Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsregnskap 1. kvartal 2010"

Transkript

1 Delårsregnskap 1. kvartal 2010

2 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital Pr er forvaltningskapitalen på 2.650,6 mill. kroner. Dette er en økning på 71,4 mill. kroner, eller 2,8 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Utlån Brutto utlån er pr på 2067,1 mill. kroner, som er en vekst på 8,4 mill. kroner, eller 0,4 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Det har vært en økning på 10,8 mill. kroner eller 0,5 % i forhold til Innskudd Innskudd fra kunder er pr på 1668,3 mill. kroner, som er en økning på 290,1 mill. kroner, eller 21 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Innskuddene fra kunder dekker 80,7 % av brutto utlån. Til samme tid i fjor var tilsvarende forholdstall 66,9 %. Det har vært en økning i innskudd på 42,8 mill. kroner eller 2,6 % siden Resultat av ordinær drift Resultat av ordinær drift før skatt viser et overskudd på 3 mill. kroner, mot et overskudd på 2 mill. kroner til samme tid i fjor. Resultatet etter skatt viser et overskudd på 2,2 mill. kroner, mot et overskudd på 1,2 mill. kroner til samme tid i fjor. Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 8,8 mill. kroner, som er 1,8 mill. kroner lavere enn til samme tid i fjor. Rentenettoen utgjør 1,3 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,7 % på samme tidspunkt i fjor. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter er på 4,8 mill. kroner, som er en økning på 2,8 mill. kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Tap og mislighold på utlån og garantier Netto tap på utlån og garantier utgjør en kostnad på 0,97 mill. kroner, mot en kostnad på 1,29 mill. kroner til samme tid i fjor. Kapitaldekning Banken har en ansvarlig kapital på 280,9 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal Dette gir en kapitaldekning på 16,88 % Likviditet-og kredittrisiko Banken har ved utgangen av 1 kvartal mill kroner i obligasjonslån,180 mill kroner i F-lån fra Norges Bank og 80 mill kroner i langsiktige lån fra andre finansinstitusjoner. Refinansiering av lån er først aktuelt i juni 2010 med 30 mill kroner. Banken har kortsiktig ubenyttet trekkrettighet i DnBNOR på 105 mill kroner og ubenyttet kommitert trekkfasilitet på 30 mill kroner. Innskuddsdekningen har hatt en positiv utvikling og er ved utgangen av 1 kvartal ,71%. Likviditeten vurderes som tilfredsstillende og likviditetsrisikoen i balansen karakteriseres som lav ihht indikatorer fastsatt av Finanstilsynet. Det er ikke foretatt endringer i bankens kredittrisikoprofil og det jobbes kontinuerlig med å redusere risikoen på bankens balanse. Utsikter for resten av året. Styret forventer positiv utvikling for bankens drift i 2010, men markedet er fortsatt inne i en periode med lavere aktivitet spesielt innenfor næringsliv. Resultat for 1 kvartal 2010 er noe under budsjett. Det jobbes kontinuerlig med kostnadsoppfølgning. For å opprettholde utlånsveksten benytter banken seg av Terra BoligKreditt innenfor privatmarkedet, og tar vi med utlånene her utgjør veksten hittil i år 2,20%. Det forventes lav vekst i egen balanse og god likviditet. Andre driftskostnader Andre driftskostnader utgjorde 9,6 mill. kroner mot 9,3 mill. kroner i samme periode i fjor. Av dette er 6,8 mill. kroner lønn og generelle administrasjonskostnader mot 7,4 mill. kroner i fjor. Kvinesdal, 4.mai 2010 Tom Arnt Lindeland Astrid Kloster Jan Aage Nilsen (Leder) Jens Unhammer Svend Olsen Svein Hermansen (banksjef)

3

4 Resultatregnskap Prosent av gj. sn. forv. kapital Beløp i hele tusen ,00 % 4,71 % 3,93 % Renteinntekter og lignende inntekter ,31 % 3,14 % 2,62 % Rentekostnader og lignedne kostnader ,69 % 1,57 % 1,31 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,00 % 0,09 % 0,19 % Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ,48 % 0,52 % 0,54 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,12 % 0,12 % 0,11 % Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ,05 % 0,12 % 0,08 % Netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler ,01 % 0,06 % 0,01 % Andre driftsinntekter ,32 % 0,67 % 0,72 % Sum andre driftsinntekter ,17 % 1,08 % 1,02 % Lønn og generelle administrasjonskostnader ,14 % 0,15 % 0,13 % Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ,17 % 0,21 % 0,29 % Andre driftskostnader ,48 % 1,44 % 1,43 % Sum andre driftskostnader ,52 % 0,79 % 0,59 % Driftsresultat før tap ,20 % 0,92 % 0,14 % Tap på utlån, garantier m.v ,00 % -0,02 % 0,00 % Nedskr./revers. av nedskr. og gev/tap på verdipapirer som er anleggsmidler ,32 % -0,14 % 0,45 % Resultat av ordinær drift før skatt ,13 % -0,02 % 0,13 % Skatt på ordinært resultat ,19 % -0,12 % 0,32 % Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse Beløp i hele tusen Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittistitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variable avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Opptjent egenkapital Udisponert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Forpliktelser

5 Tap på utlån Misligholdte lån: Brutto misligholdte lån: Netto misligholdte lån: Tapsutsatte lån forøvrig: Brutto tapsutsatte, ikke misligholdte lån Netto tapsutsatte, ikke misligholdte lån Tap på utlån og garantier: Periodens endring i nedskrivning på individuelle utlån og garantier Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån og garantier Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt / nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt / nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Kvartalsvis resultatutvikling 1.kvartal 4.kvartal 3.kvartal 2.kvartal 1.kvartal (Tall i hele tusen) RESULTAT Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Prov.inntekter og inntekter fra banktjenester Prov.kostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/-tap av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier mv Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Nøkkeltall Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,31 % 1,57 % 1,60 % 1,63 % 1,69 % Driftsinntekter 0,72 % 0,67 % 0,58 % 0,42 % 0,32 % Driftskostnader 1,43 % 1,44 % 1,40 % 1,44 % 1,48 % Resultat for regnskapsåret 0,32 % -0,12 % -0,27 % -0,82 % 0,19 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 5,12 % -1,84 % -4,12 % -12,22 % 2,84 % Kostnader i % av totale inntekter 70,69 % 64,43 % 64,18 % 70,38 % 73,86 % Kostnader i % av totale inntekter eks. kursgev./tap 73,63 % 67,94 % 67,49 % 70,17 % 72,19 % Tap i % av brutto utlån 0,05 % 1,18 % 1,05 % 1,03 % 0,06 % Netto ansvarlig kapital Kjernekapital Tilleggskapital Risikovektet balanse Kjernekapitaldekning i % 13,90 % 14,00 % 11,25 % 11,10 % 12,12 % Kapitaldekning i % 16,88 % 17,02 % 14,56 % 14,61 % 15,47 % 12 mnd forvaltningsvekst 2,77 % 6,52 % 13,66 % 14,42 % 16,66 % 12 mnd utlånsvekst 0,41 % 1,93 % 3,43 % 7,21 % 11,92 % 12 mnd innskuddsvekst 21,05 % 15,05 % 24,14 % 16,38 % 6,44 % Innskudd i % av utlån 80,71 % 79,05 % 76,88 % 75,11 % 66,94 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Antall årsverk 28,0 28,0 29,0 29,0 29,0

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer