Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA"

Transkript

1 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA

2 Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal nye kunder i tredje kvartal ca kunder har Gebyrfri Visa Introduksjon av ny distribusjonskanal: direktesalg Sterk vekst i utlån i tredje kvartal Fokus på tilpasning av nye produkter og utvikling av kundeprogram God likviditet og høy innskuddsdekning Redusert tapskostnad i forhold til tidligere perioder Innledning Bakgrunn Bankia Bank ASA ble stiftet 29. juni Banken er basert på en nisjestrategi og har hovedfokus på kredittkortvirksomhet. Den forventede veksten innenfor kredittkortsegmentet og bransjens lønnsomhet var bakgrunn for etableringen. Gebyrfri VISA Bankias kredittkort, Gebyrfri VISA, ble lansert i 2001 og kundeveksten har vært god. Bankias samlede utlån på kredittkort er på 453 mill. kroner. Ved utgangen av tredje kvartal 2003 hadde Bankia i overkant av kunder med bankens kredittkort. Bankiakonto Bankia lanserte sitt innskuddsprodukt, Bankiakonto, i oktober Bankiakonto er en gebyrfri sparekonto uten uttaksbegrensinger og med høy avkastning. Formålet med Bankiakonto er å tilby bankens kunder et gunstig sparealternativ, og å balansere Bankias produktportefølje. Produktet er rettet mot privatpersoner. Bankia er tilfreds med at kundeveksten de siste månedene har vært høy og at innskuddsvolumet ligger høyere enn bankens målsetting. Ved utgangen av tredje kvartal 2003 utgjorde samlede innskudd på Bankiakonto 631 mill. kroner. Distribusjon I tillegg til Internett, som så langt har vært Bankias hoveddistribusjonskanal, har Bankia i tredje kvartal introdusert en ny distribusjonskanal i form av direkte salg via stand på kjøpesentre. 2

3 Regnskap pr. tredje kvartal 2003 Resultatregnskapet Bankias resultat fortsatte å styrke seg også i tredje kvartal Resultatet før tap og skatt for årets tredje kvartal ble 7,7 mill. kroner. Tilsvarende for samme kvartal i 2002 var 1,0 mill. kroner, mens for andre kvartal 2003 ble resultat før tap og skatt 5,5 mill. kroner. Resultatforbedringen knytter seg til økte netto renteinntekter, både som følge av vekst i utlån og økt rentemargin. Lavere tapskostnad for tredje kvartal bidrar også til resultatforbedringen. Resultat før skatt viser et overskudd på 4,5 mill. kroner for kvartalet mot et underskudd på 5,5 mill. kroner for samme kvartal i 2002 og et overskudd på 0,5 mill. kroner for andre kvartal Tapskostnaden for tredje kvartal 2003 utgjør 3,2 mill. kroner. Tilsvarende for tredje kvartal 2002 var 6,5 mill. kroner, mens det for andre kvartal 2003 ble bokført en tapskostnad på 5,0 mill. kroner. Banken har i tredje kvartal bokført konstaterte tap som beløper seg til 2,0 mill. kroner. Tilsvarende ble det bokført konstaterte tap i andre kvartal 2003 med 3,6 mill. kroner, mens det i tredje kvartal 2002 kun ble bokført konstaterte tap på 0,02 mill kroner. Det lave beløpet for tredje kvartal 2002 skyldes at kun få misligholdte utlån på det tidspunktet var kommet til et stadium der det var aktuelt å konstatere tap. Balansen Bankens utlån er finansiert gjennom innskudd fra kunder, egenkapital og et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån. Utlån til kunder utgjorde 453 mill. kroner ved utgangen av tredje kvartal 2003 mot 314 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal Kunders innskudd i Bankia utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 631 mill. kroner, mot 339 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 35,1 mill. kroner ved utgangen av tredje kvartal mot 33,7 mill. kroner ved utgangen av andre kvartal 2003 og 30,0 mill. kroner ved utgangen av tredje kvartal Avsetningene pr utgjør samlet 7,7 % av utestående lån. Bankias spesifiserte tapsavsetninger er 1,6 mill. kroner høyere enn ved utgangen av andre kvartal Balanseførte spesifiserte tapsavsetninger utgjør med dette 26,7 mill. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger er redusert med 0,2 mill. kroner i forhold til utgangen av andre kvartal og utgjør 8,4 mill. kroner. Samlede misligholdte lån ved utgangen av perioden utgjør 56,9 mill. kroner (12,6 % av brutto utlån) mot 44,2 mill. kroner (14,1 % av brutto utlån) ved utgangen tredje kvartal Økningen i forhold til årets andre kvartal er 1,9 mill. kroner da misligholdte lån utgjorde 55,0 mill. kroner (13,3 % av brutto utlån). Kapitaldekning Bankens ansvarlige kapital var ved utgangen av tredje kvartal 60,7 mill. kroner. Dette gir en kapitaldekningsgrad på 12,9 % og en kjernekapitaldekning ved utgangen av kvartalet på 8,6 % 3

4 Tilsvarende tall var ved utgangen av tredje kvartal 2002 henholdsvis 20,3 % og 13,8 % og ved utgangen av andre kvartal 2003 henholdsvis 13,3 % og 8,9 %. Fremtidsutsikter Styret er tilfreds med utviklingen Bankia har hatt også i tredje kvartal Banken følger de fastsatte planer og styret forventer fortsatt god vekst i antall utstedte kort med tilhørende økte utlån for resten av året. De iverksatte markedsaktiviteter, lansering av Visa Gold og andre produktutviklingstiltak har gitt positiv effekt og forbedringen i kundeporteføljens kredittkvalitet forventes å vedvare. Styret,

5 Resultatregnskapet (alle beløp i kr 1000) 3. Kv Kv 2002 Hittil 2003 Hittil 2002 Året 2002 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader (7 576) (5 598) (20 715) (15 354) (22 554) Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (2 977) (1 594) (6 641) (5 306) (6 833) Netto verdiendring og gev / tap på valuta / verdipapirer Lønn og generelle administrasjonskostnader (6 293) (5 866) (18 767) (14 284) (19 635) Avskrivninger mv. av varige driftsmidler (126) (38) (275) (109) (151) Andre driftskostnader (2 086) (2 451) (6 077) (6 660) (8 827) Resultat før utlånstap og skatt (587) Tap på utlån, garantier mv. (3 200) (6 520) (12 812) (20 184) (24 979) Resultat før skatt (5 544) (20 771) Skatt på ordinært resultat (1 268) (827) Resultat av ordinær drift etter skatt (3 992) (14 955) (16 711) Balanseregnskapet (alle beløp i kr 1000) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifisert tapsavsetning (26 666) (25 200) (25 400) Uspesifisert tapsavsetning (8 400) (4 800) (5 200) Sum netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler

6 (alle beløp i kr 1000) Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Resultat hittil i året (14 955) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall (alle beløp i kr 1000) Soliditet Risikoveid balanse Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitaldekning 12,9 % 20,3 % 17,7 % Kjernekapitaldekning 8,6 % 13,8 % 11,9 % Tilleggsopplysninger til regnskapet Regnskapet pr andre kvartal er ikke revidert. Misligholdte og tapsutsatte utlån (alle beløp i kr 1000) Misligholdte utlån Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån for øvrig Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Misligholdte lån utgjorde 12,6 % av brutto utlån. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 13,3 % av brutto utlån. Føring av tap Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger vedrørende utlån føres til fradrag i utlånsporteføljen på aktivasiden i balansen. Netto endring i tapsavsetninger i løpet av perioden er ført på resultatregnskapet under tap på utlån og garantier. 6

7 I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger med fradrag for inngang på tidligere avskrevne fordringer. I balansen vises akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger hver for seg. Bankia har ikke gitt garantier. (alle beløp i kr 1000) Spesifisering av tapskostnad 3. Kv Kv 2002 Hittil 2003 Hittil 2002 Året 2002 Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger (200) Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Bankia har i tredje kvartal også kostnadsført 0,3 mill. kroner under andre driftskostnader tap som følge av misbruk av stjålne kort mv som banken selv må dekke. I tillegg er det kostnadsført i underkant av 0,3 mill. kroner som gjelder Bankias andel av forretningsbankenes felles dekning av svindel knyttet til forfalskede kort mv som inngår i avregning mellom VISA og forretningsbankene. Videre følger en grafisk fremstilling av utviklingen i noen sentrale størrelser over tid. (Alle beløp i tusen kroner) Kunder og utlån Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Utlån til og fordringer på kunder (venstre akse) Antall kunder (høyre akse) 7

8 Renteinntekter og lignende inntekter Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv

9 Resultat før tap og skatt (2 000) 3.Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv (4 000) (6 000) (8 000) Tap på utlån, garantier mv. 3.Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv (1 000) (2 000) (3 000) (4 000) (5 000) (6 000) (7 000) (8 000) (9 000) (10 000) 9

10 Resultat av ordinær drift etter skatt Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv (2 000) (4 000) (6 000) (8 000) (10 000) (12 000) 10

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer