DELÅRSRAPPORT PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT PR

2 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR GENERELT. 1. halvår 2010 har vært en periode med god og stabil drift. Likevel merkes fortsatt en viss markedsusikkerhet både når det gjelder pengemarkedet i form av varierende og over tid økende spreader, og løpende tilgang på likviditet. At både nasjonale og internasjonale tilsynsmyndigheter har økt fokus på reguleringstiltak for å unngå å komme i en ny finanskrise, gir også norske banker nye utfordringer. Selv om Rindal Sparebank har en relativt enkel og oversiktlig driftsstruktur, må vi tilpasse oss nye rammebetingelser som ofte har sitt utspring i internasjonale forhold, markeder og driftskonsepter som er helt annerledes enn vårt. 1. halvår er en periode der våre kunder setter status og oppsummerer forrige år gjennom sine generalforsamlinger og tilhørende regnskapsavslutninger. I 2009 har flere av våre kunder fått merke hvordan finanskrisen har påvirket de forskjellige sektorenes vilje og evne til nye investeringer. Generelt kan en si at også våre kunder merker marginpresset godt som følge av mer varierende etterspørsel og økt konkurranse, og at det nødvendigvis fører til behov for effektivisering og tilpasninger i kostnadsstrukturen. Blant annet har forholdene som nevnes over, ligget til grunn for bankens fortsatte strategi med konsolidering framfor vekst. Kapitaldekningen er stabil og soliditeten meget god, samtidig som underliggende drift viser en fin utvikling. RESULTAT. Resultat pr er kr mill. før skatt mot kr mill. på samme tid i fjor. De positive endringene i forhold til fjoråret kommer fra økt utbytte på egen aksjebeholdning og en regnskapsmessig gevinst på kr mill. som følge av fusjonen mellom norske BBS og danske PBS. Så langt i år har en hatt en nedskrivning av verdien på andre egne verdipapirer mot en vesentlig verdistigning i fjor. Underliggende drift eks. verdipapirer og engangsgevinster/tap gir et resultat pr som er ca 20 % bedre enn fjoråret. Kostnadsprosenten i forhold til inntekter eks. kursgevinster er 45,22 % mot 55,07 % på samme tid i fjor. Endringen har sin forklaring i forholdene nevnt over. RENTESITUASJONEN. Bankens fundingkostnad er fortsatt høy. En har refinansiert seg med en spread i forhold til 3-måneders NIBOR på ca rentepunkter for et 3-års lån. For et nytt 5-års lån må en pr. dato forvente en spread på pkt i forhold til NIBOR. Tilgangen på kapital i markedet har vært usikker så langt i år. Det er vel tegn som tyder på at både det nasjonale og internasjonale markedet kan stabilisere seg etter hvert som nasjoners status og reelle gjeldssituasjon avklares. Spreadene forventes å bli relativt høye. Styringsrenten og pengemarkedsrenten forventes å holde seg på et relativt lavt nivå, og uttalelser fra Norges Bank indikerer en klart lavere rentebane enn tidligere indikert. Nettorenten pr var 2,10 % mot 1,95 % på samme tid i fjor. Det er ikke innvilget nye fastrentelån i perioden, og bankens totale renterisiko i utlåns- og obligasjonsporteføljen, er godt innenfor de rammene styret har satt. INNSKUDD OG LIKVIDITET. Innskudd fra kunder har i første halvår økt med 13,4 %, mens det siste år har vært en innskuddsvekst på 4,3 %. Årets budsjett har en ambisjon om 10 % årsvekst. For å nå det målet, er en helt avhengig av å få tak i større enkeltinnskudd til ganske høye priser som vil presse nettorenten. De 20 største innskuddene inklusive innskudd fra det offentlige utgjør pr ,1 % av totale kundeinnskudd. Totale innskudd utgjør pr ,4 % av brutto utlån mot 72,16 % på samme tid i fjor. Rindal Sparebank har heller ikke i 1. halvår 2010 hatt problemer med å skaffe likviditet til sin løpende drift. Prisen en må betale er høy som følge av usikkerheten i markedet, men noe lavere enn i 2008 og første halvår Små banker merker klart en lavere interesse i markedet for å gjøre langsiktige investeringer i institusjoner som oss. Bruk av foretak som Terra Boligkreditt AS vil derfor være et nyttig instrument for å kunne utnytte en indirekte større tyngde i fundingmarkedet. Bankens likviditetsmessige status er fortsatt meget god.

3 UTLÅN. TAP. Utlånsveksten er fortsatt lav og er kun på 1,3 % hittil i år. Årsveksten er tilsvarende lav. Rindal Sparebank finansierer næringsvirksomhet kun i Rindal kommune, og lån til næringslivet utgjør pr. 1. halvår 20,7 % av totale utlån. Deler av de individuelle tapsnedskrivningene er tilbakeført som følge av at engasjementene er innfridd. Gruppevise nedskrivninger settes til enhver tid til 15 % av utlån i risikoklasse D og E (de to laveste) og er økt marginalt i 1. halvår Det er fortsatt svært lave volum på misligholdte lån og restanser. VERDIPAPIRER. Bankens verdipapirbeholdning er p.t. bokført med en verdi på kr mot kr mill. på samme tid i fjor. Av dette er kr mill. sertifikater og obligasjoner. Endringene i beholdningen er en likviditetsmessig tilpasning. FORVALTNINGSKAPITAL OG KAPITALDEKNING. Forvaltningskapitalen har økt med 8,7 % fra samme tid i fjor, og hittil i år med 9,2 %, og er nå på kr mill. I all vesentlighet skyldes økningen endringer i balansestrukturen og forberedelser til framtidige låneforfall. Kapitaldekningen eks. årets resultat er pr. halvårsskiftet 19,72 % mot 18,84 % på samme tid i fjor. Inkludert årets resultat så langt er kapitaldekningen 20,82 %, begge dekningstallene godt over kapitalmålet på 18 %. Det forventes liten vekst i 2. halvår KONKLUSJON. Styret mener Rindal Sparebank har et godt regnskapsmessig og driftsmessig utgangspunkt for en sunn utvikling videre. Styret og bankens administrasjon har dermed også et godt utgangspunkt i arbeidet med å møte framtidige markeds- og kompetansemessige utfordringer en måtte få. Rindal, Jostein Grytbakk Morten Møller Gøril Bakken styreleder nestleder styremedlem Hege Gåsvand styremedlem Ola Børset styremedlem NØKKELTALL Netto rentemargin 2,10 % 2,00 % 2,09 % 2,10 % Netto provisjonsinntekter 0,27 % 0,25 % 0,28 % 0,33 % Kostnader/inntekter korrigert for vp og tap 45,22 % 53,27 % 57,96 % 62,05 % Resultat før tap og skatt 1,36 % 1,42 % 0,59 % 0,86 % Tap på utlån -0,05 % 3,00 % 0,11 % -0,23 % Innskuddsdekning 73,41 % 69,21 % 68,63 % 64,36 % Kapitaldekning 19,72 % 20,54 % 19,91 % 20,24 % Kjernekapitaldekning 19,72 % 20,54 % 19,91 % 20,24 % Mislighold i % av brutto utlån 0,04 % 0,02 % 0,03 % 0,14 % Dekket mislighold i % 1364,00 % 2236,00 % 2107,00 % 315,00 % Utlån til privatmarkedet 79,26 % 79,38 % 81,72 % 83,93 % Utlån til næringsliv 20,74 % 20,62 % 18,28 % 16,07 % Aksjer/forvaltningskapital 1,69 % 1,61 % 1,32 % 1,53 % Egenkapitalavkastning 10,53 % 9,32 % 2,03 % 6,26 % Utlånsvekst 12 mnd 2,53 % 1,72 % 6,01 % 16,58 % Innskuddsvekst 12 mnd 4,31 % 2,58 % 13,05 % 11,59 %

4 DELÅRSREGNSKAP PR RESULTAT Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (beløp i hele tusen) kv kv Renteinntekter og lignende intekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Prov. Innt. og innt. fra banktjenester Prov. kostn og kostn fra banktjenester Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Gevinst (-) og tap (+) på vp som er anl.midl VI Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat VII RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET BALANSE Regnskap Regnskap Endring siste 12 mnd Regnskap (beløp i hele tusen) kroner % EIENDELER 1 Kontanter og fordringer på sentralbanker , Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , Sum netto utlån og fordringer på kunder , Sert., obl. og andre rentebærende vp , Aksjer, andeler og grunnfondsbevis , Immaterielle eiendeler , Varige driftsmidler , Andre eiendeler , Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter , I SUM EIENDELER , GJELD OG EGENKAPITAL 14 Gjeld til kredittinstitusjoner , Innskudd fra og gjeld til kunder , Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , Annen gjeld , Pål. kostn. og mottatt ikke opptj inntekter , Avsetn. for pål. kostnader og forpliktelser , II SUM GJELD , EGENKAPITAL 22.2 Sparebankens fond , Gavefond , Periodens resultat av ordinær drift etter skatt ,1 - III SUM EGENKAPITAL , IV SUM GJELD OG EGENKAPITAL , POSTER UTENOM BALANSEN Garantier Rentebytteavtaler

5 RESULTAT Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (tall i % av gjennomsnittlig forv.kap) kv kv Renteinntekter og lignende intekter 4,15 5,10 4,18 4,61 4,54 2 Rentekostnader og lignende kostnader 2,05 3,15 2,15 2,67 2,54 I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,10 1,95 2,03 1,94 2,00 3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,14 0,01 0,24 0,02 0,01 4 Prov. Innt. og innt. fra banktjenester 0,36 0,32 0,36 0,32 0,34 5 Prov. kostn og kostn fra banktjenester 0,09 0,10 0,08 0,10 0,10 6 Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer -0,06 0,36-0,12 0,64 0,37 7 Andre driftsinntekter 0,09-0,00-0,02 II Netto andre driftsinntekter 0,44 0,59 0,39 0,88 0,64 III Sum driftsinntekter 2,54 2,54 2,42 2,83 2,64 8 Lønn og generelle adm. kostnader 0,93 0,98 0,88 0,95 1,00 9 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 10 Andre driftskostnader 0,23 0,21 0,22 0,21 0,19 IV Sum driftskostnader 1,18 1,21 1,13 1,18 1,21 V Driftsresultat før tap 1,36 1,33 1,30 1,65 1,42 11 Tap på utlån, garantier mv. -0,05 0,02 0,06 0,04 0,03 12 Gevinst (-) og tap (+) på vp som er anl.midl -0, , VI Ordinært resultat før skatt 1,58 1,31 1,56 1,61 1,39 13 Skatt på ordinært resultat 0,39 0,36 0,34 0,42 0,37 VII RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 1,19 0,96 1,22 1,18 1,02 KAPITALDEKNING Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 19,72 18,84 20,54 MISLIGHOLDTE LÅN Misligholdte lån - brutto Individuelle nedskrivninger på utlån Misligholdte lån - netto TAPSUTSATTE LÅN Tapsutsatte lån - brutto Individuelle nedskrivninger på utlån Tapsutsatte lån - netto NEDSKRIVNINGER Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivninger totalt TAPSKOSTNADER Periodens endring i individuelle nedskrivninger " endring i gruppevise nedskrivninger " kons.tap som det tidl.år er avsatt for " kons.tap som det tidl.år ikke er avsatt for " inng. på tidl. perioders konstaterte tap tilbakeførte renter = Periodens tapskostnad

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28 Årsrapport 2009 INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Bankens ansatte 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 30 Årsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer