Rapport for 1. kvartal 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2011"

Transkript

1 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern

2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet var tilfredsstillende inntjening fra ordinær drift og en gevinst på salg av bankens obligasjonsportefølje. Banken har som forventet hatt en økning i tapene i 1. kvartal, noe som skyldes sesongsvingninger og fjorårets vekst i utlånsporteføljen. Markedets interesse for ya Banks tjenester fortsatte å være høy. I 1. kvartal 2011 mottok banken søknader om ulike bankprodukter. Antallet kunder økte med til i alt kunder Antall kunder akkumulert i perioden Q Q Innskudd Utlån Kredittkort Banken hadde god vekst i utlånsporteføljen i 1.kvartal, 0 og samlet utlån var ved Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 utløpet av kvartalet på MNOK, en økning på 60 MNOK siden utløpet av 4. kvartal De siste 12 månedene har utlånsvolumet vokst hele 289 MNOK, tilsvarende 35%. Forvaltningskapitalen pr var MNOK, og bokført egenkapital i konsernet (eksklusiv MetaTech) var 249 MNOK, tilsvarende en egenkapital på 8,9 NOK pr aksje. Fortjeneste pr aksje i første kvartal 2011 var 28 øre. I denne beregningen er det ikke tatt med utestående aksjeopsjoner som ble tildelt ansatte i Det er heller ikke tatt med overskuddet i ya Holdings datterselskap MetaTech. Fortjeneste pr aksje vil imidlertid endres lite dersom disse forhold ble tatt med i beregningen. Bankens kapitaldekning var etter 1. kvartal på 16,8 % (mot minstekravet på 10 %). Kapitaldekningen på konsernnivå var 17,6 %. I henhold til Finanstilsynets regler inkluderer disse kapitaldekningsberegningene ikke overskuddet i første kvartal 2011, noe som ville ha økt banken og konsernets kapitaldekning til henholdsvis 17,6 % og 18,3 %. Årets overskudd tas inn i kapitaldekningsberegningene først etter at årsresultatet er revidert. ya Bank hadde 33 fast ansatte (32 årsverk) pr Q4 10 Q1 11 2

3 Utvikling i resultat og finansiell stilling Økonomisk resultat Resultat før skatt (ekskl. MetaTech) viste i 1. kvartal 2011 et overskudd på 10,8 MNOK, mot et overskudd på 3,3 MNOK i 1. kvartal I overskuddet på 10,8 MNOK var det en engangsgevinst i forhold til Q på 4,3 MNOK. Gevinsten skyldes salg av selskapets obligasjonsportefølje. Figuren til høyre viser at bankens netto inntekter i Q var noe lavere enn i Q4 2010, til tross for økning i utlånsvolumet. Reduksjonen skyldes økte provisjonskostnader til bankens låneagenter. Disse provisjonskostnadene inngår i beregningen av netto inntekter Sentrale resultatposter pr. kvartal (eksklusiv MetaTech) Netto tap på utlån i Q var høyere enn i Q1 2010, men fortsatt innenfor forventningene. Økningen i tap skyldes at den utlånsveksten banken har hatt Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Netto inntekt Driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt de siste 12 måneder, vil føre til høyere nominelle tap og tapsavsetninger i 2011 enn i Vi må også forvente at den sterke veksten i 2010 vil føre til noe høyere prosentvise tap i Driftskostnadene ble redusert med 1,1 MNOK siden forrige kvartal, noe som skyldes lavere avsetninger til bonusordningen for ansatte i ya Bank. Imidlertid vil driftskostnadene i 2011 samlet sett ligge over driftskostnadene for Dette skyldes en sterk opptrapping av aktivitetene innenfor salg og markedsføring. Antall ansatte i markedsavdelingen ble økt fra én til 3,5 personer, salgs- og markedsbudsjettet er blitt økt fra 5 MNOK i 2010 til 15 MNOK i ya Bank har som mål å nå et utlånsvolum på 1300 MNOK ved utløpet av 2011, tilsvarende en netto økning på ca. 250 MNOK (+ 24 %) fra På grunn av stor omløpshastighet i denne type utlånsporteføljer, vil en slik økning i netto volum kreve et nysalg i størrelsesorden 450 MNOK, tilsvarende nesten 50 % av det totale utlånsvolum ved inngangen til året. En slik netto vekst krever økte salgs- og markedsføringskostnader. MetaTech AS MetaTech AS, som er konsernets IT-selskap, hadde per en omsetning på 4,9 MNOK og et overskudd før skatt på 1,2 MNOK, noe som ga ya konsernet et samlet overskudd før skatt på 12 MNOK pr MetaTech hadde 4 kunder, hvorav 2 banker og 2 interessekontorer. ya Bank sto for om lag 40 prosent av omsetningen i MetaTech i første kvartal MetaTech eies 64 % av ya Holding ASA og konsolideres ikke inn i regnskapstallene for konsernet på kvartalsbasis, kun på årsbasis. ya Holding ASA ya Holding ASA er morselskapet til ya Bank AS og MetaTech AS, og er det selskapet i konsernet som er notert på OTC listen. Kontaktperson: Administrerende direktør Svein Lindbak, eller mobil

4 Resultat og balanse RESULTAT 1. kvartal Året Beløp i tusen kroner Note + Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader = Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre driftsinntekter = Netto andre driftsinntekter = Netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og imm.eiend Andre driftskostnader =Driftskostnader =Driftsresultat før tap Tap, og avsetninger til tap, på utlån 1, Nedskrivning og gev./tap verdipapirer =Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat =Resultat av ordinær drift etter skatt BALANSE Beløp i tusen kroner Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedskrivning på utlån Overtatte eiendeler Obligasjoner og sertifikater Kurstap obligasjoner Eierinteresser i konsernselskap Aksjer Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum eiendeler Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptj.innt Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen 3 4

5 Noter NOTER Beløp i tusen kroner 1. Tapsavsetninger i resultatet + Kostnadsførte konstaterte tap Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap Nye individuelle nedskrivninger Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger på utlån = Tap på utlån i resultatet i perioden Misligholdte- og tapsutsatte engasjement i balansen + Akkumulerte misligholdte engasjement * Akkumulerte tapsavsetninger på misligholdte engasjement = Netto misligholdte engasjement * Lån som er oppsagt av ya Bank pga. lånet er mer enn 45 dager i restanse 3. Poster utenfor balansen +Garantiansvar Udisponerte rammekreditter = Sum Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning for ya Bank er at den ansvarlige kapitalen skal utgjøre 10% av et nærmere definert beregningsgrunnlag og 8% for ya Holding. Ansvarlig kapital (kjernekapital) Beregningsgrunnlaget Kapitaldekningsprosent ya Bank* 16,82 % 16,04 % 15,17 % *) I beregningen av kapitaldekningen er årets akkumulerte resultat ikke medregnet i selskapets ansvarlige kapital. Dette er i henhold til retningslinjer fra Finanstilsynet da regnskapet ikke er revidert. Medregnet årets positive resultat ville kapitaldekningen for ya Bank vært 17,6% pr Annet Regnskapstall pr er revidert og godkjent av revisor. Øvrige regnskapstall er ikke revidert. Regnskapet er ført etter gjeldende lover og forskrifter for norske banker. 5