Delårsrapport 3.kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 3.kvartal 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank

2 Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av vp med var. Avkast Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev./tap på val. og vp omløp Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v (5) 923 (533) 531 Kurstap anleggsaksjer Sum nedskr/rev av nedskrivning (8) (284) (2 601) (284) (284) Resultat av ordinær drift før skatt Skatt Resultat av ordinær drift etter skatt Side 2 av 12

3 BALANSE - EIENDELER NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger 2, 4 (7 463) (5 996) (6 718) Uspesifiserte tapsavsetninger 2 (2 713) (2 691) (2 612) Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sert., obl og andre rentebærende vp med fast avkast Andeler i obligasjon- og pengemarkedsfond Aksjer, andeler og andre vp med variable avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskap Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. Bet. ikke pål. Kost. og opptj. ikke mottatte innt Sum Eiendeler Side 3 av 12

4 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD NOTE Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 6-6 Ansvarlig lånekapital 5, Sum Gjeld Innskutt egenkapital Sparebankens fond Utgjevningsfond Gavefond Regnskapsperiodens resultat Sum Egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital Styret i Andebu Sparebank Andebu, / Sigbjørn Myhre Styreleder Anette Kjærås Firing Tone Edvinsen John Petter Kjæraas Nestleder Rolf Fevang Morten Bryne Børre Grovan Banksjef Side 4 av 12

5 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 31,2 mill. kr eller 1,73 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Ved utgangen av 3. kvartal 2013 var resultatet henholdsvis 17,9 mill. kr og 1,08 %. Skattekostnad pr. 3. kvartal er beregnet til 5,3 mill. kr. Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 25,9 mill. kr pr.3. kvartal, mot 12,9 mill. kr for tilsvarende periode foregående år. Beløpene tilsvarer henholdsvis 1,44 % og 0,77 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er for 2014 budsjettert med et års resultat på 0,71 %. Den store økningen i resultatet skyldes i hovedsak at banken har solgt ut sin portefølje av omløpsaksjer med en betydelig gevinst. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 31,7 mill. kr og 1,76 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 30,7 mill. kr og 1,85 % i samme periode forrige år. Netto rente- og kedittprovisjonsinntekter er 0,09 % -poeng svakere i forhold til siste års resultat. Det er budsjettert med rentenetto på 1,91 % for Lavere utlånsvekst enn budsjettert samt høy vekst i innskudd på spesielle vilkår, gjør at rentenettoen ligger under budsjett. AFP Kostnader knyttet til ny AFP blir i regnskapet for 2014 kostnadsført fortløpende. Driftskostnader pr. 3. kvartal utgjør 27,7 mill. kr mot 27,3 i 3. kvartal forrige år. Kostnader i prosent av inntekter utgjør for 3.kvartal 48,4 %. Tilsvarende tall for samme periode forrige år utgjorde 61,6 %. Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler er inntektsført med 11,7 mill i 3. kvartal Tilsvarende tall for 3. kvartal forrige år var en inntektsføring på 1,9 mill kr. Årsaken til den store inntektsøkningen er at banken solgte ut sin portefølje av omløpsaksjer i 1. kvartal 2014, dette ga en kursgevinst på kr. 9,7 mill. Inntekter fra rentefond kr. 1,6 mill. er en del av denne posten. Tap på utlån og garantier Bankens utlåns- og garantiportefølje er gjennomgått og vurdert i henhold til retningslinjer som er gitt av Finanstilsynet. Individuelle nedskrivninger på utlån er netto økt med 0,7mill kr siden år skiftet Nedskrivninger på grupper av utlån har økt med 0,1 mill. kr. Hittil i 2014 er det foretatt en netto kostnadsføring av tap på utlån med 0,9 mill. kr.. Side 5 av 12

6 Balanse Utlån Brutto utlån på egen balanse utgjør ved utgangen av 3. kvartal 2 005,1 mill. kr, en økning siden nyttår med 97,9 mill. kr. Siste 12 måneder har utlån i egne bøker gått opp 5,2 % eller 99,6 mill. kr. Pr. 3. kvartal 2014 er lån for 683,9 mill. kr plassert i EBK. Plasseringer i verdipapirer Obligasjonsbeholdningen er ved utgangen av 3. kvartal bokført med 245,3 mill. kr.7,0 mill. kr er obligasjoner utstedt av kommuner og fylkeskommuner. Av den øvrige beholdningen på 238,3 mill. kr utgjør 146,3 mill. kr obligasjoner med fortrinnsrett. Balanseposten aksjer, andeler og andre verdipapirer er på 103,9 mill. kr, hvorav 46,9 mill. kr er finansielle anleggsmidler og 57 mill. er plassert i rentefond. Eierinteresser i andre konsernselskaper utgjør 0,2 mill. Innskudd Innskudd fra kunder, uten beregnede renter, er på 1 984,0 mill. kr. Det betyr økning på 69,7 mill. kr, eller annualisert 4,9 %, siden nyttår. Veksten siste 12 måneder er på 177,8 mill. kr, eller 9,9 %. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Av obligasjonslån på 125 mill. kr, forfaller 75 mill. kr i mai 2016, 50 mill. kr i september Betingede forpliktelser. Garantier Garantier utgjør ved utgangen av 3. kvartal ,5 mill. kr mot 82,7 mill. kr ved utgangen av 3. kvartal foregående år. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen er på 2 456,8 mill. kr, en oppgang på 88,9 mill. kr siden , og en økning siste 12 måneder på 169,9 mill. kr. Det betyr en oppgang på 5,01 % annualisert, og økning på 7,43 % siste 12 måneder. SOLIDITET Bankens soliditet er tilfredsstillende. Kapitaldekningen pr utgjorde 17,88 %. Opptjent overskudd i 1 kvartal er ikke med i denne beregningen. LIKVIDITET Med en innskuddsdekning på 98,95 og en konsolidert likviditetsindikator 1 på 111,89 betegnes likviditetssituasjonen som meget bra. FREMTIDSUTSIKTER Rentenivået vil fortsatt være lavt, men vi forventer likevel en styrking av rentenettoen siste kvartal. Banken forventer at tapene på utlån fortsatt vil holde seg på et lavt nivå. Side 6 av 12

7 Regnskapet pr er ikke revidert. NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 64,2 % 68,7 % 66,6 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 1,2 % 18,6 % 20,8 % Egenkapitalavkastning* 13,0 % 6,9 % 6,0 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 26,3 % 22,9 % 23,2 % Innskuddsmargin hittil i år -0,90 % -0,96 % -0,97 % Utlånsmargin hittil i år 2,99 % 3,02 % 3,06 % Netto rentemargin hittil i år 1,76 % 1,85 % 1,86 % Innskudd og Utlån Andel lån overført til EBK 25,4 % 25,3 % 25,7 % Andel lån overført til EBK - kun PM 29,8 % 29,9 % 30,4 % Innskuddsdekning 99,0 % 94,8 % 100,4 % * EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Soliditet Kapitaldekning 18,39 % 18,92 % Kjernekapitaldekning 18,39 % 18,92 % Ren Kjernekapitaldekning 18,39 % 18,92 % Likviditetsindikator 1 113,38 110,93 116,03 Likviditetsindikator 2 113,38 113,29 118,38 REGNSKAPSPRINSIPP Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper banken har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsregnskapet for Delårsregnskapet er ikke revidert av bankens revisor. Side 7 av 12

8 NOTE 1 TAP PÅ UTLÅN Periodens endring i individuelle nedskrivinger Periodens endring i gruppevise nedskrivinger Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger Periodens tapskostnad NOTE 2 NEDSKRIVINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden Periodens endring i gruppenedskrivninger Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper av utlån i perioden Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden NOTE 3 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte engasjement Brutto misligholdte utlån Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån Andre tapsutsatte engasjement Tapsuttsatte engasjement (ikke missligholdt) Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Side 8 av 12

9 NOTE 4 FORDELING UTLÅN KUNDER Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer Landbruk Industri Bygg, anlegg Tjenesteytende næring Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Sum næring Personkunder Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån til kunder Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) Totale utlån inkl. porteføljen i EBK Side 9 av 12

10 NOTE 5 KAPITALDEKNING Kapitaldekning Sparebankens fond Gavefond Immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital andre finansinst Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (vektet verdi) Stater Lokal regional myndighet Institusjoner Foretak Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav fra operasjonell risiko Gruppenedskrivninger Ansvarlig kapital i andre finansinst CVA-risiko 388 Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 17,88 % 18,39 % 18,92 % Kjernekapitaldekning 17,88 % 18,39 % 18,92 % Ren kjernekapitaldekning i % 17,88 % 18,39 % 18,92 % - NOTE 6 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Obligasjoner, nominell verdi Tilbakekjøpte obligasjoner Amortisert over-/underkurs Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Side 10 av 12

11 NOTE 7 RESTNEDBETALINGSTID EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital NOTE 8 RENTEENDRINGSTIDSPUNKT EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld (101) Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 11 av 12

12 Side 12 av 12

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK 30. september 2012 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2012 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Rapport for tredje kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift pr 3. kvartal utgjør kr 26,0 mill før skatt, eller 0,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer