Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall Styrets kvartalsrapport 1. kvartal Organisasjon Regnskap Balanse Tapsavsetninger og mislighold Kapitaldekning

2 1 Nøkkeltall (i mill kroner) Rentabilitet og drift 1 Rentenetto 2,35 2,22 2,24 2 Netto andre driftsinntekter 0,79 0,59 0,58 3 Sum driftskostnader 1,81 1,94 1,73 4 Driftsresultat før tap og nedskrivinger 1,33 0,88 1,09 5 Resultat etter skatt 0,92 0,61 0,72 6 KI-indeks 57,78 68,72 61,41 7 Forvaltningskapital pr. årsverk Finansiering og likviditet 8 Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 112,85 118,18 107,98 9 Innskuddsdekning 88,62 84,62 92,61 10 Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % 12,22 7,04 6,94 11 Endring i innskudd fra kunder siste 12 måneder i % 17,52 14,47 23,76 12 Utlån formidlet via TBK (Saldo ved kvartalets slutt) Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % inkl. TBK 12,16 17,35 10,84 Soliditet 14 Netto ansvarlig kapital 6) 220,63 203,87 217,68 15 Beregningsgrunnlag 1.391, , ,29 16 Kapitaldekning i % 15,86 15,96 15,94 17 Tapsprosent utlån 0,02 0,01 0,07 Antall årsverk utført 32,55 31,6 33,45 Antall årsverk ved kvartalsslutt 34,15 34,7 33,90 1-5) I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital annualisert 6) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 9) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder 14)Årets resultat er ikke tillagt egenkapital 17) Kvartalsvis tap i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 2

3 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Resultat: Grong Sparebank oppnådde pr. 1.kvartal 2012 et resultat før skatt på kr 7,350 mill mot kr 4,624 mill i Resultatet etter skatt er kr 5,3 mill, noe som er nesten kr 2 mill bedre enn i fjor. Resultatet pr 1. kvartal gir en årlig egenkapitalavkastning på 11,1%. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet før skatt 1,28% (0,85% i 1. kvartal 2011), og 0,87% etter skatt (0,61% i 1. kvartal 2010). Forbedringen i resultatet kommer i hovedsak som en følge av høyere rentemargin, positiv verdiutvikling på obligasjoner, samt økt forretningsvolum uten at kostnadene er økt.. Resultatet første kvartal 2012 er noe bedre enn budsjettert, noe som i første rekke skyldes lave tap og positiv utvikling på verdipapirer.. Rentemargin: Rentemarginen i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital har gått opp fra samme tid i Marginen er nå 2,35% av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 2,22% i 1. kvartal Endringen skyldes flere faktorer, men hovedårsaken er i første rekke knyttet til forbedret likviditetsstyring samt økt bruk av Terra Boligkreditt gjennom hele Andre driftsinntekter: Provisjonsinntektene utgjør nå 0,67% av forvaltningskapitalen, mot 0,72% på samme tid i Målt i kr er sum andre driftsinntekter tilnærmet uforandret. Lavere marginer på lån formidlet gjennom TBK, samt lavere inntekter på sparing/plassering er hovedårsaken til nedgangen i forhold til forvaltningskapitalen. Provisjonsinntektene som kommer fra salg av forsikringsprodukter har økt betydelig siste året. Resultatet fra valuta og verdipapirer er på kr 1,3 mill mot -0,1 mill i Bankens beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko. Driftskostnader: Driftskostnadene utgjør 1,81% av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,93% i 1. kvartal Bankens kostnadsindeks, dvs samlede driftskostnader utenom tap/gevinst verdipapirer målt i forhold til samlede inntekter, er på 61,7%. Dette er en betydelig nedgang fra 68,7% på samme tid i fjor. Forretningsvolumet er økt samtidig som kostnadene i kr ikke er økt. Banken vil fortsette arbeidet med å redusere kostnadene utover Tap: Banken har så langt i år hatt utlånstap på kr 402, mot tap på kr 171 pr 1. kvartal Fortsatt er tapene på et meget lavt nivå. Totale tapsavsetninger er nå på kr 11,35 mill. Avsetningene utgjør 0,57% av bankens totale utlån. Dette er ned fra 0,59% forrige år. Misligholdte og tapsutsatte lån (nto) pr utgjorde 0,89% av banken totale utlån, mot 1,23% på samme tid i fjor. De gruppevise nedskrivinger er økt med kr 0,25 mill så langt i 2012 som følge av volumveksten i utlån. Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av utvalgte engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette. 3

4 Forvaltningskapital: Forvaltningskapitalen ved utgangen av mars 2012 er på kr millioner. Dette er opp fra kr mill for ett år siden, men ned fra kr mill ved siste årsskifte. Årsaken til nedgangen fra årsskiftet skyldes at likviditeten er tatt noe ned gjennom redusert innlånsvolum. Innskudd og lån: Innskuddene fra kunder er ned med kr 4 mill hittil i De samlede kundeinnskuddene er imidlertid kr 264 mill større enn på samme tid i Dvs en økning på 17,5% siste 12 mnd. Brutto utlån i egen balanse er opp kr 82 mill hittil i år. Utlånsmassen er økt med kr 218 mill eller 12,2% fra samme tidspunkt i fjor. Banken formidler i tillegg boliglån gjennom Terra Boligkreditt, og har ved utgangen av 1. kvartal overført kr 455 mill i godt sikrede boliglån. Dette tilsvarer en vekst i formidlede boliglån til Terra Boligkreditt på kr 7 mill hittil i år, og kr 82 mill siste 12 måneder. Samlet vekst i utlån og formidlede boliglån er således på 3,8% i 1. kvartal, og 13,9% siste 12 måneder. Veksten i utlån på egen balanse og gjennom Terra Boligkreditt skyldes i all hovedsak økt kundemasse, dvs nye kunder. Likviditet: Banken har en god likviditetsreserve i form av bankinnskudd og trekkrettigheter. Banken gjennomfører refinansiering i god tid før forfall, og legger stor vekt på god løpetidsstruktur og høyt nivå på likviditetsindikatorene. Ved utgangen av 1. kvartal 2012 var likviditetsindikator I og II på hhv 109 og 110. Indikatorene er beregnet etter beregningsmodell fra Finanstilsynet. I henhold til ny modell skal bankens indikatorer sammenlignes med referanseverdier som er gjennomsnitt av de 13 største bankene i Norge. Referanseverdiene pr. 4 kvartal lå på henholdsvis 102,4 og 108,6.. På grunn høy utlånsvekst i egen balanse hittil i år, samt ingen innskuddsvekst, er innskuddsdekningen ved utgangen av 1. kvartal 2012 på 88,6%. Dette er ned fra 92,6% ved siste årsskifte. Innskuddsdekningen er imidlertid gått opp fra 84,6% siste 12 mnd. Kapitaldekning: Kapitaldekningen og kjernekapitaldekningen var pr på 15,86%. Tillagt årets resultat er både kapitaldekningen og kjernekapitaldekningen på 16,27 %, mot 16,24 % på begge pr 1. kvartal Banken har gjennomført en vellykket egenkapitalemisjon på kr 50 mill som vil bli tillagt bankens kjernekapital i løpet av april Organisasjon Antall ansatte er 35 stk, som utfører 32,55 årsverk, mot 31,6 årsverk samme tid i fjor. Et stadig stigende antall forventningsfulle kunder, samt krav om rasjonell drift, stiller fortsatt store krav til alle medarbeiderne. Arbeidsmiljøet anses som bra, og sykefraværet er fortsatt lavt. Det er ikke registrert personskader eller materielle skader så langt i Utsiktene framover Veksten i kundemassen er god og aktivitetsnivået i banken er fortsatt høyt. Veksten innenfor boligfinansiering har hittil i år kommet på egen balanse, men banken vil i 2. kvartal forsøke å få økt andelen nye boliglån formidlet via Terra Boligkreditt. Banken har det siste halvannet året økt eksponeringen innenfor bedriftsmarked, og vi forventer at veksten her vil fortsette. 4

5 Ved utgangen av 1. kvartal 2012 har ikke banken identifisert forhold i utlånsporteføljen som tilsier at tapene vil øke vesentlig i de kommende kvartalene. Banken er imidlertid forberedt på at tapene vil komme opp på et mer normalt nivå, og vi forventer derfor noe økte tap fremover. Det er heller ikke identifisert andre forhold som tilsier at bankens resultater kommer til å bli negativt påvirket i tiden framover. Avslutning: Det er foretatt begrenset revisjon i samsvar med standard for begrenset revisjon av regnskap. Vedtak: Det framlagte regnskap med et resultat av ordinær drift etter skatt på kr godkjennes som Grong Sparebanks regnskap pr 1. kvartal Grong

6 4 Regnskap % endring (i tusen kroner) Renteinntekter og lignende inntekter 12, Rentekostnader og lignende kostnader 13, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 10, Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester -3, Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -24, Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer , Andre driftsinntekter 28, Netto andre driftsinntekter 40, Sum driftsinntekter 17, Lønn og generelle administrasjonskostnader -0, Avskrivning av varige driftsmidler -36, Andre driftskostnader 0, Sum driftskostnader -1, Driftsresultat før tap 58, Tap på utlån, garantier mv. 135, Gevinst/tap/nedskr på verdipapirer som er anl.midler -365, Resultat før skatt 58, ,549 Skatt på ordinært resultat 59, Resultat av ordinær drift etter skatt 58,

7 5 Balanse % endring (i tusen kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker -68, Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner -84, Sum utlån før nedskrivninger 12, Individuelle nedskrivninger -17, Nedskrivninger på grupper 15, Obligasjoner 0, Aksjer og andeler med variabel avkastning 8, Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0, Andre eiendeler -48, Forsk.bet. og opptj.ikke mottatte inntekter. 3, SUM EIENDELER 3, GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner -44, Innskudd fra og gjeld til kunder 17, Gjeld stiftet ved utstedelse verdipapirer -44, Annen gjeld 87, Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 13, Avsetninger til påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 0, Sparebankens fond 10, ,282 Gavefond -9, Udisponert overskudd 58, SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3, POSTER UTENOM BALANSEN Garantier 7, Renteswapper -25, Bytteavtaler 0,

8 6 Tapsavsetninger og mislighold (Tall i hele tusen) TAPSKOSTNADER Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet individuelt for + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er ikke er nedskrevet individuelt for - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader ( - = inngått, + = kostnad ) TAPSUTSATTE UTLÅN Brutto tapsutsatte lån tapsavsetning (spesifiserte) = Nto tapsutsatte lån MISLIGHOLDTE UTLÅN Brutto misligholdte tapsavsetninger = Nto misligholdte lån NEDSKRIVNINGER UTLÅN Individuelle Gruppevise Kapitaldekning (Tall i hele tusen) Beregningsgrunnlag Netto kjernekapital Kapitaldekningsprosent 15,86 15,96 15,94 Netto ansvarlig kapital Kjernekapitaldekningsprosent 15,86 15,96 15,94 Postboks Grong Telefon

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer