Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

2 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital Pr er forvaltningskapitalen på 1.429,9 mill. kroner. Dette er en økning på 39,7 mill. kroner, eller 2,9 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Utlån Brutto utlån er pr på 1.095,8 mill. kroner, som er en nedgang på 31,4 mill. kroner, eller 2,8 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Det har vært en nedgang på 25,2 mill. kroner eller 2,2 % i forhold til Banken har ved utgangen 2. kvartal formidlet utlån gjennom Terra Boligkreditt på 170,0 mill. kroner, en økning på 62,3 mill. siste 12 måneder. Total utlånsendring (egen balanse og TBK) er 2,5 % siste år. Innskudd Innskudd fra kunder er pr på 1.013,6 mill. kroner, som er en økning på 48,5 mill. kroner, eller 5 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Innskuddene fra kunder dekker 92,5 % av brutto utlån. Til samme tid i fjor var tilsvarende forholdstall 85,6 %. Det har vært en økning i innskudd på 78,4 mill. kroner eller 8,4 % siden Resultat av ordinær drift Resultat av ordinær drift før skatt viser et overskudd på 6,4 mill. kroner, mot et underskudd på 6,4 mill. kroner til samme tid i fjor. Resultatet etter skatt viser et overskudd på 4,6 mill. kroner, mot et underskudd på 4,6 mill. kroner til samme tid i fjor. Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 11,8 mill. kroner, som er 1,9 mill. kroner lavere enn til samme tid i fjor. Rentenettoen utgjør 1,70 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 2,09 % på samme tidspunkt i fjor. En rentekorreksjon i perioden kombinert med høy innskuddsdekning gir en lavere rentenetto enn i fjor. Iverksatte tiltak gjør at det forventes en bedring utover året. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter er på 4,4 mill. kroner, som er en økning på 1,5 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Andre driftskostnader Andre driftskostnader utgjorde 9,9 mill. kroner mot 10,6 mill. kroner i samme periode i fjor. Av dette er 8,5 mill. kroner lønn og generelle administrasjonskostnader mot 8,5 mill. kroner i fjor. Tap og mislighold på utlån og garantier Det er ikke bokført netto tap på utlån og garantier første halvår Til samme tid i fjor var det kostnadsført 12,4 mill. kroner. Kapitaldekning Banken har en ansvarlig kapital på 135,7 mill. kroner ved utgangen av 2. kvartal Dette gir en kapitaldekning på 16,83 % uten at årets overskudd er lagt til bankens ansvarlige kapital. Styret har satt i gang tiltak for å styrke kapitaldekningen, blant annet reduksjon av risikoprofil på balansen. Opptak av fondsobligasjon i Statens Finansfond er også med og bidrar til en styrket kjernekapital. Likviditet og kredittrisiko Finansuroen har hatt stor påvirkning på bankens drift den siste tiden. Det har vært dyrt å låne penger i markedet. Konkurransen om kundenes innskuddsmidler er hard, men vi har fremdeles en solid innskuddsdekning. Likviditeten anses som tilfredsstillende, og det arbeides kontinuerlig å sikre tilstrekkelig likviditet. Utsikter for resten av året Resultatet hittil i år er styret fornøyd med. Banken har gjennom det siste året jobbet med å redusere risikoen på balansen. Den ordinære bankdriften er god. Vi har nøye kostnadsoppfølgning hver måned. Det forventes en moderat vekst og en tilfredsstillende likviditet. Finansuroen har skapt store likviditetsutfordringer for enkelte kunder. Det har derfor være viktig med en særskilt oppfølgning av disse engasjementene. Det har gitt gode resultater. Misligholdte lån er betydelig redusert den siste perioden. Terra Boligkreditt har vi benyttet i større grad den siste tiden. Dette vil være med på å styrke egenkapitalen på sikt, og vil også kunne bidra til en større rentenetto. Porteføljen har økt med 29 mill. kr fra nyttår. Det anses som viktig å bruke Terra Boligkreditt for å kunne opprettholde en tilfredsstillende utlånsvekst og ha en god likviditet. Sundebru, 30. juni/8. juli 2010 Steinar Pedersen Jan Kenneth De Bartolo Kari Slaattelid Øya (Leder) (Nestleder) Nina Holte Ellen Såghus Winterkjær Terje Moen (banksjef)

3

4 Resultatregnskap Prosent av gj. sn. forv. kapital Beløp i hele tusen ,70 % 5,07 % 4,43 % Renteinntekter og lignende inntekter ,61 % 3,08 % 2,73 % Rentekostnader og lignende kostnader ,09 % 1,99 % 1,70 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,01 % 0,06 % 0,08 % Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ,47 % 0,47 % 0,48 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,18 % 0,17 % 0,19 % Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ,12 % 0,15 % 0,14 % Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler ,03 % 0,04 % 0,13 % Andre driftsinntekter ,44 % 0,55 % 0,63 % Sum andre driftsinntekter ,29 % 1,19 % 1,22 % Lønn og generelle administrasjonskostnader ,14 % 0,12 % 0,05 % Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ,18 % 0,19 % 0,15 % Andre driftskostnader ,61 % 1,50 % 1,42 % Sum andre driftskostnader ,93 % 1,03 % 0,92 % Driftsresultat før tap ,89 % -1,34 % 0,00 % Tap på utlån, garantier m.v ,00 % -0,04 % 0,00 % Nedskr./revers. av nedskr. og gev/tap på verdipapirer som er anleggsmidler ,97 % -0,34 % 0,92 % Resultat av ordinær drift før skatt ,27 % -0,09 % 0,26 % Skatt på ordinært resultat ,70 % -0,25 % 0,66 % Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse Beløp i hele tusen Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittistitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variable avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Opptjent egenkapital Udisponert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Forpliktelser

5 Tap på utlån Misligholdte lån: Brutto misligholdte lån: Netto misligholdte lån: Tapsutsatte lån forøvrig: Brutto tapsutsatte, ikke misligholdte lån Netto tapsutsatte, ikke misligholdte lån Tap på utlån og garantier: Periodens endring i nedskrivning på individuelle utlån og garantier Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån og garantier Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt / nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt / nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Kvartalsvis resultatutvikling 2.kvartal 1.kvartal 4.kvartal 3.kvartal 2.kvartal (Tall i hele tusen) RESULTAT Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v Nedskr./revers. av nedskr. og gev/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Nøkkeltall Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,70 % 1,77 % 1,99 % 2,03 % 2,09 % Driftsinntekter 0,63 % 0,65 % 0,55 % 0,50 % 0,44 % Driftskostnader 1,42 % 1,44 % 1,50 % 1,55 % 1,61 % Resultat for regnskapsåret 0,66 % 0,72 % -0,25 % -0,17 % -0,70 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 12,90 % 13,73 % -4,71 % -3,10 % -12,29 % Kostnader i % av totale inntekter 60,66 % 59,48 % 59,22 % 61,15 % 63,39 % Kostnader i % av totale inntekter eks. kursgev./tap 64,47 % 62,62 % 62,93 % 65,00 % 66,62 % Tap i % av brutto utlån 0,00 % 0,00 % 1,62 % 1,12 % 1,11 % Netto ansvarlig kapital Kjernekapital Tilleggskapital Risikovektet balanse Kapitaldekning i % 16,83 % 16,47 % 16,70 % 14,90 % 14,30 % 12 mnd forvaltningsvekst 2,85 % 5,67 % 5,34 % 9,83 % 10,69 % 12 mnd utlånsvekst -2,78 % -0,66 % -1,97 % 0,99 % 3,09 % 12 mnd innskuddsvekst 5,02 % 14,63 % -0,20 % 5,94 % 6,23 % Innskudd i % av utlån 92,50 % 89,20 % 83,43 % 84,79 % 85,62 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Antall årsverk 16,8 16,6 16,6 16,8 16,8

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2012 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 Tilstede i lokalmiljøet 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God resultatvekst i fjerde kvartal. Fortsatt økning

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer