Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport Andre kvartal 2004"

Transkript

1 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA

2 SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt pr. 1.halvår på 12,7 mill. kroner mot minus 1,1 mill. kroner pr. 1.halvår ifjor og 6,8 mill. kroner for hele. Stabil kundevekst for Bankia. Mer enn 6 nye kunder i andre kvartal i overkant av 9 kunder har nå Gebyrfri Visa-kort. Utlån har økt med 4, % i andre kvartal, og med 35,6 % de siste 12 måneder. Fortsatt bedring i kredittkvalitet. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån ved utgangen av perioden utgjør 12, % av brutto utlån mot 14,1 % ved utgangen av andre kvartal og 12,4 % ved utgangen av første kvartal. God likviditet og høy innskuddsdekning. INNHOLD Sammendrag andre kvartal 2 Utvikling i sentrale størrelser over tid 3 Innledning 4 Regnskap pr. andre kvartal 4 Resultatregnskapet 5 Balanseregnskapet 6 Nøkkeltall 6 Tilleggsopplysninger til regnskapet 7 2

3 UTVIKLING I SENTRALE STØRRELSER OVER TID For å øke sammenlignbarheten over tid følger en grafisk fremstilling av utviklingen i noen sentrale størrelser. (Alle beløp i tusen kroner). ANTALL KUNDER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER (NOK 1) RENTEINNTEKT OG LIGNENDE INNTEKTER (NOK 1) Utlån til og fordringer på kunder (venstre akse) Antall kunder (høyre akse) NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER (NOK 1) RESULTAT FØR TAP OG SKATT (NOK 1) TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV (NOK 1) RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT (NOK 1) 3

4 INNLEDNING Bakgrunn Bankia Bank ASA ble stiftet i juni. Banken følger en spesialisert nisjestrategi med hovedfokus på kredittkortvirksomhet. Gebyrfri Visa Gebyrfri VISA er et 1 % gebyrfritt kredittkort. Ved utgangen av andre kvartal var Bankias samlede utlån på kredittkort 562 mill. kroner. Bankia hadde da i overkant av 9 kunder med Gebyrfri VISA-kort. ett, utgjorde tapskostnaden 3,5 % av gjennomsnittlig brutto utlån. Banken har i andre kvartal bokført konstaterte tap som beløper seg til 4,7 mill. kroner. Tilsvarende ble det bokført konstaterte tap i første kvartal med 4,9 mill. kroner, mens det i andre kvartal ble bokført konstaterte tap på 3,6 mill kroner. Balansen Bankens utlån er dekket ved innskudd fra kunder, egenkapital og et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån. Utlån til kunder utgjorde 562 mill. kroner ved utgangen av andre kvartal mot 414 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal. Kunders innskudd i Bankia utgjorde ved utgangen av andre kvartal 729 mill. kroner, mot 581 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal i fjor. Bankiakonto Bankiakonto er en gebyrfri sparekonto uten uttaksbegrensinger og med høy avkastning. Formålet med Bankiakonto er å tilby bankens kunder et gunstig sparealternativ, og balansere Bankias produktportefølje. Produktet er rettet mot privatpersoner. Bankia har i andre kvartal hatt god kundetilgang på Bankiakonto. Ved utgangen av andre kvartal utgjorde samlede innskudd på Bankiakonto 729 mill. kroner. REGNSKAP PR. ANDRE KVARTAL Resultatregnskapet Bankias resultat fortsatte å styrke seg i andre kvartal. Resultat etter skatt for årets første halvår var på 12,7 mill. kroner mot minus 1,1 mill. kroner for første halvår i og 6,8 mill. kroner for hele. Resultatet før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner. Tilsvarende for samme kvartal i var 5,5 mill. kroner, mens for første kvartal ble resultat før tap og skatt 1,3 mill. kroner. Resultatforbedringen knytter seg til økte netto renteinntekter, særlig som følge av vekst i utlån og fortsatt økning i rentemargin i forhold til tidligere perioder. Resultat før skatt viser et overskudd på 1,7 mill. kroner for kvartalet mot,5 mill. kroner for samme kvartal i og et overskudd på 7, mill. kroner for første kvartal. Netto utlånstap for andre kvartal utgjør 3,4 mill. kroner. Annualisert utgjør tapskostnad hittil i året med dette 2,6 % av gjennomsnittlige brutto utlån. Tilsvarende ved utgangen av andre kvartal var 5, mill. kroner (5, %). For året sett under Samlede tapsavsetninger utgjorde 3,5 mill. kroner ved utgangen av andre kvartal mot 31,6 mill. kroner ved utgangen av første kvartal og 33,7 mill. kroner ved utgangen av andre kvartal. Avsetningene pr utgjorde samlet 5,4 % av utestående lån. Bankias spesifiserte tapsavsetninger er,8 mill. kroner lavere enn ved utgangen av første kvartal. Reduksjonen skyldes i det vesentligste konstaterte tap som er ført ut av balansen. Balanseførte spesifiserte tapsavsetninger utgjør med dette 21, mill. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger er redusert i forhold til utgangen av første kvartal med,3 mill. kroner og utgjør 9,5 mill. kroner. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån ved utgangen av perioden utgjør 67,4 mill. kroner (12, % av brutto utlån) mot 58,7 mill. kroner (14,1 % av brutto utlån) ved utgangen av andre kvartal. Økningen i forhold til første kvartal er,5 mill. kroner da misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 66,9 mill. kroner (12,4 % av brutto utlån). Kapitaldekning Bankens ansvarlige kapital var ved utgangen av andre kvartal 77,7 mill. kroner. Dette gir en kapitaldekningsgrad på 13,2 % og en kjernekapitaldekning ved utgangen av kvartalet på 9,8 % Tilsvarende tall var ved utgangen av andre kvartal henholdsvis 13,3 % og 8,9 % og ved utgangen av første kvartal henholdsvis 13,8 % og 1,1 %. Som følge av at regnskapet er et delårsregnskap som ikke er revisorbekreftet, tas ingen del av resultat hittil i året med i beregningen av kapitaldekningen, jf. forskrift om beregning av ansvarlig kapital. Dersom hele resultatet hittil i året hadde vært hensyntatt, ville kapitaldekningen vært 15,4 %. Ansatte og tillitsvalgte i Bankia har i løpet av andre kvartal erklært innløst opsjoner for i alt aksjer i Bankia. Som følge av noe behandlingstid vil aksjene i hovedsak bli utstedt i tredje kvartal, og den forhøyede egenkapitalen er derfor heller ikke med i kapitaldekningstallene ved halvårsskiftet. 4

5 Fremtidsutsikter Styret er godt fornøyd med den fortsatt solide utviklingen Bankia har hatt i andre kvartal. Banken følger de fastsatte planer og styret forventer fortsatt jevn vekst i antall utstedte kort med tilhørende økte utlån for resten av året. De iverksatte markedsaktiviteter, videreutvikling av kundeprogram og andre produktutviklingstiltak har gitt positiv effekt. Styret forventer en sterk bedring av resultatet for som helhet sammenlignet med året før. Styret, RESULTATREGNSKAPET (alle beløp i kr 1) 1.Halvår 1.Halvår Året Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader (4 98) (6 921) (9 778) (13 14) (26 29) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (2 354) (2 ) (4 829) (3 664) (8 92) Netto verdiendring og gev / tap på valuta / verdipapirer Lønn og generelle administrasjonskostnader (6 787) (5 878) (15 353) (12 475) (27 37) Avskrivninger mv. av varige driftsmidler (315) (98) (558) (148) (463) Andre driftskostnader (2 586) (1 65) (4 87) (3 99) (8 262) Resultat før utlånstap og skatt Tap på utlån, garantier mv. (3 44) (4 983) (6 635) (9 612) (14 529) Resultat før skatt (1 573) 9 96 Skatt på ordinært resultat (2 985) (147) (4 953) 44 (2 247) Resultat av ordinær drift etter skatt (1 132)

6 BALANSEREGNSKAPET: Eiendeler (alle beløp i kr 1) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifisert tapsavsetning (21 ) (25 1) (23 6) Uspesifisert tapsavsetning (9 5) (8 6) (9 4) Sum netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler BALANSEREGNSKAPET: Gjeld og egenkapital (alle beløp i kr 1) Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Resultat hittil i året (1 132) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL (alle beløp i kr 1) Risikoveid balanse Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitaldekning 13,2 % 13,3 % 14,9 % Kjernekapitaldekning 9,8 % 8,9 % 1,8 % 6

7 TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL REGNSKAPET Regnskapet pr. andre kvartal er ikke revidert. MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE LÅN (alle beløp i kr 1) Misligholdte utlån Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån for øvrig Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Misligholdte lån utgjorde 9,8 % av brutto utlån. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 12, % av brutto utlån. Føring av tap Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger vedrørende utlån føres til fradrag i utlånsporteføljen på aktivasiden i balansen. Netto endring i tapsavsetninger i løpet av perioden er ført på resultatregnskapet under tap på utlån og garantier. I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger med fradrag for inngang på tidligere avskrevne fordringer. I balansen vises akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger hver for seg. Bankia har ikke gitt garantier utover en garanti på 2,1 mill. kroner til Forretningsbankenes Sikringsfond. (alle beløp i kr 1) Spesifisering av tapskostnad 1.Halvår 1.Halvår Året Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger (8) (45) (2 6) (31) (1 8) + Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger (3) Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnad Bankia har i andre kvartal også kostnadsført,2 mill. kroner, under andre driftskostnader, i tap som følge av misbruk av stjålne kort mv som banken selv må dekke. I tillegg er det kostnadsført i underkant av,3 mill. kroner som gjelder Bankias andel av forretningsbankenes felles dekning av svindel knyttet til forfalskede kort mv. som inngår i avregning mellom VISA og forretningsbankene. 7

8 signatur.no signatur.no Adresse Bankia Bank ASA Kronprinsensgate 5 P.b Vika 115 OSLO Telefon: Faks: E-post:

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer