1. KVARTALSRAPPORT 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. KVARTALSRAPPORT 2003"

Transkript

1 1. KVARTALSRAPPORT

2 Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner. Driftsresultat før tap på utlån og nedskrivninger er 128,5 millioner kroner mot 160,0 millioner kroner året før. Inntektene er redusert med 16,1 millioner kroner, og kostnadene har økt med 15,4 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultatet etter første kvartal tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 6,86 % per år. Konsernets balanse er økt med 1,3 milliarder kroner, tilsvarende 2,2 %, fra årsskiftet. I løpet av de siste tolv månedene er balansen økt med 12,7 %. Brutto utlån er økt med 1,4 milliarder kroner siden årsskiftet. Brutto utlån har økt med 6,6 milliarder kroner, tilsvarende 14,4 % de siste tolv månedene. Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 2/11

3 Virksomheten i første kvartal Fokus Bank har gjennom 2002 og i første del av gjennomført betydelige investeringer for å legge grunnlag for fortsatt lønnsom vekst. I løpet av de siste tolv månedene har i alt 6 nye filialer blitt etablert i og ved de største byene i Norge, mens ytterligere 4 er under planlegging for etablering i inneværende år. De nyetablerte enhetene viser en god vekst i antall kunder og i volum, til tross for at markedet, særlig for enkelte spareprodukter fortsatt er meget svakt. Sett i lys av de omfattende investeringene og den relativt svake markedsutviklingen vurderes resultatet for første kvartal som tilfredsstillende. Resultatutviklingen bekrefter at bankens fokus på rendyrking av kjernevirksomheten, fokus på kunderettet aktivitet og prioritering av god kredittkvalitet har vært en riktig strategi, og at strategien er godt tilpasset de økonomiske rammebetingelsene. Innenfor personmarkedet fortsetter banken å ta markedsandeler. Kundetilgangen er høy, og salget av kundeprogrammer er godt, noe som viser at de nye kundene i stor grad blir totalkunder. I første kvartal økte kundetilgangen kraftig, blant annet som følge av bankens meget konkurransedyktige vilkår for lån med fast rente. Dette er fordeler som banken kan tilby sine kunder som følge av Fokus Banks tilknytning til Danske Bank. Den økonomiske utviklingen har ført til høy etterspørsel etter innskudd. På den annen side er etterspørselen etter aksjerelaterte spareprodukter svært lav. Dette er en utvikling som antas å fortsette på kort og mellomlang sikt. Fokus Bank møter denne endringen i kundenes preferanser blant annet ved å utvide produkttilbudet, og ved å tilpasse organisasjonen. Tidligere Divisjon Kapitalmarked har opphørt som en egen divisjon. Spareområdet er integrert i Divisjon Personmarked, mens den øvrige kapitalmarkedsaktiviteten videreføres i Fokus Markets. Dette er et steg i bankens arbeid med å møte kundenes etterspørsel etter produktnøytral og behovsorientert rådgivning. Aktiviteten innefor bedriftsmarkedsområdet har vært god også gjennom første kvartal. Tilgangen av nye prioriterte kunder fortsetter. Spesielt synes satsingen i østlandsområdet nå å gi resultater. Andelen engasjement hvor forholdet mellom risiko og pris har vært utilfredsstillende reduseres løpende, slik at kvaliteten i utlånsporteføljen fortsatt styrkes. Tilbudet til bedriftsmarkedskundene er ytterligere forbedret. Dette har blant annet skjedd gjennom lanseringen av vårt nye internasjonale bedriftsterminalsystem Business Online samt ved en vesentlig satsing innenfor Fokus Markets, bankens enhet for blant annet rente- og valutasikring for kunder. Organisasjonen er styrket ved at det er tilført ytterligere spesialkompetanse innenfor prioriterte områder som strukturert finansiering, cash-management og trade finance. Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 3/11

4 Resultatregnskapet Resultatet for første kvartal er lavere enn tilsvarende periode forrige år, men tilfredsstillende hensyntatt bankens investeringer og den generelle markedsutviklingen. Netto renteinntekter utgjør 320,2 millioner kroner, en økning på 11,1 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Økte renteinntekter skyldes i hovedsak økningen i utlån siden samme periode i fjor. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital er nettorenten 1,99 %, mot 2,12 % i 4. kvartal Den relative nedgangen skyldes i hovedsak at det i deler av første kvartal har vært en vesentlig økning i innskudd fra finansinstitusjoner som er plassert i sentralbanken. Dette er innskudd med små marginer. Underliggende netto rente i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på nivå med foregående kvartaler. Sum andre inntekter utgjør 90,6 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 27,2 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Provisjonsinntektene er redusert med 18,6 millioner kroner i forhold til første kvartal Dette skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra salg og forvaltning av fondsprodukter. Dette kan ses i sammenheng med den generelt svake markedsutviklingen innenfor fondsforvaltning. Netto gevinst på verdipapirer utgjør 6,2 millioner kroner, en økning på 3,3 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes kursgevinster på bankens portefølje av verdipapirer. I 1. kvartal 2002 ble det inntektsført gevinster i forbindelse med salg av eiendom og IT-utstyr for til sammen 9,0 mill kroner, mens første kvartal ikke inneholder slike gevinster. Bankens driftskostnader er 282,3 millioner kroner, en økning på 15,4 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Personalkostnadene har økt med 7,4 millioner kroner fra samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet har konsernet 987 årsverk. Antallet årsverk er uendret siden utgangen av I løpet av de siste tolv månedene er antall årsverk redusert med 6. Generelle administrasjonskostnader har økt med 12,5 millioner kroner. Hovedgrunnen til økningen er utvikling av nye IT-løsninger sammen med Danske Bank. Kostnader i forbindelse med markedskampanjer i første kvartal er noe høyere enn tilsvarende periode i fjor. Avskrivninger av varige driftsmidler er uendret sammenlignet med samme periode i fjor. Andre driftskostnader viser en reduksjon på 4,4 millioner kroner. Målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør driftskostnadene 1,75 %, mot 1,98 % for tilsvarende periode i fjor. For hele 2002 var driftskostnadene 1,96 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Forholdet mellom kostnader og inntekter utgjør 68,7 prosent, sammenlignet med 68,0 prosent for Reduksjonen i konsernets utsatte skatteposisjon er for første kvartal beregnet til 26,7 millioner kroner. Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 4/11

5 Tap på utlån og garantier Etter første kvartal utgjør netto tap på utlån 29,6 millioner kroner, mens tilsvarende periode i 2002 ga netto tap på 27,4 millioner kroner. De spesifiserte tapsavsetningene fordeler seg med 16,9 prosent på privatpersoner, og 83,1 prosent på næringsliv. Bankens avsetning til uspesifiserte tapsavsetninger er uforandret fra årsskifte. Balansen Konsernets forvaltningskapital er på 60,6 milliarder kroner. Dette er 1,3 milliarder kroner, tilsvarende 2,2 %, høyere enn ved årsskiftet. Veksten fra samme tidspunkt i fjor er 12,7 %. Utlånsvolumet er økt med 14,4 % de siste tolv månedene. Innskudd fra kunder utgjør 26,5 milliarder kroner per , en reduksjon på 2,9 milliarder kroner siden årsskiftet. Reduksjonen i innskudd skyldes likviditetsmessige justeringer hos våre eksisterende bedriftsmarkedskunder. Innskudd fra privatmarkedskunder viser en betydelig økning fra årsskiftet. Bankens egenfinansiering målt som ordinære innskudd over brutto utlån utgjør 50,4 %. Egenkapital Bankens kapitaldekning per utgjør henholdsvis 11,4 % og 14,3 % for konsern og morbank, hvorav kjernekapitaldekningen er 7,7 % og 9,7 %. Ved årsskiftet hadde banken en kapitaldekning på 11,8 % og 14,3 % på henholdsvis konsern- og morbanknivå. Kjernekapitaldekningen var ved årsskiftet 8,0 % og 9,7 % på henholdsvis konsern- og morbanknivå. Trondheim, 24. april Styret i Fokus Bank ASA Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 5/11

6 Morbank Resultatregnskap Konsern Hele året 1. Kvartal 1. Kvartal Hele året Mill. kr , , ,4 Renteinntekter og lignende inntekter 1 376, ,85 163, ,6 779,0 876,6 Rentekostnader og lignende kostnader 1 056,7 917, , ,7 256,2 258,8 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 320,2 309, ,0 168,2 4,8 0,6 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer 0,6 4,827,5 366,9 96,2 88,6 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 76,5 94,4 335,8 (68,3) (16,4) (17,1) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (17,1) (16,4) (64,7) (0,4) 2,9 6,2 Netto gevinst/tap verdipapirer 6,2 2,9 (0,4) 52,1 15,2 15,8 Netto gevinst/tap valuta og finansielle derivater 15,2 13,4 49,1 68,8 19,1 10,1 Andre driftsinntekter 9,2 18,7 70,1 587,3 121,8 104,2 Sum andre driftsinntekter 90,6 117,8417,4 513,2 125,7 135,9 Lønn m.v. 139,4 132,0 529,3 365,1 76,8 89,4 Generelle administrasjonskostnader 90,7 78,2 368,8 28,2 4,3 4,3 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler 4,3 4,4 28,3 189,1 49,7 46,3 Andre driftskostnader 47,9 52,3 197, ,6 256,5 275,9 Sum andre driftskostnader 282,3 266, ,4 527,4 121,5 87,1 Driftsresultat før tap på utlån og nedskr. 128,5 160,0 528,0 128,6 26,9 29,6 Tap på utlån, garantier mv. 29,6 27,4 128,6 158,4 0,0 0,0 Nedskrivninger og gevinst/tap på langs. verdipapirer 0,0 0,0 158,4 557,2 94,6 57,5 Resultat av ordinær drift før skatt 98,9 132,6 557,8 114,6 25,7 15,0 Skatt på ordinært resultat 26,7 36,0 114,6 442,6 68,9 42,5 Resultat av ordinær drift etter skatt 72,2 96,6 443,2 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt på ekstraordinært resultat 0,0 0,0 0,0 442,6 68,9 42,5 Resultat for regnskapsåret 72,2 96,6 443,2 Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 6/11

7 Morbank Balanse Konsern Mill. kr , , ,3 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 902, , , , , ,9 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3 240, , , , , ,5 Brutto utlån , , ,6 (1 281,6) (1 521,6) (1 292,9) - Spesifiserte tapsavsetninger (1 292,9) (1 540,0) (1 281,6) (171,7) (169,0) (171,7) - Uspesifiserte tapsavsetninger (171,7) (171,7) (171,7) , , ,9 Netto utlån til kunder , , ,3 1,3 1,7 1,3 Overtatte eiendeler 1,3 1,7 1, ,81 137,2 2470,0 Sertifikater og obligasjoner 2 473, , ,2 284,0 317,3 256,7 Aksjer og andre verdipapirer 256,7 317,3 284,0 32,4 57,1 33,2 Eierinteresser i tilknyttede selskap 33,2 57,2 32,4 872, ,2 1372,6 Eierinteresser i konsernselskaper 0,0 0,0 0,0 743,9 840,0 729,0 Immaterielle eiendeler 729,0 840,0 750,0 214,1 266,5 215,0 Varige driftsmidler 214,7 266,9 213,8 175,0 223,0 363,4 Andre eiendeler 266,3 79,5 192,0 292,5 402,5 359,4 Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 361,1 422,3 344, , , ,7 Sum eiendeler , , , , , ,9 Gjeld til kredittinstitusjoner , , , , , ,5 Innskudd fra og gjeld til kunder , , , , , ,9 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 6 199, , , ,2 846,5 785,1 Annen gjeld 1 261, , ,1 146,5 338,7 811,9 Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 811,9 348,7 365,4 528,9 225,6 199,9 Annen gjeld og avsetninger 202,0 225,7 528, , , ,4 Ansvarlig lånekapital 1 631, , , , , ,6 Sum gjeld , , , , , ,4 Innskutt egenkapital 1 854, , , , , ,2 Opptjent egenkapital 2 338, , ,6 0,0 68,9 42,5 Udisponert resultat 72,2 96,6 0, , , ,1 Sum egenkapital 4 265, , , , , ,7 Sum gjeld og egenkapital , , ,9 Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 7/11

8 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet for første kvartal er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk og Kredittilsynets forskrifter vedr. årsoppgjør/delårsrapporter. Datterselskap tas inn i morbankens regnskap etter kostmetoden, mens tilknyttede selskap tas inn etter egenkapitalmetoden. Utsatt skattefordel er medtatt i balansen som immateriell eiendel. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i handelsporteføljen er vurdert til markedsverdi. For fullstendig redegjørelse om regnskapsprinsippene, se årsregnskap Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 8/11

9 Endring i spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger konsern Mill. kr Spesifisert tapsavsetning , ,2 - Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning (23,1) (395,6) + Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden 29,6 114,8 + Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden 45,2 293,7 - Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden (40,4) (276,5) Spesifisert tapsavsetning 1292, ,6 Mill. kr Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån, garantier m.v. per ,5 176,9 +/- Periodens uspesifiserte avsetning til dekning av tap på utlån, garantier m.v. 0,0 (4,4) Uspesifisert tapsavsetning 172,5 172,5 Herav uspesifisert avsetning til dekning tap på utlån per ,7 171,7 Tap på utlån og garantier i konsern Mill. kr Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger 11,3 (263,6) + Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger 0,0 0,1 + Periodens konstaterte tap som det i tidligere år er avsatt spesifisert tapsavsetning for 23,1 395,6 + Periodens konstaterte tap som det i tidligere år ikke er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for 1,8 20,0 - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap (6,6) (23,5) + Gjeldsettergivelse døtre 0,0 0,0 Periodens tapskostnader 29,6 128,6 Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 9/11

10 Kapitaldekning Morbank Konsern Mill. kr Kjernekapital Tilleggskapital Brutto ansvarlig kapital Fradrag Netto anvsvarlig kapital Netto beregningsgrunnlag ,35 14,32 Kapitaldekning 11,42 11,85 9,72 9,65 Kjernekapitaldekning 7,68 8,02 Nøkkeltall konsern Mill. kr Kostnads-/inntektsdekning 1) 68,7 68,0 Uspes. tapsavsetning i % av utlån 2) 0,33 0,34 Utlån i prosent av forvaltning 3) 85,8 84,2 Tapsprosent 4) 0,23 0,25 Innskuddsdekning 5) 50,4 57,6 Egenkapitalrentabilitet 6) 6,86 11,14 1) Ordinære driftskostnader i prosent av summen av netto renteinntekter og andre driftsinntekter. 2) Uspesifisert tapsavsetning i prosent av brutto utlån etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger. 3) Brutto utlån etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger i prosent av forvaltningskapital. 4) Netto tap utlån, eks. garantier i prosent av brutto utlån ved utgangen av perioden (p.a.). 5) Innskudd fra kunder i prosent av brutto ordinære utlån. 6) Resultat i prosent av gjennomsnittelig egenkapital (p.a.). Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 10/11

11 Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene Resultat mill. kr 1.kv kv.02 3.kv.02 2.kv.02 1.kv.02 4.kv.01 3.kv.01 2.kv.01 1.kv.01 4.kv.00 3.kv.00 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 320,2 315,4 319,6 289,9 309,1 298,5 293,1 272,9 252,9 298,7 268,2 Netto andre driftsinntekter 90,6 103,7 91,5 104,4 117,8 117,1 84,7 171,6 159,4 109,7 152,9 Sum driftsinntekter 410,8 419,1 411,1 394,3 426,9 415,6 377,8 444,5 412,3 408,4 421,1 Sum driftskostnader 282,3 290,0 266,6 299,9 266,9 386,6 286,0 345,2 302,0 539,1 291,3 Driftsresultat før tap og nedskrivninger 128,5 129,1 144,5 94,4 160,0 29,0 91,8 99,3 110,3 (130,7) 129,8 Tap på utlån og garantier 29,6 38,9 40,9 21,4 27,4 276,3 200,7 81,4 27,9 343,7 64,3 Nedskrivning og gevinst/tap på langsiktige verdipapirer 0,0 158,4 0,0 0,0 0,0 17,4 (1,0) 28,7 0,7 7,8 (1,0) Resultat av ordinær drift før skatt 98,9 248,6 103,6 73,0 132,6 (229,9) (109,9) 46,6 83,1 (466,6) 64,5 Balanse Brutto utlån til kunder , , , , , , , , , , ,0 Innskudd fra kunder , , , , , , , , , , ,6 Forvaltningskapital , , , , , , , , , , ,3 Gjennomsnittlig forvaltningskapital per kvartal , , , , , , , , , , ,5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i året , , , , , , , , , , ,2 Tapsavsetninger utlån Spesifiserte tapsavsetninger 1292,9 1281,6 1446,5 1520,0 1540,0 1545,2 1260,8 1119,1 1181, ,1 927,6 Uspesifiserte tapsavsetninger 171,7 171,7 172,0 172,0 171,7 171,7 171,4 171,9 171,9 171,9 171,6 Sum tapsavsetninger 1464, , , , , , , , , , ,2 Tapsavsetninger i % av brutto utlån 79,4 85,7 69,0 56,1 66,4 75,4 58,7 61,1 64,1 64,1 59,9 Misligholdt kapital Brutto misligholdte lån Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte lån Tapsavsetninger i % av brutto mislighold 79,4 85,7 69,0 56,1 66,4 75,4 58,7 61,1 64,1 64,1 59,9 Netto mislighold i % av brutto utlån 0,4 0,3 0,7 1,2 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 Tapsutsatte engasjement Brutto tapsutsatte engasjement Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsutsatte engasjement Tapsavsetninger i % av brutto tapsutsatte engasjement 35,9 31,8 38,4 42,7 42,9 40,2 37,1 30,8 27,4 26,1 66,6 Utvikling softlån Softlån Engasjement som har overtrekk/restanse, klassifiseres som misligholdt, med mindre forholdet vurderes å være av forbigående karakter. Dersom lånet har hatt overtrekk i mer enn 90 dager, betraktes det uansett som misligholdt. Dato for klassifisering av misligholdte engasjement er endret fra andre til tredje kvartal i 2002, og forklarer endringen fra andre til tredje kvartal. Tapsutsatte engasjement er engsjement hvor det ut fra en vurdering av kundens økonomiske situasjon er foretatt en spesifisert tapsavsetning, selv om det ikke foreligger mislighold. Fokus Bank, 1. Kvartalsrapport, side 11/11

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2000

Kvartalsrapport per 30. september 2000 3. Kvartalsrapport Konsernet Fokus Bank har per 30.09.00 et resultat av ordinær drift før skatt på 218,6 millioner kroner. Etter samme periode i 1999 var resultatet 367,5 millioner kroner. Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 2. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.06.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 129,7 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 154,1 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Halvårsrapport per 30. juni 2000

Halvårsrapport per 30. juni 2000 Halvårsrapport per 30. juni 2000 Lokal forretningsbank med styrke og internasjonalt nettverk Fokus Bank er en del av Den Danske Bank konsernet. Fokus Bank er operasjonelt ansvarlig for konsernets samlede

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

1-3. K VA R TA L S R A P P O R T

1-3. K VA R TA L S R A P P O R T 1-3. K VA R TA L S R A P P O R T 2 0 0 4 Rapport for 1-3. kvartal Konsernet Fokus Bank har pr 30. september et resultat av ordinær drift før skatt på 405 millioner kroner sammenlignet med 334 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 3. kvartal 2005 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Sparebanken Hedmarks resultat før skatt per tredje kvartal ble 307 millioner kroner. Dette er 38 millioner kroner bedre enn for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 Sparebanken Hedmarks resultat før skatt for første kvartal 2005 ble 89 millioner kroner. Dette er 14 millioner kroner bedre enn for tilsvarende periode ifjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

3. kvartalsrapport 2004

3. kvartalsrapport 2004 3. kvartalsrapport 2004 www.hsb.no KVARTALSRAPPORT 30.09.2004 Resultat av ordinær drift før skatt Resultatet av ordinær drift før skatt pr. 30.09.04 viser et overskudd på ca. 47,9 mill. kroner, mot et

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Foto: Hans-Dieter Fleger RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 1,41 MNOK, mot tilsvarende 0,10 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er svakere enn budsjettert

Detaljer