Opptjent egenkapital Udekket tap/udisponert overskudd Sum egenkapital

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196."

Transkript

1 Regnskap 1. halvår 2004

2 BALANSE pr sammenlignet med forrige år (beløp i hele kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap/udisponert overskudd Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

3 Regnskap 1. halvår 2004 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 15,4 millioner opp 1,8 millioner fra foregående år. - Egenkapitalavkastning 11,4 %. - Fallende rentenetto og kundemargin. - Netto andre driftsinntekter 24 % av totale inntekter. - Kostnadsprosent 59,5 mot 63 foregående år. - Lave tap. - Fortsatt høy, men avdempet utlånsvekst. - Meget positiv innskuddsutvikling. RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat før tap ved utgangen av 1. halvår 2004 er kroner 15.9 millioner. Det er ca. 1,8 millioner kroner bedre enn på samme tid foregående år. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet 1,23 mot 1,24 forrige år. Resultatutviklingen har dermed vært i tråd med veksten i forvaltningskapital. Det er etter første halvår bokført tap på kroner 0,5 millioner mot vel 1,7 millioner på samme tid i fjor. Driftsresultatet etter tap er dermed kroner 15,45 millioner pr. 30. juni 2004 som er vel 2,5 millioner bedre enn budsjettert. Bortfall av periodiserte kostnader til Bankenes Sikringsfond samt reduksjon i personalkostnader har gitt vesentlig positiv effekt i forhold til budsjett. Driftsresultat etter beregnet skatt utgjør ved halvårsskiftet kroner 11,2 millioner mot 9,2 millioner på samme tid foregående år. Resultatet tilsvarer en annualisert avkastning på egenkapitalen på 11,4 % p.a. mot 10 % foregående år. Rentenetto og rentemargin Netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde ved halvårsskiftet kroner 29,7 millioner som er nesten identisk med nivået foregående år. Rentenettoen er sterkt preget av det fallende rentemarkedet. Rentenettoen i kroner opprettholdes på grunn av den generelle veksten i utlån. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var ved halvårsskiftet 2,30 %. På samme tid foregående år var rentenettoen 2,57 %. Nedgangen representerer et potensielt inntektsbortfall på ca. kroner 6,8 millioner. Kundemarginen dvs. differansen mellom gjennomsnittlige utlånsrenter og innskuddsrenter utgjorde ved halvårskskiftet 2,53 % som er 33 punkter lavere enn på samme tid i fjor og 13 punkter lavere enn ved årsskiftet. Banken har budsjettert med henholdsvis 2,42 % og 2,70 % i rentenetto og kundemargin for hele året. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter utgjorde etter første halvår kroner 9,5 millioner eller 0,74 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Andre driftsinntekter var 0,8 millioner høyere enn på samme tid i fjor. Dette innebærer at netto andre driftsinntekter utgjør 24 % av samlede inntekter i banken. Veksten i andre driftsinntekter henger sammen med volumøkning innen betalingsformidling, salg av forsikringsprodukter, aksjefond og utbytte på aksjer i deleide selskaper. Driftskostnader Samlede driftskostnader var ved halvårsskiftet kroner 23,4 millioner eller 1,81 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. De budsjetterte kostnadene var på 24,5 millioner. På samme tid i fjor utgjorde driftskostnadene kroner 23,8 millioner eller 2,10 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Lønnskostnadene er ved halvårsskiftet ca. 150 lavere enn budsjett, og administrasjonskostnadene vel 600 lavere enn budsjett. Kostnader i prosent av samlede inntekter utgjør 59,5 % mot 63 % på samme tid i fjor. Utviklingen i tap og mislighold Bankens regnskap er pr belastet med kroner som netto tap, mot kroner på samme tid i fjor. I løpet av første halvår 2004 er det avsatt brutto kroner til spesifiserte tap, mens det er foretatt tilbakeføringer på tidligere tapsavsetninger med kroner Alle registrerte tapsutsatte lån gjennomgås samlet kvartalsvis av bankens kvalitetssikringsteam med konklusjoner om oppfølgingstiltak. Tapsutviklingen har vært meget positiv siste år og er omtrent på linje med situasjonen i Utviklingen i spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger (mill. kroner) Spesifiserte tapsavs. 4,7 5,1 4,5 Uspesifiserte tapsavs. 17,4 15,3 17,4 Uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde ved halvårsskiftet 0,70% av brutto utlån mot 0,74% på samme tid i fjor. Det er ikke foretatt ekstra avsetninger til uspesifiserte tap pr Utvikling i brutto/netto misligholdte/tapsutsatte lån (mill. kroner) Brutto misligholdte lån 28,3 26,7 27,7 - tapsavsatt 2,5 2,3 2,5 Netto misligholdte lån 25,8 24,4 25,2

4 Utvikling i netto øvrige tapsutsatte lån (mill. kroner) Brutto øvrige tapsuts. lån 6,2 6,3 3,1 - tapsavsatt 2,2 2,7 2,0 Netto øvrige tapsuts. lån 4,0 3,6 1,1 I forhold til veksten i utlån, anser styret at utviklingen i tap og mislighold er akseptabel. BALANSEUTVIKLING Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av første halvår kroner millioner mot kroner millioner på samme tid i fjor. Det representerer en vekst siste tolv måneder på kroner 378 millioner eller 15,3 %. Forvaltningskapitalen har økt med 293 millioner siden årsskiftet som tilsvarer 11,5 %. Utlån Brutto utlån har i løpet av siste tolv måneder økt med kroner 306 millioner til millioner som innebærer en vekst på 14 %. Det er noe mindre enn veksten i foregående tolvmånedersperiode. Siden årsskiftet har brutto utlån økt med 168 millioner eller 7,2 %. Banken har budsjettert med en utlånsvekst for hele året på 12 %. Størstedelen av veksten har kommet innenfor godt sikrede personmarkedslån. Innskudd Pr var samlede innskudd fra kunder kroner 1,756 millioner. Det er 214 millioner høyere enn på samme tid i fjor og utgjør en vekst i tolvmånedersperioden på 13,9 %. Siden årsskiftet har innskuddene økt med 261 millioner eller 17,5 %. Foregående år slet banken med stor nedbygging av offentlige innskudd som førte til at banken gjennom året hadde negativ innskuddsutvikling. Denne trenden er snudd. Den betydelige veksten i innskudd fra årsskiftet forklares delvis gjennom ekstraordinære offentlige innskudd i størrelsesorden 60 millioner som vil avtrappes utover i 2. halvår Korrigert for dette er likevel innskuddsveksten fra halvårsskiftet i fjor på henimot 10 % og skyldes en bevisst satsing på dette fra bankens side. Den budsjetterte innskuddsveksten for hele året er på 6 %. Markedet for refinansiering av obligasjonslån har bedret seg siste halvår, og tidligere korte sertifikatlån er nå konvertert til langsiktige obligasjonslån. Banken har nå en komfortabel forfallsstruktur på sin fremmedfinansiering. Sammenholdt med den positive innskuddsutviklingen, gjør dette at styret anser likviditetssituasjonen som tilfredsstillende. KAPITALDEKNING Bankens netto ansvarlige kapital var pr kroner 187,6 millioner. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekning var på samme tidspunkt kroner millioner. Dette gir en kapitaldekning på 10,98 %. Resultatet hittil i år er ikke tatt med i grunnlaget for kapitaldekningen. Delårsregnskapet er ikke revidert. Utviklingen i kapitaldekning er som følger (millioner kroner): Netto ansvarlig kapital 187,6 170,5 186,5 Beregningsgrunnlag 1.709, , ,7 Kapitaldekning (%) 10,98 11,57 11,97 Grunnlaget for utviklingen i kapitaldekning er økningen i beregningsgrunnlaget på 236 millioner som skyldes utlånsveksten. UTSIKTENE FREMOVER Det lave rentenivået ventes å fortsette på mellomlang sikt. Fallende renter har ført til et sterkt press på rentenettoen. Med fortsatt lave renter er det en utfordring å sikre tilstrekkelig inntjening for å opprettholde forsvarlig kapitaldekning. Det gjør det også nødvendig å ha sterkt fokus på kostnadsutvikling og andre inntekter enn rentenettoen. Kredittveksten er fortsatt stor, men veksten er lavere enn tidligere. Den positive innskuddsutviklingen og veksten i øvrige inntekter ventes å fortsette. Styret i Nøtterø Sparebank er fornøyd med resultatet etter første halvår og forventer et tilfredsstillende årsresultat for banken. Nøtterøy, 10. august 2004 Som følge av denne utviklingen, har innskuddsdekningen økt fra 64 % ved årsskiftet til 70,3 % pr BJØRN R. HELLEVAMMEN Styreleder TRULS SKJERVE Nestleder Likviditet Finansiering av utlånsøkningen ut over innskuddsveksten skjer gjennom opptak av obligasjons- og sertifikatlån i markedet samt direkte lån i andre finansinstitusjoner. Banken har p.t. kroner 715 millioner i obligasjonslån i markedet samt 100 millioner i direkte lån. REIDUN SUNDAL NILS GEORG SAMUELSEN MARIANNE NYSTUEN BJØRN R. ENGAAS Adm. banksjef

5 RESULTAT pr sammenlignet med forrige år (beløp i hele kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og andre kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap andre rentebærende verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivninger/reversering av nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer Driftsresultat etter tap Beregnet skattekostnad Driftsresultat etter skatt Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr.) 2 606, , , , ,8 ANALYSE ( % AV GFK) Renteinntekter og lignende inntekter 4,45 7,59 4,04 6,92 6,33 Rentekostnader og lignende kostnader 2,16 5,03 1,84 4,48 3,86 Netto rente- og provisjonsinntekter 2,30 2,57 2,20 2,44 2,47 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,09 0,11 0,00 0,03 0,05 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,70 0,72 0,72 0,77 0,72 Provisjonskostnader og andre kostnader ved banktjenester 0,12 0,16 0,12 0,14 0,13 Netto verdiendring og gevinst/tap andre rentebærende verdipapirer 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 Andre driftsinntekter 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Sum andre inntekter 0,74 0,77 0,72 0,74 0,71 Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,36 1,53 1,08 1,30 1,63 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0,13 0,16 0,12 0,15 0,15 Andre driftskostnader 0,32 0,40 0,32 0,40 0,34 Sum driftskostnader 1,81 2,10 1,52 1,85 2,12 Driftsresultat før tap 1,23 1,24 1,40 1,32 1,06 Tap på utlån, garantier m.v. 0,04 0,15 0,00 0,31 0,14 Nedskrivninger/reversering av nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer 0,00 0,02 0,00 0,19 0,03 Driftsresultat etter tap 1,19 1,10 1,40 1,20 0,96 Beregnet skattekostnad 0,32 0,30 0,40 0,32 0,27 Driftsresultat etter skatt 0,87 0,80 1,00 0,88 0,69

6 Fender kommunikasjon Aquareller: Johan Mørch August 2004 / 500 Kontofon: Kundeservice: Rådgivning privat: Rådgivning næring: Sentralbord: Hovedkontor TEIE TORV Postboks 70 Teie 3106 Tønsberg Telefon: Telefaks: (adm.) (eksp.) Filialer BORGHEIM Kirkeveien Borgheim Telefon: Telefaks: TØNSBERG Storgaten Tønsberg Telefon: Telefaks: