BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013."

Transkript

1

2 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått innovasjon med 51 %. Konserntallene er av liten betydning i forhold til bankens drift. Kommentarer og nøkkeltall er knyttet til bankens tall. Resultatutvikling Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 213. Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 8,8 mill.kr. tilsvarende 1,49 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 9,4 mill.kr. eller 1,67 % for tilsvarende periode i. Bankens rentenetto utgjør 13,7 mill.kr. (2,31 %) mot 14,6 mill.kr. (2,57 %) året før. Utvikling er som ventet dog noe svakere enn budsjettet for perioden. Utviklingen i forhold til samme periode i skyldes et generelt lavere rentenivå og at banken for 213 må betale inn sikringsfondsavgift. Banken har foretatt en rente- og gebyrendring som blir gjort gjeldende i 2 kvartal 213. Netto andre driftsinntekter utgjør 3,8 mill.kr., mot 3,2 mill.kr. året før. Utviklingen beskriver seg fra en forventet økt avkastning på rentefond og økt provisjon fra Eika Boligkreditt. Lønn og generelle adm.kostnader utgjør 6,9 mill.kr. eller 1,16 % mot 6,6 mill.kr. eller 1,17 % året før og som er en forventet utvikling. Avskrivninger og andre driftskostnader viser 1,8 mill.kr, mot 1,7 mill. kr. året før. Bankens totale driftskostnader utgjør 1,46 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,47 % året før. Bankens kostnadsprosent i forhold til inntektene er 5,1 % mot 47,3 % året før. Det er bokført 1, mill. kr. i tap hittil i 213. Det er foretatt nye individuelle nedskrivninger for,5 mill. kr og de gruppevise nedskrivningene er økt med,5 mill. kr. Sum mislighold over 9 dager utgjør 29,9 mill. kr. og 1,46 % av brutto utlån mot 21,5 mill. kr. og 1,1 % av brutto utlån året før. Banken har tett oppfølging av disse engasjementene og foretar vurderinger i forhold til behov for nedskrivning. Bankens kredittrisikoprofil er ikke endret. Etter skatt viser resultatet på 5,4 mill.kr. eller,92 %, mot 5,4 mill.kr. eller,96 % året før. Beregnet skatt er på 2,4 mill.kr. BALANSEUTVIKLING Forvaltningskapitalen er i 12 mndr. perioden økt med 138 mill.kr., (6,1 %) fra mill.kr. til mill.kr. Medregnet porteføljen i Eika Boligkreditt har banken en forretningskapital på 2,823 mill kr. Utlånene i egen balanse har i 12 mndr. perioden økt med 96mill.kr.(4,9 %). Siden årsskiftet er utlån økt med 16 mill.kr. Når det gjelder Eika Boligkreditt har banken en utlånsportefølje på 413,8 mill. kr. Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt siste 12 mndr. er 86 mill. kr og hittil i år er økningen på 69 mill.kr. Inklusiv portefølje i Eika Boligkreditt har banken i siste 12 mndr. periode en vekst på 8, %. Bankens andel av utlån i egen balanse utgjør til personmarkedet 8 %. Innskudd fra publikum har i 12 mndr. perioden økt med 8 mill.kr.,(5,3 %). Siden årsskifte har innskuddene blitt økt med 34 mill.kr. Bankens innskuddsdekning sett opp mot brutto utlån, er på 78,5 % mot 77,5 % ved årsskifte. Lån og innskudd fra finansinstitusjoner utgjør pr.1 kvartal 193 mill.kr., mot 186 mill.kr. året før. Banken refinansierte i mars 2 lån på til sammen 7 mill. kr. hos Kredittforeningen for sparebanker med et nytt lån på 7 mill. kr. med en løpetid på 3 år. Banken har til sammen 19 mill. kr. i lånevolum via Kredittforeningen for sparebanker. Første forfall er på 5 mill. kr. i februar

3 Verdipapirgjeld er på 29 mill. kr. mot 234 mill.kr. på samme tid i fjor. Første forfall er i september i år og utestående beløp er på 115 mill. kr. Bankens egenkapital er på 292,2 mill.kr. som utgjør 12,1 % av forvaltningskapitalen, mot 269,4 mill.kr. (11,8 %) på samme tid ifjor. Banken egen likviditetsindikator 1 er på 15 før konsolidering med Eika Boligkreditt. Kapitaldekningen rapporteres etter reglene for Basel II. Kapitaldekning pr 1 kvartal.213 er på 18,62 %. Reduksjonen i kapitaldekningen fra årsskiftet, skyldes innfrielse av det ansvarlige lånet fra Statens Finansfond på 24 mill. kr. i januar 213. Banken har i dag kun ren kjernekapital. Rapporten over store engasjement viser to engasjement som overstiger 1 % av bankens netto ansvarlige kapital. Det er ikke foretatt avsluttende revisjon av delårsregnskapet. UTSIKTENE FRAMOVER Ørland Sparebank har hittil i 213 et resultat på nivå med tilsvarende periode i og budsjettert resultat. Banken har en underliggende god drift. Banken har budsjettert med en netto rentemargin på 2,42 % for 213. Banken forventer en utvikling for resten av året som gjør at det skal være mulig å nå. Banken ser for seg en stabil utlånsvekst på dagens nivå for resten av året. Usikkerheten i verdensøkonomien er noe man etter hvert begynner å bli vant til. Det forventes derfor lav rente i lang tid framover. Prisen på ekstern funding har i 1 kvartal 213 kommet noe ned og ser ut til å holde seg forholdsvis stabil enn så lenge. Usikkerheten rundt rente vil i den nærmeste tid gå mye på pris ut til kunde på grunn av de nye kravene til kapital og likviditet som er forespeilet av myndighetene mot bankene. På innskuddsiden har vi som mål å opprettholde dagens innskuddsnivå. Bankens likvide situasjon er tilfredsstillende og banken forventer et årsresultat noe bedre enn i. Brekstad, 2. mai 213 Erling Eriksen Anne-Britt Næss Kristin Grøtan Frengen styreleder styrets nestleder Bengt Selfors Jan Kvithyll Pål Talmo banksjef 2

4 Beløp i hele tusen Resultatregnskap Morbank Konsern Pr Pr Pr Pr Pr Pr kr % av GFK 1 kr % av GFK 1 kr % av GFK 1 kr 1 kr 1 kr ,79 % ,38 % ,7 % Renteinntekter og lignende ,48 % ,81 % ,59 % Rentekostnader og lignende ,31 % ,57 % ,48 % Netto rente og prov. inntekter ,4 % 46,1 % 1.925,8 % Utbytte av verdipapier ,67 % 3.491,62 % ,61 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,1 % 529,9 % 2.364,1 % Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester ,4 % 19,3 % 625,3 % Netto tap-/gev+ på valuta og verdipapirer , %, %, % Andre driftsinntekter ,64 % 3.198,56 % ,62 % Netto andre driftsinntekter ,95 % ,13 % ,1 % Sum driftsinntekter ,16 % ,17 % ,22 % Lønn og generelle administrasjonskostnader ,2 % 119,2 % 579,2 % Avskrivninger varige driftsmidler ,28 % 1.57,28 % 6.433,27 % Andre driftskostnader ,46 % ,47 % ,52 % Sum driftskostnader ,49 % ,67 % ,58 % Resultat av ordinær drift før tap ,18 % 1.568,28 % 5.234,22 % Tap på utlån og garantier , % -18 -,2 % ,4 % Tap+/gev- på verdipapapir holdt til forfall ,31 % ,41 % ,4 % Resultat av ordinær drift før skatt ,4 % 2.55,45 % 9.77,42 % Skatt på ordinært resultat ,92 % 5.433,96 % ,98 % Resultat av ordinært drift etter skatt Pr Morbank Pr Pr Balanse Konsern Eiendeler Pr Pr Pr Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler 1.5 Obligasj. og andre rentebærende verdipapirer Aksjer og andre rentebærende verdipapirer Eierinteresser i konser/tilknyttede selskaper Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddbet. og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld og egenkapital Lån og innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sum innskudd Annen gjeld Påløpne kostn. og forskuddsbet. inntekter Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sparebankens fond Gavefond Tidligere års udekket tap Udisp resultat/udekket tap Sum egenkapital Minoritetsinteresse konsern SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingede forpliktelser Garantiansvar Garantiansvar Terra boligkreditt Portefølje i Terra Boligkreditt 3

5 Kvartalsvis resultatutvikling morselskap kvartal 3.kvartal 2.kvartal Renteinntekter og lignende Rentekostnader og lignende Netto rente og prov. inntekter Utbytte av verdipapier Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester Netto tap-/gev+ på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Tap+/gev- på verdipapapir holdt til forfall Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinært drift etter skatt Kvartalsvis resultat i % av gj.sn. forvaltningskapital kvartal 3.kvartal 2.kvartal Netto rente og prov. inntekter 2,31 2,45 2,39 2,5 2,57 Sum øvrige driftsinntekter,64,7,6,6,56 Sum driftskostnader 1,46 1,49 1,45 1,65 1,47 Driftsresultat før tap 1,49 1,66 1,54 1,45 1,67 Tap på utlån og garantier,18,41,23 -,3,28 Tap+/gev- på verdipapapir holdt til forfall, -,12,, -,2 Reslutat før skatt 1,31 1,38 1,31 1,48 1,37 Nøkkeltall morselskap Utlånsvekst egen balanse i % siste 12 måneder. 4,9 5,2 5,7 6,4 5,2 Utlånsvekst inkl. TBK i % siste 12 måneder 8, 6,2 4,1 4,6 4, Innskuddsvekst i % siste 12 måneder. 5,3 4,2 7,4 13,5 15,2 Forvaltningskapitalvekst i % siste 12 måneder. 6,1 5, 3,7 6, 4,1 Tap på utlån av brutto utlån (% ),5,26,14,7,8 Innskuddsdekning (% ) 78,5 77,5 78, 8,6 78,2 Egenkapitalrentabilitet etter skatt (% ) *, 8,3 8,3 8,3 8,6 8,1 Kostnadsprosent eksl. kursgevinster** 5,1 49,4 5, 5,7 47,3 * Resultat etter skatt/gj.egenkapital ** Sum driftskostnader/ sum driftsinntekter eks kursgev /tap 4

6 Noteopplysninger Beløp i hele tusen Tapskostnad Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap på tidligere nedskrevne utlån Periodens konstaterte tap på tidligere år ikke nedskrevne utlån Periodens inngang på tidligere konstaterte tap = Periodens tapskostnad Endring i individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap, tidligere nedskrevne utlån økte nedskrivninger i perioden Nye nedskrivninger i perioden Tilbakeførte individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger ved utgangen av perioden Herav spesifisert tapsavsetning garantiansvar Endring i gruppenedskrivninger Gruppe nedskrivning pr Periodens gruppenedskrivning = Gruppenedskrivninger ved utgangen av perioden Herav uspesifiserttapsavsetning garantiansvar Gruppenedskrivning.i % av friske lån (1),61,55,58 (1) Friske lån = Brto utlån - brto. misligholdte og tapsutsatte lån Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement (lenger enn 9 dager) Herav individuell nedskr. på misligholdte eng = Netto misligholdte engasjement Tapsavsetning i % av misligholdte lån 38,1 38,8 51,5 Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte, ikke misligholdte eng Herav individuell nedskr. tapsuts., ikke misligholdte eng = Netto tapsutsatte engasjement Tapsavsetning i % av tapsutsatte lån 3,8 28,6 35, Kapitaldekning Netto ansvarlig kapital Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) Risikovektet balanse i % av forvaltningskapital 58,92 59,4 58,51 Kapitaldekning i prosent eksl. Periodens resultat 18,62 2,88 21,55 5

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer