 11 til 13. Kilde: Meo

6 Strategiske rådgivere leverer faglig spesialisert kompetase og strategisk sparrig Flere av selskapee som vi har itervjuet bruker strategiske rådgivere som e sparrigsparter på toppleder- og styreivå. I e bedrift eller orgaisasjo har ofte ledelse behov for å drøfte problemstilliger som agår virksomhete med ekster kompetase. Flere bedriftseiere bruker gjere oe utvalgte betrodde rådgivere til å diskutere slike spørsmål. De strategiske rådgivere vi har vært i kotakt med er alle i utgagspuktet fagspesialister. Disse tjeestee kjeeteges ved at de er kuskapsitesive, det vil si at de krever e spesiell utdaelse og metodikk. 1% 115% 11% Advokattjeester Advokater tilbyr primært juridisk rådgivig. Me brasje og markedet er i edrig med e dreiig mot mer spesialiserte tjeester som også ibefatter ikke-juridiske tjeester. Våre udersøkelser peker mot to viktige drivere bak dee trede. På de ee side har mage prosesser som før krevde advokathjelp i dag blitt så vidt ekle at bistad har blitt overflødig. Dertil kommer det at mage 15% bedrifter og offetlige orgaisasjoer har bygget opp ege juridiske avdeliger 1% 95% Olje/gass Strategiske rådgivere Sitt ærigslivet Idustri Bygg og alegg som hådter de mest valige juridiske problemstilligee. På de adre side har det blitt mer komplekst å drive ærigsvirksomhet i e iterasjoal og høyt spesialisert forretigsverde. Viktige setrale rådgivigstjeester er: 1. Rådgivig i forbidelse med gjeomførig av ulike prosesser som krever 1 Uderleveradør til de viktigste ærigee i Hordalad Vi har samme med aktøree kartlagt hvilke æriger de strategiske rådgivere i Hordalad leverer til. I figur 9 uder, er omsetige fordelt på ærig og Fias juridisk kompetase. De viktigste er utformig av kotrakter, slik at de er i samsvar med klietes itesjoer. Verdie i slike tjeester ligger i det at ma hidrer fremtidige koflikter for kliete. 11 profesjo. Hadel, maritim, bygg, alegg og eiedom og fias er de ærigee som kjøper mest tjeester fra rådgivigsbrasjee. Det er store forskjeller mellom ærigee med hesy til hva slags tjeester som kjøpes fra de strategiske rådgivere. Ie bygg og alegg er det for eksempel mest advokattjeester, mes fiasærige kjøper mer revisjo og bedriftsrådgivig. Mill. kr IT, Tele og media Stat Ae eergivirksomhet Offetlig helsevese Fylke og kommue Sjømat Idustri Olje- og gasselskaper Offshoreleveradøridustri Hadel, reiseliv og adre Maritim (shippig og verft) Fias Bygg, alegg og eiedom Figur 8 Utviklig i atall asatte i ærigslivet, gjeomsitt og utvalgte æriger. 11=1. Kilde: SSB/Meo Figur 9 Omsetig hos strategiske rådgivere fordelt på ærig og profesjo. Kilde: Meo Revisjo Bedriftsrådgivig Advokat. Tvisteløsig utgjør (fortsatt) e viktig del av advokaters virke. Tvisteløsig ka ete skje gjeom det statlige rettssystemet, sivil voldgift eller gjeom meklig mellom partee. 3. Klieter har også økede behov for bistad kyttet til det å avigere iefor rammee av et stadig mer komplisert regelverk på så å si alle områder. Dette gjelder for eksempel for offetlige askaffelser, me også ie områder som skatterett og forsikrig. 4. Bistad i forbidelse med oppkjøp og fusjoer er et område i stor vekst, hvor advokatfirmaee opererer som rådgivere side om side med fiasielle rådgivere. Det samme gjelder ie områdee arbeidsrett/edbemaigsprosesser. Bedriftsrådgivig Bedriftsrådgivig, ofte omtalt som «maagemet cosultig», iebærer i hovedsak fokus på ulike strategiske og operasjoelle forbedrigs- og utvikligsprosesser hos kude. Et viktig tjeesteområde i vekst er bistad kyttet til operasjoelle utfordriger, som for eksempel gjeomførig av orgaisasjosedriger, iførig av ye arbeidsmetoder eller y tekologi. Kuder øsker seg rådgivere som ka plalegge, gjeomføre og avslutte et prosjekt samme med dem, gjere til e fastsatt pris slik at rådgivere bærer oe av risikoe for prosjektet samme med kude.

7 E viktig tred er kudees økede krav om brasjekuskap. Høyt tempo og økt behov for spesialisert kompetase i alle prosesser er drivere bak dee trede: Med erfarig fra brasje ma skal rådgi ka kosulete raskere sette seg i i problemstillige og levere relevat kompetase fra A til Å. Mage selskaper heter i hjelp i forbidelse med strategiutviklig. Også her varierer måte tjeeste blir levert: Fra omfattede aalyser og beslutigsuderlag produsert av store team, til sparrig, e-til-e og «maagemet for hire»-ligede tjeester. Bedriftsrådgivere tilbyr også fiasiell rådgivig. Det ka blat aet være gjeomgag av et selskap, såkalt «due diligece», eller rådgivig kyttet til fias-/økoomifuksjoe i virksomheter og orgaisasjoer. Revisjostjeester Revisjostjeester er vesesforskjellig fra adre rådgivigstjeester fordi det er et lovpålagt krav. Alle selskaper med mer e fem millioer kroer i omsetig må revideres etter orsk lov. E revisjo er met å være e uavhegig gjeomgag av et selskaps regskap. På bakgru av e revisjo offetliggjøres e revisjosberetig som er tilgjegelig for alle. Revisjo er e forsikrig om at iformasjoe om et selskap er troverdig. Ivestorer, kokurreter, kuder og skatteetate er avhegig av iformasjoe fra revisorer. Derfor er tillit ekstremt viktig for revisjosselskaper. Hvis aktører ikke ka stole på selskapets revisjo så er revisjoe verdiløs. 1 Revisjosselskaper har mulighet for å tilby rådgivig til sie revisjoskuder. Aderse kue i tillegg til å gi Figur 1 1% 96 % For å sikre uavhegighete til revisjosselskapee er det imidlertid begresiger gode juridiske råd, bidra med Adel av profesjoer 89 % 13 adre vurderiger som var viktige i Hordalad utdaet 84 % for hva slags rådgivig revisjosselskaper ka gi de kudee som de også i salgsprosesse. Tillit er helt i Hordalad. 8% reviderer, samt omfaget av disse tjeestee. Kilde Meo avgjørede år store verdier SKAPER KOMPLETTE KARRIERELØP I NÆRINGSLIVET I HORDALAND For at e regio skal oppfattes som attraktiv gjeom et helt yrkesliv for persoer med spesialisert utdaig og høy faglig kompetase, er det viktig å kue tilby varierte muligheter. Det er kaskje særlig to typer arbeidsgivere som er viktig i dee sammeheg: Spesialiserte rådgivigsmiljøer hvor ferdigheter og iterasjoalt ledede kuskap opparbeides. Virksomheter og offetlige orgaisasjoer hvor ma for eksempel ka utvikle seg som leder eller brasjeekspert. Her ser vi at samspillet mellom rådgivigsvirksomhetee og deres kuder i Hordalad er viktig. Rådgivigsvirksomhetees verdiskapig i regioe foregår med adre ord på flere areaer e gjeom kjøp og salg av kosulettjeester. Salget av Frak Moh Ved salget av Frak Moh til Alfa Laval våre 13 spilte rådgivere fra Berge e setral rolle. Sidre Aderse i Schjødt var samme med Iva Alver de ærmeste rådgivere for Frak Moh-systemet. Frak Moh var et av Norges største privateide selskaper. For Trod Moh, som var hovedaksjoær i selskapet, var det viktig at Frak Moh fikk eiere som kue videreutvikle selskapet. Alfa Laval tilfredsstilte kravee og fikk kjøpe selskapet for 13 milliarder orske kroer. - Vi kjete Sidre godt fra tilsvarede prosesser tidligere. Ha represeterte Slumberger da vi solgte Framo Egieerig i 11. I e slik prosess er det avgjørede å ha e rådgiver som ma ka stole på. Sidre står på spill. Det var selvfølgelig fit for Bergespatrioter at rådgivere var fra Berge, me ikke avgjørede. Vår erfarig er at advokater i Berge holder veldig høyt ivå. Admiistrerede direktør i Frak Moh, Mage Sagolt Advokat Revisjo Bedriftsrådgivig Betydelig atall kuskapsarbeidsplasser for høyt utdaede i fylket De strategiske rådgivere i Hordalad represeterer de ærige som asetter flest yutdaede med mastergrad. De strategiske rådgivere er blat aet «tett på» Berges utdaigsistitusjoer. For studetee betyr dette et bredt tilbud av alt fra caseløsiger til stipeder og traiee-programmer. Mesteparte av rekrutterige av yutdaede til rådgivigsbrasje kommer fra utdaigsistitusjoer i Berge. Dette er viktig for å sikre at dee kompetase forblir og utvikles videre i Bergesregioe, ete det er studeter fra Hordalad eller fra adre deler av ladet. De fleste av de store aktøree har i dag programmer for at studeter ka jobbe i selskapet uder utdaige. Slike praktikatopphold gir verdifull erfarig for studetee og er også viktige i rekrutterigsarbeidet for strategiske rådgivere. De viktigste utdaigsistitusjoee i Berge er NHH, Uiversitet i Berge og BI, me også studeter fra Høgskole i Berge rekrutteres til brasje. Brasje samarbeider tett med utdaigsistitusjoee gjeom tiltak direkte mot studeter, som rekrutterigsarragemeter, itership/hospiterig, sposig og støtte til masteroppgaver. I tillegg stiller brasjee opp som samarbeidspartere på forskigsprosjekter, som foredragsholdere og ved stiped til PhD-program. I tillegg til at sterke utdaigsmiljø er e fordel for brasje, bidrar lokaliserige av Kokurrasetilsyet til Berge til et sterkt klygemiljø ie spesialisert kompetase. 6% 4% % % Advokatskole og veie ut i Hordalads ærigsliv Jeg hadde egetlig ikke reflektert så mye over å jobbe i advokatfirma. Etter to traiee-opphold hos heholdsvis Wikborg & Rei og Schjødt, begge i Berge, edret jeg meig. Som yutdaet fra uiversitetet er du først og fremst e teoretiker. Hos Schjødt lærte jeg å levere det kude hadde bruk for, emlig gode råd og løsiger. I Schjødt fikk jeg tidlig mye asvar og lærigskurve var bratt. Som advokat fikk jeg erfarig med mage forskjellige oppgaver og lærte mye om ærigslivet i Hordalad. Dette var e fordel da jeg begyte å jobbe i Odfjell Drillig. I Odfjell er jeg advokat for hele koseret. Det er e jobb som jeg ikke kue hatt hadde det ikke vært for tide i Schjødt. Eve til å raskt fie ut hva slags behov vi har og til å si mi meig tydelig er ferdigheter jeg utviklet i Schjødt. Cecilie Isdahl Gjelsvik, Odfjell Drillig

8 14 Strategiske rådgivere opparbeider seg kompetase som er relevat for ærigslivet Strategiske rådgivere leverer spesialiserte, kuskapsitesive tjeester til sie kuder. Dette krever kostat og systematisk kompetaseutviklig for alle asatte. Det er valig å sette av mist e arbeidsdag i måede til kompetasehevig blat de asatte i de virksomhetee som igår i dee studie. Dette skjer i form av kurs etc. For yasatte i advokatbrasje tilbys det for eksempel ege kurs i kombiasjo med praksis for å oppå advokatbevillig. Det at asatte tileger seg mye kuskap og arbeidserfarig gjør at de ofte er attraktive for adre virksomheter i ærigslivet og i det offetlige. Strategiske rådgivere har også tileget seg ferdigheter som gir høy effektivitet. De vi har sakket med som tidligere har jobbet hos strategiske rådgivere fremhever disse mometee. Fra itervjuer vet vi at strategiske rådgivere returerer til brasje etter oe år med lijeerfarig fra ærigslivet. Det at asatte bytter jobb flere gager i løpet av yrkeskarriere ka være positivt for regioe: Det fører til at kuskap om beste praksis spres, og bidrar til å øke produktivitete i både offetlig og privat advokatselskapee etablerer ye avdeliger. Thommesse, Simose, Vogt og Wiig er et eksempel på e fusjo mellom firma i Oslo og Berge. Steestrup Stordrages kjøp av DLA-Piper sitt kotor i Berge er et eksempel på kjøp. Kluge og Wikborg og Rei sie kotorer i Berge er derimot ege etablerte avdeligskotorer for selskapet, og har lege vært e del av større, asjoale firma. Harris har hovedkotor i Berge, avdeligskotor i Førde og asjoal tilkytig gjeom ettverket Advocatia med kotorer i 1 orske byer. E viktig gru for å bli et asjoalt selskap er å øke ettverket av asatte. Det gjør det mulig for advokater i Berge å jobbe for kuder med base i Oslo hvis det er behov for kapasitete der. I perioder ka det være lite eller veldig mye å gjøre for et firma som driver med strategisk rådgivig. Ved å ha flere kotorer og asatte i Norge ka ma ha mer forutsigbarhet i atall asatte fordi ma ka dra på selskapets ressurser år det er ekstra behov for kapasitet. Dette betyr at oe av omsetige skjer hos kuder adre steder e i Hordalad. Våre aslag basert på tall fra selskapee viser at omtret 7 proset av omsetige til selskapee kommer fra arbeid utført utefor fylket. Dette viser at tjeestee til 15 sektor. Med PwC fra Østladet til Vestladet Sigrid Skaar er i dag økoomiasvarlig i Storberge Boligbyggelag. Hu har side 198-tallet vært asatt i tre forskjellige perioder i PwC. - Jeg begyte i PwC i 1988 i Oslo. Etter seks år på Østladet flyttet vi til Vestladet. Etter oe år som økoomisjef i et midre selskap øsket jeg ye utfordriger. Gjeom stiped fra PwC tok jeg utdaelse som statsautorisert revisor før det bar tilbake til jobb i PwC. - PwC er et fatastisk selskap. Flike folk, høye krav og til tider et stort arbeidspress. Ma lærer utrolig mye på et såt sted. Dette er viktig erfariger som ma tar med seg i este jobb. - Jeg fikk på et tidspukt tilbud om å jobbe i Marie Harvest og å delta i selve oppbyggige av selskapet på Vestladet. Marie Harvest var speede, me så fikk jeg behov for å flytte på meg igje og da kom jeg tilbake til PwC. Her fikk jeg stort asvar og e ege revisjosportefølje. Deretter ble jeg utleid til Storberge Boligbyggelag, der jeg trivdes så godt at jeg takket ja da de tilbød meg jobb som økoomisjef. Sigrid Skaar Komplette karriereløp er gustig for å holde kuskapsarbeidere i regioe Mulighete for kuskapsarbeidere til å kue skifte jobb i løpet av karriere ute å måtte flytte til e ae ladsdel er viktig. I de sammehege er det også viktig med e stor sektor med strategiske rådgivere: De utgjør e stor og viktig arbeidsgivergruppe for kuskapsarbeidere i Hordalad. I mage tilfeller fugerer ærige som et sprigbrett for yutdaede: Ma får e uik mulighet til å starte karriere med rask lærig og utviklig av erfarigsbasert kompetase som mage adre æriger krever i sie asettelsesprosesser. Udersøkelse som ligger til gru for dee rapporte viser at de aller fleste som bytter jobb fra rådgivigsbrasjee går til e ae brasje. Effekte av dette er at rådgivigsbrasjee i realitete bidrar til å utvikle arbeidskraft for adre brasjer. I et stadig mer komplekst ærigsliv er etterspørsele etter arbeidskraft med relevat erfarig økede. Rådgivigsbrasjee bidrar med adre ord som viktig kuskapsifrastruktur i regioe gjeom mer e de faktiske tjeestee de tilbyr. STRATEGISKE RÅDGIVERE I HORDALAND SOM NASJONALE OG INTERNASJONALE KUNNSKAPSLEVERANDØRER E viktig utviklig i markedet for strategiske rådgivere er at de største aktøree blir større og mer asjoale. Dette gjelder også for aktøree i Hordalad. De er også i økede grad med sie kuder ut i verde. 3 proset av omsetige er fra kuder utefor Hordalad Hos kosuletvirksomhetee er dee trede tydeligst. Her har de fire store selskapee tatt mye av vekste både asjoalt og i Hordalad. Ie advokatbrasje ser ma ligede tedeser ved at flere advokatkotorer blir asjoale. Dette skjer ete gjeom oppkjøp og fusjoer eller ved at Strategiske rådgivere som brobygger mellom uteladske eiere og orsk ærigsliv Uteladske selskaper i Norge beytter ofte orske advokater. Det britiske selskapet Aggregates Idustries eier stei bruddet Yeoma Halsvik i Gule kommue. Steie selges til både det orske markedet og til adre europeiske markeder. Aggregates Idustries kom i som eeeier i 7 etter å vært i parterskap med e lokal eier side Våre 8 ble Kluge i Berge Aggregates Idustries advokat i Norge. «Vi fikk e abefalig fra et advokatfirma i Storbritaia, og vi har vært svært forøyd med valget» - sier styreleder i Yeoma Halsvik Joatha Campell. Ha jobber til daglig i Aggregates Idustries med asvar for Yeoma Halsvik. «Vi bruker Kluge i Berge til all juridisk bistad i Norge, me også som e sparrigparter og rådgiver for virksomhete i Norge. Det er e stor fordel å ha e rådgiver som kjeer det orske samfuet og hvorda busiess gjøres på orsk. Kluge er tilstede på selskapets styremøter og rådgir styret i sitt arbeid. Kluge har i tillegg itrodusert Yeoma Halsvik for potesielle kuder og gitt oss et ettverk vi ikke kue bygget opp alee».

9 rådgivere i Hordalad er etterspurt av kuder utefor Hordalad. Det at ærige er i stad til å levere tjeester til kuder i asjoal kokurrase er et teg på at ærige er kokurrasedyktig målt opp mot strategiske rådgivere i adre deler av Norge og spesielt Oslo. Flere selskaper har viktige asvarsområder plassert i Berge: PwC i Berge har asvaret for PwC sie tjeester til helse, bak, fias og forsikrig asjoalt. PwC Berge er også asvarlig for tjeester til sjømat- ærige globalt. Med si spisskompetase iefor offetlig virksomhet og eierstyrte virksom- heter spiller miljøet i Berge e setral asjoal rolle i KPMG. Omsetig i og utefor Hordalad, (øverste diagram) hvorav utefor Hordalad fordelt på reste av Norge og utladet (ederste diagram). Kilde Meo Hordalad Utefor Hordalad Deloitte i Berge har det iterasjoale asvaret for eergi- og ressurssektore, Figur 11 Adel av omsetig fordelt på hvor tjeeste ble levert geografisk. som ikluderer olje/gass, kraft og shippig. I tillegg har Bergeskotoret asvaret for havbruk. 73% I advokatbrasje har Wikborg og Rei i Berge e veldig sterk posisjo ie de maritime ærige. Videre er Schjødts skattemiljø i Berge, ledet av e parter med doktorgrad, de 7% facto det asjoale seteret for skattegruppe til Schjødt. Kluges miljø i Berge har to setrale miljøer av asjoal betydig. Det ee at vi får god hjelp og forutsigbare kostader». er for immaterialrett, ledet av e parter med doktorgrad. Det adre er bygg/ 16 etrepriserett, ledet av e seiorparter. Vi ser at det er e sammeheg mellom hvilke æriger som er viktige for Hordalad og hva slags områder strategiske rådgivigselskaper har spesialisert seg på lokalt. Og vi ser at tilgag på spisskompetase regioalt også ka være med på å skape asjoale kuskapssetre i disse virksomhetee. 19% 8% Norge utefor Hordalad Utladet BETYDELIG VERDISKAPING I NÆRINGEN Med e såkalt rigvirkigsmodell ka ma syliggjøre størrelse på verdiskapige som skjer i ærige, hvor mage arbeidsplasser ærige skaper ut over ege arbeidsplasser og hvor mye ærige bidrar med i skatt. Med adre ord ka vi med dette si oe om hvor viktig strategiske rådgivere er for Hordalads økoomi. Strategiske rådgivere bidrar med over 1,45 milliarder kroer i verdiskapig i Hordalad. Det meste av verdiskapige skjer hos de strategiske rådgivere, mes om lag 3 millioer kroer stammer fra verdiskapig hos selskaper som leverer tjeester til strategiske rådgivere i Hordalad. E verdiskapig som vaskelig er målbar, er de merverdie som skapes hos kudee både i offetlig og privat sektor som er e kosekves av at rådgivigsbrasjee har bidratt til å edre eller posisjoere selskapers kurs og utviklig i e positiv retig. Rådgivigsbrasjee ka bidra til at selskaper får økt løsomhet, økt kokurrasekraft, overlever til tross for edgagstider, redder arbeidsplasser eller får e attraktiv utviklig på sikt. Disse kosekvesee er ikke kvatifisert i rapporte, det er e oppgave som vaskelig lar seg gjeomføre, me det er viktig å være seg bevisst at dette gir betydelig merverdi for både offetlig og privat sektor. Strategisk rådgiver som styreleder Kafa Arago er et bergesbasert selskap med om lag 3 asatte i dag. Det er e grüderbedrift der Kafa-gruppe eier halvparte av selskapet og de asatte reste. Tor Oarheim fra advokatfirmaet Harris er styreleder og advokat i selskapet. «Tor Oarheim er e viktig ressurs for selskapet. Ha har kjeskap til brasje og er e viktig sparrigsparter for ledelse. Ha er lett tilgjegelig og ka komme iom selskapet på kort varsel. Som advokat hjelper ha oss med saker som agår kotrakter og forhadliger. Samme med de adre advokatee i Harris føler vi Daglig leder og grüder Thor Kvige De strategiske rådgivere i Hordalad geererer i tillegg til ege verdiskapig også mage hudre arbeidsplasser hos sie leveradører I tillegg til å være e viktig sysselsetter i seg selv, skaper brasje også arbeidsplasser i adre æriger. Våre beregiger viser at så mage som 4 arbeidsplasser i Hordalad eksisterer som e direkte eller idirekte følge av strategiske rådgiveres aktivitet: Arbeidsplasser hos deres uderleveradører. Mage av disse arbeidsplassee fies i hadelsærige. Strategiske rådgivere har høy verdiskapig per asatt Meo har sammeliget løsutgiftee til de strategiske rådgivigsvirksomhetee med adre brasjer i Hordalad på bakgru av irapporterte regskapstall. Tallee viser at de strategiske rådgivigsbrasjee er på høyde med de maritime ærige og olje- og gassærige. Høye løsutgifter3) i kombiasjo med god løsomhet viser at dette er e produktiv ærig som skaper store verdier per asatt, på lije med kuskapsitesiv og tekologidrevet virksomhet ie petroleums- og maritime æriger. Geererer 7 millioer i skatteitekter til stat og kommue Ser vi på hva de strategiske rådgiveres aktivitet bidrar med i form av skatteitekter så fier vi at disse aktøree totalt geererer ca. 7 millioer kroer i skatteibetaliger årlig. Det aller meste står de strategiske rådgivere selv for, gjeom beskatig av deres itekter (både lø og overskudd). Me også rigvirkigee av deres virksomhet regioalt gir et betydelig skattebidrag, totalt 18 millioer kroer årlig. Løsutgifter er defiert som bedriftees løskostader (lø + arbeidsgiveravgift, pesjoskostader + div. godtgjørelser). 3 17

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer