Kvartalsrapport Første kvartal Bankia Bank ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA"

Transkript

1 Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA

2 Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner første kvartal 2002 Fortsatt vekst med i underkant av nye kortkunder i første kvartal til ca kunder mot ca ved årsskiftet og ca ved utgangen av første kvartal Visa Gold kredittkort lansert og positivt mottatt i markedet Fokus på produktutvikling ved blant annet websaldo og kundeprogram Moderat utlånsvekst i 1. kvartal, men økende i april Stabile innskudd og tilfredsstillende innskuddsdekning Mislighold og tap viser ingen overraskelser eller negativ utvikling Innledning Bakgrunn Bankia Bank ASA ble stiftet 29. juni Banken er basert på en nisjestrategi og har hovedfokus på kredittkortvirksomhet. Den forventede veksten innenfor kredittkortsegmentet og bransjens høye lønnsomhet var bakgrunn for etableringen. Gebyrfri VISA Bankias kredittkort Gebyrfri VISA ble lansert i 2001 og kundeveksten har vært god. Bankias samlede utlån på kredittkort er nå 356 mill. kroner. Ved utgangen av første kvartal 2003 hadde Bankia i underkant av kunder. Bankiakonto Bankia lanserte sitt innskuddsprodukt Bankiakonto i oktober Bankiakonto er en gebyrfri sparekonto uten uttaksbegrensinger og med høy avkastning. Formålet med Bankiakonto er å tilby bankens kunder et gunstig sparealternativ, og å balansere Bankias produktportefølje. Produktet er rettet mot privatpersoner. Bankia er tilfreds med at kundetilstrømmingen er i samsvar med bankens målsetninger om balanse mellom utlåns og innskuddsvolum. 2

3 Regnskap pr. første kvartal 2003 Balansen Bankens utlån er finansiert gjennom innskudd fra kunder, egenkapital og et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån. Utlån til kunder utgjorde 356 mill. kroner ved utgangen av første kvartal 2003 mot 235 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal Kunders innskudd i Bankia utgjorde ved utgangen av første kvartal 369 mill. kroner, mot 265 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal i fjor. Resultatregnskapet Bankias resultat styrket seg noe i første kvartal Etter syv kvartalers virksomhet siden oppstarten, ble resultatet før tap og skatt for årets første kvartal på 2,5 mill. kroner. Tilsvarende endte samme kvartal i 2002 med 1,5 mill. kroner. Resultatet preges i noen grad av satsningen på produktutvikling. Resultat før skatt utgjør et underskudd på 2,1 mill. kroner etter samlet tapskostnad på 4,6 mill. kroner i kvartalet. Samlede tapsavsetninger utgjør 32,3 mill. kroner ved utgangen av første kvartal mot 30,6 mill. kroner ved utgangen av fjerde kvartal Avsetningene pr utgjør samlet ca 9,1 % av utestående lån. Bankias spesifiserte tapsavsetninger er redusert med 0,3 mill. kroner i forhold til utgangen av fjerde kvartal. Balanseførte spesifiserte tapsavsetninger utgjør med dette 25,1 mill. kroner ved utgangen av kvartalet. Bakgrunnen for reduksjonen er at analyser av erfaringsdata viser at risikoen for tap i den tapsutsatte andel av porteføljen er noe lavere enn tidligere antatt. Banken har konstatert tap som i første kvartal beløper seg til 2,9 mill. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger er økt med 1,9 mill. kroner i forhold til utgangen av fjerde kvartal og utgjør 7,1 mill. kroner. Samlede misligholdte lån ved utgangen av perioden utgjør 55,0 mill. kroner mot 27,1 mill. kroner ved utgangen første kvartal Kapitaldekning og likviditet Bankens ansvarlige kapital var ved utgangen av første kvartal 56,9 mill. kroner. Dette gir en kapitaldekningsgrad på 16,6 %. Kjernekapitaldekningen ved utgangen av kvartalet var på 11,0 % Tilsvarende tall var ved utgangen av første kvartal 2002 henholdsvis 16,8 % og 11,2 %. Kapitaldekningen vil reduseres etter hvert som bankens utlånsvolum vokser, men det antas samtidig at økt utlånsvolum etter hvert vil gi positive resultater, for å finansiere videre vekst. 3

4 Fremtidsutsikter Styret er tilfreds med utviklingen Bankia har hatt i første kvartal Banken følger de fastsatte planer og styret forventer fortsatt god vekst i antall utstedte kort med tilhørende økte utlån for resten av året. Styret konstaterer at de iverksatte markedsaktiviteter, lansering av Visa Gold og andre produktutviklingstiltak har gitt positiv effekt hittil i andre kvartal. Banken forventer økte renteinntekter som følge av økt utlånsvolum i andre kvartal 2003, samtidig som rentemarginen er noe bedre enn budsjettert. Styret,

5 Resultatregnskapet (alle beløp i kr 1000) 1. Kv Kv 2002 Året 2002 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader (6 219) (4 944) (22 554) Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (1 664) (1 314) (6 833) Netto verdiendring og gev / tap på valuta / verdipapirer Lønn og generelle administrasjonskostnader (6 597) (4 444) (19 635) Avskrivninger mv. av varige driftsmidler (51) (35) (151) Andre driftskostnader (2 340) (2 354) (8 827) Resultat før utlånstap og skatt (1 479) Tap på utlån, garantier mv. (4 630) (7 074) (24 979) Resultat før skatt (2 099) (10 032) Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt (1 511) (7 637) (16 711) Balanseregnskapet (alle beløp i kr 1000) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifisert tapsavsetning Uspesifisert tapsavsetning Sum netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 807 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler 191 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler

6 (alle beløp i kr 1000) Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Resultat hittil i året Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall (alle beløp i kr 1000) Soliditet Risikoveid balanse Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitaldekning 16,6 % 16,8 % 17,7 % Kjernekapitaldekning 11,0 % 11,2 % 11,9 % Kommentarer til regnskapet Regnskapet pr første kvartal er ikke revidert. Tapsavsetninger og misligholdte lån Samlede misligholdte lån utgjorde ved utgangen av kvartalet 55,0 mill. kroner. Netto misligholdte lån etter spesifiserte tapsavsetninger på 25,2 mill. kroner utgjorde 29,9 mill. kroner. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 15,5 % av brutto utlån. Banken har ingen tapsutsatte utlån for øvrig. Føring av tap Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger vedrørende utlån føres til fradrag i utlånsporteføljen på aktivasiden i balansen. Netto endring i tapsavsetninger i løpet av perioden er ført på resultatregnskapet under tap på utlån og garantier. I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger med fradrag for inngang på tidligere avskrevne fordringer. I balansen vises akkumulerte 6

7 spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger hver for seg. Bankia har ikke gitt garantier. (i kr 1000) Tapsavsetning og tapskostnad Beløp Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for 27 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 0 = Periodens tapskostnad 4630 Bankia har i første kvartal også kostnadsført 0,1 mill. kroner under andre driftskostnader tap som følge av misbruk av stjålne kort mv som banken selv må dekke. I tillegg er det kostnadsført i underkant av 0,2 mill. kroner som gjelder Bankias andel av forretningsbankenes felles dekning av svindel knyttet til forfalskede kort mv som inngår i avregning mellom VISA og forretningsbankene. Under følger en grafisk fremstilling av utviklingen i noen sentrale størrelser over tid. (Alle beløp i tusen kroner) Kunder og utlån Utlån til og fordringer på kunder (venstre akse) Antall kunder (høyre akse) 7

8 Renteinntekter og lignende inntekter Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Resultat før tap og skatt (1 000) (2 000) (3 000) (4 000) (5 000) (6 000) (7 000) 8

9 Tap på utlån, garantier mv. (1 000) (2 000) (3 000) (4 000) (5 000) (6 000) (7 000) (8 000) (9 000) (10 000) Resultat av ordinær drift etter skatt (2 000) (4 000) (6 000) (8 000) (10 000) (12 000) 9

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA

Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA Årsrapport 2002 Bankia Bank ASA Innhold Innhold 2 Året 2002 i korte trekk 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 2002 10 Noter til årsregnskapet 14 Utvikling i sentrale størrelser over tid 30 Revisors beretning

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling K V A R TA L S R E G N S K A P 2. K V A R TA L 2 0 0 7 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets

Detaljer

Årsrapport 2003. Bankia Bank ASA

Årsrapport 2003. Bankia Bank ASA Årsrapport Bankia Bank ASA INNHOLD Året i korte trekk 2 Nøkkeltall 2 Utvikling i sentrale strøk over tid 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 7 Regnskapsprinsipper 12 Noter til årsregnskap 13 Revisors beretning

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer