Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012"

Transkript

1 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall Styrets kvartalsrapport 2. kvartal Regnskap Balanse Tapsavsetninger og mislighold Kapitaldekning

2 1 Nøkkeltall (i mill kroner) Rentabilitet og drift 1 Rentenetto 2,39 2,22 2,24 2 Netto andre driftsinntekter 0,74 0,73 0,58 3 Sum driftskostnader 1,78 1,75 1,73 4 Driftsresultat før tap og nedskrivinger 1,35 1,20 1,09 5 Resultat etter skatt 0,88 0,86 0,72 6 KI-indeks 56,87 59,27 61,41 7 Forvaltningskapital pr. årsverk Finansiering og likviditet 8 Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 113,19 115,16 107,98 9 Innskuddsdekning 88,35 86,83 92,61 10 Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % 14,10 6,51 6,94 11 Endring i innskudd fra kunder siste 12 måneder i % 16,08 17,12 23,76 12 Utlån formidlet via TBK (Saldo ved kvartalets slutt) Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % inkl. TBK 16,82 14,37 10,84 Soliditet 14 Netto ansvarlig kapital 6) 249,52 203,87 217,68 15 Beregningsgrunnlag 1478, , ,29 16 Kapitaldekning i % 16,88 15,76 15,94 17 Tapsprosent utlån 0,08 0,01 0,07 Antall årsverk utført 32,30 32,55 33,45 Antall årsverk ved kvartalsslutt 34,15 35,70 33,90 1-5) I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital annualisert 6) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 9) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder 14)Årets resultat er ikke tillagt egenkapital 17) Kvartalsvis tap i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 2

3 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Resultat: Grong Sparebank oppnådde pr. 2.kvartal 2012 et resultat før skatt på kr 14,5 mill mot kr 13,2 mill i Resultatet etter skatt er kr 10,4 mill, noe som er kr 0,9 mill bedre enn i fjor. Resultatet pr 2. kvartal gir en årlig egenkapitalavkastning på 9,1 %. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet før tap og skatt 1,35% (1,20% i 2. kvartal 2011), og 0,88% etter tap og skatt (0,86% i 2. kvartal 2011).. Resultatet første halvår 2012 er bedre enn budsjettert, noe som i første rekke skyldes styrket rentemargin og fortsatt lave tap. Rentemargin: Rentemarginen i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital har gått opp 0,17% fra samme tid i Marginen er nå 2,39% av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 2,22% i 2. kvartal Forbedringen i rentemarginen skyldes flere faktorer, men hovedårsakene er økte utlån til bedriftsmarkedet og en lavere likviditetsbeholdning. Andre driftsinntekter: Netto andre driftsinntekter utgjør nå 0,74% av forvaltningskapitalen, mot 0,73% på samme tid i En større del av provisjonsinntektene kommer fra salg av forsikringsprodukter, samt gjennom formidling av boliglån via Terra Boligkreditt. Gebyrinntektene knyttet til betalingsformidling går noe ned. Resultatet fra valuta og verdipapirer er på kr 1,5 mill mot kr 0,8 mill i Bankens beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko. Driftskostnader: Driftskostnadene utgjør 1,78% av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,75% i 1. kvartal Økningen kommer først og fremst som et resultat av at banken markerte sitt 150-årsjubileum i april og mai Ser vi bort fra jubileet er kostnadene på samme nivå som i Bankens kostnadsindeks, dvs samlede driftskostnader målt i forhold til samlede inntekter, er på 56,87 %. Dette er en forbedring fra 59,27% på samme tid i fjor.. Tap: Banken har så langt i år hatt utlånstap på kr 1.619, mot tap på kr 261 pr 2. kvartal Selv om tapene er økt så ligger de lavere enn forventet. Totale tapsavsetninger er nå på kr 12,33 mill mot kr 10,23 mill pr 2 kvartal i Avsetningene utgjør 0,59% av bankens totale utlån, mot 0,56% for 2kv Misligholdte lån før avsetninger utgjør 0,47% av bankens totale utlån, mot 0,42% på samme tid i fjor. Tapsutsatte lån før avsetninger utgjør 1,01% mot 0,57% ved utgangen av 2.kvartal

4 De gruppevise nedskrivinger er økt med kr 0,5 mill så langt i Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av utvalgte engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette. Innskudd og lån: Innskuddene fra kunder har gått opp med 3,67 % hittil i Kundeinnskuddene er økt med 16,08 %, eller kr 254 mill fra samme tidspunkt i Brutto utlån i egen balanse har økt 8,73% hittil i år og utgjør nå kr mill. Utlånsmassen er økt med 14,13 % fra samme tidspunkt i fjor. Banken formidler i tillegg boliglån gjennom Terra Boligkreditt, og har ved utgangen av 2. kvartal overført kr 504 mill mill i godt sikrede boliglån. Dette tilsvarer en vekst i formidlede boliglån til Terra Boligkreditt på kr 56 mill hittil i år, eller 12,5%. Siste 12 mnd har utlån via Terra Boligkreditt økt med kr 115 mill, eller 29,56%. Samlet netto utlånsvolum (egen balanse og Terra Boligkreditt) er på kr mill mot kr mill pr 2 kvartal Samlet vekst i utlån på egen balanse og formidlede boliglån er på 9,43% siden årsskiftet og 16,82 % siste 12 måneder. Utlånsveksten skyldes i all hovedsak økt kundemasse, dvs nye kunder. Forvaltningskapital: Netto gjennomsnittlig forvaltningskapital er på kr mill (2.215mill pr 2. kvartal 2011). Forvaltningskapitalen ved utgangen av juni 2012 er på kr millioner. Dette er opp fra kr mill for ett år siden. Banken har i tillegg som nevnt tidligere overført kr 504 mill i godt sikrede boliglån til Terra Boligkreditt. Sum kapital i arbeid er således kr millioner. Likviditet: Banken har en god likviditetsreserve i form av bankinnskudd og trekkrettigheter. Banken gjennomfører refinansiering i god tid før forfall, og legger stor vekt på god løpetidsstruktur og høyt nivå på likviditetsindikatorene. Ved utgangen av 2. kvartal 2012 var likviditetsindikator I og II på hhv 113,4 og 114,2. Indikatorene er beregnet etter beregningsmodell fra Finanstilsynet. I henhold til ny modell skal bankens indikatorer sammenlignes med referanseverdier som er gjennomsnitt av de 13 største bankene i Norge. Referanseverdiene er på henholdsvis 102,4 og 108,6. På grunn av begrenset utlånsvekst i egen balanse, samt en god innskuddsvekst, er innskuddsdekningen ved utgangen av 2. kvartal 2012 på 88,35 %. Dette er opp fra 86,83% pr 2. kvartal Kapitaldekning: Banken har i 2 kvartal 2012 gjennomført en emisjon av egenkapitalbevis. Egenkapitalen er styrket med kr 50 mill gjennom denne emisjonen. Samtidig har banken innfridd kr 22 mill i fondsobligasjoner fra Statens Finansfond. Kapitaldekningen og kjernekapitaldekningen var pr på 16,88 % (15,76%) Tillagt årets resultat er både kapitaldekningen og kjernekapitaldekningen på 17,58 %, mot 16,56 % pr 2. kvartal Organisasjon: Antall ansatte er 36 stk, som utfører 32,30 årsverk, mot 32,55 årsverk samme tid i fjor. Et stadig stigende antall forventningsfulle kunder, samt krav om rasjonell drift, stiller fortsatt store krav til 4

5 alle medarbeiderne. Arbeidsmiljøet anses som bra, og sykefraværet er fortsatt lavt. Det er ikke registrert personskader eller materielle skader så langt i Utsiktene framover Veksten i kundemassen er fortsatt god målt i forhold til bransjesnittet, og aktivitetsnivået i banken er høyt. Utviklingen hittil i 2012 bekrefter at banken fortsatt har en god inntjening, samt en meget god porteføljekvalitet. Vi forventer at en større andel av veksten innenfor boligfinansiering vil bli formidlet via Terra Boligkreditt framover. Banken har de 2 årene økt eksponeringen av lån rettet mot bedriftsmarkedet, og vi planlegger at veksten her vil fortsette. Grong Sparebank har en god likviditet og har fortsatt en høy innskuddsdekningen. Dette medfører at vi ikke trenger tilgang på ekstern finansiering neste 6 mnd. Banken har en svært begrenset eksponering i aksjemarkedene. Ved utgangen av 2. kvartal 2012 har ikke banken identifisert forhold i utlånsporteføljen som tilsier at tapene vil øke vesentlig i de kommende kvartalene. Konsekvensene for nasjonal og regional økonomi av uroen i de internasjonale finansmarkedene er fortsatt usikre, men banken er forberedt på at tapene vil fortsette å øke og etterhvert komme opp på et mer normalt nivå. Det er ikke identifisert andre forhold som tilsier at bankens resultater kommer til å bli negativt påvirket i tiden framover. Avslutning: Det er foretatt begrenset revisjon i samsvar med standard for begrenset revisjon av regnskap. Vedtak: Det framlagte regnskap med et resultat av ordinær drift etter skatt på kr godkjennes som Grong Sparebanks regnskap pr 2 kvartal

6 3 Regnskap % endring (i tusen kroner) Renteinntekter og lignende inntekter 11, Rentekostnader og lignende kostnader 8, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 14, Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning -94, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 3, Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -22, Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer 96, Andre driftsinntekter -38, Netto andre driftsinntekter 8, Sum driftsinntekter 13, Lønn og generelle administrasjonskostnader 5, Avskrivning av varige driftsmidler -36, Andre driftskostnader 39, Sum driftskostnader 8, Driftsresultat før tap 19, Tap på utlån, garantier mv. 520, Gevinst/tap/nedskr på verdipapirer som er anl.midler 17, Resultat før skatt 9, ,549 Skatt på ordinært resultat 9, Resultat av ordinær drift etter skatt 9,

7 4 Balanse % endring (i tusen kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker -47, Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner -13, Sum utlån før nedskrivninger 14, Individuelle nedskrivninger 25, Nedskrivninger på grupper 19, Obligasjoner 3, Aksjer og andeler med variabel avkastning 21, Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5, Andre eiendeler -18, Forsk.bet. og opptj.ikke mottatte inntekter. -4, SUM EIENDELER 8, GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner -44, Innskudd fra og gjeld til kunder 16, Gjeld stiftet ved utstedelse verdipapirer -1, Annen gjeld 58, Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 8, Avsetninger til påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital -52, Innskutt egenkapital Sparebankens fond 10, Gavefond -9, Udisponert overskudd 9, SUM GJELD OG EGENKAPITAL 8, POSTER UTENOM BALANSEN Garantier 23, Renteswapper 66, Bytteavtaler 0,

8 5 Tapsavsetninger og mislighold (Tall i hele tusen) TAPSKOSTNADER Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet individuelt for + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er ikke er nedskrevet individuelt for - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader ( - = inngått, + = kostnad ) TAPSUTSATTE UTLÅN Brutto tapsutsatte lån tapsavsetning (spesifiserte) = Nto tapsutsatte lån MISLIGHOLDTE UTLÅN Brutto misligholdte tapsavsetninger = Nto misligholdte lån NEDSKRIVNINGER UTLÅN Individuelle Gruppevise Kapitaldekning (Tall i hele tusen) Beregningsgrunnlag Netto kjernekapital Kapitaldekningsprosent 16,88 15,76 15,94 Netto ansvarlig kapital Kjernekapitaldekningsprosent 16,88 15,76 15,94 Postboks Grong Telefon

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer