Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport Første kvartal 2004"

Transkript

1 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA

2 HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat etter skatt på 5,1 mill. kroner for første kvartal 24 mot et underskudd på 1,5 mill. kroner for første kvartal Høy aktivitet sterk kundevekst for Bankia: Mer enn 9 nye kunder i første kvartal ca 84 kunder har Gebyrfri Visa Utlån har økt med 13, % i første kvartal 24, og med 51,5 % de siste 12 måneder Stadig bedring i kredittkvalitet: Samlede misligholdte og tapsutsatte lån ved utgangen av perioden utgjør 12,4 % av brutto utlån mot 15,5 % ved utgangen av første kvartal og 13,9 % ved utgangen av fjerde kvartal God likviditet og høy innskuddsdekning INNHOLD Høydepunkter i første kvartal 24 2 Utvikling i sentrale størrelser over tid 3 Innledning 4 Regnskap pr. første kvartal 24 4 Resultatregnskapet 5 Balanseregnskapet 5 Nøkkeltall 6 Tilleggsopplysninger til regnskapet 7 2

3 UTVIKLING I SENTRALE STØRRELSER OVER TID For å øke sammenlignbarheten over tid følger en grafisk fremstilling av utviklingen i noen sentrale størrelser. (Alle beløp i tusen kroner). ANTALL KUNDER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER (NOK 1) RENTEINNTEKT FRA KREDITTKORT (NOK 1) Utlån til og fordringer på kunder (venstre akse) Antall kunder (høyre akse) NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER (NOK 1) RESULTAT FØR TAP OG SKATT (NOK 1) TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. (NOK 1) RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT (NOK 1)

4 INNLEDNING Bakgrunn Bankia Bank ASA ble stiftet 29. juni. Banken er basert på en nisjestrategi og har hovedfokus på kredittkortvirksomhet. Gebyrfri Visa Gebyrfri Visa er et 1 % gebyrfritt kredittkort. Bankias samlede utlån på kredittkort er på 539 mill. kroner. Ved utgangen av første kvartal 24 hadde Bankia ca. 84 kunder med Gebyrfri Visa. Bankiakonto Bankiakonto er en gebyrfri sparekonto uten uttaksbegrensinger og med høy avkastning. Formålet med Bankiakonto er å tilby bankens kunder et gunstig sparealternativ, og å balansere Bankias produktportefølje. Produktet er rettet mot privatpersoner. Bankia er tilfreds med stabil utvikling de siste månedene på Bankiakonto. Ved utgangen av første kvartal 24 utgjorde samlede innskudd på Bankiakonto 599 mill. kroner. Distribusjon I tillegg til Internett, som så langt har vært Bankias hoveddistribusjonskanal, introduserte Bankia i tredje kvartal en ny distribusjonskanal i form av direkte salg på kjøpesentre. REGNSKAP PR. FØRSTE KVARTAL 24 Resultatregnskapet Bankias resultat fortsatte å styrke seg også i første kvartal 24. Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner. Tilsvarende for samme kvartal i var 2,5 mill. kroner, mens for fjerde kvartal ble resultat før tap og skatt 7,9 mill. kroner. Resultatforbedringen knytter seg til økte netto renteinntekter, særlig som følge av vekst i utlån, men også på grunn av fortsatt økning i rentemargin i forhold til tidligere perioder. Resultat før skatt viser et overskudd på 7, mill. kroner for kvartalet mot et underskudd på 2,1 mill. kroner for samme kvartal i og et overskudd på 6,1 mill. kroner for fjerde kvartal. Netto tap for første kvartal 24 utgjør 3,2 mill. kroner. Annualisert utgjør tapskostnad hittil i året med dette 2,5 % av gjennomsnittlige brutto utlån. Tilsvarende tapskostnad ved utgangen av første kvartal var 4,6 mill. kroner (5,3 %). For året sett under ett utgjorde tapskosnaden 3,5 % av gjennomsnittlig brutto utlån. Banken har i første kvartal bokført konstaterte tap som beløper seg til 4,9 mill. kroner. Tilsvarende ble det bokført konstaterte tap i fjerde kvartal med 3,9 mill. kroner, mens det i første kvartal ble bokført konstaterte tap på 3, mill kroner. Balansen Bankens utlån er dekket ved innskudd fra kunder, egenkapital og et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån. Utlån til kunder utgjorde 539 mill. kroner ved utgangen av første kvartal 24 mot 356 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal. Ved utgangen av første kvartal 24 utgjorde kunders innskudd i Bankia 599 mill. kroner, mot 369 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 31,6 mill. kroner ved utgangen av første kvartal mot 33, mill. kroner ved utgangen av fjerde kvartal og 32,3 mill. kroner ved utgangen av første kvartal. Avsetningene pr utgjør samlet 5,9 % av utestående lån. Bankias spesifiserte tapsavsetninger er 1,8 mill. kroner lavere enn ved utgangen av fjerde kvartal. Reduksjonen skyldes i det vesentligste konstaterte tap som er ført ut av balansen. Balanseførte spesifiserte tapsavsetninger utgjør med dette 21,8 mill. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger er økt i forhold til utgangen av fjerde kvartal med,4 mill. kroner og utgjør 9,8 mill. kroner. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån ved utgangen av perioden utgjør 66,9 mill. kroner (12,4 % av brutto utlån) mot 55, mill. kroner (15,5 % av brutto utlån) ved utgangen av første kvartal. Økningen i forhold til fjerde kvartal er,8 mill. kroner da misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 66,1 mill. kroner (13,9 % av brutto utlån). Kapitaldekning Bankens tellende ansvarlige kapital var ved utgangen av første kvartal 74,5 mill. kroner. Dette gir en kapitaldekningsgrad på 13,8 % og en kjernekapitaldekning ved utgangen av kvartalet på 1,1 % Tilsvarende tall var ved utgangen av første kvartal henholdsvis 16,6 % og 11, % og ved utgangen av fjerde kvartal henholdsvis 14,9 % og 1,8 %. Fremtidsutsikter Styret er tilfreds med utviklingen Bankia har hatt også i første kvartal 24. Banken følger de fastsatte planer og styret forventer fortsatt god vekst i antall utstedte kort med tilhørende økte utlån for resten av året. De iverksatte markedsaktiviteter, videreutvikling av kundeprogram og andre produktutviklingstiltak har gitt positiv effekt. Styret,

5 RESULTATREGNSKAPET (alle beløp i kr 1) 24 Året Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader (4 799) (6 219) (26 29) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (2 475) (1 664) (8 92) Netto verdiendring og gev / tap på valuta / verdipapirer Lønn og generelle administrasjonskostnader (8 566) (6 597) (27 37) Avskrivninger mv. av varige driftsmidler (244) (51) (463) Andre driftskostnader (2 221) (2 34) (8 262) Resultat før utlånstap og skatt Tap på utlån, garantier mv. (3 231) (4 63) (14 529) Resultat før skatt 7 29 (2 99) 9 96 Skatt på ordinært resultat (1 968) 588 (2 247) Resultat av ordinær drift etter skatt 5 61 (1 511)

6 BALANSEREGNSKAPET: Eiendeler (alle beløp i kr 1) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifisert tapsavsetning (21 8) (25 144) (23 6) Uspesifisert tapsavsetning (9 8) (7 13) (9 4) Sum netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler (15) Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler BALANSEREGNSKAPET: Gjeld og egenkapital (alle beløp i kr 1) Gjeld og egenkapital Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Resultat hittil i året 5 61 (1 511) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL (alle beløp i kr 1) Risikoveid balanse Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitaldekning 13,8 % 16,6 % 14,9 % Kjernekapitaldekning 1,1 % 11, % 1,8 % 6

7 TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL REGNSKAPET Regnskapet pr. første kvartal 24 er ikke revidert MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN (alle beløp i kr 1) Misligholdte utlån Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån for øvrig Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Misligholdte lån utgjorde 1,7 % av brutto utlån. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 12,4 % av brutto utlån. Føring av tap Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger vedrørende utlån føres til fradrag i utlåns-porteføljen på aktivasiden i balansen. Netto endring i tapsavsetninger i løpet av perioden er ført på resultatregnskapet under tap på utlån og garantier. I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger med fradrag for inngang på tidligere avskrevne fordringer. I balansen vises akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger hver for seg. Bankia har ikke gitt garantier. (alle beløp i kr 1) Spesifisering av tapskostnad 24 Året Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger (1 8) (256) (1 8) + Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Bankia har i første kvartal også kostnadsført,1 mill. kroner, under andre driftskostnader, i tap som følge av misbruk av stjålne kort mv. som banken selv må dekke. I tillegg er det kostnadsført i underkant av,2 mill. kroner som gjelder Bankias andel av forretningsbankenes felles dekning av svindel knyttet til forfalskede kort mv. som inngår i avregning mellom Visa og forretningsbankene. 7

8 signatur.no signatur.no Adresse Bankia Bank ASA Kronprinsensgate 5 P.b Vika 115 OSLO Telefon: Faks: E-post: 8

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling K V A R TA L S R E G N S K A P 2. K V A R TA L 2 0 0 7 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer