REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING"

Transkript

1

2 REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon AS. Konserntallene er av liten betydning i forhold til bankens drift. Kommentarer og nøkkeltall er knyttet til bankens tall. RESULTATUTVIKLING Banken har hatt en tilfredsstillende resultat utvikling 3 kvartal. Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 27,1 mill.kr. tilsvarende 1,55 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 28,9 mill.kr. eller 1,71% for tilsvarende periode i 211. Bankens rentenetto utgjør 43,4 mill.kr. (2,49 %) mot 43, mill.kr. (2,54 %) året før. Dette er en utvikling bedre enn budsjettert. Netto andre driftsinntekter utgjør 1,3 mill.kr., mot 9,8 mill.kr. året før. Lønn og generelle adm.kostnader utgjør 2,9 mill.kr. eller 1,2 % mot 19,4 mill.kr. eller 1,14 % året før. Avskrivninger og andre driftskostnader viser 5,7 mill.kr, mot 4,5 mill. kr. året før. Økningen i bankens kostnader i forhold til 211 kommer fra tap ved realisering av overtatte eiendeler på,6 mill.kr. Bankens totale driftskostnader utgjør 1,52 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,41 % året før. Bankens kostnadsprosent i forhold til inntektene er 5, % mot 46,2 % året før. Det er bokført 2,8 mill. kr. i tap hittil i. Det er realisert tap på kr. 2,8 mill. kr, de individuelle nedskrivninger er redusert med 1,7 mill. kr så langt i. Samtidig er de gruppevise nedskrivningen økt med 1,7 mill. kr. Sum mislighold over 9 dager utgjør 18,2 mill. kr. og,91 % av brutto utlån mot 32,4 mill. kr. og 1,71 % av brutto utlån året før. Banken har tett oppfølging av disse engasjementene og vurderinger i forhold til nedskrivning. Bankens kredittrisikoprofil er ikke endret. Etter skatt viser resultatet på 16,9 mill.kr. eller,97 %, mot 17,3 mill. kr. eller 1,2 % året før. Beregnet skatt er på 7,5 mill.kr. BALANSEUTVIKLING Forvaltningskapitalen er i 12 mndr. perioden økt med 85 mill.kr., (3,7 %) fra mill.kr. til mill.kr. Siden årsskiftet har det vært en økning på 134 mill.kr. Medegnet porteføljen i Terra Boligkreditt har banken en forretningskapital på 2,762mill kr. Utlånene i egen balanse har i 12 mndr. perioden økt med 19 mill.kr.(5,7 %). Siden årsskiftet er utlån økt med 68 mill.kr. Når det gjelder Terra Boligkreditt har banken en utlånsportefølje på 334,3 mill. kr. Utlånsvekst inkl. Terra Boligkreditt siste 12 mndr. er 92 mill. kr. og hittil i år er økningen på 58 mill.kr. Inklusiv portefølje i Terra Boligkreditt har banken i siste 12 mndr. periode en vekst på 4,1 %. Bankens andel av utlån i egen balanse utgjør til personmarkedet 8,2 %. Innskudd fra publikum har i 12 mndr. perioden økt med 17 mill.kr.,(7,4 %). Siden årsskifte har innskuddene blitt økt med 48 mill.kr. Av innskuddsmassen på mill. kr utgjør fastrenteinnskudd med løpetider på 3,6 og 12 måneder til sammen 218 mill.kr Bankens innskuddsdekning sett opp mot brutto utlån, er på 78, % mot 78,3% ved årsskifte. Lån og innskudd fra finansinstitusjoner utgjør pr.3 kvartal 192 mill.kr., mot 226 mill.kr. året før. Av de 192 mill. kr er 185 mill. kr 5 lån i Kredittforeningen for sparebanker hvor av et lån på 25 mill kr. forfaller i oktober, og 2 lån på 3miil. Kr. og 4 mill forfaller i mars 213. Videre 5 mill. kr i 214 og 4 mill. kr. I 215. Lånet som forfalt i oktober ble innfridd. Verdipapirgjeld er på 328 mill. kr. mot 334 mill.kr. på samme tid i fjor Banken tok i september opp et nytt obligasjonslån på 75 mill.kr med en løpetid på 3 år som sammen med låneopptaket i juni på 5 mill kr. med løpetid på 2 år og 3 mnd. blir brukt til å innfri låneforfallet i november. Banken kjøpte i september tilbake 3,5 mill kr. av lånet som forfaller i november. Bankens 4 obligasjonslån på tilsammen 328 mill. kr har en forfallstruktur på 7 mill.kr i, 134 mill. kr i 213, 5 mill.kr i 214 og 75 mill. kr i 215 1

3 Bankens egenkapital er på 28,9 mill.kr. som utgjør 11,6 % av forvaltningskapitalen, mot 26,3 mill.kr. og 11,1 % på samme tid ifjor. Banken har i sin likviditetspolicy sagt at den skal ha en netto likviditetsbuffer på minimum 5 % av innskudd og ledig avgitte trekkrettigheter. For 3 kvartal er den på 5,2 %. Banken egen likviditetsindikator 1 er på 12 før konsolidering med Terra Boligkreditt. Kapitaldekningen rapporteres etter reglene for Basel II. Kapitaldekning pr er på 2,4 %. Rapporten over store engasjement viser to engasjement som overstiger 1 % av bankens netto ansvarlige kapital. Det er ikke foretatt avsluttende revisjon av delårsregnskapet. UTSIKTENE FRAMOVER Ørland Sparebanks resultat hittil i år er noe lavere enn tilsvarende periode i 211. I forhold til budsjett ligger banken godt i rute. Banken har en underliggende god drift. Bankens budsjetterte netto rentemargin på 2,41 % forventes å bli oppnådd. Banken har i hittil i en noe lavere utlånsvekst enn budsjettert på 6 % inklusiv Terra Boligkreditt. Vedtaket om Ørland Hovedflystasjon som Norges kampflybase vil føre til stor aktivitet i vårt nærområde i de nærmeste årene og som gjør at banken har tro på at veksten vil komme. Bankens styre har vedtatt å bygge et nytt bankbygg med oppstart i løpet siste kvartal. Usikkerheten i verdensøkonomien er fortsatt en gjenganger i media. Risikopåslaget på ekstern funding har blitt noe lavere i 2 halvår. Om dette er et varig bilde gjenstår å se. Det er fortsatt en forventning om at renten holdes lav i flere år fremover. For bankene blir det derfor meget viktig å prise risiko, særlig sett i lys av de forventede økte likviditets og kapitalkravene som er på trappene. Banken vil i 2 halvår aktivt bruke Terra Boligkredit, både på nye boliglån og ved flytting av eksiterende fra egen balanse for å bli mindre avhengig av ekstern funding. På innskuddsiden har banken som mål å opprettholde dagens innskuddsnivå. Bankens likvide situasjon er tilfredsstillende og banken forventer et årsresultat på nivå med 211. Brekstad, 25. oktober Erling Eriksen Arne U. Hoff Kristin Grøtan Frengen styreleder styrets nestleder Anne-Britt Næss Jan Kvithyll Pål Talmo banksjef 2

4 Resultatregnskap Morselskap Konsern Pr Pr Pr Pr Pr kr % av GFK 1 kr % av GFK 1 kr % av GFK 1 kr 1 kr ,13 % ,23 % ,27 % Renteinntekter og lignende ,65 % ,7 % ,75 % Rentekostnader og lignende ,49 % ,54 % ,52 % Netto rente og prov. inntekter ,6 % 591,3 % 591,3 % Utbytte av verdipapier ,6 % 1.13,6 % ,6 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,1 % 2.52,12 % 2.75,12 % Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester ,3 % 1.128,7 % 97,4 % Netto tap-/gev+ på valuta og verdipapirer , %, %, % Andre driftsinntekter ,59 % 9.797,58 % ,54 % Netto andre driftsinntekter ,7 % ,12 % ,6 % Sum driftsinntekter ,2 % ,14 % ,17 % Lønn og generelle administrasjonskostnader ,2 % 356,2 % 522,2 % Avskrivninger varige driftsmidler ,3 % 4.17,25 % 6.53,27 % Andre driftskostnader ,52 % ,41 % ,46 % Sum driftskostnader ,55 % ,71 % ,6 % Resultat av ordinær drift før tap ,16 % 4.442,26 % 4.217,19 % Tap på utlån og garantier ,1 % ,2 % -26 -,1 % Tap+/gev- på verdipapapir holdt til forfall ,4 % ,46 % ,43 % Resultat av ordinær drift før skatt ,43 % 7.465,44 % 1.238,45 % Skatt på ordinært resultat ,97 % ,2 % ,98 % Resultat av ordinært drift etter skatt Pr Pr Beløp i hele tusen Pr Balanse Eiendeler Pr Pr Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler 1.5 Obligasj. og andre rentebærende verdipapirer Aksjer og andre rentebærende verdipapirer Eierinteresser i konser/tilknyttede selskaper Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddbet. og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld og egenkapital 23.4 Lån og innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sum innskudd Annen gjeld Påløpne kostn. og forskuddsbet. inntekter Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sparebankens fond Gavefond Tidligere års udekket tap Betingede forpliktelser Garantiansvar Garantiansvar Terra boligkreditt Portefølje i Terra Boligkreditt Udisp resultat Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

5 Kvartalsvis resultatutvikling morselskap 2.kvartal 1.kvartal 4.kvartal Renteinntekter og lignende Rentekostnader og lignende Netto rente og prov. inntekter Utbytte av verdipapier Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester Netto tap-/gev+ på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Tap+/gev- på verdipapapir holdt til forfall Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinært drift etter skatt Kvartalsvis resultat i % av gj.sn. forvaltningskapital 2.kvartal 1.kvartal 4.kvartal Netto rente og prov. inntekter 2,41 2,5 2,57 2,46 2,48 Sum øvrige driftsinntekter,61,6,56,43,51 Sum driftskostnader 1,47 1,65 1,47 1,59 1,32 Driftsresultat før tap 1,55 1,45 1,67 1,3 1,68 Tap på utlån og garantier,23 -,3,28 -,4,11 Tap+/gev- på verdipapapir holdt til forfall,, -,2, -,4 Reslutat før skatt 1,32 1,48 1,37 1,33 1,62 Nøkkeltall morselskap Utlånsvekst egen balanse i % siste 12 måneder. 5,7 6,4 5,2 1,9-1,9 Utlånsvekst inkl. TBK i % siste 12 måneder 4,1 4,6 4, 3,1 1,7 Innskuddsvekst i % siste 12 måneder. 7,4 13,5 15,2 12,1 13,9 Forvaltningskapitalvekst i % siste 12 måneder. 3,7 6, 4,1 1,6 -,1 Tap på utlån av brutto utlån (% ),14,7,8,22,23 Innskuddsdekning (% ) 78, 8,6 78,2 78,3 76,8 Egenkapitalrentabilitet etter skatt (% ) *, 8,3 8,6 8,1 8,8 9,2 Kostnadsprosent eksl. kursgevinster** 5, 5,7 47,3 48,2 46,2 4

6 Noteopplysninger Beløp i hele tusen Tapskostnad Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap på tidligere nedskrevne utlån Periodens konstaterte tap på tidligere år ikke nedskrevne utlån Periodens inngang på tidligere konstaterte tap = Periodens tapskostnad Endring i individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap, tidligere nedskrevne utlån økte nedskrivninger i perioden Nye nedskrivninger i perioden Tilbakeførte individuelle nedskrivninger i perioden = Individuelle nedskrivninger ved utgangen av perioden Herav spesifisert tapsavsetning garantiansvar Endring i gruppenedskrivninger Gruppe nedskrivning pr Periodens gruppenedskrivning Herav uspesifiserttapsavsetning garantiansvar Gruppenedskrivning.i % av friske lån (1),61,51,54 (1) Friske lån = Brto utlån - brto. misligholdte og tapsutsatte lån Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement (lenger enn 9 dager) Herav individuell nedskr. på misligholdte eng = Netto misligholdte engasjement Tapsavsetning i % av misligholdte lån 38,2 3,8 15,5 Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte, ikke misligholdte eng Herav individuell nedskr. tapsuts., ikke misligholdte eng = Netto tapsutsatte engasjement Tapsavsetning i % av tapsutsatte lån 22,8 26,7 41,7 Kapitaldekning Netto ansvarlig kapital Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) Risikovektet balanse i % av forvaltningskapital 56,95 56,64 56,39 Kapitaldekning i prosent eksl. Periodens resultat 2,44 19,65 2,94 5

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2014

Delårsrapport Pr. 30.6.2014 Delårsrapport Pr. 30.6.2014 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2014 31.03.2014 31.12.2013 30.09.2013 30.06.2013 Resultat før skatt 21.055 7.409 33.285 25.286 18.094 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2012

Delårsrapport Pr. 30.6.2012 Delårsrapport Pr. 30.6.2012 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 11.705 11.342 15.041 19.506 27.297 Brutto utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer