Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport Første kvartal 2005"

Transkript

1 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA

2 HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander Consumer Finance fremsatte den 14. mars et tilbud på å kjøpe alle aksjer og rettigheter i Bankia Bank. Resultat pr aksje for årets første tre måneder ble 1,38 kroner. For første kvartal ble resultat pr aksje 0,96 kroner. Stabil kundevekst med over nye kunder i første kvartal. Ca kunder har nå Gebyrfri Visakort. Utlån har økt med 21,4 mill. kroner, tilsvarende 3,3 % vekst i første kvartal 2005, og veksten de siste 12 månedene har vært 24,6%. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån ved utgangen av perioden utgjorde 9,0 % av brutto utlån, mot 12,4% i første kvartal. God likviditet og høy innskuddsdekning. INNHOLD Utviklingen over tid 3 Innledning 4 Regnskap pr første kvartal Resultatregnskapet 5 Balanseregnskapet 6 Nøkkeltall 6 Tilleggsopplysninger til regnskapet 7 2

3 UTVIKLINGEN OVER TID For å øke sammenlignbarheten over tid følger en grafisk fremstilling av utviklingen i noen sentrale størrelser. (Alle beløp i tusen kroner). Kunder og utlån Tap på utlån, garantier mv (1 000) 4. Kv 1. Kv Kv 4. Kv 1. Kv 2. Kv 3.Kv. 4.Kv. 1. Kv 2. Kv 4.Kv. 1.Kv (2 000) (3 000) (4 000) (5 000) (6 000) (7 000) (8 000) (9 000) 4. Kv 1. Kv 2. Kv 4. Kv 1. Kv 2. Kv 3.Kv. 4.Kv. 1. Kv 2. Kv 4.Kv. 1.Kv (10 000) Utlån til og fordringer på kunder (venstre akse) Antall kredittkortkunder (høyre akse) Renteinntekter og lignende inntekter Resultat før skatt Kv 1. Kv 2. Kv Kv 1. Kv 2. Kv 3.Kv. 4.Kv. 1. Kv 2. Kv 4.Kv. 1.Kv (4 000) (8 000) Kv Kv 2. Kv 4. Kv 1. Kv 2. Kv 3.Kv. 4.Kv. 1. Kv 2. Kv 4.Kv. 1.Kv (12 000) (16 000) Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Resultat av ordinær drift etter skatt Kv Kv 2. Kv 4. Kv 1. Kv 2. Kv 3.Kv. 4.Kv. 1. Kv 2. Kv 4.Kv. 1.Kv (2 000) (4 000) (6 000) (8 000) (10 000) (12 000) 4. Kv 1. Kv Kv 4. Kv 1. Kv 2. Kv 3.Kv. 4.Kv. 1. Kv 2. Kv 4.Kv. 1.Kv

4 INNLEDNING Selskapets virksomhet Bankia Bank ASA ble stiftet i juni Banken følger en spesialisert nisjestrategi med hovedfokus på kredittkortvirksomhet. Santander Consumer Finance fremsatte et tilbud på 435 mill. kroner (kr 65,18 pr aksje) den 14. mars på å kjøpe alle aksjer og rettigheter i Bankia, med akseptfrist 8. april. I tillegg får aksjonærene 24,7 mill. i samlet utbytte før overtakelse, tilsvarende kr. 4,40 pr aksje. Santander Consumer Finance er et datterselskap av Banco Santander Hispano SA, som igjen er en del av Santander Group. Bankgrupperingen er en av Europas ledende bankgrupperinger med hovedkontor i Madrid. Gebyrfri VISA Gebyrfri VISA er et 100 % gebyrfritt kredittkort. Ved utgangen av første kvartal 2005 var Bankias samlede utlån på kredittkort 671 mill. kroner. Bankia hadde da ca kunder med Gebyrfri VISAkort. Bankiakonto Bankiakonto er en gebyrfri sparekonto uten uttaksbegrensinger og med høy avkastning. Formålet med Bankiakonto er å tilby bankens kunder et gunstig sparealternativ, og balansere Bankias produktportefølje. Produktet er rettet mot privatpersoner. Bankia har i første kvartal 2005 hatt stigende innskuddsmasse på Bankiakonto. Ved utgangen av første kvartal 2005 utgjorde samlede innskudd på Bankiakonto 827 mill. kroner. REGNSKAP PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultatregnskapet Resultat før tap og skatt første kvartal i 2005 utgjorde 15,6 mill. kroner. Tilsvarende for samme kvartal var 10,5 mill. kroner, mens for fjerde kvartal ble resultatet før tap og skatt 14,3 mill. kroner. Resultat etter skatt for årets tre første måneder var 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner for samme periode i. Netto utlånstap for årets første kvartal utgjorde 4,8 mill. kroner, mot 3,2 mill. kroner i samme periode året før. Resultat pr aksje for årets første tre måneder ble 1,38 kroner, for første kvartal ble resultat pr aksje 0,96 kroner. Hele nye kunder i første kvartal 2005 har medført høye kostnader knyttet til markedsføring og kortutstedelse. Dette preger i noen grad resultatet. Balansen Bankens utlån er dekket ved innskudd fra kunder, egenkapital og et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån. Utlån til kunder utgjorde 671 mill. kroner ved utgangen av første kvartal 2005, mot 539 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal. Kunders innskudd i Bankia utgjorde ved utgangen av første kvartal 827 mill. kroner, mot 599 mill. kroner ved utgangen av samme kvartal i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjorde 25,9 mill. kroner ved utgangen av første kvartal, mot 31,6 mill. kroner ved utgangen av første kvartal. Reduksjonen skyldes i det vesentligste konstaterte tap som er ført ut av balansen. Balanseførte spesifiserte tapsavsetninger utgjorde ved utgangen av første kvartal med dette 18,2 mill. kroner, mot 21,8 mill. kroner ved utgangen av første kvartal. Uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde ved utgangen av første kvartal 7,7 mill. kroner, og er med dette redusert med 2,1 mill kroner i forhold til ved utgangen av første kvartal. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån ved utgangen av perioden utgjorde 60,7 mill. kroner (9,0 % av brutto utlån), mot 66,9 mill. kroner (12,4 % av brutto utlån) ved utgangen av første kvartal. 4

5 Kapitaldekning Bankens ansvarlige kapital var ved utgangen av første kvartal 102,6 mill. kroner. Dette gir en kapitaldekningsgrad på 14,6 % og en kjernekapitaldekning ved utgangen av kvartalet på 11,8 %. Tilsvarende tall var ved utgangen av første kvartal henholdsvis 13,8 % og 10,1 %. Som følge av at regnskapet ikke er revisorbekreftet, tas ingen del av resultat hittil i året med ved beregningen av kapitaldekningen, i tråd med forskrift om beregning av ansvarlig kapital. Dersom resultat hittil i året ble hensyntatt ville kapitaldekningen vært 15,7 %. Antall utestående aksjer pr er Fremtidsutsikter Santander Consumer Finance planlagte overtakelse av Bankia er en del av Santanders strategi for å styrke sin posisjon innen forbruksfinansiering i det skandinaviske markedet. Tilbudet fra Santander er en meget god strategisk mulighet for videre vekst og utvikling for Bankia og gir grunnlag for en videre positiv utvikling både for kundene og de ansatte i banken. Santander eier fra før 100% av Elcon Finans AS, som er markedsledende i Norge og blant de 23 største i Norden på bilfinansiering. Tilbudet fra Santander er blant annet betinget av at Santander får de nødvendige konsesjoner fra de respektive myndighetsinstanser. Bankias styre har anbefalt tilbudet og Finansdepartementet har 20. april 2005 gitt tillatelse til ervervet på nærmere villkår. Styret er fornøyd med utviklingen i første kvartal Banken følger de fastsatte planer og styret forventer fortsatt vekst i antall utstedte kort med tilhørende økte utlån for resten av året. De iverksatte markedsaktiviteter, videreutvikling av kundeprogram og andre produktutviklingstiltak har gitt positiv effekt. Styret forventer fortsatt resultatvekst i Styret, RESULTATREGNSKAPET 1. Kv Kv Året Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader (4 717) (4 799) (19 159) Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (2 549) (2 475) (10 665) Netto verdiendring og gev / tap på valuta / verdipapirer Andre driftsinntekter 3 Lønn og generelle administrasjonskostnader (9 563) (8 290) (34 429) Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (403) (244) (959) Andre driftskostnader (3 830) (2 221) (11 066) Resultat før utlånstap og skatt Tap på utlån, garantier mv. (4 808) (3 231) (13 174) Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat (3 008) (2 045) (11 057) Resultat av ordinær drift etter skatt

6 BALANSEREGNSKAPET Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifisert tapsavsetning (18 200) (21 800) (17 400) Uspesifisert tapsavsetning (7 700) (9 800) (7 600) Sum netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler 81 (15) 118 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Resultat hittil i året Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL Risikoveid balanse Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitaldekning 14,6 % 13,8 % 15,2 % Kjernekapitaldekning 11,8 % 10,1 % 12,1 % Resultat per aksje 1,38 kroner 0,96 kroner 5,09 kroner 6

7 TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL REGNSKAPET Regnskapet pr første kvartal 2005 er ikke revidert. Endring av regnskapsprinsipp Prinsipp for periodisering innenfor regnskapsåret av lønn mv. er endret slik at lønn inklusive opptjente feriepenger mv. belastes tilnærmet likt over de enkelte delårsregnskaper, uavhengig av faktisk ferieavvikling. Regnskapstallene for tidligere kvartalsregnskap er omarbeidet. Årsregnskapet blir ikke påvirket av endringen. Misligholdte og tapsutsatte utlån Misligholdte utlån Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån for øvrig Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Misligholdte lån utgjorde 8,2 % av brutto utlån. Samlede misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 9,0 % av brutto utlån. Føring av tap Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger vedrørende utlån føres til fradrag i utlånsporteføljen på aktivasiden i balansen. Netto endring i tapsavsetninger i løpet av perioden er ført på resultatregnskapet under tap på utlån og garantier. I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger med fradrag for inngang på tidligere avskrevne fordringer. I balansen vises akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger hver for seg. Bankia har ikke gitt garantier utover en garanti på 2,1 mill. kroner til Bankenes Sikringsfond. Spesifisering av tapskostnad 1. Kv Kv Året + Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger 800 (1 800) (6 200) + Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger (1 800) + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnad Banken har for årets første kvartal bokført samlede tapskostnader på 4,8 mill. kroner, og konstaterte tap som beløper seg til 4,5 mill. kroner, mot 4,9 mill. kroner for tilsvarende periode året før. Bankia har i første kvartal under andre driftskostnader også kostnadsført 0,6 mill. kroner i tap som følge av misbruk av stjålne kort m.v. som banken selv må dekke. Rådgivningshonorar I forbindelse med Santanders tilbud om kjøp av alle aksjer og rettigheter i Bankia, har styret engasjert Pareto Securities som finansiell rådgiver. Paretos honorar er blant annet betinget av at Santander får tilstrekkelig med aksepter samt tillatelse fra respektive myndigheter. Honoraret vil utgjøre ca. 6,3 mill. kroner, som vil bli belastet Bankias regnskap når gjennomføringen av transaksjonen er endelig. 7

8 Bankia Bank ASA Design og produksjon:

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA

Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA Årsrapport 2002 Bankia Bank ASA Innhold Innhold 2 Året 2002 i korte trekk 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 2002 10 Noter til årsregnskapet 14 Utvikling i sentrale størrelser over tid 30 Revisors beretning

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer