Delårsrapport 2.kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 2.kvartal 2015"

Transkript

1 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 2.kvartal 2015 Andebu Sparebank

2 Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av vp med var. Avkast Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev./tap på val. og vp omløp Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. 1 (390) 843 (395) Kurstap anleggsaksjer - (2.593) - (2.593) (2.601) Sum nedskr/rev av nedskrivning Resultat av ordinær drift før skatt Skatt (1.080) Resultat av ordinær drift etter skatt Side 2 av 12

3 BALANSE - EIENDELER NOTE *) 2014 *) Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger 2, 4 (9 127) (7 463) (9 539) Uspesifiserte tapsavsetninger 2 (3 713) (2 713) (3 713) Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sert., obl og andre rentebærende vp med fast avkast Andeler i obligasjon- og pengemarkedsfond Aksjer, andeler og andre vp med variable avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskap Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. Bet. ikke pål. Kost. og opptj. ikke mottatte innt Sum Eiendeler Side 3 av 12

4 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD NOTE *) 2014 *) Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 5, Sum Gjeld Innskutt egenkapital Sparebankens fond Gavefond Regnskapsperiodens resultat Sum Egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital *) Historiske perioder er omarbeidet slik at disse er sammenlignbare med overgangen til IAS 19 i 1. kvartal Styret i Andebu Sparebank Andebu / Sigbjørn Myhre Styreleder Anette Kjærås Firing Tone Edvinsen John Petter Kjæraas Nestleder Rolf Fevang Morten Bryne Børre Grovan Banksjef Side 4 av 12

5 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 12,4 mill. kr eller 1,00 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Ved utgangen av 2. kvartal 2014 var resultatet henholdsvis 23,1 mill. kr og 1,95 %. Skattekostnad pr. 2. kvartal er beregnet til 2,4 mill. kr. Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 10,0 mill. kr pr.2. kvartal, mot 20,3 mill. kr for tilsvarende periode foregående år. Beløpene tilsvarer henholdsvis 0,81 % og 1,71 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er for 2015 budsjettert med et års resultat på 0,66 %. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 22,2 mill. kr og 1,79 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 19,9 mill. kr og 1,68 % i samme periode forrige år. Netto rente- og kedittprovisjonsinntekter er 0,11 % -poeng bedre i forhold til siste års resultat. Det er budsjettert med rentenetto på 1,90 % for AFP Kostnader knyttet til ny AFP blir i regnskapet for 2015 kostnadsført fortløpende. Driftskostnader pr. 2. kvartal utgjør 21,2 mill. kr mot 19,3 i 2. kvartal forrige år. Kostnader i prosent av inntekter utgjør for 2.kvartal 63,8 %. Tilsvarende tall for samme periode forrige år utgjorde 47,5 % Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler er inntektsført med 0,1 mill i 2. kvartal Tilsvarende tall for 2. kvartal forrige år var en inntektsføring på 11,2 mill kr. Tap på utlån og garantier Bankens utlåns- og garantiportefølje er gjennomgått og vurdert i henhold til retningslinjer som er gitt av Finanstilsynet. Individuelle nedskrivninger er redusert med 0,4 mill og nedskrivninger på grupper av utlån er uendret siden år skiftet Hittil i 2015 er det foretatt en netto inntektsføring av tap på utlån med 0,4 mill kr.. Balanse Innskudd Innskudd fra kunder, uten beregnede renter, er på 2 119,3 mill. kr. Det betyr oppgang på 55,0 mill. kr, eller annualisert 5,3 %, siden nyttår. Veksten siste 12 måneder er på 109,7 mill. kr, eller 5,5 %. Side 5 av 12

6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Av obligasjonslån på 125 mill. kr, forfaller 75 mill. kr i mai 2016, 50 mill. kr i september Utlån Brutto utlån i egne bøker utgjør ved utgangen av 2. kvartal 2 076,5 mill. kr, en oppgang siden nyttår med 9,8 mill. kr. Siste 12 måneder har utlån i egne bøker gått opp 4,5 % eller 88,7 mill. kr. Pr. 2. kvartal 2015 er lån for 731,1 mill. kr plassert i EBK. 12 måneders utlånsvekst inkl. EBK utgjør 5,53 %. Plasseringer i verdipapirer Obligasjonsbeholdningen er ved utgangen av 2. kvartal bokført med 238,5 mill. kr.7,0 mill. kr er obligasjoner utstedt av kommuner og fylkeskommuner. Av den øvrige beholdningen på 231,5 mill kr utgjør 126,1 mill. kr obligasjoner med fortrinnsrett. Balanseposten aksjer, andeler og andre verdipapirer er på 79,6 mill. kr, hvorav 52,2 mill. kr er finansielle anleggsmidler. Eierinteresser i andre konsernselskaper utgjør 0,1 mill kr. Betingede forpliktelser. Garantier Garantier utgjør ved utgangen av 2. kvartal ,2 mill. kr mot 101,2 mill. kr ved utgangen av 2. kvartal foregående år. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen er på 2 568,3 mill. kr, en oppgang på 72,4 mill. kr siden , og en økning siste 12 måneder på 111,3 mill. kr. Det betyr en oppgang på 5,80 % annualisert, og økning på 4,53 % siste 12 måneder. Pensjonsforpliktelse For regnskapsår som starter 1. januar 2015 innføres etter årsregnskapsforskriften en overgang til IAS 19 for innregning og måling av pensjonskostnader. Endringen i regnskapsprinsipp medfører at man ikke lenger kan regulere pensjonsforpliktelsen med ikke resultatførte estimatavvik (korridor). Pensjonsforpliktelsen er regulert med Ikke resultatførte estimatavvik pr på 13,5mill kroner i 1. kvartal Egenkapitalen (Sparebankens fond) er nedjustert med 9,8 mill kroner og utsatt skatt er regulert med 3,6 mill kroner SOLIDITET Bankens soliditet er tilfredsstillende. Kapitaldekningen pr utgjorde 18,6 %. Opptjent overskudd i 2 kvartal er ikke med i denne beregningen. LIKVIDITET Med en innskuddsdekning på 102,06 og likviditetsindikator 1 på 109,96 betegnes likviditetssituasjonen som meget bra. Side 6 av 12

7 FREMTIDSUTSIKTER Rentenivået vil holde seg lavt og det vil fortsatt være økende konkurranse om kundene. For å opprettholde rentenettoen har banken gjort visse tilpasninger på prising av lån og innskudd. Banken forventer at tapene på utlån fortsatt vil holde seg på et lavt nivå. Regnskapet pr er ikke revidert. NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert *) 2014 *) Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 72,2 % 70,7 % 70,8 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 10,2 % 4,7 % 9,4 % Egenkapitalavkastning* 7,5 % 15,7 % 9,4 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 24,5 % 26,9 % 26,5 % Innskuddsmargin hittil i år -0,58 % -1,00 % -0,87 % Utlånsmargin hittil i år 2,67 % 3,03 % 2,96 % Netto rentemargin hittil i år 1,79 % 1,68 % 1,78 % Innskudd og Utlån Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 19,8 % 25,3 % 19,6 % Andel lån overført til EBK - kun PM 30,5 % 29,9 % 29,8 % Innskuddsdekning 102,1 % 101,1 % 99,9 % * EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert *) 2014 *) Soliditet Kapitaldekning 18,58 % 17,67 % 18,48 % Kjernekapitaldekning 18,58 % 17,67 % 18,48 % Ren Kjernekapitaldekning 18,58 % 17,67 % 18,48 % Leverage ratio 8,41 8,90 Likviditet LCR 98,00 35,60 101,00 NSFR 111,00 115,00 Likviditetsindikator 1 112,35 116,05 113,40 Likviditetsindikator 2 115,81 116,05 113,40 *) Historiske perioder er omarbeidet slik at disse er sammenlignbare med overgangen til IAS 19 i 1. kvartal Side 7 av 12

8 REGNSKAPSPRINSIPP Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper banken har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsregnskapet for For regnskapsår som starter 1. januar 2015 innføres etter årsregnskapsforskriften en overgang til IAS 19 for innregning og måling av pensjonskostnader. Endringen i regnskapsprinsipp medfører at man ikke lenger kan regulere pensjonsforpliktelsen med ikke resultatførte estimatavvik (korridor). Pensjonsforpliktelsen er i 1. kvartal 2015 regulert med Ikke resultatførte estimatavvik pr Egenkapitalen (Sparebankens fond) er nedjustert med ikke resultatførte estimatavvik netto etter utsatt skatt. Historiske perioder i balansen er omarbeidet med ikke resultatførte estimatavvik slik at disse er sammenlignbare med overgangen til IAS 19 i 2. kvartal Historiske perioder i note 5 Kapitaldekning er også omarbeidet. Delårsregnskapet er ikke revidert av bankens revisor. NOTE 1 TAP PÅ UTLÅN Periodens endring i individuelle nedskrivinger Periodens endring i gruppevise nedskrivinger Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger Periodens tapskostnad NOTE 2 NEDSKRIVINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Side 8 av 12

9 Gruppenedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden Periodens endring i gruppenedskrivninger Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper av utlån i perioden Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden NOTE 3 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte engasjement Brutto misligholdte utlån Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån Andre tapsutsatte engasjement Tapsuttsatte engasjement (ikke missligholdt) Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement NOTE 4 FORDELING UTLÅN KUNDER Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer Landbruk Industri Bygg, anlegg Tjenesteytende næring Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Sum næring Personkunder Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån til kunder Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) Totale utlån inkl. porteføljen i EBK Side 9 av 12

10 NOTE 5 KAPITALDEKNING Kapitaldekning *) 2014 *) Sparebankens fond Justering av Sparebankens fond ved overgang til IAS Gavefond Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse Justering av overfinansiert pensjonsforpliktelse ved overgang til IAS Immaterielle eiendeler Justering av utsatt skatt ved overgang til IAS Ansvarlig kapital andre finansinst Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital *) 2014 *) Eksponeringskategori (vektet verdi) Stater Lokal regional myndighet Institusjoner Foretak Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler verdipapirfond Egenkapitalinstrumenter Øvrige engasjementer Kapitalkrav fra operasjonell risiko Gruppenedskrivninger - - Ansvarlig kapital i andre finansinst CVA-risiko - Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 18,58 % 17,67 % 18,48 % Kjernekapitaldekning 18,58 % 17,67 % 18,48 % Ren kjernekapitaldekning i % 18,58 % 17,67 % 18,48 % - *) Historiske perioder er omarbeidet slik at disse er sammenlignbare med overgangen til IAS 19 i 1. kvartal NOTE 6 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Obligasjoner, nominell verdi Tilbakekjøpte obligasjoner Amortisert over-/underkurs Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Side 10 av 12

11 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum lån fra kredittinstitusjoner NOTE 7 RESTNEDBETALINGSTID EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital NOTE 8 RENTEENDRINGSTIDSPUNKT EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld (80) Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 11 av 12

12 Side 12 av 12

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 25.207 25.828 104.400 Rentekostnader og lignende kostnader 12.839

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 Foto: Haarberg Photo Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatoppstilling... 6 Eiendeler... 7 Gjeld og Egenkapital... 7 Noter... 8 Side 2 av 14 Nøkkeltall er annualisert der annet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2015

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 30. juni 2015 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. juni 2015 Resultatregnskap Driftsresultat før tap og skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Etter første halvår 2015 har Vang Sparebank

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen Delårsrapport 1. kvartal 2011 sparebank En bank i Terra-Gruppen Marker Sparebank pr. 1. kvartal 2011 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 5,6 mill eller 0,74 % av gjsn.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer