Kvartalsregnskap. Pr Sparebanken BIEN AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS"

Transkript

1 Kvartalsregnskap Pr Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon Nettadresse:

2 Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien AS hadde i 1. kvartal et resultat av ordinær drift etter skattekostnad på kr 1,3 mill. Dette er 0,2 mill lavere enn tilsvarende periode i fjor. Resultatregnskapet Driftsresultatet før tap, nedskrivninger og skatt var ved utgangen av kvartalet kr 1,8 mill mot kr 2,0 mill i fjor. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde kr 9,2 mill, eller 2,21 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økningen i rentenetto på kr 1,4 mill har sammenheng med høyere utlånsvolum. Netto andre driftsinntekter utgjorde 0,3 mill, tilsvarende 0,06 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er en nedgang på kr 0,4 mill i forhold til samme periode i fjor og skyldes netto verdiendring på obligasjonsbeholdningen og lavere provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Totale driftskostnader var på kr 7,7 mill eller 1,85 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er kr 1,2 mill høyere enn tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes høyere personalkostnader og tap i forbindelse med konkursen i Terra Securities ASA. Brutto misligholdte lån er redusert med kr 1,5 mill sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, mens det har vært en økning i første kvartal på kr 3,0 mill. Det vises for øvrig til note 1. Risiko og tap Risikoen i utlånsporteføljen er i det vesentligste knyttet til boligfinansiering. Kun 4,3 % av utlånsvolumet knyttet til boligfinansiering har pantegrunnlag utover 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. Andelen av lån til næringsformål, boligfinansiering utover 80 % av verdigrunnlaget og blancolån utgjør kun 10,4 %. Andelen av finansiering utover 80 % har gått ned. Det samme har utlån til andre formål. Selv i et labilt boligmarked med reduksjon i prisnivået i de mest utsatte områder og boligtyper, vurderes risikoen for tap i porteføljen av boliglån som svært begrenset. Banken har en innskuddsprosent på 77,1 %. Utover innskudd fra kunder er virksomheten finansiert ved obligasjonslån på til sammen kr 150 mill med forfall i 2010, samt sertifikater på kr 150 mill med forfall inneværende år og neste år. I tillegg er det opptatt et nytt obligasjonslån med en ramme på kr 300 mill. Første innbetaling på kr 45 mill skjer i annet kvartal. Styret har fastsatt likviditetspolicy som angir klare rammer for forfallsstruktur og sammensetning av finansieringen. Styret vurderer bankens likviditetssituasjon som tilfredsstillende. Banken er i liten grad berørt av den generelle vanskelige likviditetssituasjonen som nå preger bankmarkedet. Fundingkostnaden har imidlertid økt kraftig, noe bankene så langt i liten grad har kunnet kompensere med økte priser på utlån på grunn av konkurransen i markedet.. Balansen Ved utgangen av kvartalet utgjorde forvaltningskapitalen kr mill som er en økning på kr 82 mill fra årsskiftet. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor har det vært en økning på kr 294 mill som gir en årsvekst på 21 %. Innskudd fra kunder utgjorde ved utgangen av mars kr mill. Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært økning på kr 102 mill. Dette tilsvarer en årsvekst på 9 %. Siden årsskiftet er innskuddene økt med kr 8 mill. Utlån til kunder utgjorde ved utgangen av mars kr mill. I siste tolvmåneders periode har utlånene økt med kr 270 mill. Dette tilsvarer en årsvekst på 21 %. Siden årsskiftet er det registrert en økning i utlånsvolumet på kr 40 mill.

3 Ansvarlig kapital Banken rapporterer fra 1. januar etter den nye kapitaldekningsforskriften. Kredittrisiko beregnes etter forenklet metode der boliglån innenfor 80 % av verdi vekter 35 %. Netto ansvarlige kapital var ved utgangen av kvartalet kr 141,2 mill. Perioderesultatet er ikke tillagt kapitalen. Kjernekapitalen utgjør kr 124,8 mill. Kapitaldekningen er beregnet til 18,38 %. Kapitaldekning etter de tidligere kapitaldekningsregler var på 16,13 % ved årsskiftet. Styret har fastsatt styringsparameter for soliditet med et minimum av kapitaldekning etter Pilar 1 på 15 %. Det vises for øvrig til note 2. Styret har i henhold til ICCAP rapport for 2008 beregnet totalt behov for ansvarlig kapital på kr 98,2 mill i forhold til bankens risikoprofil, som gir et beregnet overskudd av ansvarlig kapital på 38,3 mill. Banken har en tilfredsstillende kapitalsituasjon for Andre forhold Sparebanken Bien ble omdannet til aksjesparebank med virkning fra 1. januar med en aksjekapital på kr 100,1 mill og et overkursfond på kr 34 mill. Stiftelsen Sparebanken Bien, hvis formål er å være langsiktig eier av aksjesparebanken, eier samtlige aksjer. Styret vil i løpet av året vurdere en aksjeemisjon i forhold til fremtidig kapitalbehov. Omdannelsen ble gjennomført i henhold til finansieringsvirksomhetslovens 2-19 og 2-20, som virksomhetsoverdragelse ved at aktiva og passiva i sin helhet ble overdratt til aksjesparebanken, og videreført med regnskapsmessig kontinuitet. Regnskapet rapporteres med sammenlignbare tall fra Sparebanken Bien. Utsiktene for resten av året Første kvartal har vært preget av den internasjonale krisen innen finanssektoren som har gitt utslag i en mer presset likviditetssituasjon også i det norske marked, med høyere fundingkostnad som konsekvens. Dette reduserer bankens inntjening inntil det er mulig å ta dette ut i høyere utlånspriser. Likeledes er det en langt mer labil situasjon i boligmarkedet som gir seg utslag i at boligsøkere er mer avventende med investering i ny bolig. Styret forventer av den grunn en lavere volumutvikling i 2008 på bankens hovedprodukter sammenlignet med fjorårets vekst. Oslo, 22. april 2008 I styret for SPAREBANKEN BIEN AS Inger Elise Birkeland Christian Venge Tollefsen Odd Jarle Olsen leder Svenn Kristiansen Hilde Svanteson Hans Eid Grøholt adm. banksjef

4 Sparebanken Bien AS Regnskapet pr Resultat(i hele kr. tusen) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendr.og gevinst/tap på valuta og verdip. som er oml.m Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Netto verdiendr og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsm Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse(i hele kr. tusen) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Individuell tapsavsetninger Gruppevis tapsavsetning Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater,obl. og andre rentebærende verdip. med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. bet. ikke pål. kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater Ihendehaverobligasjoner Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Regnskapsperiodens resultat etter skatt SUM GJELD OG EGENKAPITAL

5 NØKKELTALL(I prosent av gj.sn. forv.kapital) Renteinntekter 6,62 4,56 5,39 Rentekostnader 4,41 2,33 3,13 Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter 2,21 2,23 2,26 Utbytte og og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,00 0,01 0,13 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,38 0,45 0,44 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,18 0,17 0,21 Netto verdiendr. og gevinst/tap på valuta og verdip. som er oml.m. -0,14-0,09-0,07 Andre driftsinntekter - - 0,17 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,45 1,49 1,41 Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0,11 0,09 0,10 Andre driftskostnader 0,28 0,29 0,28 Tap på utlån, garantier mv. 0,01-0,00-0,04 Netto verdiendr og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsm Resultat av ordinær drift før skatt 0,42 0,57 0,96 Skatt på ordinært resultat 0,12 0,16 0,25 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,30 0,41 0,71 Noter i tilknytning til regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Note 1: Tapsavsetninger og mislighold Oversikt over misligholdte lån Brutto misligholdte engasjement individuell nedskrivning Netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte lån Brutto tapsutsatte engasjement individuell nedskrivning Netto tapsutsatte engasjement Gruppevis nedskrivning Gruppevis nedskrivning pr Periodens gruppevise nedskrivning Gruppevis nedskrivning Individuell nedskrivning Individuell nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuell nedskrivninger i perioden Individuell avsetning Periodens tapskostnader Periodens endring i individuell nedskrivninger Periodens endring i gruppevis nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er individuelt nedskrevet Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader

6 Note 2: Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er for tiden at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Ansvarlig kapital Kjernekapital Tilleggskapital Sum netto ansvarlig kapital Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenfor balansen som ikke inngår i handdelsporteføljen Operasjonell risiko Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Fradrag for tapsavsetninger Risikovektet beregningsgrunnlag Kapitaldekning 18,38 % 16,13 % 17,39 % Ansvarlig kapital over minstekravet

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer