DELÅRSRAPPORT PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT PR

2 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt sett har avtatt, men likevel er det positivt å konstatere at aktiviteten lokalt har vært god. For banken gir det seg utslag i en noe økende andel lån til næringsvirksomhet. I og med en fortsatt god underliggende drift, opprettholdes også soliditeten. Sammen med andre gode nøkkeltall er igjen Rindal Sparebank gitt karakteren A- i DnB NORs rating av norske banker. Tilgangen på likviditet i markedet er god, men kredittspreadene er fortsatt relativt høye. Mye av aktiviteten i 2010 har vært rettet mot likviditet og utviklingen i pengemarkedet. Myndighetenes arbeid med både nasjonale og internasjonale reguleringer, vil også påvirke framtidige strategier for Rindal Sparebank. Rindal Sparebank har pr en løpende inntjening og soliditet som så absolutt gir et godt grunnlag for videre drift. RESULTAT. Resultatet før skatt pr er kr mill. før skatt mot kr mill. på samme tid i fjor. Korrigert for endringer i verdipapirgevinster (kr lavere), gevinster på realisasjon av anleggsmidler (kr høyere) og tap (kr. 168 høyere), er det underliggende driftsresultatet pr. 3. kvartal 2010 vesentlig bedre enn til samme tid i fjor. Totalresultat før skatt er på 1,43% av GFK mot 1,38 % på samme tid i fjor. Kostnadsprosenten i forhold til inntekter (eks verdipapir) er 47,46 % mot 55,46 % pr RENTESITUASJONEN. Vi har for tiden en svært stabil rentesituasjon i Norge. Norges Bank har flere ganger justert ned sin rentebane. Ved siste gangs vurdering av styringsrenten, la Norges Bank til grunn et rentesyn som bekreftet antakelsen om dette er en situasjon som vil vare store deler av neste år. På tross av en solid nasjonaløkonomi og god tilgang på likviditet i markedet, må norske banker finansiere seg til priser som er markert høyere enn historisk nivå. At de internasjonale markedene selvsagt påvirker prisdannelsen i det norske markedet, er forståelig. Litt mindre klart er det likevel at norske banker i mange sammenhenger vurderes til å ha like høy kredittrisiko som eksempelvis en del industri- og eiendomsutviklingsformål. Rindal Sparebank som svært liten bank, har på tross av soliditeten en inntakskost som ofte er minst 0,25% høyere enn en større bank med langt lavere solditet. Det kan tyde på myndighetenes økte fokus på soliditet sammen med likviditet, også vil komme oss til gode i form av bedre vilkår. På grunn av hard konkurranse i markedet, er det grunn til å anta at boliglånsrenten fortsatt vil være lav med små marginer for de som har gode sikkerheter. Etter hvert vil nok både rentenivået og andre betingelser hardne til som følge av bl.a. nye kapitalkrav og bindinger. Når det gjelder innlånsvilkårene en bank som Rindal Sparebank kan oppnå i markedet, har også disse forbedret seg. Nettorenten pr var 2,04 % mot 1,97 % på samme tid i fjor. INNSKUDD OG LIKVIDITET. Som i fjor har Rindal Sparebank hatt en nedgang i forvaltningskapital i 3. kvartal. Det har sin delvise forklaring i en viss omstrukturering i balansen, men også lavere etterspørsel. Fordelen med en slik utvikling er selvsagt likviditeten, mens utfordringen ligger i å ha en vekst som forsvarer kostnadsøkningen. Kundeinnskudd i forhold til brutto utlån utgjorde pr. 3. kvartal 70,07 %. UTLÅN. TAP. Kvaliteten på bankens utlånsportefølje er meget god. En bekreftelse på at så er tilfelle finnes i det faktum at en pr. 3. kvartal i 2010 kun har et misligholdt lån, og ingen næringsengasjementer med restanser. Med de store investeringene som er gjort for eksempel i landbruket de siste årene, er det grunn til å anta en noe høyere risiko i porteføljen de kommende årene. Den årlige engasjementsgjennomgangen i 4. kvartal vil trolig avdekke noe av dette, men med god individuell oppfølging og tett kommunikasjon med den enkelte kunde, har en ingen grunn til å anta at det vil komme en dramatisk endring i porteføljekvaliteten. Utlånene har kun vokst med 0,64 % fra

3 Rindal Sparebank finansierer fortsatt næringsvirksomhet kun i Rindal kommune, og lån til næringslivet utgjør pr. 3. kvartal 21,30 % (20,28 % i fjor). Nedskrivninger på utlån er endret med kr. 0,5 mill. fra 2. kvartal VERDIPAPIRER. Bankens verdipapirbeholdning er bokført til kr mill. mot kr mill. på samme tid i fjor. Endringen skyldes i stor grad likviditetsmessige tilpasninger og generelle finansieringstiltak som innfrielse av løpende lån. Banken har en regnskapsmessig gevinst på verdipapirer så langt i år på kr. 473 mot kr mill på samme tid i fjor. Bankens beholdning av aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond er p.t. på kr mill. Dette er en viss økning i forhold til samme tid i fjor og skyldes verdiøkninger mer enn større beholdning. Største posten er egenkapitalbevis i Sparebank1 SMN. FORVALTNINGSKAPITAL OG KAPITALDEKNING. Forvaltningskapitalen har økt med 3,8 % fra samme tid i fjor og er nå på mill. Det forventes en marginal vekst i 4. kvartal. Kapitaldekningen eks. årets resultat er pr. 3. kvartal 19,74 % mot 18,59 % på samme tid i fjor. Med et godt resultat i 4. kvartal, vil en ha god margin til kapitalmålet på 18 %. Bankens egenkapital inkl. årets overskudd i forhold til totalkapitalen er pr %, noe som også er definert som målet. KONKLUSJON. Rindal Sparebank har hatt et godt 3. kvartal og et godt 2010 så langt. En har valgt å ikke tilbakeføre AFPforpliktelsene som følge av pensjonsomleggingen. Dette vil først komme i 4. kvartal, og vil ha en regnskapsmessig effekt på knappe 1 mill. Årets resultatregnskap vil derfor bli svært godt og gir banken et godt utgangspunkt i arbeidet med å møte de framtidige utfordringene. Rindal Sparebank kan fortsette å framstå som effektiv, offensiv, oppdatert og med handlingsrom. Rindal, Jostein Grytbakk Morten Møller Hege Gåsvand styreleder nestleder styremedlem Gøril Bakken styremedlem Ola Børset styremedlem NØKKELTALL Netto rentemargin 2,04 % 2,00 % 2,09 % 2,10 % Netto provisjonsinntekter 0,28 % 0,25 % 0,28 % 0,33 % Kostnader/inntekter korrigert for vp og tap 47,46 % 53,27 % 57,96 % 62,05 % Resultat før tap og skatt 1,35 % 1,42 % 0,59 % 0,86 % Tap på utlån 0,03 % 3,00 % 0,11 % -0,23 % Innskuddsdekning 70,07 % 69,21 % 68,63 % 64,36 % Kapitaldekning 19,74 % 20,54 % 19,91 % 20,24 % Kjernekapitaldekning 19,74 % 20,54 % 19,91 % 20,24 % Mislighold i % av brutto utlån 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,14 % Dekket mislighold i % 2227,00 % 2236,00 % 2107,00 % 315,00 % Utlån til privatmarkedet 78,70 % 79,38 % 81,72 % 83,93 % Utlån til næringsliv 21,30 % 20,62 % 18,28 % 16,07 % Aksjer/forvaltningskapital 1,86 % 1,61 % 1,32 % 1,53 % Egenkapitalavkastning 9,38 % 9,32 % 2,03 % 6,26 % Utlånsvekst 12 mnd 0,64 % 1,72 % 6,01 % 16,58 % Innskuddsvekst 12 mnd 4,51 % 2,58 % 13,05 % 11,59 %

4 DELÅRSREGNSKAP PR RESULTAT Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (beløp i hele tusen) kv kv Renteinntekter og lignende intekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Prov. Innt. og innt. fra banktjenester Prov. kostn og kostn fra banktjenester Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler Andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Gevinst (-) og tap (+) på vp som er anl.midl VI Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat VII RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET BALANSE Regnskap Regnskap Endring siste 12 mnd Regnskap (beløp i hele tusen) kroner % EIENDELER 1 Kontanter og fordringer på sentralbanker , Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , Sum netto utlån og fordringer på kunder , Sert., obl. og andre rentebærende vp , Aksjer, andeler og grunnfondsbevis , Immaterielle eiendeler , Varige driftsmidler , Andre eiendeler , Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter , I SUM EIENDELER , GJELD OG EGENKAPITAL 14 Gjeld til kredittinstitusjoner , Innskudd fra og gjeld til kunder , Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , Annen gjeld , Pål. kostn. og mottatt ikke opptj inntekter , Avsetn. for pål. kostnader og forpliktelser , II SUM GJELD , EGENKAPITAL 22.2 Sparebankens fond , Gavefond , Periodens resultat av ordinær drift etter skatt ,9 - III SUM EGENKAPITAL , IV SUM GJELD OG EGENKAPITAL , POSTER UTENOM BALANSEN Garantier Rentebytteavtaler

5 RESULTAT Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap (tall i % av gjennomsnittlig forv.kap) kv kv Renteinntekter og lignende intekter 4,21 4,75 4,28 4,03 4,54 2 Rentekostnader og lignende kostnader 2,17 2,77 2,37 2,01 2,54 I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,04 1,97 1,91 2,02 2,00 3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,10 0,01 0,03-0,01 4 Prov. Innt. og innt. fra banktjenester 0,37 0,34 0,38 0,37 0,34 5 Prov. kostn og kostn fra banktjenester 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 6 Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer 0,05 0,41 0,27 0,51 0,37 7 Andre driftsinntekter 0, ,02 II Netto andre driftsinntekter 0,49 0,66 0,58 0,79 0,64 III Sum driftsinntekter 2,53 2,63 2,49 2,81 2,64 8 Lønn og generelle adm. kostnader 0,95 1,00 0,98 1,04 1,00 9 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 10 Andre driftskostnader 0,21 0,21 0,16 0,21 0,19 IV Sum driftskostnader 1,18 1,24 1,17 1,29 1,21 V Driftsresultat før tap 1,35 1,39 1,32 1,51 1,42 11 Tap på utlån, garantier mv. 0,03 0,01 0,19-0,00 0,03 12 Gevinst (-) og tap (+) på vp som er anl.midl -0, , VI Ordinært resultat før skatt 1,43 1,38 1,13 1,52 1,39 13 Skatt på ordinært resultat 0,39 0,38 0,38 0,44 0,37 VII RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 1,04 1,00 0,75 1,08 1,02 KAPITALDEKNING Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 19,74 18,59 20,54 MISLIGHOLDTE LÅN Misligholdte lån - brutto Individuelle nedskrivninger på utlån Misligholdte lån - netto TAPSUTSATTE LÅN Tapsutsatte lån - brutto Individuelle nedskrivninger på utlån Tapsutsatte lån - netto NEDSKRIVNINGER Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivninger totalt TAPSKOSTNADER Periodens endring i individuelle nedskrivninger " endring i gruppevise nedskrivninger " kons.tap som det tidl.år er avsatt for " kons.tap som det tidl.år ikke er avsatt for " inng. på tidl. perioders konstaterte tap tilbakeførte renter = Periodens tapskostnad

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Resultatregnskap 12. Balanse 13. Noter 15. Kontantstrømanalyse 28. Revisjonsberetning 29

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Resultatregnskap 12. Balanse 13. Noter 15. Kontantstrømanalyse 28. Revisjonsberetning 29 2011 ÅRSRAPPORT INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 15 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 31 Årsrapport 2011 - rindal

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28 Årsrapport 2009 INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Bankens ansatte 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 30 Årsrapport

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2012

Delårsrapport Pr. 31.3.2012 Delårsrapport Pr. 31.3.2012 Side 1 av 8 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2010 31.12.2011 31.12.2010 Resultat før skatt 5.507 3.395 6.674 19.506 27.297 Brutto utlån til kunder

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.12.2010

Kvartalsrapport pr. 31.12.2010 Kvartalsrapport pr. 31.12.2010 Årsberetning 2010 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer