Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

2 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner mot 15,37 mill. regnskapet for Delårsregnskapet er ikke revidert. kroner i samme periode i fjor. Av dette er 11,61 mill. kroner lønn og generelle administrasjonskostnader mot 13,05 mill. Forvaltningskapital kroner i fjor. Pr er forvaltningskapitalen på 1.212,5 mill. kroner. Dette er en økning på 69,5 mill. kroner, eller 6,1 % i forhold Tap og mislighold på utlån og garantier til samme tidspunkt i fjor. Netto tap på utlån og garantier utgjør en kostnad på kr Til samme tid i fjor var det inntektsført kr Mislighold utgjør kr. 14,1 mill., og det er en svak Utlån økning fra forrige kvartal. Brutto utlån er pr på 961,0 mill. kroner, som er en vekst på 3 mill. kroner, eller 0,3 % i forhold til samme Kapitaldekning tidspunkt i fjor. Det har vært en nedgang på 7,5 mill. kroner Banken har en ansvarlig kapital på 116,2 mill. kroner ved eller 0,8 % i forhold til Banken har ved utgangen utgangen av 3. kvartal Dette gir en kapitaldekning på 3. kvartal formidlet utlån gjennom Eika Boligkreditt på 17,75 % uten at årets overskudd er lagt til bankens 351,8 mill. kroner, en økning på 34,9 mill. siste 12 måneder. ansvarlige kapital. På samme tid i fjor var kapitaldekningen Total utlånsendring (egen balanse og EBK) er 3,0 % på 17,56 %. Kapitaldekningen er beregnet etter gammelt siste år. Av samlet utlån til kunder utgjør 20,4 % utlån til BM og 79,6 % utlån til PM. regelverk, Basel II, da reglene i overgangsordningen ikke har vært klar. Ny beregning vil foreligge etter Av annen ansvarlig kapital har banken en evigvarende fondsobligasjon med call i 2015 og en fondsobligasjon med Innskudd call i Innskudd fra kunder er pr på 938,4 mill. kroner, som er en økning på 61,8 mill. kroner, eller 7 % i forhold til Likviditet og kredittrisiko samme tidspunkt i fjor. Innskuddene fra kunder dekker Likviditeten er svært god, og vi har en innskuddsdekning 97,6 % av brutto utlån. Til samme tid i fjor var tilsvarende forholdstall 91,5 %. Det har vært en økning i innskudd på på 97,64 %. Innskuddsveksten har vært svært høy i 3. kvartal, og dette vil avta i neste kvartal. 64,5 mill. kroner eller 7,4 % siden Gjennom de siste årene har vi jobbet for å redusere risikoprofilen på utlånsporteføljen. Porteføljen er vesentlig Resultat av ordinær drift Resultat av ordinær drift før skatt viser et overskudd på bedret, og BM-andelen er redusert i samsvar med styrets strategiplan. 9,97 mill. kroner, mot et overskudd på 8,81 mill. kroner til samme tid i fjor. Resultatet etter skatt viser et overskudd på 7,18 mill. kroner, mot et overskudd på 6,35 mill. kroner til Styret har stort fokus på Basel III, og myndighetenes fremtidige krav til økt likviditetsindikatorer, LCR (Liquidity Coverage Ratio). Ved kvartalsskiftet var bankens LCR på 91,0 %. samme tid i fjor. Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 16,41 mill. kroner, som er 0,96 mill. kroner høyere enn til samme tid i fjor. Rentenettoen utgjør 1,87 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,81 % på samme tidspunkt i fjor. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter er på 9,53 mill. kroner, som er en økning på 1,11 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Utsikter for resten av året Styret er godt fornøyd med resultatet etter 3. kvartal Når det gjelder utsiktene for resten av året, forventer styret en moderat vekst og en tilfredsstillende likviditet, med en underliggende positiv inntjening. Under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer i rammebetingelsene, regner styret med at driftsresultatet vil bli på linje med budsjett. Sundebru, 30. september/23. oktober 2014 Jan Kenneth De Bartolo Jan Olav Olsen Mette Marit Salvesen (leder) (nestleder) Roger Bach Ellen Såghus Winterkjær Nina Holte (banksjef)

3 Resultatregnskap Prosent av gj. sn. forv. kapital Beløp i hele tusen ,39 % 4,40 % 4,35 % Renteinntekter og lignende inntekter ,58 % 2,55 % 2,48 % Rentekostnader og lignende kostnader ,81 % 1,85 % 1,87 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,15 % 0,11 % 0,13 % Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ,77 % 0,79 % 0,89 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,16 % 0,17 % 0,17 % Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ,20 % 0,21 % 0,21 % Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler ,02 % 0,02 % 0,02 % Andre driftsinntekter ,99 % 0,97 % 1,09 % Sum andre driftsinntekter ,95 % 0,96 % 0,96 % Lønn og personalkostnader ,58 % 0,58 % 0,36 % Administrasjonskostnader ,06 % 0,05 % 0,07 % Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ,21 % 0,21 % 0,47 % Andre driftskostnader ,80 % 1,81 % 1,86 % Sum andre driftskostnader ,00 % 1,01 % 1,10 % Driftsresultat før tap ,02 % -0,06 % -0,01 % Tap på utlån, garantier m.v ,02 % -0,02 % 0,05 % Nedskr./revers. av nedskr. og gev/tap på verdipapirer som er anleggsmidler ,03 % 0,93 % 1,14 % Resultat av ordinær drift før skatt ,29 % 0,27 % 0,32 % Skatt på ordinært resultat ,74 % 0,66 % 0,82 % Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse Beløp i hele tusen Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittistitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variable avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Opptjent egenkapital Udisponert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Forpliktelser

4 Tap på utlån Misligholdte lån: Brutto misligholdte lån: Netto misligholdte lån: Tapsutsatte lån forøvrig: Brutto tapsutsatte, ikke misligholdte lån Netto tapsutsatte, ikke misligholdte lån Tap på utlån og garantier: Periodens endring i nedskrivning på individuelle utlån og garantier Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån og garantier Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt / nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt / nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Kvartalsvis resultatutvikling 3.kvartal 2.kvartal 1.kvartal 4.kvartal 3.kvartal (Tall i hele tusen) RESULTAT Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Lønn og personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v Nedskr./revers. av nedskr. og gev/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Nøkkeltall Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,87 % 1,89 % 1,90 % 1,85 % 1,81 % Driftsinntekter 1,09 % 1,13 % 0,97 % 0,97 % 0,99 % Driftskostnader 1,86 % 1,90 % 1,93 % 1,81 % 1,80 % Resultat for regnskapsåret 0,82 % 0,81 % 0,68 % 0,66 % 0,74 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 10,37 % 10,01 % 8,38 % 8,11 % 9,97 % Kostnader i % av totale inntekter 62,84 % 62,99 % 67,18 % 64,17 % 64,40 % Kostnader i % av totale inntekter eks. kursgev./tap 67,71 % 67,47 % 72,20 % 69,41 % 69,48 % Tap i % av brutto utlån 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,07 % -0,02 % Netto ansvarlig kapital Kjernekapital Tilleggskapital Risikovektet balanse Kapitaldekning i % 17,75 % 17,66 % 17,90 % 18,39 % 17,56 % Kjernekapital i % 17,75 % 17,66 % 17,90 % 18,39 % 17,56 % Ren kjernekapital i % 12,90 % 12,83 % 12,95 % 13,31 % 12,28 % 12 mnd forvaltningsvekst 6,08 % -0,54 % 0,30 % 4,95 % 5,69 % 12 mnd utlånsvekst 0,31 % 0,42 % 0,83 % 4,16 % 2,66 % 12 mnd innskuddsvekst 7,05 % 5,07 % 6,35 % 8,66 % 6,09 % Innskudd i % av utlån 97,64 % 99,95 % 91,85 % 90,24 % 91,50 % Andel BM i forhold til totale utlån 20,43 % 20,50 % 20,81 % 20,81 % 20,52 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

5 Antall årsverk 16,3 16,8 16,8 15,8 15,0

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer