Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

2 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr er forvaltningskapitalen på 687 mill. kroner. Dette er en økning på 57,4 mill. kroner, eller 9,1 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Fra er det en oppgang på 7,3 mill. kroner eller 1,1 %. Innskudd Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 4,43 mill. kroner, som er 1,19 mill. kroner høyere enn til samme tidspunkt i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 2,69 p.a., mot 2,18 på samme tidspunkt i fjor. Andre driftsinntekter Innskudd fra kunder er pr på 449,3 mill. kroner, Andre driftsinntekter er på 0,59 mill. kroner, som er en økning på som er en økning på 37,3 mill. kroner eller 9,1 % i forhold til 0,26 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes i samme tidspunkt i fjor. Innskuddene fra kunder dekker hovedsak høyere provisjonsinntekter og mindre tap på 73,8 % av netto utlån. Til samme tid i fjor var tilsvarende verdipapirer. forholdstall 77,3 %. Det har vært en økning i innskudd på 5 mill. kroner eller 1,1 % siden Kostnader Utlån Brutto utlån er pr på 612,4 mill. kroner, som er en vekst på 76,1 mill. kroner, eller 14,2 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Økning er hovedsakelig kommet i personmarkedet. Det har vært en økning på kr. 2,5 mill. kroner, eller 0,4 % i forhold til Resultat av ordinær drift Personal- og adm. kostnader utgjør 1,4 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en økning på grunn av økt bemanning i forhold til samme tidspunkt i fjor. Andre driftskostnader, inklusive ordinære avskrivninger, er på 0,8 mill. kroner og utgjør 0,46 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I fjor på samme tid utgjorde kostnadene 0,55 % av gjennomsnittlig forv.kapital. Tap og mislighold på utlån Netto tap på utlån og garantier er på -0,19 mill. kroner. På samme Det er ikke foretatt noen endringer i regnskapsprinsipper fra tidspunkt i fjor viste denne posten et netto tap på 0,43 mill. kroner. i fjor til i år. Resultat av ordinær drift før skatt viser et Det meste av tapsføringen skyldes noen få engasjementer i overskudd på kr. 1,75 mill. kroner, mot et overskudd på 0,28 mill. privatmarkedet. Det er foretatt reversering av nedskrivning på kroner til samme tid i fjor. Resultatet etter skatt viser et garantier. Summen av misligholdte lån er fortsatt lavt. overskudd på 1,24 mill. kroner mot et overskudd på 0,2 mill. kroner til samme tid i fjor. Kapitaldekning Styret har gjort tiltak for å styrke rentemarginen og bankens inntjening. Dette viser nå en betydelig bedring i forhold til Banken har en ansvarlig kapital på 61,2 millioner kroner ved samme tidspunkt i fjor. I kvartalsrapportene i 2007 ble det utgangen av 1. kvartal Dette gir en kapitaldekning på dessverre rapportert feil kostnadsprosent. Dette er rettet opp 16,46 % uten at årets overskudd er lagt til bankens ansvarlige i denne rapporteringen. kapital. Beregningen er for første gang gjort etter Basel II regelverket. Overgangen til nytt regelverk har bidratt til at kapitaldekningen Forsikring er styrket med 1,8 % fra Banken hadde en portefølje på skadeforsikring på 6,69 mill. og har mottatt kr i provisjonsinntekter til nå i år. Årlig portefølje av personforsikring er på 0,37 mill. og mottatt provisjon utgjør kr til nå i år. Utsiktene for resten av året Aktiviteten i banken er stor på alle områder. Låneetterspørselen har avtatt siden i fjor. Banken har bra likviditet, mye på grunn av at banken formidler boliglån gjennom Terra Boligkreditt (TBK). Styret forventer at låneetterspørselen vil holde seg jevn ut året, og at innskuddsdekningen vil være på samme nivå som nå. Bankens likviditet ser derfor ut til å være under kontroll. Bankens inntjening er bra, og styret mener at det ikke vil være store endringer de nærmeste månedene. Lars Espeland (styreleder) Nils Mo Vegårshei, 21.april 2008 Kari Mo Thygesen (nestleder) Geir Atle Petersen Marit Hauge Torp Øyvind Tveide (banksjef) 2(5)

3 BALANSE I HELE 1000 KR EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordring på kreditinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder individuelle nedskrivninger på utlån nedskrivninger på grupper av utlån Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sparebankens fond Udisponert overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiansvar TALL FRA DRIFTSREGNSKAPET I HELE 1000 KR 1/1-31/3 08 1/1-31/ kvart kvart. 07 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gev./tap av valuta og verdipapir Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Nedskrivninger/reverseringer og gevinst/tap på verdipapirer/anl.m. Resultat av ordinær drift før skatt Beregnet skattekostnad Resultat av ordinær drift etter skatt (5)

4 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er ført etter ny regnskapslov Note 1 TAPSAVSETNINGER OG MISLIGHOLD (ALLE TALL I HELE 1000 KR) Utvikling av individuell nedskrivninger på utlån i 2008 Individuelle nedskr. pr Periodens konstaterte tap som det tidligere år -1 Individuelle nedskr. pr ikke er foretatt individuelle nedskr. for Periodens endring i individuelle nedskr. 0 Periodens inng. på tidligere periode konst. tap 7 Tilbakeført på tap på garantier 115 Nedskr. på grupper av utlån pr Periodens tapskostnader 190 Nedskr. på grupper av utlån pr Misligholdte og tapsutsatte lån pr Periodens endring i nedskr. på grupper av utlån 69 Brutto misligholdte utlån Netto misligholdte lån Periodens konstaterte tap som det 0 Brutto andre tapsutsatte lån tidligere år er foretatt individuelle nedskr. for Netto andre tapsutsatte lån Note 2 K APITALDEKNING Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapitalen skal utgjøre minst 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag Basel II Basel I Basel I Sparebankens fond Fondsobligasjon Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Overfinansiering pensjonsforpliktelser /50-fragdrag Kjernekapital Fondsobligasjon /50-fragdrag Tilleggskapital /50-fragdrag Fradrag Netto ansvarlig kapital Kredittrisiko Operasjonell risiko Markedsrisiko 0 Fradrag i beregningsgrunnlaget Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 16,46 15,62 14,65 Kapitaldekningsprosent 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Utvikling av kapitaldekning og eiendeler 4.kv kv kv kv kv Beregningsgrunnlag # # # # # Kapitaldekning 17,84 % # 16,45 % # 16,76 % # ,74 % # 14,65 % # Kapitaldekning Netto ansvarlig kapital # # # # # Sum Eiendeler Årsresultat før skatt # # # # # Sum Eiendeler # # # # # 0 4.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2008 Sum eiendeler Utvikling av kapitaldekning og årsresultat Kapitaldekningsprosent 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 4.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Beregnet årsresultat Kapitaldekning Årsresultat før skatt 4(5)

5 Note 3 RESULTATANALYSE OG NØKKELTALL I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 7,53 6,22 5,98 5,66 5,43 Rentekostnader og lignende kostnader -4,84-3,81-3,60-3,41-3,25 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,69 2,41 2,38 2,25 2,18 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med 0,00 0,12 0,16 0,24 0,00 variabel avkastning Provisjonsinntekter inntekter fra banktjenester 0,57 0,56 0,56 0,55 0,52 Provisjonskostnader og kostnader ved -0,15-0,15-0,17-0,16-0,18 banktjenester Netto gev./tap av valuta og verdipapir -0,07-0,15-0,11-0,08-0,12 Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter 0,35 0,38 0,44 0,55 0,22 Personalkostnader -0,97-0,81-0,76-0,70-0,87 Administrasjonskostnader -0,47-0,51-0,46-0,49-0,58 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler -0,21-0,21-0,18-0,18-0,18 Andre driftskostnader -0,25-0,29-0,28-0,30-0,37 Sum kostnader -1,90-1,82-1,68-1,67-2,00 Resultat før gevinst/tap og nedskr. 1,14 0,97 1,14 1,13 0,40 Tap på utlån, garantier mv. 0,12-0,14-0,11-0,16-0,29 Nedskrivninger/reverseringer og gevinst/tap på -0,20-0,14 0,03 0,04 0,01 verdipapirer/anl.m. Resultat av ordinær drift før skatt 1,06 0,69 1,06 1,01 0,12 Beregnet skattekostnad -0,31-0,23-0,31-0,29-0,04 Ordinært resultat etter skatt 0,75 0,46 0,75 0,72 0, Brutto utlån til kunder Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 1) 73,76 73,26 72,46 74,74 77,30 Kostnader i % av inntekter 61,01 62,27 57,13 57,68 76,82 Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Totalrentabilitet 2) 0,75 0,46 0,75 0,72 0,08 Egenkapitalrentabilitet 3) 9,14 5,81 8,93 8,50 1,64 i % av brutto utlån Brutto misligholdte lån 0,40 0,00 0,76 0,22 0,40 Brutto andre tapsutsatte lån 0,40 0,41 0,45 0,40 0,09 Individuelle nedskrivninger 0,17 0,17 0,20 0,16 0,08 Gruppevise nedskrivninger 0,36 0,37 0,41 0,40 0,43 Tap på utlån og garantier -0,12 0,14 0,32 0,15 0,04 1) Innskudd i prosent av netto utlån 2) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital Godkjent av styret Lars Espeland (styreleder) Nils Mo Kari Mo Thygesen (nestleder) Geir Atle Petersen Marit Hauge Torp Øyvind Tveide (banksjef) Geir Bråten (kontorsjef) 5(5)

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer