DELÅRSRAPPORT PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT PR

2 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene preges av pessimisme og spådommer om økt arbeidsledighet og problemer i næringslivet. Pengemarkedet fungerer fortsatt ikke som normalt, og selv store internasjonale industriselskaper må betale en høy pris for sin driftsfinansiering hvis de i det hele tatt får lån. Denne situasjonen stiller også de nasjonale bankene overfor store utfordringer, store som små. For det første må en ta hensyn til eget behov for økte innlånsspreader, likviditetssikkerhet og refinansieringsrisiko, for det andre har kredittrisikoen generelt økt som følge av vanskeligere markedsforhold. Bankene må derfor øke sine priser over tid for å dekke inn både økte innkjøpspriser og høyere likviditetsreserve. I en allerede vanskelig tid for norsk næringsliv, kan det fort føre til at en negativ utvikling forsterkes. Norske distriktssparebanker bygger ofte sin virksomhet på et skjebnefellesskap med det lokalsamfunnet de har som sitt primærmarked. Det betyr at disse bankene i mange sammenhenger ser seg i en mye mer sentral samfunnsmessig funksjon enn det som bare følger av rene forretningsmessige vurderinger. Bankene har heller ikke styrt etter kortsiktig høy egenkapitalavkastning, men har like gjerne prioritert soliditet. Dette kombinert med nøkternhet, effektivitet og god løpende dialog mellom bank og kunde, gjør at det er grunn til å anta at historien nok en gang vil vise at norske sparebanker er de som klarte seg best også gjennom denne krisen. For Rindal Sparebank er det godt å se at våre bedriftskunder har basert sin virksomhet på tilnærmet de samme verdiene. Så langt har en derfor ikke sett de dramatiske konsekvensene av krisen lokalt. RESULTAT. Resultat pr er kr mill. før skatt mot kr mill. på samme tid i fjor. Avviket fra i fjor forklares i sin helhet med endret nedskrivning av verdipapirbeholdningen. Underliggende drift gir et resultat pr som er ganske likt fjoråret. Styret er fornøyd med denne utviklingen.. Kostnadsprosenten i forhold til inntekter er 56,71% mot 62,68% på samme tid i fjor. RENTESITUASJONEN. Rindal Sparebank må betale ca 2% over NIBOR for 3 års obligasjonslån i markedet. Spreadene kan forventes å gå noe ut på kort sikt, men er forventet å gå noe inn igjen på mellomlang sikt. Det antas å ville gå relativt lang tid før spreadene er tilbake på nivåene for 2 3 år siden. Med en styringsrente og pengemarkedsnivå som vi har i dag, vil det være vanskelig for bankene å hente ut økte rentemarginer på boliglån og andre lån i personmarkedet. Om bankene klarer å holde sitt nettorentenivå, vil dermed være mer enn før avhengig av næringslivets betalingsevne. Med utviklingen en ser i realøkonomien, antas denne å avta. Med en stadig vanskelig likviditetssituasjon i markedet, betales det fortsatt høye innskuddsrenter som også presser marginene. Nettorenten pr var 1,96% mot 1,98% på samme tid i fjor. Rindal Sparebank bruker konsekvent Terra Boligkreditt AS for kunder som ønsker fastrentelån. INNSKUDD OG LIKVIDITET. Rindal Sparebank har benyttet seg av ordningen med F lån i Norges Bank og lånt kr. 90 mill. gjennom ordningen. 30 mill. av disse er til fast rente. Kundeinnskuddene har økt med 16,4% fra samme tid i fjor. Sammen med lavere aktivitet på utlånssiden, betyr dette at banken for tiden har meget god likviditet. Som tallene viser, er ikke dette en situasjon som er optimal. En har valgt å prioritere likviditetsmessig sikkerhet. Styret har vedtatt et mål om 70% innskuddsdekning. Pr er den 70,48%. UTLÅN. TAP. Utlånene har gått marginalt ned i 1. kvartal. Det skyldes i all vesentlighet lavere etterspørsel ettersom banken har en likviditet som ikke begrenser aktiviteten. Vi benytter også de samme kriteriene i vår kredittvurdering, men det er likevel ikke unaturlig at betalingsevnen vurderes noe ekstra som følge av den økonomiske situasjonen. Rindal Sparebank finansierer fortsatt kun næringsvirksomhet i Rindal kommune, og lån til næringslivet utgjør pr. første kvartal 18,74% av totale utlån. Nedskrivninger på utlån er uendret fra årsskiftet. Det er grunn til å forvente noe økte tap i 2009.

3 VERDIPAPIRER. Bankens verdipapirbeholdning er bokført til mill. mot kr mill. på samme tid i fjor. Endringen skyldes tilpasninger til likviditetssituasjonen i markedet. Det er tilbakeført ca kr. 0,2 mill. av tidligere nedskrivninger på verdipapir i første kvartal. Det forventes fortsatt stor usikkerhet og volatilitet i aksjemarkedet, mens obligasjonsmarkedet forventes å stabilisere seg i tiden som kommer. FORVALTNINGSKAPITAL OG KAPITALDEKNING. Forvaltningskapitalen har økt med 10,7% fra samme tid i fjor, også dette til en viss grad på grunn av balansetilpasninger. Det budsjetters med lavere vekst i Forvaltningskapitalen pr er kr mill Kapitaldekningen eks. årets resultat er pr. 1. kvartal 19,27% mot 20,61% på samme tid i fjor. KONKLUSJON. Styret er godt fornøyd med driftsutviklingen i Rindal Sparebank i første kvartal av Utfordringene antas å ville komme i forhold til å klare å holde soliditeten gjennom god inntjening. Tapene forventes å øke ettersom det ikke er noen grunn til tro at våre kunder ikke blir berørt av den økonomiske utviklingen. Våre bedriftskunder er i stor grad bedrifter som har eksistert i mange år og har erfaring med å forholde seg til skiftende tider. De har også tradisjon for å akseptere lavere og langsiktig sikker inntjening framfor kortsiktige oppgangsgevinster. Det ser ut til å være et godt utgangspunkt i disse tider. Styret ser for seg at 2009 blir et spennende og krevende år. Rindal, Jostein Grytbakk Morten Møller Ingrid Rognskog styreleder nestleder styremedlem Gøril Bakken styremedlem Ola Børset styremedlem Netto rentemargin 1,96 % 2,09 % 2,10 % 2,35 % Netto provisjonsinntekter 0,24 % 0,28 % 0,33 % 0,38 % Kostnader/inntekter korrigert for vp og tap 56,71 % 57,96 % 62,05 % 57,42 % Resultat før tap og skatt 1,02 % 0,59 % 0,86 % 1,25 % Tap på utlån 0,00 % 0,11 % -0,23 % -0,08 % Innskuddsdekning 70,48 % 68,63 % 64,36 % 67,23 % Kapitaldekning 19,27 % 19,91 % 20,24 % 21,66 % Kjernekapitaldekning 19,27 % 19,91 % 20,24 % 21,69 % Mislighold i % av brutto utlån 0,04 % 0,03 % 0,14 % 0,03 % Dekket mislighold i % 1238,00 % 2107,00 % 315,00 % 2925,00 % Utlån til privatmarkedet 81,26 % 81,72 % 83,93 % 82,96 % Utlån til næringsliv 18,74 % 18,28 % 16,07 % 17,04 % Aksjer/forvaltningskapital 1,35 % 1,32 % 1,53 % 1,65 % Egenkapitalavkastning 6,97 % 2,03 % 6,26 % 6,95 % Utlånsvekst 1,00 % 6,01 % 16,58 % 16,11 % Innskuddsvekst 16,39 % 13,05 % 11,59 % 5,17 %

4 RESULTATREGNSKAP (Beløp i hele 1000 kr) Beløp Beløp Beløp Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE OG KREDITTPROV Utbytte av verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 2 Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på utlån Nedskrivning på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET DIVERSE OPPLYSNINGER Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Kostnader i % av inntekter (eks kursgevinst) 56,71 62,68 57,96 Egenkapitaldekning: -netto ansvarlig kapital beregningsgrunnlag egenkapitaldekning i % 19,27 20,61 19,91 BALANSE EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder individuelle nedskrivninger på utlån nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og andeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

5 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptj. inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld OPPTJENT EGENKAPITAL Bankens fond Gavefond Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL GARANTIER Lånegarantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Garanti overfor Sparebankenes Sikringsfond 862 Annet garantiansvar SUM MISLIGHOLDTE LÅN. Misligholdte lån - brutto Individuelle nedskrivninger på utlån 200 Misligholdte lån - netto TAPSUTSATTE LÅN Tapsutsatte lån - brutto Individuelle nedskrivninger på utlån Tapsutsatte lån - netto NEDSKRIVNINGER Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivninger totalt TAPSKOSTNADER Periodens endring i individuelle nedskrivninger " endring i gruppevise nedskrivninger " kons.tap som det tidl.år er avsatt for " kons.tap som det tidl.år ikke er avsatt for 25 - " inng. på tidl. perioders konstaterte tap tilbakeførte renter = Periodens tapskostnad

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer