1. K V A R T A L S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2"

Transkript

1 1. K V A R T A L S R A P P O R T

2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet er svakt, men med en del positive signaler. Netto tap på utlån er 0,8 millioner kroner, og er 1,9 millioner kroner lavere enn samme periode forrige år. Netto misligholdte lån har i første kvartal økt med 3,0 millioner kroner. Netto tapsutsatte lån er redusert med 37,4 millioner kroner. For øvrig bærer regnskapet preg av: Stabil og svakt økende rentemargin Negativ utlånsvekst Lavere driftsinntekter hovedsakelig fra fall i provisjonsinntekter Resultat Resultat før skatt ved utgangen av første kvartal 2012 var 5,9 millioner kroner. Dette er en oppgang på 0,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Oppgangen skyldes i hovedsak reduserte tap sammenlignet med forrige år. Driftsresultatet viser en nedgang på 1,2 millioner kroner til 6,7 millioner kroner. Resultat etter beregnet skatt er på 4,3 millioner kroner. Norges Bank senket styringsrenten ytterligere i første kvartal med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent. Pengemarkedsrenten 1 har i perioden sunket med 0,61 prosentpoeng og var ved utgangen av mars på 2,28 prosent. Sentralbanken har varslet at styringsrenten trolig vil holdes uendret gjennom det kommende året, for deretter gradvis å bli hevet til et mer normalnivå. Bankens rentenetto var i første kvartal på 15,8 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 0,4 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes en styrt dreining vekk fra bedriftsmarkedet i en periode for å øke kvaliteten i porteføljen. Etterspørselen etter næringslån med god sikkerhet er nå positiv og det forventes en økning i næringsporteføljen gjennom neste kvartal. Sterk konkurranse har gjort det vanskelig å øke utlånsrentene. Bankens rentemargin er ved utgangen av første kvartal 2012 på 1,69 prosent. Rentene ble ikke satt opp i fjerde kvartal 2011, selv om andre banker gjorde dette. Følgelig er heller ikke rentene redusert tilsvarende i første kvartal Andre driftsinntekter var i første kvartal 2012 på 4,1 millioner kroner, en reduksjon på 1,1 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte kursgevinster på finansielle instrumenter og lavere provisjonsinntekter fra betalingsformidlingstjenester. Dette er effekter av å ha redusert kortgebyrer på kundeprogrammer. 1 3 måneders NIBOR. Banken har fremdeles lav andel verdipapirer med stor kursrisiko, slik at andre inntekter forventes å være stabile. Driftskostnader var i første kvartal på 13,1 millioner kroner. Sammenlignet med fjoråret er kostnadene redusert med 0,3 millioner kroner. Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er hittil i år på 1,41 prosent, mot fjorårets 1,37 prosent. Økningen skyldes i all hovedsak redusert forvaltningskapital. Driftskostnader i forhold til totale inntekter var på 66,13 prosent, en økning på 3,4 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Tap på utlån I første kvartal 2012 er det bokført netto tap på utlån med 0,8 millioner kroner, mot 2,8 millioner kroner i samme periode Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier er ved utgangen av kvartalet på 26,8 millioner kroner, mens gruppevise nedskrivninger ved utgangen av perioden utgjør 15,1 millioner kroner. Brutto misligholdte lån var på 53,9 millioner kroner. Dette er en økning på 7,5 millioner kroner fra samme periode i 2011 og en økning på 8,5 millioner kroner fra årsskiftet. Brutto tapsutsatte engasjement utgjorde 39,1 millioner kroner, som er en reduksjon på 49,2 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2011 og en nedgang på 19,0 millioner kroner fra årsskiftet. Balansen Forvaltningskapitalen var ved utgangen av første kvartal 2012 på millioner kroner. Brutto utlån til kunder utgjorde millioner kroner. Dette er en økning på 77 millioner kroner fra første kvartal 2011 Utlån til personkunder utgjorde millioner 2

3 kroner mot første kvartal Utlån til bedriftskunder utgjorde 644 millioner kroner som er 68 millioner kroner lavere enn første kvartal 2011 og en nedgang på 6 millioner kroner fra årsskiftet. Utlån til bedriftsmarkedet utgjorde om lag 19,8 prosent på egen balanse og 17,5 prosent inklusive bankens portefølje hos Terra BoligKreditt. Ved utgangen av første kvartal 2012 utgjorde porteføljen i Terra BoligKreditt 424 millioner kroner som er en nedgang på 92 millioner kroner fra årsskiftet. Medregnet låneporteføljen i Terra BoligKreditt utgjorde bankens låneportefølje millioner kroner. Innskudd fra kunder utgjorde millioner kroner. Dette er en reduksjon på om lag 95 millioner kroner fra årsskiftet. Innskuddsdekningen var ved utgangen av første kvartal på 60 prosent mot 64 prosent ved årsskiftet. Sertifikater, obligasjoner og rentefond utgjorde 210 millioner kroner ved utløpet av perioden. Porteføljen har lav rente- og kredittrisiko og forvaltes av profesjonelle kapitalforvaltere med begrensede risikorammer. Porteføljen er vurdert etter laveste verdis prinsipp. Rentefond bokføres etter markedsverdiprinsippet. Likviditet Bankens styre og ledelse har stor fokus på likviditetsstyring. Obligasjonsgjeld og gjeld til kredittinstitusjoner var ved utgangen av første kvartal på millioner kroner, i tillegg kommer lån fra Statens Finansfond på 41 millioner kroner. Ved utgangen av første kvartal 2012 var bankens likviditetsreserver på 337 millioner kroner. I tillegg har banken tilgjengelig oppgjørskreditt på 200 millioner kroner. Likviditetsindikatoren basert på gjennomsnitt av Finanstilsynets tidligere modeller er beregnet til 107. Ansvarlig kapital Banken har en fondsobligasjon i Statens finansfond på 41 millioner kroner. Det er søkt Finanstilsynet om samtykke til å tilbakebetale denne. Kapitaldekning og kjernekapitaldekning var begge ved utgangen av første kvartal på 16,68 prosent. Siden årsskiftet er kjernekapitaldekningen er redusert med 0,24 prosentpoeng. Revisjon Regnskapet for første kvartal 2012 er ikke revidert. Vurdering av resultatet og utsiktene fremover Resultatet for første kvartal er svakt, men viser tegn til bedring. Rentemarginen er svakt økende i forhold til 2011 og tapene er sterkt redusert. Det ventes fortsatt lav vekst på utlån som en følge av sterk konkurranse og lav økonomisk vekst i hjemmemarkedet. Innskuddsdekningen forventes å holde seg nominelt stabil. Nevnte gjeld forfaller som følger (i 1000 kr): Sum ekstern funding Forfall neste måned - Forfall mellom 1-6 mnd Forfall mellom 6-12 mnd Forfall over 12 mnd

4 Ulefoss, 27. april 2012 I styret for HOLLA og LUNDE SPAREBANK Per Richard Johansen Knut Helkås Dahl Ingrid E. Kaasa Styreleder Egil Stokken Mona Lund Roar Snippen - Banksjef 4

5 Holla & Lunde Sparebank 1. kvartal Hittil i år Året Resultat (1.000 kr.) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med var. avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev./tap på val. og verdipapirer omløp Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og generelle adm. Kostnader Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og imm. eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap verdipapirer, anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse (1.000 kr.) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Andeler i rentefond Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variable avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskapet Eierinteresser i konsernselskap Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. betalte ikke påløpne kostnader og opptj. ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lån Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Egenkapital Regnskapsperiodens resultat SUM GJELD OG EGENKAPITAL Garantier for kunder Nøkkeltall Kostnader i % av inntekter 66,21 % 62,70 % 66,77 % Kostnadsvekst siste 12 mnd -2,17 % -5,32 % 9,11 % Utlånsmargin 2,12 % 2,33 % 1,99 % Innskuddsmargin 0,16 % 0,19 % 0,44 % Total rentemargin 1,69 % 1,65 % 1,58 % Annualisert tap i % av brutto utlån 0,03 % 0,08 % 0,24 % Innskudd i % av utlån 59,69 % 62,36 % 64,24 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 16,25 % 17,93 % 21,43 % Soliditet inkl. årets overskudd 9,81 % 10,61 % 9,13 % Kapitaldekning i % 16,7 % 19,4 % 16,9 % 5

6 Holla og Lunde Sparebank Noter til delårsregnskapet - 1. kvartal 2012 (tall i kr.) Tap på utlån 1. kvartal 1. kvartal Periodens endring i individuelle nedskrivinger Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier Periodens endring i gruppevise nedskrivinger Periodens konstaterte tap som det tidligere er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger = Periodens tapskostnad Misligholdte engasjement Brutto misligholdte utlån Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån Andre tapsutsatte engasjement Tapsuttsatte engasjement (ikke misligholdt) Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden Periodens endring i gruppenedskrivninger Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper av utlån i perioden Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden Risikoklassifisering utlån, garantier og individuelle nedskrivninger Brutto utlån Garantier Individuelle nedskrivninger A 44,99 % 45,12 % 45,17 % 83,53 % 77,22 % 80,45 % 1,69 % 0,21 % 0,67 % B 41,46 % 40,04 % 42,40 % 9,74 % 8,38 % 10,78 % 7,86 % 6,71 % 21,47 % C 10,25 % 10,84 % 10,08 % 2,64 % 7,49 % 3,07 % 30,53 % 43,16 % 37,48 % D 2,62 % 2,75 % 1,96 % 4,09 % 6,16 % 5,65 % 46,78 % 39,02 % 36,71 % E 0,63 % 0,73 % 0,31 % 0,00 % 0,76 % 0,06 % 7,86 % 2,54 % 1,80 % 0 klass. 0,05 % 0,51 % 0,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,28 % 8,35 % 1,87 % SUM 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Næringslivskundene er klassifisert etter regnskap/økonomi, sikkerhet og andre forhold, mens personkundene er klassifisert etter økonomi, sikkerhet og andre forhold. 6

7 Kapitaldekning Sparebankens fond Gavefond Fondsobligasjoner Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Fradrag Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Fradrag Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (vektet verdi) Stater Lokal regional myndighet Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav fra operasjonell risiko Fradrag Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 16,68 % 19,35 % 16,92 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital Sertifikater, nominell verdi Obligasjoner, nominell verdi Tilbakekjøpte obligasjoner Amortisert over-/underkurs Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi Fondsobligasjoner, nominell verdi Amortisert over-/underkurs Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån Lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid F-lån fra Norges Bank Lån fra andre kredittinstitusjoner Amortisert underkurs - lån fra andre kredittinst. Sum lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 Foto: Haarberg Photo Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatoppstilling... 6 Eiendeler... 7 Gjeld og Egenkapital... 7 Noter... 8 Side 2 av 14 Nøkkeltall er annualisert der annet

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2015

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2015 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. juni 2015 Resultatregnskap Driftsresultat før tap og skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Etter første halvår 2015 har Vang Sparebank

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen Delårsrapport 1. kvartal 2011 sparebank En bank i Terra-Gruppen Marker Sparebank pr. 1. kvartal 2011 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 5,6 mill eller 0,74 % av gjsn.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK 30. september 2012 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2012 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig

Detaljer