a b o a l a t lok k a e t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a b o a l a t lok k a e t"

Transkript

1 b k

2 2

3 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre første kvartalee, tyder imidlertid på at vekste vil bli eda sterkere e i BNP for Fastlads-Norge hadde e volumsøkig på over 5 proset i dre første kvartalee sammeliget med samme periode året før, mes årsvekste i 2006 var på 4,3 proset. Det har aldri vært registrert e så lag periode med høy vekst som i de fire siste åree. De iterasjoale fiasuroe, som har hatt iltagede vekst frem mot årsskiftet, har sitt utsprig i det amerikaske boligmarkedet. Låtakere som ikke har ok kredittverdighet til å få valige boliglå, igår i et segmet som kalles subprime og adele subprime lå har vært sterkt voksede side Misligholdet på disse låee er mye høyere e valige lå avhegig av verdiutviklige på patet. Side 2. halvår 2006 har misligholdet på amerikaske boligllå tiltatt. Dette har igje forplatet seg til verdipapirmarkedet fordi mye av boliglåee har vært fiasiert ved utstedelse av verdipapirer med sikkerhet i boliglåsporteføljer. Økt mislighold på deype boliglå førtil storap for europeiske og amerikaske baker og rapporter om størrelse på dissapeyder på at dette ka utgjøre hele 1600 mrd. kroer. Høykojukture fortsatte i orsk økoomi Flere år med høy vekst i verdesøkoomie har skapt stor etterspørsel og dermed høyere priser på orsk eksport. Nærigslivet har hatt høy fortjeeste og husholdigees itekter har økt kraftig. Høy itektsvekst og høye itektsforvetiger samme med lave reter førtil sterk etterspørsel fråde fra husholdigee og offetlig sektor. Samtidig har aksjekurser og boliglåspriser over lag tid steget markert selv om e fikk e lite korrigerig helt i slutte av året med hesy til boliglåsprisee. Dee økige i formue samme med mer fleksible låeordiger har igje ført til økt forbruk. Lav ledighet gav tiltagede løsvekst Det har ikkidligere blitt registrert så høy sysselsettig som i Arbeidsledighete målt i proset av arbeidsstyrke var på 2,5 proset i 3. kvartal Det er de laveste ledighete på over 20 år. Atall ledige stilliger er ærmere De sterke kokurrase om arbeidskrafte har ført til høy løsglidig ikke mist som følge av store bousutbetaliger i e rekke private æriger. 3 b k

4 Høyere reter Norges Bak økte retee med 1,75 prosetpoeg i 2007 og styrigsrete er å på 5,25 proset. Med bakgru i dages fiasuro tror markedet at retebae er ær toppe og at vi kaskje slipper flere reteøkiger fremover. Høyere rete vitakelig føril lavere vekst i ivesterigee og i husholdigees etterspørsel. Samtidig ka høyere reter gjøre det mer attraktivt å spare og e forveter derfor e viss økig av sparerate fremover. SPAREBANKENES DRIFT OG UTVIKLING I 2007 Sparebakees resultat i 2007 ser ut til å bli godt. Sammeliget med 2006, som også var et godt år for sparebakee, viser resultatee e økig med 1,4 mrd. til 11,8 mrd. i 3. kvartal. Resultatet gir e avkastig på egekapitale på 14,9 proset, det samme som for dre første kvartaler i E viktig årsak til de gode resultatee, er at sparebakee ku har margialap. I gruppe av spare-baker som Skudees & Aakra kommer i uder (122 sparebaker), ser det ut tit resultatet vil føril e egekapitalavkastig på 12,0 proset. Sterk vekst i iskudd og utlå Utlåsvekste var høy i bakærige. Ved utgage av tredje kvartal 2007 var vekste på årsbasis 13,5 proset for sparebakee. Husholdigees kredittetterspørsel har vist e forsiktig avdempig til 11,6 proset i tolvmåedersvekst, mes vekste i bedriftees låeopptak fortsatt er over 20 proset. Iskuddsvekste er svært høy. Ved utgage av tredje kvartal utgjorde de 14,6 proset og er vesetlig høyere e det sparebakee er vat til, og de er også høyere e utlåsvekste. Mye av iskuddsvekste skyldes vekst i bedriftees iskudd. Kokurrasesituasjoe Kokurrase i bakmarkedet er blitt skjerpet de seere åree. Dette skyldes ikke mist stor aggressivitet fra de uteladske bakee. Dessute har det skjedd yetableriger av orske baker, og mage spare- og forretigsbaker har etablert ye kotorer. Terra-sake Terra-sake har skapt et medierabalder sparebakærige eppe har opplevd tidligere. I så fall må ma tilbakil siste bakkrise for å fie oe ligede. Det som har skjedd i Terra Securities berører ikke bare selskapet selv, me hele de orske sparebakærige. Med e så lagvarig egativ omtale omkrig et sparebakeiet selskap, har det ikke vært til å ugå at fokus rettes mot hele sparebakærige. Skudees & Aakra Sparebak er ikke medlem av Terra-gruppe. Terra-gruppe eies av 78 midre sparebaker spredd rudt omkrig i hele ladet. Det er vaskelig for folk flest å følge med i hvem av bakee som tilhører de ulike alliaser og vi i Skudees & Aakrle oppfordret av Sparebakforeige i Norgil å iformere på bakes ettside om at kudees iskudd var sikret og ikke kue gå tapt i de periode mediestorme raste på sitt verste. VÅR BANKS STILLING I Samarbeidsavtale med DB NOR: Vår åværede samarbeidsavtale med DB Nor har e varighet frem til utgage av De gjeværede 10 sparebakee i samarbeidet har i løpet av året startet e prossess for å få klarlagt hvorda dee samarbeidsavtale skal videreføres etter utgage av Status ved årsskiftet tyder på at samarbeidsavtale vil bli videreført på de fleste forretigsmessige områder me utav IT-samarbeidet. Samarbeidsavtale med DB Nor har vært ivaretatt gjeom vårt DSS- samarbeid. DSS står for De Samarbeidede Sparebaker og består av alle sparebakee i DB Nor-alliase med utav Helgelad Sparebak. Aktivitete i DSS samarbeidet har vært oe redusert de seeride, me det er stor sasylighet for at samarbeidet vil bli trappet opp blat aet som e følge av at IT-samarbeidet med DB Nor vil bli avviklet.

5 Samarbeid på Haugaladet. Det har i e årrekke vært et godt samarbeid mellom de selvstedige sparebakee på Haugaladet. Disse bakee består av Haugesud, Ete og Sauda Sparebak samme med Skudees & Aakra Sparebak. Med bakgru i e viss edtrappig av DSS-samarbeidet, samtidig som vi blir pålagt ye mydighetskrav, besluttet vi ved igagil 2007 å samarbeide oettere på det forretigs-messige pla oss bakee imellom. I dee sammeheg ble det oppevt grupper med e represetat fra hver av bakee. Disse gruppee skal gjeom samarbeidet være med på å øke kompetase i deltakerbakee, og således sette de ekelte bak i stad til å kue ivareta de mydighetskrav som blir pålagt oss bakee. Gruppee som er oppevt arbeider med spørsmål i forbidelse med regskap, likviditet, IT, iter kotroll, persoal, kreditt og marked. EIENDOMSMEGLING Sparebakmeglere AS Drifte av eiedomsselskapet Sparebakmeglere, hvor vi har eieriteresser, har i 2007 hatt e positiv tred og ser ut til å ville gi et midre overskudd. Selv om kokurrase på eiedomsmarkedet er stor, og de økoomiske resultatee i de seere år har vært oe varierede, har vi tro på at vi på oe sikt skal få et forretigsmessig utbytte av vår ivesterig. Det er i det helatt positivt og praktist vi ka tilby våre kuder tjeester på eiedomsside. INN I FRENDE FORSIKRING Frede Forsikrig er et yetablert forsikrigsselskap som eies av 14 sparebaker og som skal ha sitt hovedkotor i Berge. Bak Frede Forsikrig står Sparebake Vest, Faa Sparebak, Sparebake Øst, Helgelad Sparebak, Sparebake Sør, Spareskilligsbake i Kristiasad, Voss Sparebak og 7 av sparebakee i vår DSS-gruppe beståede av: Haugesud Sparebak, Skudees & Aakra Sparebak, Flekkefjord Sparebak, Søge & Greipstad Sparebak, Lillesad Sparebak, Luster Sparebak, Sauda Sparebak. Frede Forsikrig vil bestå av Frede Skadeforsikrig og Frede Livsforsikrig og reger med å starte med si virksomhet i løpet av 1. halvår Skudees & Aakra Sparebak vil ha e eieradel i selskapet på 1,25 proset og bakes styre fier det både speede og økoomisk iteressat å være med på oe helt ytt og uikt som det å etablero ye forsikrigselskaper helt fra starte av. Vår bak har stor tro på at Frede Forsikrig ka bli et godt alterativ på forsikrigsside og har stor tro på at bakes kuder vil hilse Frede Forsikrig velkomme. Vi har til å samarbeidet med Gjesidige på forsikrigsside. Gjesidige har etablert seg med ege bak og er etter hvert blitt aktive i spare- og plasserigsmarkedet. Dette fører tit vi blir kokurreter i markedet og det er derfor ikke leger aturlig å fortsette samarbeidet i åværede form. Ret praktisk vil dette føril at våre samlokaliserte lokaler ved Kopervik-kotoret vil bli ombygget og fysisdskilte i løpet av 1. halvår ENDRING AV BANKENS VEDTEKTER Som e følge av vesetlige edriger av Sparebaklove og utarbeidelse av ye ormalvedtekter fra Kredittilsyet har bakes forstaderskap vedtatt å tilpasse bakes ye vedtekter til de foreslåtte edriger. Edrigee får virkig fra og med regskapsåret De kaskje viktigste edrige som fremgår av de ye vedtektee, fier vi i sammesetige av bakes forstaderskap. Her vil bakes iskytere å få ivalgt 24 medlemmer mot dages 16 medlemmer. Valgee vil bli gjeomførte i ege valgmøter ie 1. kvartal 2008 og samtlige valgte medlemmer må bo eller ha sitt virke i Karmøy Kommue. Samtlige av bakes tillitsvalgte medlemmer består av kvier og me frakes ærområde. Det er dette som er hovedårsakit bake utad fremstår som e Ei Ekta Lokalbak/Karmøybake. 5 b k

6 GODT DRIFTSRESULTAT ØKT VEKST Skudees & Aakra Sparebak har gjeom 2007 hatt e oe høyere iskudds- og utlåsvekst e året før. Bakes etto driftsresultat etter tap er kroemessig det største i bakes historie, me i forhold til bakes størrelse oe lavere e do foregåede år. Driftsresultatet påvirkes av at vi har opprettholdt vår reteetto, hvor hovedgruil dette skyldes bedre avkastig på bakes egekapital, som igje skyldes høyere reteivå gjeom året. Vi har også i 2007 redusert våre kostader betydelig mes avkastige på bakes verdipapirer er lavere e året før. Resultatee gir seg utslag i følgede hovedtall: INNSKUDDSVEKST 12,05% 11,29% INNSKUDDSVEKST FRA EGNE KUNDER 13,78% 12,48% UTLÅNSVEKST 15,35% 11,50% UTLÅNSVEKST INKL.VAL. LÅN 15,37% 11,01% FORV.VEKST 9,90% 15,05% TAP PÅ UTLÅN OG GAR. AV SNITT FORV.KAP. + 0,04% + 0,05% RENTENETTO AV SNITT FORV.KAP. 2,17% 2,14 % SUM DRIFTSKOSTN. 1,31% 1,43% DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 1,15% 1,21% DRIFTSRES. ETTER SKATT 0,80% 0,89% EGENKAPITALDEKN. 15,62% 16,37% ØKONOMISK OVERSIKT i mill kr Iskudd Utlå Forvaltigskap Spareb. Fod Tap i % 0,01 0,21 0,29 0,08 0,09 0,07 0,15 0,01 +0,05 +0,04 Driftsres. ap% 1,37 1,43 1,44 1,04 1,12 1,20 1,19 1,20 1,21 1,15 KARMØYFISKAREN - vår hoørpris ble i 2007 tildelt Paul Stol. Paul Stol fikk prise for å hygget opp selskapet Vassbakk & Stol AS til Karmøys største etrepreørbedrift med 250 asatte og 300 mill. kroer i omsetig. Paul Stol er også kjet for å ha rekruttert skoletrette ugdommer og gjøre dil verdifulle arbeidstakere gjeom mage år i ærige. 6 «Karmøyfiskare», ble utdelt for 16. gag og tidligere prisviere har i rekkefølge vært Leif Ove Adses, Lasse Pederse, Marit Syøve Vea, Aleksader Hauge, Skudefestivale, Johaes Solstad, Tiey Rasmusse, Oddvar Adreasse, Skudeeshav Skole og Fritidspark, Sommergospel i Skudeeshav, Åkreham Trålbøteri AS, Ole Jakob Vorraa, Karmøy Gospelfestival og Skudeeshav Hadelstadsforeig, Kaare Ness. Foto: Thomas Likes

7 UTVIKLING VED BANKENS KONTORER I 2007 Frakes strategidokumet heter det bl.a.: Skudees & Aakra Sparebak skal fremstå som e selvstedig lokalbak med eget styre. Bake skal søke å være det beste bakalterativet for kudee både på kort og lag sikt, og søke å befeste si posisjo gjeom relasjobyggig til kudee. Dette betyr kokurrase-dyktighet på service, kvalitet, pris og tekologi, og kostadseffektiv bruv bakes produkter og tjeester. Bakes skal være preget av ekelhet og likhet i forhold til kuder og marked, og ha e høy etisk stadard i all si virksomhet. Bakes hovedmarkedsområde skal være Karmøy Kommue, me det er også aktuelt å kyttil seg kuder fra adre deler av ladet dersom disse kuder har e form for tilkytig til vårt hovedmarkedsområde. Foto: Thommas Likes Ige kjeer markedet bedre e e lokal bak og styret er opptatt av å hest mulig kuskaper om lokalmarkedet og de kuder som opererer iefor området. Bake skal yte kudee e aktiv, kvalitativ og effektiv betjeig, og bake er av de formeig at det som er viktig for kudee er å ha e leveradør av fiasielljeester hvor beslutigslijee er korte og tilgjegelighete er god. Bakes hovedkotor ligger i Åkreham. Bake har avdeligskotorer i Vedavåge, Kopervik og i Skudeeshav og fikk høste 2007 sitt yeste avdeligskotor på Avaldses. Bake er følgelig etablert på de fleste setrale steder i hele kommue. Samtlige av våre etablerte kotorer har i 2007 hatt god tilslutig fra våre kuder og er i fortsatt vekst. Samlet aktivitetskapital på våre avdeligskotorer utgjør å 54,5 proset av bakes samlede aktivitetskapital. (Aktivitetskapital = sum iskudd/utlå) mot 51 proset ved utgage av året før. Hovedårsakil dee økige skyldes utviklige ved avdeligskotoret på Avaldses., Avaldseskotoret ble åpet de 14. september 2007 og har fått over 500 ye kuder i løpet av året. Dette atallet tilsvarer alee ca. halvparte av etto kudetilgag i hele bake i Tall for avdeligskotoret i Vedavåge: % vis vekst INNSKUDD 309,5 299,2 3,4 UTLÅN * 412,4 376,4 9,6 ANTALL KUNDER Tall for avdeligskotoret i Skudeeshav: % vis vekst INNSKUDD 355,8 313,0 13,7 UTLÅN * 512,1 471,6 8,6 ANTALL KUNDER Tall fra avdeligskotoret i Kopervik/Kvalavåg: %vis vekst INNSKUDD 387,0 367,6 5,3 UTLÅN * 525,4 414,3 26,8 ANTALL KUNDER Tall fra avdeligskotoret Avaldses/Norheim: %vis vekst INNSKUDD 200,0 121,8 64,2 UTLÅN* 281,8 177,4 58,9 ANTALL KUNDER b k

8 Tall for hovedkotoret i Åkreham: % vis vekst INNSKUDD 1069,1 938,7 13,9 UTLÅN * 1421,4 1299,1 9,4 ANTALL KUNDER *Utlåstallee ikluderer valutalå. FORVALTNINGSKAPITALEN Forvaltigskapitale har i 2007 økt med mill. kroer til 3.418,8 mill. kroer. Prosetvis gir dette e vekst på 9,90% mot 15,05 % året før. Det sier oe om bakes utviklig og forvalt-igsvekst gjeom tidee, at det skulla 121 år før bake passerte 1 milliard i forvaltig. Det skulla 6 ye år før bake passerte 2 milliarder, me ku 3 ye år for å passere 3 milliarder i forvaltigskapital. INNSKUDDSUTVIKLINGEN Iskuddsdekige fra ege kuder har holdt seg gjeom 2007 og ligger fortsatt på rudt 76 proset av samlet utlå. Vår bak har e bedre iskuddsdekig e sparebakee geerelt idet iskuddsdekige på ladsbasis ser ut til å bli liggede like over 60 proset. Iskuddsvekste fra ege kuder er svært tilfredsstillede i det dee er økt med 13,78 proset i 2007 mot 12,5 proset året før. INNSKUDDSFORDELING Iskuddsmasses sammesetig: (eksklusive midler via meglermarkedet.) edr. i tuse kr edr.i% BEDRIFTS/LANDBRUKSKTO PERSONKONTO SERVICEKONTO SENIORKONTO SPAREKONTO PLASSERINGSKONTO BSU FORENINGSKONTO SKATTETREKK-KONTO INNSKUDD MED FASTRENTE IPA PERSONKONTO UNGD LANGTIDSSPARING I BANK INNSKUDDSPENSJON (OTP) SUM ,78 Av iskuddsformee ser vi at de fleste av disse har hatt e økig. De såkalte kortsiktige iskuddee har økt med i overkat av 7 proset, mes de lagsiktige/høyest forretede iskuddee har økt med over 17 % i løpet av året. Iskudd med fastrete er ype iskuddskoti som har vært i bruk i få år. På dee iskuddsforme fastsettes rete for 3 måeder om gage. Iskuddsforme har vist seg å bli mer og mer populær og har i 2007 hatt e økig på hele 37.7 proset. For bake represeterer dette stabile iskudd, med e praktisk bidigsperiode både for oss og kude. Selv om beløpee fortsatt er beskjede, er det også gledelig å registrere e prosetvis fi økig i de legste spareformee; lagtidssparig i bak og iskuddspesjo. 8 Iskuddsforme BSU (Boligsparig for ugdom) er fortsatt e mye beyttet iskuddsordig, og vi opprettet 414 ye avtaler i år 2007 mot 326 ye avtaler i 2006.

9 Årlige sparebeløp på BSU, som gir fradrag i skatte, er kr ,- og maksimal iskuddsramme er kr ,- pr. perso. I tillegg gir slik sparig gode retebetigelser både på iskudd og ved opptav boliglå. I slutte av 2007, valgte bakes admiistrasjo å edre av på iskuddsforme PENSJONSSPARING I BANK til LANGTIDSSPARING I BANK. Produktet PENSJONSSPARING I BANK hadde da vært i drift i litt over tre år. LANGTIDSSPARING I BANK går ut på at alle persoer over 18 år ka spare lagsiktig på rygg og sikker måte direkte i bake. Ibetalt beløp bides i 5 år fra første iskudd og ieståede på koto vil til ehver tid bli forretet til bakes beste iskuddsrete. Ved årsskiftet var det ieståede i overkat av 35 mill. kroer på dee ye iskuddsforme. INNSKUDDSPENSJON OTP 2007 er første hele driftsår for bakes iskuddspesjosordig for våre ærigslivskuder og deres asatte. Atall bedrifter i ordige har holdt seg rudt de 100 som etablerte ordige i løpet av oppstartsåret Som følge av de gode aktivitete i lokalt ærigsliv ser vi imidlertid e økig av atalsatte i ordigil i overkat av 500 stk. Oppspart kroebeløp, ståede i bake, er pr yttår kr ,-, oe som okså øyaktig utgjør redoblig i forhold til fjoråret. I tillegg kommer i overkat av kr ,- som er plassert i ulike fod. Bake har fortsatt et godt samarbeid med e grupperig av samarbeidede sparebaker år det gjelder dette produktet. Dette samme med e god dataløsig fra EDB Busiess Parter, gjør at vi har et fullt ut kokurrasedyktig produkt å tilby ærigslivet på Karmøy. AKSJER/FONDS OG FORSIKRINGSSALG 2007 Ved årsskiftet hadde våre kuder ca. 172 mill. kroer ieståede i ulike aksje- og obligasjosfod mot 176 mill. kroer ved forrige årsskifte. Etter flere år med jev oppgag i aksjemarkedet ble 2007 et mer urolig år, dette særlig i siste halvdev året. Dee uroe har fortsatt med stor tygde i i Dette viser og igje i bakes kudeportefølje som etter flere år med jev auke viste e svak edgag i Nedgage skyldes i hovedsak iløsig, oe som ka tyde på at ivestoree er opptatt av å sikre gevist. Samtidig ser vi at opprettelse av måedlige spareavtaler i fod fortsatt er e populær spareform. Utviklige og svigigee i dette markedet de sistide viser likevet aksje- og fodsparig er forbudet med e oe høyere risiko radisjoell baksparig. Måedlig sparig er et godt virkemiddel for å jeve ut dee risikoe. Vi selger våre aksjefod gjeom Skagefodee og DB Nor Kapitalforvaltig. Når det gjelder bakes FORSIKRINGSSALG, oppådde vi også dette året de salgsmål vi hadde satt oss. Vi tror imidlertid det er lagt mer å hete år det gjelder dette med salg av forsikrigsprodukter. Det blir derfor speede å se hva tidligere omtalte samarbeid/oppkjøp i Frede Forsikrig vil føril i åree fremover. Bakes asatte har gjeom mage år vist seg å være dyktige i salg og hevisig av forsikrigsprodukter. Dettror vi vil være e styrke i dee satsige. Ved slutte av året 2002 overtok vi, i likhet med de øvrige bakee på Haugaladet, Gjesidige Nor s spareog kapitalforsikrigsprodukter i vårt markedsområde. Gjeom etablerige av DB Nor vedlikeholdes dee portefølje å gjeom selskapet VITAL. Det er lite bevegelse i dee portefølje, me de gir fortsatt et greit tilskudd til bakes provisjositekter. BETALINGSFORMIDLING Frakes strategidokumet heter det: Det skal settes fokus på salg/bruv automatisertjeester til beste for bake og bakes kuder, for der igjeom å få frigjort itere ressurser til kudepleie og salg. 9 Et overordet mål er også å ivaretakes egeart. Kudees løsigag er fudametet i kuderelasjoer, b k

10 således blir dette et primært område å overvåke og å ivareta i forhold til kudee. Styret ser ige gru til å edre strategie om at Skudees & Aakra Sparebak skal være e gebyrfri bak for bakes kuder iefor betaligsformidlig. Bakes strategidokumet fastslår at vi skal ivareta vår egeart og vi har i så måte bare positive erfariger med å bli sett på som e aerledes bak iefor betaligsformidlige. Bake skal likevel legge vekt på å utvikle moderilbud som ettbak og ligede iefor betaligsformidlige da slikjeester også oppfattes som e utvidelse av service ovefor oe kudegrupper. Det vil likevel være viktig for oss å være opptatt av ærhet og direkte kudebehadlig og ikke bare hevise kudil bakautomater og ettbaktjeester. BETALING VIA INTERNETT Iterett er blitt e viktig distribusjoskaal for bakee og ye ettbaktjeester utvikles helide. Dersom kude har Iterett, og det begyer etter hvert å bli mage av disse, ka e å få utført sie baktjeester på e svært ekel måte uavhegig av bakes åpigstider. Via Iterett ka kude betale regiger, overføre peger fra koto til koto, legge i regiger på forfallsdato, sjekke saldo på sie respektive koti osv. NettBake er sikker og ekel å bruke. Det er igvil om at stadig flere av våre kuder foretrekker å betale sie regiger m.v. via NettBake. Gjeom samarbeidet med DB NOR på ettbaktjeester gjør vi regig med at vi skal ligge helt i tet år det gjelder de utviklig iefor ettbaktjeester som vi ser vil komme. Bakes Iterett-adresse: Av samlet giromegde på i 2007, betales pr. dato ca. 85 proset ved at kude selv order dette via automatiskjeester; e økig fra ca. 82 proset fra året før. I dette bildet bør e og merke seg at atall mauelt behadlede giro, til tross for relativt stor vekst i totalmegde giroer, også dette året har e tallmessig edgag. Dee utviklig har å vært stabil over mage år. Atall mauelt behadlede giro utgjør ved årsskiftet ca 24 proset av atall ettbaktrasaksjoer, e reduksjo på hele 6% i forhold til fjoråret. Vi har å ca kuder som beytter vår ettbaktjeeste. Det har vært e målsetig å øke de automatiskjeestee ute å gå veie om gebyrleggig av oe av våre betaligstjeester ovefor våre kuder. Med de gode utviklige vi registrerer i økige av automattjeester, ser det ut tit vi vil lykkes med å å våre mål iefor betaligsformidlige. MINIBANKBRUK/KORTBRUK I Til tross for at betaligstermialer i butikk de siste år har ført til edgag av uttak i våre miibaker, har vi dette året opplevd e fi økig i bruke av miibakee. Det blatt ut 223 mill. kroer i våre miibaker i 2007 mot 196 mill. kroer i Økige har ok e del med at vi dette året har plassert ut tre ye miibakautomater på Karmøy; e i Megaseteret i Kopervik, e ved vårt ye avdeligskotor på Avaldses og e i ye Kamøy Storseter på Vea. Uttatt beløp i dissre automatee utgjorde alee ca. kr mill. til tross for ku 4 måeders drift. Vår baks kortbase består å av PERSON- OG MINIBANKKORT; e økig på ca. 9 proset fra året før. Betaligskort med VISA-tilgag, foretrekkes av kude og atall miibakkort reduseres. Kudee øsker økt tilgjegelighet selv om årsavgifte er oe høyere på deype kort. UTLÅNSVIRKSOMHETEN, utlå passerte 3 mrd i 2007 Ved utgage av 2007 utgjorde samlede utlå 3.062,3 mill. kroer, e økig på 407,6 mill. kroer eller 15,35 % mot e økig på 11,50 % året før. Pr. yttår hadde i tillegg våre kuder tatt opp valutalå med til samme 90,8 mill. kroer mot 78,3 mill. kroer året før. Valutalå blir garatert av bake og må følgelig 10

11 medtas uder bakes egekapitalberegiger som om dette var lå direkte opptatt hos oss. Samlet utlåsvekst iklusive valutalå, utgjør e vekst på årsbasis for vårt vedkommede på 15,37 % mot 11,01% året før. FORDELING AV BANKENS UTLÅN I REGNSKAPSÅRET UTLÅN Beløp i hele 1000 i % ikl. Val.lå JORDBRUK,SKOGBRUK OG FISKE ,96 % 3,85 % INDUSTRI/BYGG OG ANLEGG ,92 % 2,83 % VAREHANDEL,HOTELL OG RESTAURANT ,88 % 1,83 % LØNNSTAKERE ,82 % 81,10 % TRANSPORT O.L INKL. FRAKTEBÅT ,05 % 6,99 % FINANS,EIENDOMSDRIFT OG FORRETNINGSMESSIG TJ.YTING ,67 % 1,74 % ANDRE ,70 % 1,66 % SUM ,00 % 100,00 % Kredittrisiko: Det har vært lite edrig i sammesetige av bakes utlå mellom løstakergruppe og foretakee gjeom Adel lå til foretak var 18,90% i 2007 mot 19,06% i Bake har satt som mål å ha e adel lå til foretak som ligger mellom 20 og 30%, og vil derfor over tid forsøke å øke dages adel oe. Dette skal i så fall skje ute at risikoe i portefølje øker vesetlig. Vekste i utlå til foretakee er økt med ca. 12 proset, mes løstakergruppe er økt med ca. 16 proset gjeom året. Samlet utlåsvekst for bake utgjør 15,3 proset. Bakes utlåsvekst samsvarer dermed godt med vekste i totalmarkedet. Vi avviker imidlertid litt år det gjelder fordelige mellom privat og ærig, da e på ladsbasis ser at foretakee har hatt e oe høyere vekst e løstakergruppee. I regskapet for 2007 er det bokført igag på tap på utlå og garatier med kr. 1.2 mill, mot kr. 1.5 mill på fjorårets regskap. I proset av gjeomsittlig forvaltig utgjør igage i %, mes de i 2006 utgjorde 0,05 %. Vår utlåsmasse har svært god risikospredig. Det er ige ærigssektorer som utgjør oe forholdsmessig stor gruppe på utlåsside. Risikospredige belyses videre med at Skudees & Aakra Sparebak ku har tre egasjemeter som hver for seg utgjør over 10 proset av bakes asvarlige kapital. Gjeomsittlig utlåsbeløp på de 5 største egasjemetee i bakes utlåsportefølje, utgjør 32,3 mill. kroer på kosolidert basis. Selv om det ikke vil væril å ugå at ekelte låtakere/ærigsdrivede ka få økoomiske problemer i tide som kommer har vi geerelt sett ikke økt vår kredittrisiko gjeom Bake har et risikoklassifiserigssystem for oppfølgig av både persokuder og ærigslivskuder. Dette viser kudees økoomiske situasjo og bakes sikkerhet. De største kudees økoomiske utviklig blir gjeomgått hvert kvartal og styret og kotrollkomité får disse rapporter til gjeomsy og kotroll. b k Løpede gjeomgag av bakes restaselister, viser at kudee med få utak, betjeer sie lå som forutsatt. Styret har foretatt de avskriviger på utlå, garatier og plasseriger som etter god forretigsskikk kreves. Med det kredittvolum bake råder over, og de brasjer låee er kyttet til, fier styret det riktig å foreta avsetiger slik det går frem av regskapet. Styret er av de meig at vår utlåsmasse har god risikospredig, og påpeker at e stor adev våre utlå er plassert i 1.prioritetslå i fast eiedom. Risikoe for tap på utlå ases å være moderat, forutsatt at det ikke skjer vesetlige reteøkiger utover det som er sigalisert for tide fremover. Risikoe for tap på bakes garatiasvar vurderes også som moderat, idet de aller fleste garatiee 11 er sikret med god patesikkerhet; e patesikkerhet som også ivaretar e evetuell kursøkig på våre kuders opptav valutalå.

12 VERDIPAPIRER Aksjer: Bake si beholdig av aksjer/grufodsbevis i 2007 er bokført med e beholdig på 19,2 mill. kroer mot 18,5 mill. kroer året før. Vi har i 2007 bokført e etto verdiedrig / kurstap på kroer på vår aksjebeholdig, mot e gevist på 5,1 mill. kroer året før. Det må da presiseres at bake i 2006, i forbidelse med salget av Karmsud Fiskemel AS til Austevollselskapet Welco ASA, fikk e aksjegevist på i overkat av 2,2 mill. kroer. Det er mage sparebaker som har vært veldig aktive i aksjemarkedet gjeom mage år, og flere av disse har vært sterk påvirket av svigigee i aksjemarkedet gjeom åree. Vi har alltid valgt e forsiktig ivesterigspolitikk i aksjemarkedet og har ige plaer om å edre dee vesetlig i tide som kommer. Obligasjoer: Bakes beholdig av obligasjoer utgjorde ved årsskiftet 107,2 mill. kroer mot 117,5 mill. kroer året før. Av obligasjosbeholdige hadde vi pr. yttår 50,3 mill. kroer av samlet beholdig plassert i statsobligasjoer, og styret ka ikke se at det i obligasjosbeholdige fies oe risiko for tap. Markedsverdie på obligasjosbeholdige ligger 1,7 mill. kroer høyere e bokført verdi ved årsskiftet. Risikoe for størrap på aksje- og obligasjosbeholdige vurderes som svært moderat. FINANSIELL RISIKO OG RISIKOSTYRING Bake er ekspoert for fiasiell risiko i form av kredittrisiko, reterisiko, valutarisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Bake styrer og følger opp disse risiki gjeom regelmessig rapporterig til styret, årlig budsjetterig og gjeom bakes iterkotrollopplegg. Ovefor har vi beskrevet bakes kredittrisiko som de viktigste risikoekspoerig i bake. Av adre risiki av betydig tar vi med likviditetsrisiko, reterisiko og markedsrisiko. Likviditetsrisiko: Bakes utlåsportefølje har lag løpetid, mes iskuddee ikke har oppsigelsestid. Dette iebærer likviditetsrisiko. Da iskuddee er fordelt på svært mage uavhegige iskytere, er risikoe lite for at e stor dev iskuddee skal bli tatt ut samtidig. Bake reger derfor iskuddee som e dev de lagsiktige fudige. Bake har alltid hatt e god iskuddsdekig sett i forhold til sparebakveseet for øvrig. Iskuddsdekige er på 75.8 proset ved årsskiftet oe som er e reduksjo på 1% fra fjorårets 76.8 proset. Med de sterke utlåsvekste som har vært i markedet siste år meer styret dette er et akseptabelt resultat. Styret har også i sitt strategiarbeid satt sterk fokus på bakes fiasierigsstruktur med formål å holde bakes likviditetsrisiko på et fortsatt lavt ivå. Styremøtee setter fortløpede fokus på likviditetsutviklige med oppfølgig av vedtatte måltall fastsatt i eget dokumet strategi for likviditetsstyrig Vi iheter likviditet fra markedet i størrelsesorde mill. kroer. Vi følger daglig opp bakes likviditetsbehov og bakes lå i pegemarkedet blir spredd på forskjellige løpetider. Et hovedtrekk i bakes ye strategi for likviditetsstyrig, er at bake fiasierer seg lagt mer lagsiktig idligere. Som e ekstra likviditetsbuffer, økte vi i 2007 ramme for kommitertrekkrettigheter fra 50 til 145 mill kroer. Det har gjeom hele året vært god tilgjegelighet på likviditet i markedet. Prisfastsettelse på slike likviditetslå har imidlertid i perioder vært oe høyere e det vi har sett de siste åree. Bake har også e gustig likviditetssituasjo idet vi har få store iskudds- og utlåskuder som ka påvirke bakes likviditet dersom de skullrekke ut sie midler. Bake har også e god egekapital som sikrer mot e slik risiko. Reterisiko: Reterisiko i forbidelse med utlå og iskudd forbides i første rekke med fastretelå og fastreteiskudd. Bake har for tide bare et ubetydelig beløp i fastretelå. På iskuddsside har 12 vi ige iskudd som har e retebidig på mer e fra 3 til 6 måeder. Reteedriger i markedet vil derfor bare i lite grad påvirke bakes driftsresultat, idet vi for de altoverveiede dev både iskudds-

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSREGNSKAP 2014 Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer