Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)"

Transkript

1

2 Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode i fjor Noe høyere driftskostnader enn samme periode i fjor Veldig god innskuddsvekst Svært lave tap God likviditet Fortsatt god soliditet Forvaltningskapitalen Ved utgangen av 2. kvartal var forvaltningskapitalen på Dette er en økning på eller 13,4 % i forhold til samme tidspunkt i fjor, mot en økning på 6,8 % forrige år. Fra årsskiftet er forvaltningskapitalen økt med , eller 9,6 %. Pr er av boliglånsporteføljen overført til Verd Boligkreditt AS. Innskudd Innskudd fra kunder var pr på , hvilket er en økning på , eller 25,4 % fra , mot en økning på 7,0 % forrige år. Fra årsskiftet er innskuddene økt med 18,55 %. Innskuddsdekningen pr er 85,0 % og 72,5 % på samme tid i fjor, og 74,9 % ved årsskiftet. Deler av innskudds økningen forventes å være av midlertidig karakter. Utlån Brutto utlån pr utgjorde , som er en vekst på , eller 7,0 % fra samme tidspunkt i fjor, mot en økning på 10,2 % året før. Hensyn tatt det som er overført av boliglån til Verd Boligkreditt, er den reelle vekst på 7,7 %. Siden årsskiftet er utlånene økt med , eller 2,9 %. Banken har alltid holdt en nøktern kredittrisikoprofil, og har i perioden ikke endret denne. Likviditet Bankens likviditetssituasjon har vært tilfredsstillende hittil i år. For å sikre en god og stabil likviditet har vi i innlån fra penge og kredittmarkedet, som er en reduksjon på fra samme tidspunkt i fjor. Samlede plasseringer i kasse og bank utgjorde pr Innlån fra pengeog kredittmarkedet har en løpetid fra 1 til 4 år. Verdipapirer Bankens verdipapirportefølje beløper seg ved utgangen av 2 kvartal 2013 til Markedsverdien av bankens verdipapirportefølje er litt lavere enn bokført verdi. Hittil i år har vi foretatt nedskrivninger pr på 53. Resultatregnskapet Driftsresultatet av ordinær drift før skatt pr. 2 kvartal 2013 er på , hvilket utgjør 0,73 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende driftsresultat utgjorde i fjor , eller 1,05 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Etter skattekostnad er resultat hittil i år 7 418, eller 0,53 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot og 0,75 % i fjor. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløper seg til pr. 2 kvartal 2013, hvilket er en reduksjon på i forhold til samme periode i fjor. Rentenettoen er 1,33 % mot 1,66 i fjor. Netto andre driftsinntekter hittil i år utgjør 5 583, tilsvarende 0,40 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,37 % i fjor. På grunn av innskudds økningen er rentenettoen noe redusert sammenlignet med tidligere. Driftskostnader av betydning for regnskapet periodiseres. Bankens samlede driftskostnader er økt med i forhold til i fjor og utgjør Dette gjelder i hovedsak økte datakostnader og avskrivninger. Det er kontinuerlig investeringer i nye IT løsninger, som vi velger å ta for å være konkurransedyktige. Sum driftskostnader utgjør 1,01 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,04 % i fjor. Driftskostnadene utgjør 58,30 % av netto inntekter pr mot 50,74 % i fjor. Regnskapet er ikke revidert.

3 Tap Netto misligholdt lån utgjør 7 350, eller 0,31 % av brutto utlån. Tilsvarende tall på samme tidspunkt i fjor utgjorde eller 0,22 % av brutto utlån. Tapsutviklingen: (i 1000 kroner) Brutto misligholdte lån (restanse over 90 dager) individuelle nedskrivninger på disse = Netto misligholdte lån Brutto tapsutsatte lån for øvrig individuelle nedskrivninger på disse = Netto tapsutsatte lån for øvrig Tapskostnader Periodens endring i individuelle nedskrivninger 80 + periodens endring i gruppenedskrivninger + periodens konstaterte tap som det tidligere år er 0 foretatt individuell nedskrivning for + periodens endring som følge av amortiseringseffekten 14 + periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er 0 foretatt individuell nedskrivning for - periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 0 = periodens tapskostnad (-inntekt) 94 Soliditet Bankens soliditet er meget tilfredsstillende. Sparebankens fond utgjør pr Dette gir en kapitaldekning på 22,04 %, uten at overskuddet hittil i år på er lagt til. Myndighetens krav til kapitaldekning er på 8 %.

4 Utsikter for resten av året Styret regner med at bankens driftsresultat også for resten av året vil være tilfredsstillende, men den sterke uroen i flere lands økonomi vil fortsatt kunne påvirke den norske økonomien negativt. Lillesand, 19. august 2013 I styret for Lillesands Sparebank Arne H. Lukashaugen Torkil S. Mogstad Brit Lauvrak Andersen (vara) Styreformann Nestformann Signe Ann Jørgensen Ingeborg Dobbe Anne Grethe Sund Adm. Banksjef

5 1/4-30/6-1/4-30/6-1/1-30/6 1/1-30/6 Resultatregnskap (alle tall i tusen) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre innt.av vp. med variabel a Provisjonsinntekter og inntekter fra banktj Provisjonskostnader og kostnader ved banktj Netto verdiendring og gevinst/tap andre ren Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap Resultat etter tap Skatt på ordinært resultat II Resultat av ordinær drift etter skatt Skatt på ekstraordinært resultat 20 III Resultat for regnskapsåret Balanse (alle tall i tusen) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende Aksjer, andeler og andre vp. med variabel avkast Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. bet. ikke påløpte kostnader og opptj Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Opptjent egenkapital Udekket tap / udisponert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garanti ansvar

6 Renteinntekter og lignende inntekter 3,78 4,16 4,08 2. Rentekostnader og lignende kostnader 2,46 2,49 2,39 I Netto rente- og provisjonsinntekter 1,33 1,67 1,69 3. Utbytte og andre innt.av vp. med variabel a 0,12 0,04 0,02 4. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktj 0,30 0,37 0,38 5. Provisjonskostnader og kostnader ved banktj 0,06 0,06 0,06 6. Netto verdiendring og gevinst/tap andre ren 0,01 0,01 0,03 7. Andre driftsinntekter 0,02 0,01 0,01 Sum andre inntekter 0,40 0,37 0,39 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader 0,79 0,83 0,93 9. Avskrivninger mv av varige driftsmidler og 0,07 0,04 0, Andre driftskostnader 0,14 0,17 0,16 Sum driftskostnader 1,01 1,04 1,17 Resultat før tap 0,72 1,01 0, Tap på utlån, garantier mv -0,00 0,00 0, Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap -0,01-0,04 0,00 Resultat etter tap 0,73 1,05 0, Skatt på ordinært resultat 0,20 0,30 0,27 II Resultat av ordinær drift etter skatt 0,53 0,74 0,57 III Resultat for regnskapsåret 0,53 0,74 0,57 Gjennomsnittlig forvaltningskapital

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer