Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 3. kvartal 1(5)

2 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr er forvaltningskapitalen på 669 mill. kroner. Dette er en økning på 101,9 mill. kroner, eller 18 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Fra er det en oppgang på 79,9 mill. kroner eller 13,6 %. Innskudd Innskudd fra kunder er pr på 429,2 mill. kroner, som er en økning på 41,1 mill. kroner eller 10,6 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Innskuddene fra kunder dekker 72,5 % av netto utlån. Til samme tid i fjor var tilsvarende forholdstall 79,4 %. Det har vært en økning i innskudd på 34,7 mill. kroner eller 8,8 % siden Utlån Brutto utlån er pr på 595,7 mill. kroner, som er en vekst på 104,6 mill. kroner, eller 21,3 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Økning er hovedsakelig kommet i personmarkedet. Det har vært en økning på kr. 75,4 mill. kroner, eller 14,5 % i forhold til Resultat av ordinær drift Det er ikke foretatt noen endringer i regnskapsprinsipper fra i fjor til i år. Resultat av ordinær drift før skatt viser et overskudd på kr. 4,9 mill. kroner, mot et overskudd på 5,25 mill. kroner til samme tid i fjor. Resultatet etter skatt viser et overskudd på 3,48 mill. kroner mot et overskudd på 3,73 mill. kroner til samme tid i fjor. Nedgangen skyldes store kostnader i begynnelsen av året, nedskrivninger på lån samt nedskrivninger på verdipapirer. Styret har gjort tiltak for å styrke rentemarginen og bankens inntjening, samt at forventet tapsavsetning vil bli betydelig lavere i 4. kvartal. Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 11,03 mill. kroner, som er 1 mill. kroner høyere enn til samme tidspunkt i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 2,38 p.a., mot 2,52 på samme tidspunkt i fjor. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter er på 2,05 mill. kroner, som er en nedgang på 0,93 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes i hovedsak tap på verdipapirer og mindre andre inntekter. Kostnader Personal- og adm. kostnader utgjør 1,2 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en økning på grunn av økt bemanning i forhold til samme tidspunkt i fjor. Andre driftskostnader, inklusive ordinære avskrivninger, er på 2,1 mill. kroner og utgjør 0,46 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I fjor på samme tid utgjorde kostnadene 0,55 % av gjennomsnittlig forv.kapital. Tap og mislighold på utlån Netto tap på utlån og garantier er på 0,53 mill. kroner. På samme tidspunkt i fjor viste denne posten et netto tap på 0,14 mill. kroner. Det meste av tapsføringen skyldes noen få engasjementer i privatmarkedet. Summen av misligholdte lån er fortsatt lavt. Kapitaldekning Banken har en ansvarlig kapital på 60 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette gir en kapitaldekning på 14,47 % uten at årets overskudd er lagt til bankens ansvarlige kapital. Banken har tatt opp en Fondsobligasjon på 15,0 mill, noe som førte til en økning av ansvarlig kapital med 8 mill. Forsikring Utsiktene for resten av året Banken hadde en portefølje på skadeforsikring på 5,92 mill. og har mottatt kr i provisjonsinntekter Det er fortsatt stor aktivitet på alle områder i banken. Det forventes til nå i år. Årlig portefølje av personforsikring er på 0,37 mill. at låneetterspørselen i fjerde kvartal vil bli noe mindre enn den har og mottatt provisjon utgjør kr til nå i år. vært til nå i år. Grunnet stor utlånsvekst er bankens likviditet presset, men under kontroll. Vi vil formidle nye boliglån gjennom Terra Boligkreditt A/S, og av den grunn blir det ikke nødvendig med større innlån de nærmeste månedene. Styret forventer at inntjeningen i 3. kvartal fortsetter i 4. kvartal, og at bankens driftsresultat for blir bra. Vegårshei, 22.oktober Lars Espeland (styreformann) Nils Mo Kari Mo Thygesen (nestformann) Øyvind Tveide (banksjef) Marit Hauge Torp 2(5)

3 BALANSE EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordring på kreditinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder individuelle nedskrivninger på utlån nedskrivninger på grupper av utlån Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sparebankens fond Udisponert overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiansvar TALL FRA DRIFTSREGNSKAPET 1/1-30/9 07 1/1-30/ kvart kvart. 06 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gev./tap av valuta og verdipapir Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Nedskrivninger/reverseringer og gevinst/tap på verdipapirer/anl.m. Resultat av ordinær drift før skatt Beregnet skattekostnad Resultat av ordinær drift etter skatt (5)

4 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er ført etter ny regnskapslov Note 1 TAPSAVSETNINGER OG MISLIGHOLD (ALLE TALL ) Utvikling av individuell nedskrivninger på utlån i Individuelle nedskr. pr Periodens konstaterte tap som det tidligere år -68 Individuelle nedskr. pr ikke er foretatt individuelle nedskr. for Periodens endring i individuelle nedskr Periodens inng. på tidligere periode konst. tap Periodens tapskostnader Nedskr. på grupper av utlån pr Nedskr. på grupper av utlån pr Misligholdte og tapsutsatte lån pr Periodens endring i nedskr. på grupper av utlån -242 Brutto misligholdte utlån Netto misligholdte lån Periodens konstaterte tap som det -22 Brutto andre tapsutsatte lån tidligere år er foretatt individuelle nedskr. for Netto andre tapsutsatte lån Note 2 K APITALDEKNING Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapitalen skal utgjøre minst 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag Sparebankens fond Medlemsinnskudd i kredittforeninger Fondsobligasjon Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler /50-fradrag Kjernekapital Medlemsinnskudd i kredittforeninger Fondsobligasjon /50-fragdrag Tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 14,47 16,10 15,97 Kapitaldekningsprosent 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Utvikling av kapitaldekning og eiendeler 4.kv 1.kv 4.kv 1.kv Beregningsgrunnlag # # # # # Kapitaldekning 18,71 % # 17,84 % # 16,45 % 600 # ,76 % # 14,74 % # Netto ansvarlig kapital # # # # Kapitaldekning # Årsresultat før skatt # # # # Sum Eiendeler 832 # Sum Eiendeler # # # # # kv 1.kv 4.kv 1.kv Sum eiendeler Utvikling av kapitaldekning og årsresultat Kapitaldekningsprosent 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 4.kv 1.kv 4.kv 1.kv Beregnet årsresultat Kapitaldekning Årsresultat før skatt 4(5)

5 Note 3 RESULTATANALYSE OG NØKKELTALL I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 5,98 5,66 5,43 4,90 4,87 Rentekostnader og lignende kostnader -3,60-3,41-3,25-2,42-2,35 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,38 2,25 2,18 2,48 2,52 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med 0,16 0,24 0,00 0,14 0,20 variabel avkastning Provisjonsinntekter inntekter fra banktjenester 0,56 0,55 0,52 0,60 0,58 Provisjonskostnader og kostnader ved -0,17-0,16-0,18-0,19-0,20 banktjenester Netto gev./tap av valuta og verdipapir -0,11-0,08-0,12 0,08 0,07 Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09 Sum inntekter 0,44 0,55 0,22 0,70 0,74 Personalkostnader -0,76-0,70-0,87-0,84-0,80 Administrasjonskostnader -0,46-0,49-0,58-0,62-0,56 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler -0,18-0,18-0,18-0,21-0,20 Andre driftskostnader -0,28-0,30-0,37-0,34-0,35 Sum kostnader -1,68-1,67-2,00-2,01-1,91 Resultat før gevinst/tap og nedskr. 1,14 1,13 0,40 1,17 1,35 Tap på utlån, garantier mv. -0,11-0,16-0,29-0,14-0,03 Nedskrivninger/reverseringer og gevinst/tap på 0,03 0,04 0,01-0,01-0,01 verdipapirer/anl.m. Resultat av ordinær drift før skatt 1,06 1,01 0,12 1,02 1,31 Beregnet skattekostnad -0,31-0,29-0,04-0,26-0,38 Ordinært resultat etter skatt 0,75 0,72 0,09 0,75 0, Brutto utlån til kunder Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 1) 72,46 74,74 77,30 76,26 79,43 Kostnader i % av inntekter 57,13 57,68 76,82 63,20 59,53 Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Totalrentabilitet 2) 0,75 0,72 0,09 0,75 0,93 Egenkapitalrentabilitet 3) 8,93 8,50 1,64 8,62 10,32 i % av brutto utlån Brutto misligholdte lån 0,07 0,52 0,76 0,22 0,40 Brutto andre tapsutsatte lån 0,40 0,42 0,45 0,40 0,09 Individuelle nedskrivninger 0,17 0,18 0,20 0,16 0,08 Gruppevise nedskrivninger 0,39 0,40 0,41 0,40 0,43 Tap på utlån og garantier 0,12 0,17 0,32 0,15 0,04 1) Innskudd i prosent av netto utlån 2) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital Godkjent av styret Lars Espeland (styreformann) Kari Mo Thygesen (nestformann) Øyvind Tveide (banksjef) Marit Hauge Torp Nils Mo Geir Bråten (kontorsjef) 5(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling K V A R TA L S R E G N S K A P 2. K V A R TA L 2 0 0 7 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer