Tall i tusen kroner NOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tall i tusen kroner NOTE"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT

2 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av vp med var. Avkast Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev./tap på val. og vp omløp Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Herav fusjons og ombygnings kostnader Resultat før tap -herav funsjonkostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Kurstap anleggsaksjer Sum nedskr/rev av nedskrivning Resultat av ordinær drift før skatt (4.457) (2.811) Skatt Resultat av ordinær drift etter skatt (1.948) (2.066)

3 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger 2, 4 (22.641) (15.144) (16.638) Gruppevise nedskrivninger 2 (9.170) (5.050) (8.570) Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sert., obl og andre rentebærende vp med fast avkast Andeler i obligasjon- og pengemarkedsfond Aksjer, andeler og andre vp med variable avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskap Utsatt skattefordel - Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. bet. ikke pål. kost. og opptj. ikke mottatte innt Sum eiendeler NOTE Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer Annen gjeld (1 401) Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 5, Sum gjeld Innskutt egenkapital Sparebankens fond Gavefond Regnskapsperiodens resultat (880) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

4 Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 77,5 % 66,3 % 42,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 17,9 % 6,4 % -41,6 % Egenkapitalavkastning* 3,4 % 4,7 % 4,4 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 25,7 % 27,9 % 27,5 % Innskuddsmargin hittil i år -0,33 % -0,74 % -0,66 % Utlånsmargin hittil i år 2,63 % 3,07 % 2,99 % Netto rentemargin hittil i år 1,67 % 1,70 % 1,72 % Innskudd og Utlån Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 31,6 % 30,70 % 32,90 % Andel lån overført til EBK - kun PM 38,2 % 40,00 % 39,10 % Innskuddsdekning 94,1 % 100,7 % 95,2 % * EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Soliditet Ren kjernekapitaldekning 17,34 % 16,07 % 17,35 % Kjernekapitaldekning 17,34 % 16,07 % 17,35 % Kapitaldekning 17,34 % 16,07 % 17,35 % Leverage ratio 9,56 % 8,02 % 10,04 % Likviditet LCR Likviditetsindikator 1 bank 109,63 114,79 112,61 Likviditetsindikator 2 bank 116,64 118,67 112,61

5

6 Fred Arne Hjetland Tor Markussen Ole Johan Brekka Styreleder Styremedlem Styremedlem Beathe With Styremedlem Arild Bohlin Ansattes representant

7 3. Kvartal isolert Periodens endring i individuelle nedskrivinger Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier Periodens endring i gruppevise nedskrivinger Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger Periodens tapskostnad Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet Konstaterte tap på lån som ikke tidligere er nedskrevet Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden Periodens endring i gruppenedskrivninger Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper av utlån i perioden Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden

8 Brutto misligholdte utlån Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån Tapsuttsatte engasjement (ikke misligholdt) Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Sum næring Personkunder Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån til kunder Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) Totale utlån inkl. porteføljen i EBK

9 Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital Fradrag i ren kjernekapital Ren kjernekapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (vektet verdi) Stater Lokal regional myndighet Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Høyrisiko engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer CVA-tillegg Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko Beregningsgrunnlag fra operasjonell risiko Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 17,34 % 16,07 % 17,35 % Kjernekapitaldekning 17,34 % 16,07 % 17,35 % Ren kjernekapitaldekning i % 17,34 % 16,07 % 17,35 % Sertifikater, nominell verdi Obligasjoner, nominell verdi Tilbakekjøpte obligasjoner Amortisert over-/underkurs Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 2,16 % 2,26 % 2,24 %

10 Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld (167) Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

11 PERSONMARKED inkl. Eika Boligkreditt Brutto utlån Garantier Ubenyttede trekkrettigheter Individuelle nedskrivninger Lav risiko Middels risiko Høy risiko Uklassifisert Sum BEDRIFTSMARKED Ubenyttede Individuelle Brutto utlån Garantier trekkrettigheter nedskrivninger Lav risiko Middels risiko Høy risiko Uklassifisert Sum

12