Delårsrapport 3. kvartal Norwegian Finans Holding ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA"

Transkript

1

2 (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle ASA er største eier med en eierandel på 20 %. er registrert på NOTC-listen med ticker kode BANK. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente og forbrukslån distribuert gjennom internett. Banken tilbyr også Norwegian Reward, et kombinert kredittkort og fordelskort for flyselskapet Norwegian. Banken startet virksomhet i Sverige i mai 2013 og tilbyr «Norwegian Reward» kredittkort, lån og innskudd. Strategien baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon. Banken har ved utgangen av 3. kvartal 2014 en kundemasse på kunder, fordelt på lånekunder, innskuddskunder og Norwegian Reward kredittkortkunder. Resultatregnskap pr. 30. september 2014 Konsernets resultat etter skatt utgjorde 241,4 mill.kr. Netto renteinntekter utgjorde 683,4 mill.kr, netto andre driftsinntekter utgjorde 52,2 mill.kr, mens sum driftskostnader beløp seg til 305,6 mill.kr. Nedskrivninger på utlån utgjorde 99,2 mill.kr. Resultatregnskap for 3. kvartal 2014 Konsernets resultat etter skatt utgjorde 94,1 mill.kr, sammenlignet med 82,1 mill.kr i 2. kvartal Årlig egenkapitalavkastning i 3. kvartal utgjorde 38,0 %. Netto renteinntekter utgjorde 254,1 mill.kr, en økning på 26,8 mill.kr fra 2. kvartal. Netto rentemargin var 8,3 %, som er uendret fra 2. kvartal. Netto andre driftsinntekter beløp seg til 15,3 mill.kr sammenlignet med 17,3 mill.kr i 2. kvartal. Netto provisjonsinntekter steg 0,9 mill.kr til 17,2 mill. Netto tap på verdipapirer og valuta utgjorde 2,3 mill.kr. Andre inntekter utgjorde 0,4 mill.kr. Sum driftskostnader utgjorde 105,2 mill.kr sammenlignet med 98,6 mill.kr i 2. kvartal. Personalkostnader steg 4,4 mill.kr som følge av periodiseringsforhold i 2. kvartal. Administrasjonskostnader økte 2,9 mill.kr hovedsakelig på grunn av økte markedsføringskostnader. Avskrivninger økte 0,2 mill.kr, mens andre driftskostnader falt med 0,9 mill.kr. Bankens nedskrivninger på utlån utgjorde 35,4 mill.kr, en økning på 1,7 mill.kr fra 2. kvartal. Nedskrivningene tilsvarte 1,6 % av gjennomsnittlig brutto utlån, sammenlignet med 1,7 % i 2. kvartal. Misligholdte lån utgjorde 5,9 % av brutto utlån, sammenlignet med 6,0 % ved utgangen av forrige kvartal. Ikke-presterende lån utgjorde 4,3 % av brutto utlån, som er ned fra 4,5 % ved utgangen av 2. kvartal. Balanseregnskap pr. 30. september 2014 Forvaltningskapitalen økte mill.kr i kvartalet og utgjorde mill.kr pr. 30. september Netto utlån til kunder utgjorde mill.kr, en økning på 722 mill.kr i kvartalet. Nedbetalingslån utgjorde mill.kr og kredittkortlån utgjorde mill.kr. Innskudd fra kunder økte med 461 mill.kr i 3. kvartal og utgjorde mill.kr ved kvartalsskiftet. Banken utstedte 500 mill.kr i verdipapirgjeld i 3. kvartal og verdipapirgjelden utgjorde mill.kr pr. 30. september Likviditetsbeholdningen steg 420 mill.kr og utgjorde mill.kr, tilsvarende 29,9 % av forvaltningskapitalen ved utgangen av 3. kvartal. Sum egenkapital utgjorde mill.kr, sammenlignet med 943 mill.kr pr. 30. juni Kapitaldekningen var 15,4 %, kjernekapitaldekningen 13,3 % og ren kjernekapital 11,9 % pr. 30. juni september Det er foretatt en begrenset revisjon av regnskapet pr , og hele resultatet er tillagt ansvarlig kapital. Utsiktene for resten av året Norsk og svensk økonomi viser en svak vekst og det er utsikter til en noe høyere arbeidsledighet. Rentenivået i Norge og Sverige antas å holde seg lavt fremover. Resultatveksten forventes å fortsette, basert på sterk utlånsvekst, stabile marginer, kostnadskontroll og god kredittkvalitet. Virksomheten i Sverige forventes å gi positive resultater i fjerde kvartal. Høy innskuddsdekning og god tilgang til verdipapirmarkedet gjør at bankens sterke likviditetssituasjon forventes opprettholdt. Investeringsporteføljen har gitt en tilfredsstillende avkastning i kvartalet. Avkastningsnivået forventes å være stabilt fremover. Porteføljens lave risikoprofil videreføres. Kredittkvaliteten viser en stabil utvikling og nedskrivningsnivået på utlån forventes å være stabilt fremover. Kredittkvaliteten i den svenske porteføljen utvikler seg i tråd med forventning. Banken har en betryggende kapitalsituasjon. Eksisterende kapitalbase og interngenerering av kapital anses tilstrekkelig for bankens vekstambisjoner. Bærum, 30. oktober Styret i

3 Resultatregnskap kv kv Beløp i tusen kroner Note 3. kv kv Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer Andre inntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre kostnader Sum driftskostnader Nedskrivninger på utlån Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Balanser Beløp i tusen kroner Note Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Eierinteresser i konsernselskap Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Fordringer og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Bærum, 30. oktober Styret i

4 Endring i egenkapital Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Totalt Balanse pr Kapitalforhøyelse * Resultat for perioden Balanse pr Kapitalforhøyelse * Resultat for perioden Balanse pr Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Totalt Balanse pr Kapitalforhøyelse *) Resultat for perioden Balanse pr Kapitalforhøyelse * Resultat for perioden Balanse pr * Bonus til ledende ansatte, utbetalt i aksjer med bindingstid på tre år. Kontantstrøm Norwegian Finans Holding - konsernet 3. kv kv Beløp i tusen kroner 3. kv kv Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Endring utlån Endring innskudd kunder Endring av verdipapirer Endring andre fordringer Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - - Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontanstrømmer fra finansieringsaktiviteter - - Obligasjonlån Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Ansvarlig lånekapital Brutto innbetaling egenkapital Netto kontantstrøm for finansieringsperioden Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

5 Note 1. Generelle regnskapsprinsipper Delårsregnskapet for 3. kvartal 2014 er satt opp i henhold til de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet for Note 2.A. Utlån til kunder Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Note 2.B. Mislighold og tap på utlån Misligholdte lån Brutto misligholdte lån Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto misligholdte lån Netto misligholdte lån er presentert etter sum gruppenedskrivninger. Av misligholdte lån utgjør presterende lån kv. 3. kv. 3. kv. 3. kv Beløp i tusen kroner Periodens nedskrivninger på utlån Periodens endring i gruppenedskrivninger Konstaterte tap som det tidligere er avsatt for Konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt for Inngått på tidligere konstaterte tap Periodens nedskrivninger på utlån Note 3. Verdipapirgjeld Floating rate note obligasjonslån 2011/ Floating rate note obligasjonslån 2013/ Floating rate note obligasjonslån 2013/ Floating rate note obligasjonslån 2014/ Floating rate note sertifikatlån 2014/ Floating rate note obligasjonslån 2014/ Sum

6 Note 4. Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Utsatt skattefordel og immaterielle eiendeler Ren kjernekapital Fondsobligasjonslån Kjernekapital Tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kredittrisiko Fra eiendelene 10 % Fra eiendelene 20 % Fra eiendelene 75 % Fra eiendelene 100 % Andre poster utenom balansen Tapsavsetning som ikke kan medregnes Operasjonell risiko Sum beregningsgrunnlag ,96 % 102,07 % 103,07 % Ren kjernekapital 11,88 % 13,73 % 12,81 % 101,96 % 102,07 % 103,07 % Kjernekapital 13,35 % 13,73 % 14,91 % 101,96 % 102,07 % 103,07 % Ansvarlig kapital 15,41 % 14,33 % 17,85 % 5

7 Kvartalstall Resultatregnskap Beløp i tusen kroner Note 3. kv kv kv kv kv Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer Andre inntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre kostnader Sum driftskostnader Nedskrivninger på utlån Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Balanser Beløp i tusen kroner Note Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Fordringer og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer