Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)"

Transkript

1 Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

2 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr er forvaltningskapitalen på 716 mill. kroner. Dette er en økning på 54,4 mill. kroner, eller 8,2 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Fra er det en oppgang på 36,6 mill. kroner eller 5,4 %. Innskudd Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 9,28 mill. kroner, som er 2,38 mill. kroner høyere enn til samme tidspunkt i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 2,69 p.a., mot 2,25 på samme tidspunkt i fjor. Andre driftsinntekter Innskudd fra kunder er pr på 468,2 mill. kroner, Andre driftsinntekter er på 1,55 mill. kroner, som er en nedgang på som er en økning på 39,6 mill. kroner eller 9,2 % i forhold til 0,12 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes samme tidspunkt i fjor. Innskuddene fra kunder dekker hovedsak nedskriving av obligasjoner. 74,6 % av netto utlån. Til samme tid i fjor var tilsvarende forholdstall 74,7 %. Det har vært en økning i innskudd på 23,9 mill. kroner eller 5,4 % siden Kostnader Utlån Brutto utlån er pr på 630,8 mill. kroner, som er en vekst på 53,8 mill. kroner, eller 9,3 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Økning er hovedsakelig kommet i personmarkedet. Det har vært en økning på kr. 21 mill. kroner, eller 3,4 % i forhold til Resultat av ordinær drift Personal- og adm. kostnader utgjør 1,3 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en økning på grunn av økt bemanning i forhold til samme tidspunkt i fjor. Andre driftskostnader, inklusive ordinære avskrivninger, er på 1,6 mill. kroner og utgjør 0,48 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I fjor på samme tid utgjorde kostnadene 0,48 % av gjennomsnittlig forv.kapital. Tap og mislighold på utlån Netto tap på utlån og garantier er på -0,02 mill. kroner. På samme Bankens obligasjonsportefølje er omdefinert fra anleggsmidler tidspunkt i fjor viste denne posten et netto tap på 0,5 mill. kroner. til omløpsmidler. Dette er gjort gjeldende fra 2. kvartal Det meste av tapsføringen skyldes noen få engasjementer i Det er ikke foretatt noen andre endringer i regnskapsprinsipper privatmarkedet. Det er foretatt reversering av nedskrivning på fra i fjor til i år. Resultat av ordinær drift før skatt viser et garantier. Summen av misligholdte lån er fortsatt lavt. overskudd på kr. 3,9 mill. kroner, mot et overskudd på 3,1 mill. kroner til samme tid i fjor. Resultatet etter skatt viser et overskudd på 2,77 mill. kroner mot et overskudd på 2,2 mill. kroner til samme tid i fjor. Banken har en ansvarlig kapital på 61 millioner kroner ved Styret har gjort tiltak for å styrke rentemarginen og bankens utgangen av 2. kvartal Dette gir en kapitaldekning på inntjening. Dette viser nå en betydelig bedring i forhold til 14,43 % uten at årets overskudd er lagt til bankens ansvarlige samme tidspunkt i fjor. kapital. Beregningen er gjort etter Basel II regelverket fra i år. Forsikring Banken hadde en portefølje på skadeforsikring på 7,38 mill. og har mottatt kr i provisjonsinntekter til nå i år. Årlig portefølje av personforsikring er på 0,37 mill. og mottatt provisjon utgjør kr til nå i år. Utsiktene for resten av året Styret er godt fornøyd med bankens inntjening første halvår. Banken har hatt to renteoppganger, og har prøvd ved begge anledninger å styrke rentemarginen. Det har i 2. kvartal vært et betydelig press spesielt på innskuddsbetingelsene. Det er derfor gledelig at banken har hatt en jevn innskudds- og utlånsutvikling. Styret forventer at utviklingen vil holde seg i neste kvartal og at likviditet av den grunn vil være bra. Styret forventer at fundingskostnadene på obligasjonslåna vil øke og at dette vil påvirke bankens inntjening. Lars Espeland (styreleder) Nils Mo Vegårshei, 11.august 2008 Kari Mo Thygesen (nestleder) Geir Atle Petersen Marit Hauge Torp Øyvind Tveide (banksjef) 2(5)

3 BALANSE I HELE 1000 KR EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordring på kreditinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder individuelle nedskrivninger på utlån nedskrivninger på grupper av utlån Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sparebankens fond Udisponert overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiansvar TALL FRA DRIFTSREGNSKAPET I HELE 1000 KR 1/1-30/6 08 1/1-30/ kvart kvart. 07 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gev./tap av valuta og verdipapir Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv Nedskrivninger/reverseringer og gevinst/tap på verdipapirer/anl.m. Resultat av ordinær drift før skatt Beregnet skattekostnad Resultat av ordinær drift etter skatt (5)

4 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er ført etter ny regnskapslov Note 1 TAPSAVSETNINGER OG MISLIGHOLD (ALLE TALL I HELE 1000 KR) Utvikling av individuell nedskrivninger på utlån i 2008 Individuelle nedskr. pr Periodens konstaterte tap som det tidligere år -1 Individuelle nedskr. pr ikke er foretatt individuelle nedskr. for Periodens endring i individuelle nedskr. 0 Periodens inng. på tidligere periode konst. tap 80 Tilbakeført på tap på garantier 414 Nedskr. på grupper av utlån pr Periodens tapskostnader 20 Nedskr. på grupper av utlån pr Misligholdte og tapsutsatte lån pr Periodens endring i nedskr. på grupper av utlån -174 Brutto misligholdte utlån Netto misligholdte lån Periodens konstaterte tap som det -299 Brutto andre tapsutsatte lån 429 tidligere år er foretatt individuelle nedskr. for Netto andre tapsutsatte lån 429 Note 2 K APITALDEKNING Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapitalen skal utgjøre minst 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag Basel II Basel I Basel I Sparebankens fond Fondsobligasjon Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Overfinansiering pensjonsforpliktelser /50-fragdrag Kjernekapital Fondsobligasjon /50-fragdrag Tilleggskapital /50-fragdrag Fradrag Netto ansvarlig kapital Kredittrisiko Operasjonell risiko Markedsrisiko 0 Fradrag i beregningsgrunnlaget Beregningsgrunnlag sprosent 14,43 14,74 14,65 sprosent 17,00 % 16,50 % 16,00 % 15,50 % 15,00 % 14,50 % 14,00 % 13,50 % 13,00 % Utvikling av kapitaldekning og eiendeler 1.kv 2.kv kv 4.kv kv 2.kv kv 0004.kv kv 2.kv Beregningsgrunnlag # # # # # ,76 % # 16,10 % # 15,62 % # ,50 % # 15,41 % # Netto ansvarlig kapital # # # # # Sum Eiendeler Årsresultat før skatt # # # # # Sum Eiendeler # # # # # 0 1.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2008 Sum eiendeler Utvikling av kapitaldekning og årsresultat sprosent 17,00 % 16,50 % 16,00 % 15,50 % 15,00 % 14,50 % 14,00 % 13,50 % 13,00 % 1.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Beregnet årsresultat Årsresultat før skatt 4(5)

5 Note 3 RESULTATANALYSE OG NØKKELTALL I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 7,45 7,53 6,22 5,98 5,66 Rentekostnader og lignende kostnader -4,76-4,84-3,81-3,60-3,41 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,69 2,69 2,41 2,38 2,25 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med 0,15 0,00 0,12 0,16 0,24 variabel avkastning Provisjonsinntekter inntekter fra banktjenester 0,55 0,57 0,56 0,56 0,55 Provisjonskostnader og kostnader ved -0,14-0,15-0,15-0,17-0,16 banktjenester Netto gev./tap av valuta og verdipapir -0,12-0,07-0,15-0,11-0,08 Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter 0,45 0,35 0,38 0,44 0,55 Personalkostnader -0,78-0,97-0,81-0,76-0,70 Administrasjonskostnader -0,54-0,47-0,51-0,46-0,49 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler -0,20-0,21-0,21-0,18-0,18 Andre driftskostnader -0,28-0,25-0,29-0,28-0,30 Sum kostnader -1,80-1,90-1,82-1,68-1,67 Resultat før gevinst/tap og nedskr. 1,34 1,14 0,97 1,14 1,13 Tap på utlån, garantier mv. 0,01 0,12-0,14-0,11-0,16 Nedskrivninger/reverseringer og gevinst/tap på -0,22-0,20-0,14 0,03 0,04 verdipapirer/anl.m. Resultat av ordinær drift før skatt 1,13 1,06 0,69 1,06 1,01 Beregnet skattekostnad -0,33-0,31-0,23-0,31-0,29 Ordinært resultat etter skatt 0,80 0,75 0,46 0,75 0, Brutto utlån til kunder Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Innskuddsdekning 1) 74,64 73,76 73,26 72,46 74,74 Kostnader i % av inntekter 55,20 31,01 62,27 57,13 57,68 Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Totalrentabilitet 2) 0,80 0,75 0,46 0,75 0,72 Egenkapitalrentabilitet 3) 10,09 9,14 5,81 8,93 8,50 i % av brutto utlån Brutto misligholdte lån 1,16 0,40 0,00 0,76 0,22 Brutto andre tapsutsatte lån 0,07 0,40 0,41 0,45 0,40 Individuelle nedskrivninger 0,16 0,17 0,17 0,20 0,16 Gruppevise nedskrivninger 0,39 0,36 0,37 0,41 0,40 Tap på utlån og garantier -0,01-0,12 0,14 0,32 0,15 1) Innskudd i prosent av netto utlån 2) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital Godkjent av styret Lars Espeland (styreleder) Nils Mo Kari Mo Thygesen (nestleder) Geir Atle Petersen Marit Hauge Torp Øyvind Tveide (banksjef) Geir Bråten (kontorsjef) 5(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling K V A R TA L S R E G N S K A P 2. K V A R TA L 2 0 0 7 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer