Delårsrapport 1.kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1.kvartal 2015"

Transkript

1 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank

2 Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av vp med var. Avkast Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev./tap på val. og vp omløp (220) Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. 1 (5) (7) Kurstap anleggsaksjer Sum nedskr/rev av nedskrivning - - (2 601) Resultat av ordinær drift før skatt Skatt Resultat av ordinær drift etter skatt Side 2 av 12

3 BALANSE - EIENDELER NOTE *) 2014 *) Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger 2, 4 (9 539) (6 718) (9 539) Uspesifiserte tapsavsetninger 2 (3 713) (2 612) (3 713) Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sert., obl og andre rentebærende vp med fast avkast Andeler i obligasjon- og pengemarkedsfond Aksjer, andeler og andre vp med variable avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskap Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. Bet. ikke pål. Kost. og opptj. ikke mottatte innt Sum Eiendeler Side 3 av 12

4 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD NOTE *) 2014 *) Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 5, Sum Gjeld Innskutt egenkapital Sparebankens fond Utgjevningsfond Gavefond Regnskapsperiodens resultat Sum Egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital *) Historiske perioder er omarbeidet slik at disse er sammenlignbare med overgangen til IAS 19 i 1. kvartal Styret i Andebu Sparebank Andebu, / Sigbjørn Myhre Styreleder Anette Kjærås Firing Tone Edvinsen John Petter Kjæraas Nestleder Rolf Fevang Morten Bryne Børre Grovan Banksjef Side 4 av 12

5 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 3,4 mill. kr eller 0,56 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 var resultatet henholdsvis 13,9 mill. kr og 2,37 %. Skattekostnad pr. 1. kvartal er beregnet til 1,0 mill. kr. Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 2,5 mill. kr pr.1. kvartal, mot 10,0 mill. kr for tilsvarende periode foregående år. Beløpene tilsvarer henholdsvis 0,41 % og 1,71 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er for 2015 budsjettert med et års resultat på 0,66 %. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 11,0 mill. kr og 1,80 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 9,8 mill. kr og 1,67 % i samme periode forrige år. Netto rente- og kedittprovisjonsinntekter er 0,13 % -poeng svakere i forhold til siste års resultat. Det er budsjettert med rentenetto på 1,87 % for AFP Kostnader knyttet til ny AFP blir i regnskapet for 2015 kostnadsført fortløpende. Driftskostnader pr. 1. kvartal utgjør 11,2 mill. kr mot 10,2 i 1. kvartal forrige år. Kostnader i prosent av inntekter utgjør for 1.kvartal 76,5 %. Tilsvarende tall for samme periode forrige år utgjorde 42,2 % Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler er kostnadsført med 0,2 mill i 1. kvartal Tilsvarende tall for 1. kvartal forrige år var en inntektsføring på 10,5 mill kr. Tap på utlån og garantier Bankens utlåns- og garantiportefølje er gjennomgått og vurdert i henhold til retningslinjer som er gitt av Finanstilsynet. Individuelle nedskrivninger og nedskrivninger på grupper av utlån er uendret siden år skiftet Hittil i 2015 er det foretatt en netto inntektsføring av tap på utlån med 5 tusen kroner.. Balanse Innskudd Innskudd fra kunder, uten beregnede renter, er på 2 053,6 mill. kr. Det betyr nedgang på 10,7 mill. kr, eller annualisert -2,1 %, siden nyttår. Veksten siste 12 måneder er på 140,5 mill. kr, eller 7,3 %. Side 5 av 12

6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Av obligasjonslån på 125 mill. kr, forfaller 75 mill. kr i mai 2016, 50 mill. kr i september Utlån Brutto utlån i egen balanse utgjør ved utgangen av 1. kvartal 2 051,2 mill. kr, en nedgang siden nyttår med 15,5 mill. kr. Siste 12 måneder har utlån i egne bøker gått opp 6,8 % eller 130,5 mill. kr. Pr. 1. kvartal 2015 er lån for 711,1 mill. kr plassert i EBK mot 672,8 mill. på samme tidspunkt i fjor. Plasseringer i verdipapirer Obligasjonsbeholdningen er ved utgangen av 1. kvartal bokført med 237,1 mill. kr.7,0 mill. kr er obligasjoner utstedt av kommuner og fylkeskommuner. Av den øvrige beholdningen på 230,1 mill kr utgjør 126,0 mill. kr obligasjoner med fortrinnsrett. Balanseposten aksjer, andeler og andre verdipapirer er på 74,3 mill. kr, hvorav 46,9 mill. kr er finansielle anleggsmidler. Eierinteresser i andre konsernselskaper utgjør 0,2 mill kr. Betingede forpliktelser. Garantier Garantier utgjør ved utgangen av 1. kvartal ,5 mill. kr mot 101,5 mill. kr ved utgangen av 1. kvartal foregående år. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen er på 2 483,1 mill. kr, en nedgang på 12,8 mill. kr siden , og en økning siste 12 måneder på 131,0 mill. kr. Det betyr en nedgang på 2,06 % annualisert, og økning på 5,57 % siste 12 måneder. Pensjonsforpliktelse For regnskapsår som starter 1. januar 2015 innføres etter årsregnskapsforskriften en overgang til IAS 19 for innregning og måling av pensjonskostnader. Endringen i regnskapsprinsipp medfører at man ikke lenger kan regulere pensjonsforpliktelsen med ikke resultatførte estimatavvik (korridor). Pensjonsforpliktelsen er regulert med Ikke resultatførte estimatavvik pr på 13,5mill kroner i 1. kvartal Egenkapitalen (Sparebankens fond) er nedjustert med 9,8 mill kroner og utsatt skatt er regulert med 3,6 mill kroner SOLIDITET Bankens soliditet er tilfredsstillende. Kapitaldekningen pr utgjorde 19,3 %. Opptjent overskudd i 1 kvartal er ikke med i denne beregningen. LIKVIDITET Med en innskuddsdekning på 100,12 og likviditetsindikator 1 på 114,39 betegnes likviditetssituasjonen som meget bra. Side 6 av 12

7 FREMTIDSUTSIKTER Rentenivået vil fortsatt være lavt og konkurransen om kundene vil øke i tiden fremover. For å opprettholde rentenettoen har banken gjort visse tilpasninger på prising av lån og innskudd. Banken forventer at tapene på utlån fortsatt vil holde seg på et lavt nivå. Regnskapet pr er ikke revidert. NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert *) 2014 *) Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 75,6 % 75,9 % 70,8 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 10,4 % 16,8 % 9,4 % Egenkapitalavkastning* 3,8 % 15,8 % 9,4 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 25,8 % 27,0 % 26,5 % Innskuddsmargin hittil i år -0,71 % -1,06 % -0,87 % Utlånsmargin hittil i år 2,79 % 3,11 % 2,96 % Netto rentemargin hittil i år 1,80 % 1,67 % 1,78 % Innskudd og Utlån Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 19,6 % 21,3 % 19,6 % Andel lån overført til EBK - kun PM 30,1 % 30,8 % 29,8 % Innskuddsdekning 100,1 % 99,6 % 99,9 % * EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert *) 2014 *) Soliditet Kapitaldekning 19,27 % 18,78 % 18,48 % Kjernekapitaldekning 19,27 % 18,78 % 18,48 % Ren Kjernekapitaldekning 19,27 % 18,78 % 18,48 % Leverage ratio 8,80 8,90 Likviditet LCR 101,00 59,00 100,00 Likviditetsindikator 1 114,39 115,76 113,40 Likviditetsindikator 2 114,39 115,76 113,40 *) Historiske perioder er omarbeidet slik at disse er sammenlignbare med overgangen til IAS 19 i 1. kvartal Side 7 av 12

8 REGNSKAPSPRINSIPP Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper banken har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsregnskapet for For regnskapsår som starter 1. januar 2015 innføres etter årsregnskapsforskriften en overgang til IAS 19 for innregning og måling av pensjonskostnader. Endringen i regnskapsprinsipp medfører at man ikke lenger kan regulere pensjonsforpliktelsen med ikke resultatførte estimatavvik (korridor). Pensjonsforpliktelsen er i 1. kvartal 2015 regulert med Ikke resultatførte estimatavvik pr Egenkapitalen (Sparebankens fond) er nedjustert med ikke resultatførte estimatavvik netto etter utsatt skatt. Historiske perioder i balansen er omarbeidet med ikke resultatførte estimatavvik slik at disse er sammenlignbare med overgangen til IAS 19 i 1. kvartal Historiske perioder i note 5 Kapitaldekning er også omarbeidet. Delårsregnskapet er ikke revidert av bankens revisor. NOTE 1 TAP PÅ UTLÅN Periodens endring i individuelle nedskrivinger Periodens endring i gruppevise nedskrivinger Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for 7-88 Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger Periodens tapskostnad NOTE 2 NEDSKRIVINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Side 8 av 12

9 Gruppenedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden Periodens endring i gruppenedskrivninger Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper av utlån i perioden Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden NOTE 3 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte engasjement Brutto misligholdte utlån Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån Andre tapsutsatte engasjement Tapsuttsatte engasjement (ikke missligholdt) Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement NOTE 4 FORDELING UTLÅN KUNDER Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer Landbruk Industri Bygg, anlegg Tjenesteytende næring Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Sum næring Personkunder Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån til kunder Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) Totale utlån inkl. porteføljen i EBK Side 9 av 12

10 NOTE 5 KAPITALDEKNING Kapitaldekning *) 2014 *) Sparebankens fond Justering av Sparebankens fond ved overgang til IAS Gavefond Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse Justering av overfinansiert pensjonsforpliktelse ved overgang til IAS Immaterielle eiendeler Justering av utsatt skatt ved overgang til IAS Ansvarlig kapital andre finansinst Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital *) 2014 *) Eksponeringskategori (vektet verdi) Stater Lokal regional myndighet Institusjoner Foretak Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler verdipapirfond Egenkapitalinstrumenter Øvrige engasjementer Kapitalkrav fra operasjonell risiko Gruppenedskrivninger - - Ansvarlig kapital i andre finansinst CVA-risiko - Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 19,27 % 18,78 % 18,48 % Kjernekapitaldekning 19,27 % 18,78 % 18,48 % Ren kjernekapitaldekning i % 19,27 % 18,78 % 18,48 % - *) Historiske perioder er omarbeidet slik at disse er sammenlignbare med overgangen til IAS 19 i 1. kvartal NOTE 6 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Obligasjoner, nominell verdi Tilbakekjøpte obligasjoner Amortisert over-/underkurs Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Side 10 av 12

11 NOTE 7 RESTNEDBETALINGSTID EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital NOTE 8 RENTEENDRINGSTIDSPUNKT EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld (86) Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 11 av 12

12 Side 12 av 12

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK

Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK Foto: Sigrid Nystuen KVARTALSRAPPORT 3 VANG SPAREBANK 30. september 2012 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2012 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer