Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank"

Transkript

1 Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

2 Kvartalsrapport pr Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat for samme periode i fjor var 43,6 mill. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet 1,14 % mot 1,44 % i fjor. Rentenettoen Rentenettoen er 51,8 mill. hittil i år, mens den var 52,3 mill. i samme periode i fjor. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er 1,55 %, mot 1,73 % etter samme periode i fjor. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter er 46,5 mill. mot 44,9 mill. for samme periode i fjor. Netto verdiendring på verdipapirer er 6,1 mill., mot 6,9 mill. i samme periode i fjor. Driftskostnader Sum driftskostnader er 61,8 mill. mot 53,3 mill. i samme periode i fjor. Lønns- og generelle administrasjonskostnader utgjør 51,9 mill. hittil i år mot 43,7 mill. på samme tid i fjor. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor har driftskostnadene økt fra 1,76 % til 1,85 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Driftskostnadene utgjør 78,2 % av de totale inntektene eksklusive finansinntekter. Tap på utlån Banken hadde tap på utlån på -1,5 mill. mot 0,05 mill. samme periode i fjor. Det forventes ikke store tap på utlån i Utlån Utlån til og fordringer på kunder er 5.422,4 mill. Utlån i Eika Boligkreditt (EBK) er på samme tid mill. Inkludert veksten i EBK er annualisert utlånsvekst estimert til 11,64 %, gitt utviklingen gjennom perioden. Risikoprofilen i bankens kredittgivning er ikke endret i perioden. Innskudd Innskudd fra og gjeld til kunder er 5.998,4 mill. Annualisert innskuddsvekst er estimert til 12,67 %, gitt utviklingen gjennom perioden. Funding Kundeinnskudd utgjør 110,62 % av brutto utlån til kunder, mot 114,08 % på samme tidspunkt i fjor. Bankens obligasjonsgjeld er 275 mill., inkl. fondsobligasjon og ansvarlig lån. Kapital Bankens bokførte egenkapital er samlet 639,5 mill., inkludert udisponert resultat per 2. kvartal. For å styrke bankens soliditet for videre vekst er det besluttet en egenkapitalbevisemisjon på kr. 115 millioner. Søknad er til behandling i Finanstilsynet. Marked og utsiktene fremover Boligprisene og omsetningen i boligmarkedet har tatt seg opp i løpet av 1. halvår God soliditet og relativ lav belåningsgrad tilsier at banken står godt rustet til å stå imot eventuelle fall i eiendomsverdier. Konkurransesituasjonen er fortsatt preget av lave renter og presset konkurranse. JS følger løpende markedets justering av prisnivå på innskudd og utlån vurdert opp mot vår konkurransesituasjon, soliditet og fundingstruktur. Det er styrets målsetting at bankens kostnader skal reduseres betydelig de neste 2-3 årene. Dette gjennomføres ved en generell nedbemanning. Disse tiltakene er allerede gjennomført gjennom frivillige sluttpakker, gavepensjon og reduksjoner i konsernledelsen. Effekten av kostnadsbesparelsene vil være fullt implementert innen utgangen av I tillegg vil det også iverksettes generelle kostnadsbesparende tiltak i denne perioden. Bankens delårsregnskap per er ikke revidert av revisor. 1

3

4 RESULTATREGNSKAP PR (Tall i tusen kroner) Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto kursgevinst på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre kostnader Andre driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Innkommet/tap på utlån 1 (1 477) Kurstap anleggsaksjer Resultat av ordinær drift Skattekostnad Resultat for perioden

5 BALANSE PR (Tall i tusen kroner) Note Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger av enkeltengasjement 2, 4 (2 167) (1 836) (2 087) Nedskrivninger på grupper av lån 2 (4 339) (4 986) (6 080) Netto utlån og fordringer på kunder Sum sertifikater og obligasjoner Andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond Aksjer og andre verdipapirer Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og renter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader Avsetninger Ansvarlig lånekapital 5, Sum gjeld Sparebankens fond Udisponert resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

6 NØKKELTALL PR kvartal Året Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 78,2 % 63,4 % 67,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 15,8 % 11,5 % 10,9 % Egenkapitalavkastning* 8,4 % 10,3 % 8,7 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 34,5 % 37,9 % 37,0 % Innskuddsmargin hittil i år (0,33 %) (0,66 %) (0,61 %) Utlånsmargin hittil i år 2,41 % 2,91 % 2,80 % Netto rentemargin hittil i år 1,55 % 1,73 % 1,69 % Innskudd og Utlån Andel lån overført til EBK - kun PM 45,6 % 46,5 % 45,4 % Innskuddsdekning 110,6 % 114,1 % 109,7 % * EK-avkastning etter beregnet skatt Annualisert Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Soliditet Ren kjernekapitaldekning 16,16 % 13,10 % 18,27 % Kjernekapitaldekning 16,16 % 14,81 % 18,27 % Kapitaldekning 16,57 % 14,81 % 18,45 % Likviditet LCR 95,00 47,00 109,00 Likviditetsindikator 1 120,92 124,12 120,76 Likviditetsindikator 2 120,81 124,12 120,76 5

7 NOTER PR Alle tall i tusen dersom ikke annet er spesifisert NOTE 1 - TAP PÅ UTLÅN Perioden 2. kvartal Året Periodens endring i individuelle nedskrivinger 159 (35) 79 (315) (64) Periodens endring i gruppevise nedskrivinger (1 740) Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger (249) (146) (502) (406) (1 020) Periodens tapskostnad (1 477) NOTE 2 - NEDSKRIVINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier 2. kvartal Året Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden 40-8 Nye individuelle nedskrivninger i perioden 918 (315) Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder (205) - (749) Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet (673) - (498) Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger på utlån 2. kvartal Året Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden Periodens endring i gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden

8 NOTE 3 - MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte engasjement 2. kvartal Året Brutto misligholdte utlån Individuelle nedskrivninger (1 535) (1 259) (1 275) Netto misligholdte utlån Andre tapsutsatte engasjement 2. kvartal Året Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) Individuelle nedskrivninger (632) (577) (812) Netto tapsutsatte engasjement NOTE 4 - FORDELING UTLÅN KUNDER Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer 2. kvartal Året Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift osv Annen næring Sum næring Personkunder Brutto utlån Individuelle nedskrivninger (2 167) (1 836) (2 087) Gruppenedskrivninger (4 339) (4 986) (6 080) Netto utlån til kunder Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) Totale utlån inkl. porteføljen i EBK

9 NOTE 5 - KAPITALDEKNING Kapitaldekning 2. Kvartal Året Sparebankens fond Justering Sparebankens fond (IAS 19) - (21 572) (30 704) Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse Immaterielle eiendeler - (3 396) - Justering immaterielle eiendeler (IAS 19) - (7 979) - Fradrag for ansvarlig kap. andre finansinst. (94 746) ( ) (53 934) Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Fradrag for ansvarlig kap. andre finansinst. (50 000) - (50 000) Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Fradrag for ansvarlig kap. andre finansinst. (62 034) - (69 289) Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital

10 Eksponeringskategori (vektet verdi) Stater Lokal regional myndighet Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Pantesikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordringer institusjoner og foretak, kort rating Andeler verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer Gruppenedskrivninger (4 339) (4 988) (6 080) Ansvarlig kapital i andre finansinst. ( ) ( ) ( ) Sum beregningsgrunnlag for kred.risiko Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 16,57 % 14,81 % 18,45 % Kjernekapitaldekning 16,16 % 14,81 % 18,27 % Ren kjernekapitaldekning i % 16,16 % 13,10 % 18,27 % NOTE 6 - GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER 2. Kvartal Året Sertifikater, nominell verdi Obligasjoner, nominell verdi Tilbakekjøpte obligasjoner Amortisert over-/underkurs (44) (73) (58) Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 2,38 % 2,48 % 2,33 % 2. Kvartal Året Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi Amortisert over-/underkurs Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 4,24 % 6,00 % 5,99 % 9

11 2. Kvartal Året KFS-lån Lån fra andre kredittinstitusjoner Sum lån fra kredittinstitusjoner NOTE 7 - RESTNEDBETALINGSTID Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

12 NOTE 8 - RENTEENDRINGSTIDSPUNKT Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer