Regnskap 1. halvår 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. halvår 2007"

Transkript

1 Regnskap 1. halvår 2007

2 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto andre driftsinntekter 28,2 % av totale inntekter mot 24,7 foregående år. Kostnadsprosent 57,6 % mot 56 % på samme tid i fjor. Lave tap netto inngang på 0,15 millioner. Gruppenedskrivninger (tidl. uspesifiserte tap) er redusert med 0,3 mill. Fortsatt god utlånsvekst 13,4 % siste tolv måneder i egen balanse. I tillegg er det overført ca. 110 mill. av godt sikrede boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Bruttoveksten er dermed 16,74 %. Lavere innskuddsvekst, 4,2 % siste tolvmånedersperiode, som gir innskuddsdekning på 60,5 %. RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat før tap ved utgangen av 1. halvår 2007 er kroner 21,9 millioner. Det er 1,8 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor. Opparbeidet utbytte fra SpareBank 1 Gruppen AS samt andel av utbytte fra to deleide eiendomsmeglerselskaper er ikke konsolidert inn i regnskapet. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet 1,13 mot 1,22 forrige år. Det er etter første halvår bokført netto inngang på tap med kroner mot tapsført 1,3 millioner på samme tid i fjor. I tråd med retningslinjer for nedskrivning av markedsbaserte finansielle instrumenter klassifisert som anleggsmidler, er det foretatt nedskrivninger med 1,27 mill. basert på gjeldende markedsverdier pr Driftsresultatet etter tap er dermed kroner 20,76 millioner pr. 30. juni 2007 omtrent som budsjettert og likt med fjoråret. Driftsresultat etter beregnet skatt utgjør ved halvårsskiftet kroner 15,1 millioner mot 15,5 millioner i fjor. Resultatet tilsvarer en annualisert avkastning på egenkapitalen på 11 % p.a. mot 13 % foregående år.

3 3 Rentenetto og rentemargin Netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde ved halvårsskiftet kroner 37,1 millioner som er vel 2,7 millioner høyere enn foregående år. Rentenettoen i kroner øker fortsatt på grunn av veksten i utlån. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var ved halvårsskiftet 1,92 %. På samme tid foregående år var rentenettoen 2,09 %. Kundemarginen dvs. differansen mellom gjennomsnittlige utlånsrenter og innskuddsrenter utgjorde ved halvårskskiftet 2,48 % mot 2,41 % i fjor. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter utgjorde etter første halvår kroner 14,56 millioner eller 0,75 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital en økning på vel 3,3 millioner sammenlignet med fjoråret. Dette innebærer at netto andre driftsinntekter utgjør 28,2 % av samlede inntekter i banken. Driftskostnader Samlede driftskostnader var ved halvårsskiftet kroner 29,76 millioner eller 1,54 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. De budsjetterte kostnadene var på 30,2 millioner. På samme tid i fjor utgjorde driftskostnadene kroner 25,5 millioner eller 1,55 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Lønnskostnadene er ved halvårsskiftet vel 0,19 millioner lavere enn budsjett, og administrasjonskostnadene 0,11 millioner høyere enn budsjett. Kostnader i prosent av samlede inntekter utgjør 57,6 % mot 56 % på samme tid i fjor. Kostnadene må vurderes på bakgrunn av at det er åpnet et nytt bankkontor med fire nye årsverk i Tønsberg høsten 2006 samt ekstraordinære kostnader første halvår i forbindelse med markering av bankens 150-årsjubileum. Utviklingen i tap og mislighold Bankens regnskap er pr gjort opp med kroner som inngang på netto tap, mot tapsført 1,3 millioner på samme tid i fjor. Gruppevise nedskrivninger er redusert med kroner. Alle registrerte tapsutsatte lån gjennomgås samlet kvartalsvis av bankens kvalitetssikringsteam med konklusjoner om oppfølgingstiltak.

4 4 Utviklingen i individuell og gruppevise nedskrivninger (mill. kroner) Individuelle nedskrivninger 1,9 2,4 2,0 Gruppevise nedskrivninger 8,3 7,6 8,6 Utvikling i brutto/netto misligholdte lån (mill. kroner) Brutto misligholdte lån 21,2 27,4 29,3 - tapsavsatt 1,5 0,7 0,6 Netto misligholdte lån 19,7 26,1 28,7 Utvikling i øvrige tapsutsatte lån (mill. kroner) Brutto 3,4 9,2 7,5 - tapsavsatt 0,4 1,7 1,4 Netto 3,0 7,5 6,1 Styret er godt fornøyd med at tap og mislighold har gått ned på tross av en fortsatt betydelig vekst i utlån BALANSEUTVIKLING Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av første halvår kroner millioner mot kroner millioner på samme tid i fjor. Det representerer en vekst siste tolv måneder på 13,2 %. Forvaltningskapitalen har økt med 281 millioner siden årsskiftet som tilsvarer 7,1 %. Veksten i første halvår 2007 har vært noe lavere enn tilsvarende periode i 2006, spesielt som følge av en bevisst lavere aktivitet mot bedriftsmarkedet som hadde meget høy vekst foregående år. Veksten i privatmarkedet har derimot tatt seg opp sammenlignet med fjoråret.

5 5 Utlån Brutto utlån i bankens balanseregnskap har i løpet av siste tolv måneder økt med kroner 443 millioner til millioner som innebærer en vekst på 13,4 %. Siden årsskiftet har brutto utlån økt med 226 millioner eller 6,4 % mot 10,6 % i samme periode i fjor. Den reelle utlånsveksten gjennom banken er imidlertid ca. 110 mill. kroner høyere ved at tilsvarende beløp som gjelder boliglån innenfor 60 % av forsvarlig verdi, er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Den reelle utlånsveksten i banken gjennom siste 12-mndr.-periode er dermed 16,74 %. Utlån fordelt på sektor (prosent) Personmarked 78,9 82,1 81,1 Bedriftsmarked 21,1 17,4 18,2 Andre - 0,5 0,7 Over 80 % av utlånene kommer fra bankens primærmarked som er Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Innskudd Pr var samlede innskudd fra kunder kroner millioner. Det er vel 90 millioner høyere enn på samme tid i fjor og utgjør en vekst i tolvmånedersperioden på 4,2 %. Siden årsskiftet har innskuddene økt med 138 millioner eller 6,5 %. Den positive innskuddsutviklingen inneværende er resultat av en bevisst satsing på dette fra bankens side. Den budsjetterte innskuddsveksten for hele året er på 10 %. Innskuddsdekningen falt fra 65,9 % ved halvårsskiftet 2006 til 60,5 % pr Likviditet Sammenlignet med situasjonen for et år siden, har den eksterne gjelden økt med 363 millioner til nåværende millioner. Totale likvider, som utgjøres av primærlikvider inklusiv verdipapirbeholdninger samt innestående i andre banker var ved halvårsskiftet 443 millioner mot 357,5 millioner foregående år.

6 6 Sammen med våre avtaler om kommiterte trekklinjer hos eksterne finansinstitusjoner anses likviditetssituasjonen som komfortabel. KAPITALDEKNING Bankens netto ansvarlige kapital var pr kroner 295,3 millioner. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekning var på samme tidspunkt kroner millioner. Dette gir en kapitaldekning på 11,09 %. Resultatet hittil i år er ikke tatt med i grunnlaget for kapitaldekningen. Delårsregnskapet er ikke revidert. Utviklingen i kapitaldekning er som følger (millioner kroner): Netto ansvarlig kapital 295,3 272,9 296,7 Beregningsgrunnlag 2.261, , ,3 Kapitaldekning (%) 11,09 12,03 12,11 UTSIKTENE FREMOVER I løpet av de siste tolv måneder har Norges Bank økt styringsrenten hele 7 ganger med til sammen 1,75 prosentpoeng. I tillegg er den fremtidige rentebanen hevet, noe som gir en forventning om ytterligere renteøkninger på ett prosentpoeng tolv måneder frem i tid. Norges Bank ønsker å begrense den innenlandske kredittveksten. På tross av renteøkningene har kredittveksten i banken vært tilfredsstillende med en årstakt på 13,4 %. Styret regner med at banken også for resten av året vil ha en tilfredsstillende kredittvekst. Renteøkningene sammen med introduksjon av en ny markedstilpasset innskuddskonto har bidratt positivt til å fremme innskuddsveksten. Innskuddsveksten vil ta seg videre opp gjennom annet halvår. Styret forventer at den positive utviklingen med lave tap vil fortsette resten av året. Styret er meget godt fornøyd med den nominelle veksten i rente- og kredittprovisjonsinntekter og at fallet i den relative rentenettoen har flatet ut. Styrkingen av kundemarginen er også et meget positivt trekk.

7 7 Samlet sett er styret godt fornøyd med bankens resultat som er på nivå med fjoråret på tross av planlagte økte kostnader ifm. nytt bankkontor m.v. Styret forventer at banken vil få et meget godt årsresultat i Nøtterøy, 14. august 2007 Sign. Bjørn R. Hellevammen (styreleder) Sign. Truls A. Skjerve Sign. Reidun Sundal Sign. Hilde P. Aarseth Krøgenes Sign. Inger Kristin Eide

8 Resultat Tall i 1000 kroner Konto-/gruppe Q Q Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Lønn mv Administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatri Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp Resultat etter tap Skatt på ordinært resultat II Resultat av ordinær drift etter skatt

9 Balanse Tall i 1000 kroner Konto-/gruppe Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån individuelle nedskrivninger gruppenedskrivninger Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende v Aksjer, andeler og andre vp. med variabel avkastn Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. bet. ikke påløpte kostnader og opptj. ikke Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente innt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Opptjent egenkapital Udekket tap / udisponert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

10 Resultat Analysetall Konto-/gruppe Q Q Renteinntekter og lignende inntekter 5,48 4,55 4,53 2 Rentekostnader og lignende kostnader 3,56 2,46 2,54 I Netto rente- og provisjonsinntekter 1,92 2,09 2,00 3 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. 0,14 0,08 0,04 4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,61 0,63 0,67 5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,08 0,09 0,08 6 Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp 0,04 0,03 0,03 7 Andre driftsinntekter 0,04 0,03 0,03 Sum andre inntekter 0,75 0,68 0, Lønn mv 0,82 0,79 0, Administrasjonskostnader 0,48 0,50 0,49 8 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,29 1,29 1,34 9 Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatri 0,07 0,07 0,06 10 Andre driftskostnader 0,18 0,19 0,21 Sum driftskostnader 1,54 1,55 1,61 Resultat før tap 1,13 1,22 1,07 11 Tap på utlån, garantier mv 0,01 0,08 0,09 12 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. 0,07 0,12 0,08 Resultat etter tap 1,08 1,26 1,06 13 Skatt på ordinært resultat 0,29 0,32 0,28 II Resultat av ordinær drift etter skatt 0,78 0,94 0,78

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer