De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping"

Transkript

1 RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av Erlad Skogli og Øystei S. Sørvig

2 Forord Rådgivigsbrasjee fyller e viktig rolle i orsk økoomi ved å bidra til økt fleksibilitet og omstilligseve ved å tilby spesialkompetase. Rådgivere fugerer både som koblere av kuskap mellom orgaisasjoer og kuskapsfelt, og som kilde til lærig og utviklig i orsk ærigsliv og offetlig sektor. I det følgede preseteres e aalyse av brasjee som utgjør «strategiske rådgivere» i Hordalad. Hva er egetlig e rådgiver? «Kosulet eller rådgiver er e tjeesteyter som i e profesjoell ramme tilbyr si ekspertise iefor et visst fagfelt (for eksempel økoomi eller jus), valigvis i et begreset tidsrom.» (Wikipedia). Det kytter seg tradisjoelt mye mystikk til rådgivigsbrasjee ete det er sakk om advokater eller kosuleter. Dette ka skyldes at brasje driver ettopp med rådgivig og ikke selv skal ekspoere sie vurderiger, aalyser eller resultater for adre e kudee. At behovet for rådgivere er stort er det ige tvil om; faktum er at rådgivigsbrasjee i dag er e av de største og raskest voksede ærigee i Norge. Brasjee vi ser på i dee studie advokat, revisjo og bedriftsrådgivig («maagemet cosultig») 1 utgjør i dag e helt setral kuskapsifrastruktur for et kokurrasedyktig ærigsliv. I Hordalad har disse brasjee stor betydig som e «kuskapsifrastruktur» for regioe: Deler og sprer «beste praksis» og bidrar med spesialisert kuskap til omstillig og vekst i offetlig og privat sektor i Hordalad. Er både lokalkjet og Norges-/verdesledede på utvalgte områder (thik local act global). Gir yutdaede og erfare kadidater opplærig i form av spesialisert kuskap og viktige ferdigheter. Skaper attraktive karrieremuligheter slik at taleter tiltrekkes og blir i regioe. Bidrar med kapasitet og smører hjulee i de lokale økoomie gjeom kojukturer. 3 Dee kartleggige er iitiert av Berge Nærigsråd, som har gitt oppdraget med å utføre aalysee til Meo Busiess Ecoomics. For å fiasiere prosjektet er rådgivigsaktøree spurt om å gi et økoomisk bidrag. Følgede aktører har bidratt til å fiasiere rapporte: Advokatfirmaet Thommesse, Deloitte, Harris, Kluge, KPMG, PWC, Schjødt, Wikborg Rei og Berge Børsfod. Berge Nærigsråd takker aktøree for bidrag. Berge, Geir Mikalse, Markeds- og kommuikasjossjef Berge Nærigsråd Marit Warcke Admiistrerede direktør Berge Nærigsråd 1 Brasjee er defiert og kategorisert gjeom Statistisk Setralbyrås og Brøøysudregistrees såkalte «NACE-koder»: 69 1 «juridiske tjeester», 69 «revisjo» og 7 «bedriftsrådgivig».

3 Iholdsfortegelse Sammedrag Dee rapporte har som mål å kartlegge rådgivigsbrasjees størrelse og struktur i Hordalad, hvorda brasjee samhadler med adre æriger, hvilke kompetase brasjee besitter og hvilke verdiskapig de bidrar til. Rådgivigsbrasjee har tre typer profesjoer: Revisorer, advokater og bedriftsrådgivere (maagemet cosultig). Sammedrag 5 Iledig 6 De strategiske rådgivere fordelt på tre profesjoer 7 Virksomhetee orgaisert som parterskap 7 Kuskapstjeester fra rådgivigsbrasjee har e vekst på 188 proset i periode 4-1, oe som overgår vekste i alle adre brasjer. Fias, offshoreleveradører, sjømat og maritim følger på de este plassee. Årsake til de sterke vekste er økt etterspørsel etter rådgivigstjeester som følge av økt kompleksitet og større krav til omstillig både i ærigslivet og i offetlig sektor. Det er et stort behov for tjeestee til høyt utdaete og faglig sterke rådgivere både i kosuletbrasje og hos advokatfirmaee. Rådgivigsbrasjee i Hordalad har spesialisert kompetase som gjør at de opererer både på asjoalt Kuskap, kompetase og verdiskapig 8 og iterasjoalt ivå. Mer e e fjerdedel av omsetige kommer fra oppdrag utefor Hordalad, og Kuskapsleveradør til ærigsliv og offetlig sektor 9 ærmere e tiededel kommer fra tjeester som leveres i utladet. De fleste større rådgivigsselskapee Beholder kompetase gjeom komplette karriereløp 1 har plassert hovedasvaret for viktige områder til kotoret i Berge, slik at Bergesmiljøet er som et Rådgivere i Hordalad tar asjoale og iterasjoale posisjoer 15 hovedkotor å rege for e del spesialiserte tjeester. Verdiskapig og rigvirkiger 16 4 Rådgivigsbrasjee er e viktig del av kuskapsifrastrukture i regioe, både ved å asette 5 Strategiske rådgivere i Hordalad treder og progoser 18 yutdaete studeter og ved å være e viktig leveradør av kompetete medarbeidere til privat og Iterasjoale og asjoale treder i brasjee 18 offetlig sektor. Itere kompetaseprogram og høy lærekurve i brasje er viktige bidrag til å styrke Økt omstillig og høyere edrigstakt 19 kompetase. Fremtidsutsikter De strategiske rådgivere i Hordalad har et tett samarbeid med utdaigsistitusjoee med aktiviteter Vedlegg: Atall asatte fordelt på virksomhetee direkte mot studetee, med PhD-program og som samarbeidspartere på forskigsprosjekter. Samarbeidet med mage sterke utdaigsmiljøer gir gjesidig utviklig. I tillegg gjør lokaliserige av Kokurrasetilsyet til Berge at bye har et sterkt klygemiljø ie spesialisert kompetase. Kartleggige av rådgivigsbrasjee fastslår at de står for høy verdiskapig på vege av kudee de jobber for. Brasje iviteres i på et høyt strategisk ivå som sparrigspartere for toppledere og styrer. Rådgivere er både fagspesialister og har i tillegg e metodisk tilærmig som gjør at de er betrodde medarbeidere år forretigskritiske valg skal foretas eller betydelige omstilligsprogram er ødvedig. Rådgivigsbrasjee bidrar således til at selskaper får økt løsomhet, økt kokurrasekraft, overlever til tross for edgagstider, redder arbeidsplasser eller får e attraktiv utviklig. Vekste til rådgivigsbrasjee overstiger de gjeomsittlige vekste i ærigslivet geerelt i regioe. Aalyser av fremtidsutsiktee for brasje tyder på at de vekste vil fortsette.

4 Iledig I det følgede preseteres e aalyse av brasjee «strategiske rådgivere» i Hordalad. Aalyse er todelt. De første dele er e kartleggig av brasjes størrelse og struktur i Hordalad. De adre dele ser på viktige utvikligstrekk og fremtide for ærige. Rapporte ieholder også oe illustrasjoscase; korte historier fra kuder og asatte samt tidligere asatte om hvorda de strategiske rådgivere arbeider og hvorfor de er viktige for utviklige av regioes kokurrasekraft. Rapporte tar for seg rådgivere som bidrar med avaserte støttetjeester på et strategisk ivå med fokus på juridisk og økoomisk rådgivig. Vi har i samråd med Berge Nærigsråd plukket ut de aktøree som vi meer hører i uder e slik defiisjo. Det vil alltid være utfordriger kyttet til avgresiger og defiisjoer av dee type, me vi meer å ha faget opp de viktigste aktøree i Hordalad med vår aalyse. Vi har delt opp brasje i tre typer profesjoer: Revisorer, advokater og bedriftsrådgivere («maagemet cosultig»). Noe av virksomhetee i studie leverer tjeester iefor alle profesjosområdee, adre bare iefor ett område. Vi har Selskap Revisorer Advokater Bedriftsrådgivere KPMG PwC Deloitte EY Wikborg og Rei Steestrup Stordrage Schjødt Advokatfirmaet Harris Thommesse Kluge Simose Vogt og Wiig Karabi Implemet Acceture Capgemii Mometum Parters Disse virksomhetee represeterer e stor og raskt voksede del av ærigslivet i Hordalad. Fra 11 har atallet asatte ie strategisk rådgivig økt fra 883 asatte til 16 i 14. Figur 1 Kjereaktiviteter i et selskap Revisjo Bedriftsrådgivig Advokat Toppledelse Avasert støttetjeeste Operativ ledelse Operative aktiviteter Figur 5 Gjeomsittlig atall asatte per parter. Kilde: Meo Revisorer Kosuleter Advokater Figur 3 Utviklige i atall asatte hos strategiske rådgivere fra 11 til 14. Kilde: Meo Per i dag 14 viser for første gag atall asatte på de forskjellige profesjoee i Hordalad. VIRKSOMHETENE ER ORGANISERT SOM PARTNERSKAP Strategiske rådgivigstjeester er ofte orgaisert som parterskap. Det vil si at selskapet eies av ledede asatte i firmaet. Disse partere er asvarlige for virksomhetes ledelse, strategi og vekst. Partere har som oftest asvar for et fagområde eller et kudesegmet. Vi har med utgagspukt i iformasjo fra aktøree sett på sammehege mellom atall partere i et firma og atall asatte. Det er omtret like mage asatte per parter ie revisjo og bedriftsrådgivig, mes ie advokatbrasje er dette forholdet mye lavere. Iad i advokatprofesjoe er det store forskjeller. Blat de midre og mer spesialiserte forretigs-advokatfirmaee er det færrest asatte per parter, ærmere bestemt 1,9. Hos advokatfirmaee som er e del av de store revisjosselskapee er det flest atall asatte per parter. Figur 4 Fordelige mellom forskjellige profesjoer hos strategiske rådgivere i Hordalad. Kilde: Meo Revisjospartere Revisorer Advokatpartere Advokater Rådgivigspartere Rådgivere Admiistrasjo Strategi 1 fordelt omsetig på profesjoer i selskaper med flere profesjoer. Juss 1 11 Noe av disse profesjoee ka av og til gli i i hveradre, og som vi skal vise er Bedriftsrådgivig DE STRATEGISKE RÅDGIVERNE FORDELT PÅ TRE PROFESJONER 6 Kommuikasjo 1 Blat strategiske rådgivere i Hordalad utgjør å bedriftsrådgivere de største 7 det ofte tett samarbeid mellom profesjoee i praksis. Fias profesjoe, fulgt av revisjo og advokat som er omtret like store. Figure uder Figur Profesjoee som er med i studie Figur 6 Atall asatte per parter fordelt på type advokatfirma. Kilde: Meo 7 Advokater hos de fire store Forretigsadvokatee Advokatfirmaee som er e del av de fire store kosulet- og revisjosselskapee har i oe grad spesialisert seg ie adre typer oppgaver e forretigs- advokatee, og dette muliggjør trolig e ae orgaiserig av virksomhete. Disse virksomhetee har dessute e oe ulik orgaisasjosmodell med tilhørede krav til de ulike ivåee som gjør at «pyramideforme» blir spissere Med de «fire store» meer vi de fire store revisjosselskapee KPMG, EY, PwC og Deloitte.

5 De strategiske rådgivigsbrasjee utgjør e viktig kuskapsifrastruktur i Hordalad Offetlig sektor og ærigsliv i Hordalad blir stadig mer spesialiserte og kuskapsitesive. I takt med dee utviklige etterspørres strategiske rådgiveres tjeester i økede grad. Nærige bidrar på flere vis: 8 Som leveradør av spesialisert kompetase og kapasitet. Ved å asette yutdaede fra regioe og bidra til viktig kompetaseutviklig som kommer både offetlig sektor og ærigsliv i regioe til gode: Nærige bidrar til et komplett karriereløp for kuskapsarbeidere i regioe. I kraft av å være e av de raskest voksede ærigee i regioe med betydelige rigvirkiger. Systematisk kompetaseutviklig gjeom itere opplærigsprogrammer De fleste virksomhetee som er med i dee studie har sie ege, itere opplærigsprogrammer som bidrar til å tilføre viktig kompetase i regioe. Noe av virksomhetee deltar også i tillegg i programmer som bidrar til å utvikle brasjespesifikk kompetase og ettverk: Tre av de adre store advokatfirmaee i Hordalad deltar i det omfattede maritime traiee-programmet. Programmet kytter ulike maritime virksomheter samme i Hordalad og reste av ladet. Simose Vogt & Viik, Wikborg Rei og Thommesse er blat de 18 virksomhetee som er med i programmet. Programmet retter seg mot siviløkoomer, siviligeiører og jurister som øsker seg e ladbasert karriere i ærige. 9 VIKTIG KUNNSKAPSLEVERANDØR TIL NÆRINGSLIVET OG OFFENTLIG SEKTOR I HORDALAND Vokser mer e adre æriger De strategiske rådgivere i Hordalad har hatt e jev vekst de siste åree og omsatte i 13 for 1,3 milliarder kroer. Vekste illustrerer hvorda etterspørsele etter dee type spesialiserte kuskapstjeester øker. Målt i atall asatte vokser strategiske rådgivere mer e adre æriger i Hordalad, som figur 8 på este side viser. Mill. kr Bistad til omorgaiserig ved NHH PwC gjeomførte i 13 e evaluerig av e større omorgaiserigsprosess som ble igagsatt ved NHH i slutte av 11. Rapporte ga tydelige koklusjoer som var til hjelp i arbeidet med å bedre samarbeid, plaleggig, ivolverig og kommuikasjo ved utdaigsistitusjoe. E dyptgripede orgaisasjosaalyse med forslag til forbedriger er typisk kompetase hos kosuletrådgivere. Tidligere NHH-rektor Ja I. Haalad sier dette om de aktuelle PwC-rapporte: Selv om rapporte er kritisk til måte omorgaiserigsprosesse ble gjeomført på og til oe sider ved kulture ved NHH, syes jeg de er balasert, og at de gir et poegtert og kostruktivt bidrag til det tillitsbyggede arbeidet vi er i gag med Figur 7 Omsetig i rådgivigsbrasje fra 11 til 13. Kilde: Meo

6 Strategiske rådgivere leverer faglig spesialisert kompetase og strategisk sparrig Flere av selskapee som vi har itervjuet bruker strategiske rådgivere som e sparrigsparter på toppleder- og styreivå. I e bedrift eller orgaisasjo har ofte ledelse behov for å drøfte problemstilliger som agår virksomhete med ekster kompetase. Flere bedriftseiere bruker gjere oe utvalgte betrodde rådgivere til å diskutere slike spørsmål. De strategiske rådgivere vi har vært i kotakt med er alle i utgagspuktet fagspesialister. Disse tjeestee kjeeteges ved at de er kuskapsitesive, det vil si at de krever e spesiell utdaelse og metodikk. 1% 115% 11% Advokattjeester Advokater tilbyr primært juridisk rådgivig. Me brasje og markedet er i edrig med e dreiig mot mer spesialiserte tjeester som også ibefatter ikke-juridiske tjeester. Våre udersøkelser peker mot to viktige drivere bak dee trede. På de ee side har mage prosesser som før krevde advokathjelp i dag blitt så vidt ekle at bistad har blitt overflødig. Dertil kommer det at mage 15% bedrifter og offetlige orgaisasjoer har bygget opp ege juridiske avdeliger 1% 95% Olje/gass Strategiske rådgivere Sitt ærigslivet Idustri Bygg og alegg som hådter de mest valige juridiske problemstilligee. På de adre side har det blitt mer komplekst å drive ærigsvirksomhet i e iterasjoal og høyt spesialisert forretigsverde. Viktige setrale rådgivigstjeester er: 1. Rådgivig i forbidelse med gjeomførig av ulike prosesser som krever 1 Uderleveradør til de viktigste ærigee i Hordalad Vi har samme med aktøree kartlagt hvilke æriger de strategiske rådgivere i Hordalad leverer til. I figur 9 uder, er omsetige fordelt på ærig og Fias juridisk kompetase. De viktigste er utformig av kotrakter, slik at de er i samsvar med klietes itesjoer. Verdie i slike tjeester ligger i det at ma hidrer fremtidige koflikter for kliete. 11 profesjo. Hadel, maritim, bygg, alegg og eiedom og fias er de ærigee som kjøper mest tjeester fra rådgivigsbrasjee. Det er store forskjeller mellom ærigee med hesy til hva slags tjeester som kjøpes fra de strategiske rådgivere. Ie bygg og alegg er det for eksempel mest advokattjeester, mes fiasærige kjøper mer revisjo og bedriftsrådgivig. Mill. kr IT, Tele og media Stat Ae eergivirksomhet Offetlig helsevese Fylke og kommue Sjømat Idustri Olje- og gasselskaper Offshoreleveradøridustri Hadel, reiseliv og adre Maritim (shippig og verft) Fias Bygg, alegg og eiedom Figur 8 Utviklig i atall asatte i ærigslivet, gjeomsitt og utvalgte æriger. 11=1. Kilde: SSB/Meo Figur 9 Omsetig hos strategiske rådgivere fordelt på ærig og profesjo. Kilde: Meo Revisjo Bedriftsrådgivig Advokat. Tvisteløsig utgjør (fortsatt) e viktig del av advokaters virke. Tvisteløsig ka ete skje gjeom det statlige rettssystemet, sivil voldgift eller gjeom meklig mellom partee. 3. Klieter har også økede behov for bistad kyttet til det å avigere iefor rammee av et stadig mer komplisert regelverk på så å si alle områder. Dette gjelder for eksempel for offetlige askaffelser, me også ie områder som skatterett og forsikrig. 4. Bistad i forbidelse med oppkjøp og fusjoer er et område i stor vekst, hvor advokatfirmaee opererer som rådgivere side om side med fiasielle rådgivere. Det samme gjelder ie områdee arbeidsrett/edbemaigsprosesser. Bedriftsrådgivig Bedriftsrådgivig, ofte omtalt som «maagemet cosultig», iebærer i hovedsak fokus på ulike strategiske og operasjoelle forbedrigs- og utvikligsprosesser hos kude. Et viktig tjeesteområde i vekst er bistad kyttet til operasjoelle utfordriger, som for eksempel gjeomførig av orgaisasjosedriger, iførig av ye arbeidsmetoder eller y tekologi. Kuder øsker seg rådgivere som ka plalegge, gjeomføre og avslutte et prosjekt samme med dem, gjere til e fastsatt pris slik at rådgivere bærer oe av risikoe for prosjektet samme med kude.

7 E viktig tred er kudees økede krav om brasjekuskap. Høyt tempo og økt behov for spesialisert kompetase i alle prosesser er drivere bak dee trede: Med erfarig fra brasje ma skal rådgi ka kosulete raskere sette seg i i problemstillige og levere relevat kompetase fra A til Å. Mage selskaper heter i hjelp i forbidelse med strategiutviklig. Også her varierer måte tjeeste blir levert: Fra omfattede aalyser og beslutigsuderlag produsert av store team, til sparrig, e-til-e og «maagemet for hire»-ligede tjeester. Bedriftsrådgivere tilbyr også fiasiell rådgivig. Det ka blat aet være gjeomgag av et selskap, såkalt «due diligece», eller rådgivig kyttet til fias-/økoomifuksjoe i virksomheter og orgaisasjoer. Revisjostjeester Revisjostjeester er vesesforskjellig fra adre rådgivigstjeester fordi det er et lovpålagt krav. Alle selskaper med mer e fem millioer kroer i omsetig må revideres etter orsk lov. E revisjo er met å være e uavhegig gjeomgag av et selskaps regskap. På bakgru av e revisjo offetliggjøres e revisjosberetig som er tilgjegelig for alle. Revisjo er e forsikrig om at iformasjoe om et selskap er troverdig. Ivestorer, kokurreter, kuder og skatteetate er avhegig av iformasjoe fra revisorer. Derfor er tillit ekstremt viktig for revisjosselskaper. Hvis aktører ikke ka stole på selskapets revisjo så er revisjoe verdiløs. 1 Revisjosselskaper har mulighet for å tilby rådgivig til sie revisjoskuder. Aderse kue i tillegg til å gi Figur 1 1% 96 % For å sikre uavhegighete til revisjosselskapee er det imidlertid begresiger gode juridiske råd, bidra med Adel av profesjoer 89 % 13 adre vurderiger som var viktige i Hordalad utdaet 84 % for hva slags rådgivig revisjosselskaper ka gi de kudee som de også i salgsprosesse. Tillit er helt i Hordalad. 8% reviderer, samt omfaget av disse tjeestee. Kilde Meo avgjørede år store verdier SKAPER KOMPLETTE KARRIERELØP I NÆRINGSLIVET I HORDALAND For at e regio skal oppfattes som attraktiv gjeom et helt yrkesliv for persoer med spesialisert utdaig og høy faglig kompetase, er det viktig å kue tilby varierte muligheter. Det er kaskje særlig to typer arbeidsgivere som er viktig i dee sammeheg: Spesialiserte rådgivigsmiljøer hvor ferdigheter og iterasjoalt ledede kuskap opparbeides. Virksomheter og offetlige orgaisasjoer hvor ma for eksempel ka utvikle seg som leder eller brasjeekspert. Her ser vi at samspillet mellom rådgivigsvirksomhetee og deres kuder i Hordalad er viktig. Rådgivigsvirksomhetees verdiskapig i regioe foregår med adre ord på flere areaer e gjeom kjøp og salg av kosulettjeester. Salget av Frak Moh Ved salget av Frak Moh til Alfa Laval våre 13 spilte rådgivere fra Berge e setral rolle. Sidre Aderse i Schjødt var samme med Iva Alver de ærmeste rådgivere for Frak Moh-systemet. Frak Moh var et av Norges største privateide selskaper. For Trod Moh, som var hovedaksjoær i selskapet, var det viktig at Frak Moh fikk eiere som kue videreutvikle selskapet. Alfa Laval tilfredsstilte kravee og fikk kjøpe selskapet for 13 milliarder orske kroer. - Vi kjete Sidre godt fra tilsvarede prosesser tidligere. Ha represeterte Slumberger da vi solgte Framo Egieerig i 11. I e slik prosess er det avgjørede å ha e rådgiver som ma ka stole på. Sidre står på spill. Det var selvfølgelig fit for Bergespatrioter at rådgivere var fra Berge, me ikke avgjørede. Vår erfarig er at advokater i Berge holder veldig høyt ivå. Admiistrerede direktør i Frak Moh, Mage Sagolt Advokat Revisjo Bedriftsrådgivig Betydelig atall kuskapsarbeidsplasser for høyt utdaede i fylket De strategiske rådgivere i Hordalad represeterer de ærige som asetter flest yutdaede med mastergrad. De strategiske rådgivere er blat aet «tett på» Berges utdaigsistitusjoer. For studetee betyr dette et bredt tilbud av alt fra caseløsiger til stipeder og traiee-programmer. Mesteparte av rekrutterige av yutdaede til rådgivigsbrasje kommer fra utdaigsistitusjoer i Berge. Dette er viktig for å sikre at dee kompetase forblir og utvikles videre i Bergesregioe, ete det er studeter fra Hordalad eller fra adre deler av ladet. De fleste av de store aktøree har i dag programmer for at studeter ka jobbe i selskapet uder utdaige. Slike praktikatopphold gir verdifull erfarig for studetee og er også viktige i rekrutterigsarbeidet for strategiske rådgivere. De viktigste utdaigsistitusjoee i Berge er NHH, Uiversitet i Berge og BI, me også studeter fra Høgskole i Berge rekrutteres til brasje. Brasje samarbeider tett med utdaigsistitusjoee gjeom tiltak direkte mot studeter, som rekrutterigsarragemeter, itership/hospiterig, sposig og støtte til masteroppgaver. I tillegg stiller brasjee opp som samarbeidspartere på forskigsprosjekter, som foredragsholdere og ved stiped til PhD-program. I tillegg til at sterke utdaigsmiljø er e fordel for brasje, bidrar lokaliserige av Kokurrasetilsyet til Berge til et sterkt klygemiljø ie spesialisert kompetase. 6% 4% % % Advokatskole og veie ut i Hordalads ærigsliv Jeg hadde egetlig ikke reflektert så mye over å jobbe i advokatfirma. Etter to traiee-opphold hos heholdsvis Wikborg & Rei og Schjødt, begge i Berge, edret jeg meig. Som yutdaet fra uiversitetet er du først og fremst e teoretiker. Hos Schjødt lærte jeg å levere det kude hadde bruk for, emlig gode råd og løsiger. I Schjødt fikk jeg tidlig mye asvar og lærigskurve var bratt. Som advokat fikk jeg erfarig med mage forskjellige oppgaver og lærte mye om ærigslivet i Hordalad. Dette var e fordel da jeg begyte å jobbe i Odfjell Drillig. I Odfjell er jeg advokat for hele koseret. Det er e jobb som jeg ikke kue hatt hadde det ikke vært for tide i Schjødt. Eve til å raskt fie ut hva slags behov vi har og til å si mi meig tydelig er ferdigheter jeg utviklet i Schjødt. Cecilie Isdahl Gjelsvik, Odfjell Drillig

8 14 Strategiske rådgivere opparbeider seg kompetase som er relevat for ærigslivet Strategiske rådgivere leverer spesialiserte, kuskapsitesive tjeester til sie kuder. Dette krever kostat og systematisk kompetaseutviklig for alle asatte. Det er valig å sette av mist e arbeidsdag i måede til kompetasehevig blat de asatte i de virksomhetee som igår i dee studie. Dette skjer i form av kurs etc. For yasatte i advokatbrasje tilbys det for eksempel ege kurs i kombiasjo med praksis for å oppå advokatbevillig. Det at asatte tileger seg mye kuskap og arbeidserfarig gjør at de ofte er attraktive for adre virksomheter i ærigslivet og i det offetlige. Strategiske rådgivere har også tileget seg ferdigheter som gir høy effektivitet. De vi har sakket med som tidligere har jobbet hos strategiske rådgivere fremhever disse mometee. Fra itervjuer vet vi at strategiske rådgivere returerer til brasje etter oe år med lijeerfarig fra ærigslivet. Det at asatte bytter jobb flere gager i løpet av yrkeskarriere ka være positivt for regioe: Det fører til at kuskap om beste praksis spres, og bidrar til å øke produktivitete i både offetlig og privat advokatselskapee etablerer ye avdeliger. Thommesse, Simose, Vogt og Wiig er et eksempel på e fusjo mellom firma i Oslo og Berge. Steestrup Stordrages kjøp av DLA-Piper sitt kotor i Berge er et eksempel på kjøp. Kluge og Wikborg og Rei sie kotorer i Berge er derimot ege etablerte avdeligskotorer for selskapet, og har lege vært e del av større, asjoale firma. Harris har hovedkotor i Berge, avdeligskotor i Førde og asjoal tilkytig gjeom ettverket Advocatia med kotorer i 1 orske byer. E viktig gru for å bli et asjoalt selskap er å øke ettverket av asatte. Det gjør det mulig for advokater i Berge å jobbe for kuder med base i Oslo hvis det er behov for kapasitete der. I perioder ka det være lite eller veldig mye å gjøre for et firma som driver med strategisk rådgivig. Ved å ha flere kotorer og asatte i Norge ka ma ha mer forutsigbarhet i atall asatte fordi ma ka dra på selskapets ressurser år det er ekstra behov for kapasitet. Dette betyr at oe av omsetige skjer hos kuder adre steder e i Hordalad. Våre aslag basert på tall fra selskapee viser at omtret 7 proset av omsetige til selskapee kommer fra arbeid utført utefor fylket. Dette viser at tjeestee til 15 sektor. Med PwC fra Østladet til Vestladet Sigrid Skaar er i dag økoomiasvarlig i Storberge Boligbyggelag. Hu har side 198-tallet vært asatt i tre forskjellige perioder i PwC. - Jeg begyte i PwC i 1988 i Oslo. Etter seks år på Østladet flyttet vi til Vestladet. Etter oe år som økoomisjef i et midre selskap øsket jeg ye utfordriger. Gjeom stiped fra PwC tok jeg utdaelse som statsautorisert revisor før det bar tilbake til jobb i PwC. - PwC er et fatastisk selskap. Flike folk, høye krav og til tider et stort arbeidspress. Ma lærer utrolig mye på et såt sted. Dette er viktig erfariger som ma tar med seg i este jobb. - Jeg fikk på et tidspukt tilbud om å jobbe i Marie Harvest og å delta i selve oppbyggige av selskapet på Vestladet. Marie Harvest var speede, me så fikk jeg behov for å flytte på meg igje og da kom jeg tilbake til PwC. Her fikk jeg stort asvar og e ege revisjosportefølje. Deretter ble jeg utleid til Storberge Boligbyggelag, der jeg trivdes så godt at jeg takket ja da de tilbød meg jobb som økoomisjef. Sigrid Skaar Komplette karriereløp er gustig for å holde kuskapsarbeidere i regioe Mulighete for kuskapsarbeidere til å kue skifte jobb i løpet av karriere ute å måtte flytte til e ae ladsdel er viktig. I de sammehege er det også viktig med e stor sektor med strategiske rådgivere: De utgjør e stor og viktig arbeidsgivergruppe for kuskapsarbeidere i Hordalad. I mage tilfeller fugerer ærige som et sprigbrett for yutdaede: Ma får e uik mulighet til å starte karriere med rask lærig og utviklig av erfarigsbasert kompetase som mage adre æriger krever i sie asettelsesprosesser. Udersøkelse som ligger til gru for dee rapporte viser at de aller fleste som bytter jobb fra rådgivigsbrasjee går til e ae brasje. Effekte av dette er at rådgivigsbrasjee i realitete bidrar til å utvikle arbeidskraft for adre brasjer. I et stadig mer komplekst ærigsliv er etterspørsele etter arbeidskraft med relevat erfarig økede. Rådgivigsbrasjee bidrar med adre ord som viktig kuskapsifrastruktur i regioe gjeom mer e de faktiske tjeestee de tilbyr. STRATEGISKE RÅDGIVERE I HORDALAND SOM NASJONALE OG INTERNASJONALE KUNNSKAPSLEVERANDØRER E viktig utviklig i markedet for strategiske rådgivere er at de største aktøree blir større og mer asjoale. Dette gjelder også for aktøree i Hordalad. De er også i økede grad med sie kuder ut i verde. 3 proset av omsetige er fra kuder utefor Hordalad Hos kosuletvirksomhetee er dee trede tydeligst. Her har de fire store selskapee tatt mye av vekste både asjoalt og i Hordalad. Ie advokatbrasje ser ma ligede tedeser ved at flere advokatkotorer blir asjoale. Dette skjer ete gjeom oppkjøp og fusjoer eller ved at Strategiske rådgivere som brobygger mellom uteladske eiere og orsk ærigsliv Uteladske selskaper i Norge beytter ofte orske advokater. Det britiske selskapet Aggregates Idustries eier stei bruddet Yeoma Halsvik i Gule kommue. Steie selges til både det orske markedet og til adre europeiske markeder. Aggregates Idustries kom i som eeeier i 7 etter å vært i parterskap med e lokal eier side Våre 8 ble Kluge i Berge Aggregates Idustries advokat i Norge. «Vi fikk e abefalig fra et advokatfirma i Storbritaia, og vi har vært svært forøyd med valget» - sier styreleder i Yeoma Halsvik Joatha Campell. Ha jobber til daglig i Aggregates Idustries med asvar for Yeoma Halsvik. «Vi bruker Kluge i Berge til all juridisk bistad i Norge, me også som e sparrigparter og rådgiver for virksomhete i Norge. Det er e stor fordel å ha e rådgiver som kjeer det orske samfuet og hvorda busiess gjøres på orsk. Kluge er tilstede på selskapets styremøter og rådgir styret i sitt arbeid. Kluge har i tillegg itrodusert Yeoma Halsvik for potesielle kuder og gitt oss et ettverk vi ikke kue bygget opp alee».

9 rådgivere i Hordalad er etterspurt av kuder utefor Hordalad. Det at ærige er i stad til å levere tjeester til kuder i asjoal kokurrase er et teg på at ærige er kokurrasedyktig målt opp mot strategiske rådgivere i adre deler av Norge og spesielt Oslo. Flere selskaper har viktige asvarsområder plassert i Berge: PwC i Berge har asvaret for PwC sie tjeester til helse, bak, fias og forsikrig asjoalt. PwC Berge er også asvarlig for tjeester til sjømat- ærige globalt. Med si spisskompetase iefor offetlig virksomhet og eierstyrte virksom- heter spiller miljøet i Berge e setral asjoal rolle i KPMG. Omsetig i og utefor Hordalad, (øverste diagram) hvorav utefor Hordalad fordelt på reste av Norge og utladet (ederste diagram). Kilde Meo Hordalad Utefor Hordalad Deloitte i Berge har det iterasjoale asvaret for eergi- og ressurssektore, Figur 11 Adel av omsetig fordelt på hvor tjeeste ble levert geografisk. som ikluderer olje/gass, kraft og shippig. I tillegg har Bergeskotoret asvaret for havbruk. 73% I advokatbrasje har Wikborg og Rei i Berge e veldig sterk posisjo ie de maritime ærige. Videre er Schjødts skattemiljø i Berge, ledet av e parter med doktorgrad, de 7% facto det asjoale seteret for skattegruppe til Schjødt. Kluges miljø i Berge har to setrale miljøer av asjoal betydig. Det ee at vi får god hjelp og forutsigbare kostader». er for immaterialrett, ledet av e parter med doktorgrad. Det adre er bygg/ 16 etrepriserett, ledet av e seiorparter. Vi ser at det er e sammeheg mellom hvilke æriger som er viktige for Hordalad og hva slags områder strategiske rådgivigselskaper har spesialisert seg på lokalt. Og vi ser at tilgag på spisskompetase regioalt også ka være med på å skape asjoale kuskapssetre i disse virksomhetee. 19% 8% Norge utefor Hordalad Utladet BETYDELIG VERDISKAPING I NÆRINGEN Med e såkalt rigvirkigsmodell ka ma syliggjøre størrelse på verdiskapige som skjer i ærige, hvor mage arbeidsplasser ærige skaper ut over ege arbeidsplasser og hvor mye ærige bidrar med i skatt. Med adre ord ka vi med dette si oe om hvor viktig strategiske rådgivere er for Hordalads økoomi. Strategiske rådgivere bidrar med over 1,45 milliarder kroer i verdiskapig i Hordalad. Det meste av verdiskapige skjer hos de strategiske rådgivere, mes om lag 3 millioer kroer stammer fra verdiskapig hos selskaper som leverer tjeester til strategiske rådgivere i Hordalad. E verdiskapig som vaskelig er målbar, er de merverdie som skapes hos kudee både i offetlig og privat sektor som er e kosekves av at rådgivigsbrasjee har bidratt til å edre eller posisjoere selskapers kurs og utviklig i e positiv retig. Rådgivigsbrasjee ka bidra til at selskaper får økt løsomhet, økt kokurrasekraft, overlever til tross for edgagstider, redder arbeidsplasser eller får e attraktiv utviklig på sikt. Disse kosekvesee er ikke kvatifisert i rapporte, det er e oppgave som vaskelig lar seg gjeomføre, me det er viktig å være seg bevisst at dette gir betydelig merverdi for både offetlig og privat sektor. Strategisk rådgiver som styreleder Kafa Arago er et bergesbasert selskap med om lag 3 asatte i dag. Det er e grüderbedrift der Kafa-gruppe eier halvparte av selskapet og de asatte reste. Tor Oarheim fra advokatfirmaet Harris er styreleder og advokat i selskapet. «Tor Oarheim er e viktig ressurs for selskapet. Ha har kjeskap til brasje og er e viktig sparrigsparter for ledelse. Ha er lett tilgjegelig og ka komme iom selskapet på kort varsel. Som advokat hjelper ha oss med saker som agår kotrakter og forhadliger. Samme med de adre advokatee i Harris føler vi Daglig leder og grüder Thor Kvige De strategiske rådgivere i Hordalad geererer i tillegg til ege verdiskapig også mage hudre arbeidsplasser hos sie leveradører I tillegg til å være e viktig sysselsetter i seg selv, skaper brasje også arbeidsplasser i adre æriger. Våre beregiger viser at så mage som 4 arbeidsplasser i Hordalad eksisterer som e direkte eller idirekte følge av strategiske rådgiveres aktivitet: Arbeidsplasser hos deres uderleveradører. Mage av disse arbeidsplassee fies i hadelsærige. Strategiske rådgivere har høy verdiskapig per asatt Meo har sammeliget løsutgiftee til de strategiske rådgivigsvirksomhetee med adre brasjer i Hordalad på bakgru av irapporterte regskapstall. Tallee viser at de strategiske rådgivigsbrasjee er på høyde med de maritime ærige og olje- og gassærige. Høye løsutgifter3) i kombiasjo med god løsomhet viser at dette er e produktiv ærig som skaper store verdier per asatt, på lije med kuskapsitesiv og tekologidrevet virksomhet ie petroleums- og maritime æriger. Geererer 7 millioer i skatteitekter til stat og kommue Ser vi på hva de strategiske rådgiveres aktivitet bidrar med i form av skatteitekter så fier vi at disse aktøree totalt geererer ca. 7 millioer kroer i skatteibetaliger årlig. Det aller meste står de strategiske rådgivere selv for, gjeom beskatig av deres itekter (både lø og overskudd). Me også rigvirkigee av deres virksomhet regioalt gir et betydelig skattebidrag, totalt 18 millioer kroer årlig. Løsutgifter er defiert som bedriftees løskostader (lø + arbeidsgiveravgift, pesjoskostader + div. godtgjørelser). 3 17

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus

Kunnskapsbyen Konferansesenter. Kunnskapsbyen Konferansesenter. Konferansesenter. Konferansesenter i Kunnskapsbyens hus Koferaseseter i Kuskapsbyes hus Foto: Mariae Otterdahl-Jese Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Kuskapsbye Koferaseseter Velkomme Edelig ka vi øske velkomme! I over 15 år har det vært et øske fra kuskapsmiljøet

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

ERP-implementering: Shakedown-fasen

ERP-implementering: Shakedown-fasen ERP-implemeterig: Shakedow-fase «Hvilke faktorer asees som viktige i shakedow-fase ved implemeterig av ERP i orske virksomheter?» Frak Erik Strømlad Veiledere Maug Kyaw Sei Stig Nordheim Masteroppgave

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2014

SOLAKONFERANSEN 2014 Hovedtema: LUFTFARTEN I EKSPANSJON SOLAKONFERANSEN 2014 16. 17. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Kjære deltaker. Vi har i år valgt å fokusere på ekspasjo i luftfarte både

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

GJENNOMSLAGSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret 2013 3 Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trødelag:.^ ;..,...^.;. ^^ fiveligetrødelag" Strategier for utviklig av reiselivsærige i Trødelag mot 2020 Hørigsutkast 25.02.2008 Hørigsutkast - strategierfor utviklig av reiselivsærige

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfusfag Istitutt for økoomi og admiistraso Ivesterig og fiasierig Bokmål Dato: Madag. desember 3 Tid: 4 timer / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2013

SOLAKONFERANSEN 2013 Hovedtema: KVALITET I LUFTFARTEN MORE FOR LESS? SOLAKONFERANSEN 2013 17. 18. september Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å fokusere på hvorda kvalitetsbegrepet, i este

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2012

Thon Holding. Årsrapport 2012 Tho Holdig Årsrapport 2012 Året 2012 Ihold Året 2012 2 Koserstruktur 2 Nøkkeltall 3 Årsberetig 2012 4 Resultatregskap 10 Balase pr. 31.12 11 Kotatstrømaalyse 12 Noter 13 Key figures 27 Icome statemet 28

Detaljer

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler

Konsulentprofil. Amir Ghoreshi Mobilutvikler Kosuletprofil Amir Ghoreshi Mobilutvikler Amir er e dyktig mobilutvikler med spisskompetase ie Adroid og ios utviklig. Forute mobilutviklig har ha jobbet med e rekke tekologier, heruder utvidet si kompetase

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Leseforståelse og matematikk

Leseforståelse og matematikk Leseforståelse og matematikk av guri a. ortvedt To studier av sammehege mellom leseforståelse og løsig av tekstoppgaver viser at ekelte elever ka mislykkes i oppgaveløsige fordi de tolker språket i oppgavee

Detaljer

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter

Mobilt røntgenutstyr er en suksess. Side 12. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2013 48. ÅRGANG Mobilt røtgeutstyr er e suksess Side 12 Haraldsplass Diakoale Høgskole Haraldsplass Diakoale Sykehus Gares Ugdomsseter Seter for Livsmestrig

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat

Årsmelding 2010. Vi får forbrukerne til å velge norsk mat Årsmeldig 2010 Vi får forbrukere til å velge orsk mat Styrets meldig Gjeom kvalitetsstyrig og syliggjørig av kokurrasefortri og opprielse, skal KSL Matmerk bidra til at forbrukere velger orsk mat. Stiftelse

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem

Hva skjer fremover? Norids registrarseminar 1. April 2003 Hilde Thunem Hva skjer fremover? Norids registrarsemiar 1. April 2003 Hilde Them Ihold Nasjoale teg i domeeav Tekisk støtte i DNS Iterasjoaliserig koster Forslag om å begrese tillatte alfabeter Overgagsmekaisme «Hvorfor

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2016

SOLAKONFERANSEN 2016 Hovedtema: OFFSHOREHELIKOPTERSEKTOREN UNDER KOSTNADSPRESS OG REGELVERKSENDRINGER UTGJØR DET NØDVENDIGVIS EN RISIKO? SOLAKONFERANSEN 2016 19. 21. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o

Detaljer

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW Setrale pukter Setrale pukter Is og sø er viktige kompoeter i jordas klimasystem og er spesielt følsomme overfor global oppvarmig. Over de siste tiåree har megdee av is og sø miket betraktelig, særlig

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N Oppdragsgiver Ørlad kommue Rapporttype Ekster 2.6. 4 TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N "[ Sett i bilde (størrelse 6,8 cm x, cm) eller slett dette feltet]" Oppdragsr.: 62 Oppdragsav: Trasportpla

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjurse Masteroppgave i samfusøkoomi Istitutt for økoomi Uiversitetet i Berge Høste 2006 Revidert 03.0.07 Forord Jeg vil med dette rette e stor takk

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune Felles avfallspla for småbåthaver i Oslo kommue Utarbeidet første gag 13.10.2014 Sist revidert Sist godkjet Er det gjort edriger side forrige godkjeig Dee plae er forakret i forskrift om begresig av foruresig

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + 9 sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

SOLAKONFERANSEN 2015

SOLAKONFERANSEN 2015 Hovedtema: OFFSHORE HELIKOPTEROPERASJONER EN SEKTOR I ENDRING SOLAKONFERANSEN 2015 21. 23. september Scadic Stavager Airport, Sola www.solakoferase.o Etter 28 år med et relativt stabilt og tradisjoelt

Detaljer

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016

Brøttum barnehage Årsplan 2015 2016 Samvær i udrig og glede. Bar og vokse leker og lærer. Brøttum barehage Årspla 2015 2016 D a I g - M e d v i r k i g - O m s o r g - L e k - L æ r I g Rigsaker kommue vekst og utviklig! Lekeglede, livsutfoldelse

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5

Åfjord kommune ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 Åfjord kommue ÅRSMEL DI N G 2 0 1 5 ÅFJORD KOMMUNE KOMMUNALE ANLEGG NØKKELTALL KART 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter 5. Tåres

Detaljer

Hovedtema: Luftfart eller klima? 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavanger, Sola. www.solakonferansen.no

Hovedtema: Luftfart eller klima? 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavanger, Sola. www.solakonferansen.no Hovedtema: Luftfart eller klima? SOLAKONFERANSEN 2012 11. 12. september, Rica Airport Hotel Stavager, Sola www.solakoferase.o Vi har i år valgt å sette fokus på forholdet mellom luftfart og des miljøpåvirkig.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL 6. mai 008 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studiepoeg Tid: 5 timer Oppgavesettet er på 8 sider (ikludert formelsamlig). Hjelpemidler:

Detaljer

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause)

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause) SVÆRT RUBATO - MYE VISUELLE TEGN: Dee låta har svært lite tydelig tempo Derfor må vi fokusere på å gjøre mye visuelle teg til hveradre I tillegg til visuelle teg (mest av alt felles asatser på lage toer

Detaljer

Livskvalitet og pasienttilfredshet etter radikal behandling for prostatakreft

Livskvalitet og pasienttilfredshet etter radikal behandling for prostatakreft Livskvalitet og pasiettilfredshet etter radikal behadlig for prostatakreft Mariae Nicolaise Mastergradsoppgave i helsefag Istitutt for helse- og omsorgsfag Det helseviteskapelige fakultet Uiversitetet

Detaljer

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55

cvbvbcvbvc Åfjord kommune Utgave til Revisjon og kontrollutvalg redaksjon avsluttet 02. mai 2016 13:55 cvbvbcvbvc Åfjord kommue Utgave til Revisjo og kotrollutvalg redaksjo avsluttet 02. mai 2016 13:55 ÅRSMELDING 2015 RÅDMANNEN Stabilitet og aller helst vekst i folketallet er viktig, både for å sikre tilgag

Detaljer

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu.

FX-82ES. NY CASIO teknisk / vitenskapelig lommeregner med naturlig tallvindu. ytt NR. 005. årgag FX-8ES NY CASIO tekisk / viteskapelig lommereger med aturlig tallvidu. Det er å mer e 5 år side kalkulatore for alvor ble tatt i bruk i orsk matematikk-udervisig, og de viteskapelige

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON

FORANDRINGER KAN KOMME SÅ FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE www.melby-son n.no DER KOMMER ALL AUKSJONSINFORMASJON Skreet a Rue Torgerse AUKSJONSINFORMASJON 2007 GODT NYTT ÅR ØNSKER VI ALLE VÅRE KUNDER OG FORRETNINGSFORBINDELSER AUKSJONSINFORMASJON 2007 EN FORELØPIG AUKSJONSKALENDER FOR FØRSTE HALVÅR I 2007 SER DERE

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune

ÅRSMELDING 2014. Åfjord kommune ÅRSMELDING 2014 Åfjord kommue ÅFJORD KOMMUNE 1 2 3 4 10 SYSSELSETTING NØKKELTALL KOMMUNALE ANLEGG 12,6 5 1. Liesøy kirkegård 2. Stokkøy kirkegård 3. Stokksud kirke Stokksud trygdepesjoat 4. Stokksud oppvekstseter

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Uiversitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret SAK 7 f) Dato: 27.11.2012 Saksr..: 2012/13948 TRONSK PROSJEKT STUDIEKVALITET: ORIENTERING TIL FAKULTETSSTRET 10.12.2012 Bakgru NOKUTs

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 asylighetsregig med statistikk våre 011 Kp. 5 Estimerig 1 Estimerig. Målemodelle. Ihold: 1. (ukt)estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.3) 3. (ukt)estimerig i målemodelle (kp.

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008 3MX 00/8 - Kapittel : 8. jauar. februar 008 Pla for skoleåret 00/008: Kapittel 6: 6/ /. Kapittel : / /3. Prøver på eller skoletime etter hvert kapittel. É heildagsprøve i hver termi. Repetisjo, prøver,

Detaljer