Thon Holding. Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thon Holding. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Tho Holdig Årsrapport 2012

2 Året 2012 Ihold Året Koserstruktur 2 Nøkkeltall 3 Årsberetig Resultatregskap 10 Balase pr Kotatstrømaalyse 12 Noter 13 Key figures 27 Icome statemet 28 Balace 29 Cash flow 30 Tho Holdig koserets driftsitekter beløp seg til millioer kroer (4 635). Koserets resultat før skatt utgjorde 701 millioer kroer (833). Koserets bokførte egekapital økte til millioer kroer (6.085), og egekapitaladele var 40 % (39). Verdijustert egekapital vurderes å være vesetlig høyere. Leieivået i eiedomsportefølje pr var millioer kroer (1 660) og ledighete var på 1 %. Tho Hotels oppådde "Itekt per tilgjegelig rom" (RevPAR) på 447 kroer (464). Koserets likviditetsreserve var ved årsskiftet millioer kroer (3 839). Koserstruktur THON HOLDING AS Tho Eiedomsdrift AS Tho Hotels AS Corad Lagaard AS Stormgård AS Tho Netherlads Holdig BV Berge Hotell og Restauratdrift AS Ivestho AS Tho Bygg AS Hulstkamp Prop. BV Cooly AS Norsk Uderholdigsspill AS Tho Hotellbygg AS Tho Belgium SA Easy AS Norsk Patelotteri (60 %) Tho Ski AS Scadia Hotel Rotterdam BV Hoteltho AS Ski Kioseter AS Thogård AS Hotel Bristol Stephaie SA Mecca AS Uger Fabrikker AS Hotell Bristol AS Tho Stahope Hotel SA Polar Hotell & Restauratdrift AS Follo Fjervarme AS Åsgårdstrad Hotell ANS (50 %) Tho Sverige AB Raibow Hotels AS Restho AS Vettre Hotell Eiedom AS (50 %) Charlotteberg Shoppigceter AB Semb AS Time Park AS Orveli Shoppigceter AB (55 %) Töcksfors Shoppigceter AB Eiedom Hotell og Restaurat Øvrig virksomhet Forsidefoto: Carste Müller * Komplett oversikt fremkommer i regskapsote 1 Side 2

3 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. kr Resultat Leieitekter (ekstere) Driftsitekter Driftsresultat Netto retekostader Resultat før skatt Soliditet Bokført egekapital Bokført egekapitaladel 40 % 39 % 35 % Sum eiedeler Likviditet Likviditetsreserver 1) Avdrag este 12 md Kotatstrøm drift 2) Netto retebærede gjeld / Kotatstrøm drift 7,2 6,6 7,0 Retedekigsgrad 3) 4,1 4,3 4,5 Fiasierig Retebærede gjeld (eks. aksjoærlå) Adel valutalå 29 % 30 % 26 % Løpetid lå (år) 4,0 4,7 6,0 Rete pr (lå i ok) 5,2 % 5,0 % 4,7 % Retesikrig (over 1 år) 68 % 72 % 65 % Eiedom Netto ivesteriger Leieitektsivå 4) ,660 1,610 Ledighet 1 % 1 % 2 % Bokført verdi eiedomsportefølje Implisitt brutto yield 12 % 12 % 12 % Hotell 5) Hotellrom RevPAR (Itekt pr. rom) Rompris Belegg 55 % 56 % 54 % Edrede regskapsprisipper m.m. gjør at ekelte størrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere årsrapporter. 1) Bakiskudd o.l. + Ubeyttede låerammer 2) Netto kotatstrøm fra driftsaktiviteter - Edrig i arbeidskapital 3) (Driftsresultat + Ordiære avskriviger/edskriviger) / Netto retekostader 4) Ikludert adel av leieitekter i tilkyttede selskap 5) Tho Hotels Side 3

4 Årsberetig 2012 I 2012 var vekste i Norge relativt høy og de fleste områder av orsk økoomi utviklet seg positivt. Året sett uder ett var markedet for ærigseiedom positivt, mes det orske hotellmarkedet utviklet seg svakt. Tho Holdig hadde et tilfredsstillede år også i 2012, me økte vedlikeholds-kostader og resultatedgag for Tho Hotels bidro til at koserets resultat var lavere e i fjor. Resultat før skatt Mill. kr Resultat før skatt 200 Resultat- og balasesammedrag Tho Holdig koserets driftsitekter utgjorde millioer kroer (4.635) og resultatet før skatt ble på 701 millioer kroer (833). Koserets eiedeler hadde ved årsskiftet e bokført verdi på millioer kroer (15.797). Bokført egekapital var ved samme tidspukt millioer kroer (6.085) og egekapitaladele var 40% (39 %). Eiedommees leieitekter idikerer e brutto avkastig (brutto yield) på bokførte verdier på 12 % og verdijustert egekapital vurderes derfor å være vesetlig høyere e bokført egekapital. Driftsitekter og kostader Koserets driftsitekter i 2012 beløp seg til millioer kroer (4.635). Vekste fra foregåede år forklares både av oe økte driftsitekter i hotell- og eiedomsområdet samt høyere salgsitekter fra boliger produsert for videresalg. Samlede driftskostader utgjorde millioer kroer (3.484). Kostader kyttet til vedlikehold og rehabiliterig av eiedomsportefølje utgjorde 330 millioer kroer (257). Salgsitekter fra boligprosjektee beløp seg til 213 millioer kroer (70). Produksjokostader på boliger for videresalg beløp seg til 169 millioer (39) og gir dermed ettogevister ved salg av boliger på 44 millioer kroer (31). Ordiære avskriviger beløp seg til 316 millioer kroer (296), mes edskriviger utgjorde 50 millioer kroer (0). På bakgru av edjusterte forvetiger til fremtidige eergipriser, har koseret valgt å foreta e edskrivig av verdie på Follo Fjervarmes alegg. Løskostadee utgjorde millioer kroer (1.006), og økte både som følge av betydelige tariffmessige løstillegg og e økig i atall årsverk. Koserets driftsresultat i 2012 beløp seg dermed til 994 millioer kroer (1.150). Fiasposter Koserets etto fiasposter (ekskl. resultat i tilkyttede selskap) er kostadsført med 303 millioer kroer (283). Fiaskostadee viser e stabil utviklig fra foregåede år, mes bortfall av aksjegevister bidrar til edgag i fiasitektee. I 2012 er det itektsført etto valutagevister på 24 millioer kroer (21), mes det i 2012 ikke ble realisert aksjegevister (17). Resultat i tilkyttede selskaper beløp seg til 10 millioer kroer (-35), og forklares i hovedsak av e betydelig resultatfremgag i et tilkyttet selskap. Kotatstrøm og likviditet I 2012 var etto kotatstrøm fra drifte 932 millioer kroer (1.017), mes edrig i arbeidskapitale var -277 millioer kroer (413). Samlet kotatstrøm fra driftsaktiviteter utgjorde dermed 655 millioer (1.430). Netto kotatstrøm fra ivesterigsaktivitetee var millioer kroer (-950), mes fiasierigsaktivitetee bidro med 434 millioer kroer (-720). Nettoeffekt av valutakursedriger var 17 millioer (108). I 2012 ble dermed likviditetsbeholdige redusert med -57 millioer kroer (-132). Ved årsskiftet var koserets likviditetsreserve millioer kroer (3.839), og besto av kortsiktige plasseriger på 399 millioer kroer (450) og ubeyttede lagsiktige kredittrammer på millioer kroer (3.389) Omsetig (ikl. itert salg) Mill. kr Eiedom Hotell/Restaurat Øvrig virksomhet Leieitektsivå Mill. kr Hadel Hotell Kotor Diverse Side 4

5 Leieitektsfordelig Leiekotraktsforfall Proset % % 22 % Hadel Kotor Diverse 16 % Hadel Oslo-regioe, 32 % Kotor Oslo-regioe og storby, 16 % Hotell Oslo-regioe og storby, 22 % Utlad, 17 % Øvrig, 13 % Seere Kjøpeseteromsetig Mill. kr Hel- og deleide Forvaltede % 2012 Resultat- og balasesammedrag for Tho Holdig AS / Dispoerig av morselskapets årsresultat Morselskapets driftsitekter utgjorde 228 millioer kroer (631), og resultat før skatt beløp seg til 5 millioer kroer (-42). Etter fradrag for beregede skatter ble årsresultatet 4 millioer kroer (-38), og styret foreslår at årsresultatet godskrives ae egekapital. Morselskapets eiedeler hadde ved årsskiftet e bokført verdi på millioer kroer (7.386). Bokført egekapital var ved samme tidspukt millioer kroer (2.157), og egekapitaladele var 29 % (29). Morselskapets frie egekapital. pr utgjorde millioer kroer (1.418). Forutsetig om fortsatt drift Tho Holdig koseret er hovedsakelig egasjert ie eiedoms- og hotelldrift, me har også eierskap og egasjemet ie flere ulike brasjer. Virksomhete drives primært i Norge, me koseret er også etablert i Belgia, Nederlad og Sverige. Koseret har e sterk fiasiell stillig, e eiedomsportefølje av høy kvalitet og e sterk posisjo i det orske hotellmarkedet. Årsregskapet er følgelig avlagt uder forutsetig om fortsatt drift. Etter styrets vurderig er det ikke itrådt forhold etter regskapsårets slutt som er av betydig for bedømmelse av koserets stillig og resultat pr Orgaisasjo og arbeidsmiljø Tho Holdig koseret er e arbeidsplass som praktiserer likestillig, og tolererer ikke oe form for diskrimierig eller trakasserig av medarbeidere. Alle medarbeidere har krav på e lik og rettferdig behadlig uavhegig av alder, etisitet, fuksjosedsettelse, hudfarge, asjoalitet, politisk oppfatig og religio/livssy. Det arbeides med uiversell utformig av virksomhetes almielige fuksjoer, slik at disse ka beyttes også av persoer med edsatt fuksjoseve. Styret vurderer oveevte forhold og det geerelle arbeidsmiljøet som tilfredsstillede. Ved utgage av 2012 var det årsverk (2.556) i Tho Holdig koseret. Atall årsverk fordelte seg med i Norge, 323 i Belgia, 26 i Nederlad og 40 i Sverige. Av koserets asatte er 52 % kvier og 48 % me. Selskapets styre består av tre me. Sykefraværet i 2012 utgjorde 5,6 % (5,7 %). Det er i periode ikke oppstått skader eller ulykker som skyldes forhold med tilkytig til virksomhete. Det er heller ikke avdekket svakheter ved de asattes sikkerhet eller arbeidsmiljøet for øvrig. Miljømessig status Koseret forureser det ytre miljø bare i midre grad. Koseret arbeider for å miimere de skader virksomhete påfører det ytre miljø blat aet ved å følge miljøvelige prosedyrer for drift av de operative virksomhete. Miljøarbeidet er e aturlig og itegrert del av virksomhete i Tho Holdig. Det fokuseres på miljøvelige tiltak for ege virksomhet og for leietakeres bruk av eiedommer. Eksempler på dette er eergispareprogram for koserets eiedommer og miljøvelig avfallshådterig. Koseret har gjeomført omfattede eergisparetiltak med støtte av Eova som har gitt betydelige besparelser i eergiforbruket. Som et elemet i koserets målrettede arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS), er de fleste av koserets hoteller og flere av kjøpesetree "Miljøfyrtår-sertifisert. Dette iebærer at mage kokrete miljøtiltak iverksettes. Eksempler på dette er avfallsreduksjo, miljøvelig avfallshådterig, ikjøpsfokus på miljøvelige produkter, tilbud om økologisk mat på hotellee og betydelig eergisparig. Tho Holdig koseret forvalter e betydelig eiedomsmasse og er derved med på å prege lokalmiljøet der eiedommee ligger. Viktige bidrag i utviklige av det ytre rom skjer ved rehabiliterig, vedlikehold og ybyggig. Virksomhetee tilfredsstiller de krav som stilles med hesy til å begrese foruresige av det ytre miljø. Virksomhetsområder Eiedomsområdet Eiedomsområdets samlede driftsitekter (ikl. itert salg) i 2012 var millioer kroer (1.939). Økige fra i fjor forklares både av økte leieitekter og høyere itekter fra bolig prosjekter uder oppførig. Koserets leieitekter viste e økig på 40 mill fra foregåede år til mill (ekskl. koseritere leieitekter fra hotellvirksomhete). Økige forklares både av ferdigstilte eiedomsprosjekter og e geerell leievekst i eiedomsportefølje. Salgsitekter fra boligprosjekter utgjorde 213 millioer kroer (70). Tho Holdigs eiedomsportefølje hadde ved årsskiftet et leieitektsivå på millioer kroer (1.660). Ved årsskiftet var ledighete 1 % (1). Eiedomsportefølje fordeles på følgede segmeter (målt etter leieivå): 44 % hadel 30 % hotell 17 % kotor 9 % boliger/diverse Side 5

6 Leieitektee kommer fra følgede geografiske områder: 71 % Oslo-regioe 8 % Øvrig storby 4 % Øvrige deler av Norge 17 % Utlad Leiekotraktee har e balasert forfallstruktur med e gjeomsittlig restløpetid på ca. 4 år. Kjøpeseter I 2012 hadde koseret 17 kjøpeseter i forvaltig. 7 setre eies helt eller delvis av Tho Holdig koseret, 8 eies helt eller delvis av Olav Tho Eiedomsselskap koseret og 2 setre eies av Olav Tho. De samlede kjøpeseterportefølje hadde i 2012 e omsetig på 20,7 milliarder kroer (19,7) medreget 9,6 milliarder kroer (9,3) i setre som forvaltes for adre selskap i Olav Tho Gruppe. Koserets eide setre i Norge hadde e omsetig på 5,2 milliarder (4,9). Omsetigstallee påvirkes positivt av at de store utvidelse av Strømme Storseter ble ferdigstilt i oktober. I koserets 3 kjøpesetre i Sverige var samlet omsetig 6,5 milliarder sveske kroer (6,1). Hotellområdet Omsetige i hotellområdet (ikl. itert salg) var millioer kroer (2.692). I omsetigstallet er driftsitekter fra frittståede serverigsvirksomheter ikludert med 154 millioer kroer (162). Omsetige gjespeiler de relativt svake markedsutviklige i det orske hotellmarkedet, og vekste fra foregåede år forklares i all hovedsak av åpige av Tho Hotel EU i Brüssel. Tho Hotels Tho Hotels er e ladsdekkede hotellkjede med ca rom fordelt på 61 hoteller i Norge. Hotellportefølje består i hovedsak av setralt beliggede byhoteller, og de fleste er oppført eller rehabilitert i løpet av de seere år. Tho Hotels er e domierede aktør i storbyregioee Oslo og Berge og har hovedfokus ie yrkesreisede. 53 av hotellee drives av koseret, mes 8 opereres av ekstere frachisetakere. I tillegg til hotellee i Norge har Tho Hotels rom utefor Norge, fordelt på 5 hoteller og 3 appartemetshoteller i Brussel, ett i Rotterdam og ett i Sverige. Tho Hotels Norge hadde i 2012 e gjeomsittlig rompris på 830 kroer (844), mes beleggsprosete falt til 54% (55). Nøkkeltallet RevPAR sak dermed 3 % til 446 (461). De relativt svake utviklige forklares blat aet av at Tho Hotels har e domierede posisjoe i Oslo regioe som utviklet seg svakt i Hotellvirksomhete i Brüssel økte omsetige fra 2011 med ca. 23%, som følge av at Tho Hotel EU åpet i april. I Brussel oppådde Tho Hotels e gjeomsittlig rompris på 97 euro (96), mes beleggsprosete falt til 62% (66). RevPAR i Brussel falt med 5 % til 60 euro (63). Nedgage i RevPar både i Norge og i Brüssel medførte e resultatedgag fra foregåede år for Tho Hotels. Restauratdrift Tho Holdig koseret eier og driver 10 serverigssteder utefor hotellee. Samlet omsetig i 2012 var 154 millioer kroer (162). Resultatvirksomhete viste samlet sett e tilfredsstillede utviklig. Hotellromkapasitet Rompris og itekt pr. rom Kr Ferdigstilte eiedomsprosjekter Prosjekt Sted Segmet Utvidelse Etter utvidelse Strømme Storseter Skedsmo Kjøpeseter kvm kvm Charlotteberg Shoppigceter Eda Kjøpeseter kvm kvm Nordby Shoppigceter Strömstad Kjøpeseter kvm kvm Tho Hotel EU Brussel Hotell 405 rom 405 rom Tho Hotel EU Brussel Bolig 37 leiligheter 37 leiligheter Rompris RevPAR Netto ivesteriger Mill. kr Eiedomsprosjekter uder oppførig Prosjekt Sted Segmet Ferdigstillelse Utvidelse Etter utvidelse Töcksfors Shoppigceter Årjäg Kjøpeseter 1H kvm kvm Karl Johas gate 6b Oslo Hadel 1H kvm kvm 500 Karl Johas gate 6b Oslo Boliger 1H leiligheter 45 leiligheter Tho Hotel Sadve Norheimsud Hotell 1H rom 103 rom Evetyrtuet Løreskog Boliger 2H leiligheter 83 leiligheter Sagdale Park Strømme Boliger 2H leiligheter 73 leiligheter Verkstedallée 8 Strømme Boliger 1H leiligheter 33 leiligheter Side 6

7 Likviditetsreserver og avdrag Mill. kr Øvrige virksomhetsområder Bedriftee utefor hovedvirksomhetee eiedomsog hotellområdet igår i området "øvrige virksomheter. I 2012 var de samlede driftsitektee i disse bedriftee 624 millioer kroer (647). De største virksomhete, Uger Fabrikker, hadde i 2012 e omsetig på 427 millioer kroer (475), og et resultat før skatt på 11 millioer kroer (8). Ivesteriger Koserets samlede etto ivesteriger i 2012 beløp seg til millioer kroer (849) og omfatter i hovedsak ivesteriger i eiedomsprosjekter uder oppførig og rehabiliterig av eksisterede eiedomsportefølje. Fiasielle forhold / fiasierig Et bærede elemet i koserets fiasielle strategi, er målsettige om å opprettholde e solid fiasiell posisjo med e høy egekapitaladel og betydelige likviditetsreserver. Markedsmessig risiko Koserets største markedsmessige risiki er kyttet til utviklige i det orske eiedoms- og hotellmarkedet, som igje er tett kyttet til utviklige i orsk økoomi. Markedet for ærigseiedom I 2012 var vekste i orsk økoomi relativt høy og de fleste områder av orsk økoomi utviklet seg positivt. Etterspørsele etter ærigseiedom var høy, og trasaksjosvolumet i det orske eiedomsmarkedet var det høyeste side ble dermed ok et godt år for ærigseiedom i Norge. Leiemarkedet Leieprisee i kjøpesetree viste i hovedsak e stabil eller svakt stigede utviklig E slik strategi skal bidra til å redusere de fiasielle risikoe og sikre fiasiell hadlefrihet til å kue utytte ivesterigsmuligheter raskt. Ledighete i kotormarkedet i Oslo-området viste e svakt fallede tedes, mes leieprisee viste e svakt stigede tedes Avdragsprofil Mill. kr Seere Reter 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Likviditetsreserver Avdrag este 12 md. Baklå i ok Baklå i valuta Obligasjoslå Sertifikatlå 0 % md Nibor 10 år swap TH sittrete (ok) Ved årsskiftet hadde koseret e retebærede gjeld på millioer kroer (7.310), hvorav ca. 3 % (6) var aksjoærlå. Koserets ekstere gjeldsportefølje består av lagsiktige kredittrammer etablert i ordiske baker, og lå opptatt direkte i det orske kapitalmarkedet. Tilgage til fiasierig i bak- og kapitalmarkedet vurderes fortsatt som svært god. I 2012 ble det igått avtaler om 3 lagsiktige obligasjoslå på totalt millioer kroer, 8 kort-siktige sertifikatlå på totalt millioer kroer og det ble opptatt ye lagsiktige baklå på 700 millioer kroer. Ved årsskiftet var samlede ekstere lå og kredittrammer på millioer kroer (9.249). Av dette var ubeyttede kredittrammer millioer kroer (3.389). Det orske kapitalmarkedet blir e stadig viktigere fiasierigskilde, og ved årsskiftet hadde koseret uteståede sertifikat- og obligasjosgjeld på millioer kroer (1.565). Ved årsskiftet hadde koserets gjeld e gjeomsittlig gjeværede løpetid på 4,0 år. 15% av gjelde forfaller i 2013 og refiasierigsbehovet vil i si helhet kue dekkes av eksisterede likviditetsreserver. Tho Holdig koserets risikofaktorer Koserets risikofaktorer ka deles i i hovedgruppee: Markedsmessig risiko Fiasiell risiko Operasjoell risiko Trasaksjosmarkedet Det samlede trasaksjosvolumet i markedet for ærigseiedom (med verdi over 50 millioer) økte med over 50% fra 2011, og det samlede trasaksjosvolumet på rudt 55 milliarder kroer er det høyeste side Prisee viste e økede tedes for de mest attraktive eiedommee. De viktigste faktore bak prisøkige for de mest attraktive objektee var et svakt fallede avkastigskrav (yield) for dee type eiedom. Hotellmarkedet Etterspørselse etter hotellrom i Norge steg også i 2012, og atall overattiger økte med 3 % til 19,8 millioer. Samtidig ble også hotellkapitasitete i Norge utvidet, og atall hotellrom økte med 2 %. Både gjeomsittlig rompris og gjeomsittsbelegget økte med 1% til h.h.v. 874 kroer, og 53 %. Nøkkeltallet RevPAR økte også med 1% fra foregåede år til 460 kroer. I Oslo markedet var dog utviklige egativ, og RevPar falt i 2012 med 5% til 593 kroer. Hotellmarkedet deles i i tre hovedsegmeter, med adel av totalmarkedet i 2012: Ferie- og fritidsmarkedet 48 % (49) Idividuelle yrkesreisede 38 % (38) Kurs- og koferasemarkedet 4 % (13) Segmetee hadde e oe ulik utviklig i Forretigmarkedet, fordelt på segmetee idividuelle yrkesreisede og kurs- og koferase-reisede økte med hhv. 5 % og 2 %, mes det orske ferie- og fritidsmarkedet økte med 2 % fra foregåede år. Side 7

8 Hotellmarkedet i Brüssel utviklet seg stabilt i 2012, og gjeomsittlige rompris var 108 euro (109). Gjeomsittsbelegget var 67% (67) slik at RevPar for hotellee i Brussel samlet utgjorde 73 euro (74). Koserets markedsrisiko Eiedomsområdet Risikoe kyttet til eiedomsportefølje heger i hovedsak samme med at lavere leiepriser i markedet og/eller økt ledighet i eiedomsportefølje vil bidra til edgag i leieitektee. 44 % av koserets leieitekter kommer fra ledede kjøpesetre og setrale hadelseiedommer i Norge samt kjøpesetre i Sverige, primært rettet mot gresehadel. E betydelig del av leietakere er iterasjoale og asjoale kjeder iefor detaljhadel, og leiekotraktee har e balasert forfallsstruktur. Vekste i privatkosumet i Norge var i 2012 fortsatt relativt lav, me det forvetes fortsatt vekst i privatkosumet i tide fremover. Rammebetigelsee for koserets kjøpeseter- og setrale hadelseiedommer vurderes derfor som positive. 30 % av leieitektee kommer fra hotelleiedommer, som i all hovedsak er utleid på lagsiktige leiekotrakter til Tho Hotels, koserets ege hotellkjede. Leiekotraktee med Tho Hotels er omsetigsbaserte, slik at e stabil hotellomsetig vil medføre stabile leieitekter iefor dette eiedomssegmetet. Risikoe for e vesetlig økt ledighet i portefølje av hotelleiedommer, vurderes som svært lav. Markedsrisikoe i hotellmarkedet er omtalt i seere avsitt. 26 % av leieitektee kommer fra ærigseiedommer i Oslo området, hvorav kotoreiedommer utgør de størte adele. Eiedommee er utleid til et stort atall leietakere fra ulike brasjer, og leiekotraktee har også i dette segmetet e balasert forfallstruktur. Risikoe for vesetlig økt ledighet og store itektsfall i dee del av eiedomsportefølje vurderes som moderat. Hotellområdet. Som e stor aktør er Tho Hotels påvirket av utviklige i det orske hotellmarkedet. Etterspørsele etter hotellrom er tett kyttet opp mot de geerelle økoomiske kojukturee og kokurrasesituasjoe i markedet. Kokurrasesituasjoe i markedet heger også samme med tilbudet av y hotellkapasitet. Vekste i orsk økoomi er fortsatt høy, me avtakede. Utviklige i orsk og iterasjoal økoomi er fortsatt usikker, og det er de siste åree tilført betydelig y kapasitet til det orske hotellmarkedet. Det forvetes derfor et krevede hotellmarked i Norge i tide fremover. På bakgru av vedvarede usikkerhet i Eurosoe, forvetes hotellmarkedet i Brüssel å være relativt svakt også i tide fremover. Fiasiell risiko De største fiasielle risiko for Tho Holdig er kyttet til koserets tilgag til og prise på fiasierig i bak- og kapitalmarkedet. Prise på fiasierig avheger av de kort- og lagsiktige markedsretee og de spesifikke kredittmargie som koseret må betale i markedet. Kredittmargiee er kyttet opp mot koserets kredittverdighet og tilbud av og etterspørsel etter kreditter. Reteutviklige Både de kort- og lagsiktige markedsretee falt betydelig i De kortsiktige markedsrete (3 md. NIBOR) falt til 1,83% (2,89), mes de lagsiktige markedsrete (10 års swap) falt til 3,13% (3,54). Kredittmarkedet Idikert kredittmargi for Tho Holdigs 5 års obligasjoslå økte til ca. 1,60% (1,50), mes kredittmargie for sertifikatlå med 12 måeders løpetid ble økt til ca. 0,40% (0,10). Koserets fiasielle risiko ka deles i: Likviditetsrisiko Rete- og valutarisiko Kredittrisiko Likviditets-/refiasierigsrisiko Likviditetsrisiko/ refiasierigsrisko kyttes til koserets eve til å betjee betaligs- og øvrige gjeldsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Risikoe dempes ved å ha store tilgjegelige likviditetsreserver, e moderat belåigsgrad og lagsiktige låeavtaler og ved å avede ulike fiasierigskilder og -markeder. Ved årsskiftet var koserets likviditetsreserve millioer kroer (3.575), og besto av kortsiktige plasseriger på 399 millioer kroer (450) og ubeyttede kredittrammer på millioer kroer (3.389). Risikoe kyttet til refiasierig av de kortsiktige sertifikatlåee utstedt i kapitalmarkedet er dempet ved at det er etablert lagsiktige kredittrammer i bakmarkedet som koseret ka beytte dersom sertifikatmarkedet ikke skulle fugere tilfredsstillede. Koserets retebærede gjeld på millioer kroer (6.860) hadde ved årsskiftet følgede avdragsprofil: Avdrag i 2013: 15 % (24) Avdrag mellom 2014 og 2017: 71 % (24) Avdrag i 2018 eller seere: 14 % (52) Gjeldsportefølje hadde e gjeomsittlig gjeværede løpetid på 4,0 år (4,7). 15% av gjelde forfaller ie 1 år, og refiasierigsbehovet vil kue dekkes av eksisterede likviditetsreserver. Koserets ubeyttede kredittammer har følgede forfallsstruktur: Forfall i 2013: 3 % Forfall mellom 2014 og 2017: 67 % Forfall i 2018 eller seere: 30 % Reteprofil 66 % > 12 måeder, 32 % , 2 % 2018 eller seere, 66 % Retesesitivitet TH sittrete ok 8 % 6 % 4 % 2 % 32 % 2 % 0 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % Nibor Side 8

9 Tho Holdig - Årsrapport 2011 Rete- og valutarisiko Reterisikoe kyttes til edriger i kotatstrøm, resultat og egekapital som følge av reteedriger i det kort- og lagsiktige retemarkedet. Risikoe styres blat aet gjeom bruk av fiasielle istrumeter som tilpasses koserets reteforvetiger og målsettiger for reterisiko. Eksempelvis reduseres resultateffekte av reteedriger i det kortsiktige retemarkedet ved å ha e adel lagsiktig retebidig. Ved årsskiftet hadde koseret følgede reteforfallstruktur: Forfall i 2013: 32 % (28) Forfall i : 2 % (21) Forfall i 2018 eller seere: 66 % (51) Adele retebidig leger e 1 år utgjorde ved årsskiftet 68 % (72), og gjeomsittlig retebidig var på 6,2 år (6,4). Ved årsskiftet var koserets gjeomsittsrete (ikl. kredittmargi) 4,7 % (4,6). E edrig i det kortsiktige reteivået med ett prosetpoeg, atas å medføre e edrig av koserets gjeomsittsrete med ca. 0,3 prosetpoeg i løpet av 3-6 måeder. E slik reteøkig vil medføre e økig av de årlige fiaskostadee med ca millioer kroer. Koserets gjeldsportefølje på millioer kroer er fordelt på følgede valutaer: Norske kroer 71 %, med sittrete på 5,2 % (5,1) Sveske kroer 18 %, med sittrete på 4,6 % (4,1) Euro 11 %, med sittrete på 1,9 % (2,7) Tho Holdig har økoomisk risiko kyttet til valutakursutviklige i de lad koseret har aktiviteter, ved at både resultatet og egekapitale påvirkes av valutakurse mellom orske kroer og de lokale valutae. De uteladske virksomhete drives gjeom datterselskap opprettet i de aktuelle ladee. Fremmedkapitalfiasierige foretas i lokal valuta, mes valutaekspoerig kyttet til egekapitale i datterselskapee sikres ved hjelp av valutasikrigsistrumeter. Kredittrisiko Koserets kredittrisiko relaterer seg i hovedsak om risikoe for å bli påført tap som følge av at leietakere ikke betaler de avtalte leie eller at hotellkudee ikke betaler sie forpliktelser. Eiedommee er utleid til et stort atall leietakere fra ulike brasjer, og det er etablert gode rutier i forbidelse med oppfølgig av kudefordriger. Koseret har de seere år hatt relativt lave tap på krav. Operasjoell risiko Koserets operasjoelle risiko er primært kyttet til at medarbeidere og systemer for forvaltig av virksomhete ikke skulle fugere som forutsatt. Forvaltige er orgaisert slik at risikoe kyttet til ekeltpersoers aktiviteter og fravær er relativt lav, og koserets forvaltigssystemer vurderes som robuste. Som e kvalitetssikrig foretar også koserets revisor systematiske risikovurderiger av ulike sider ved koserets drift og forvaltig. Fremtidsutsikter Vekste i verdesøkoomie er fortsatt på et relativt lavt ivå, og det er e vedvarede usikkerhet kyttet til fremtidig vekst. De fleste områder av orsk økoomi utvikler seg positivt, me vekste i orsk økoomi er å avtakede. Usikkerhete i iterasjoal økoomi bidrar til at Norges Bak opprettholder rete på 1,50 %. Det forvetes fortsatt vekst i privatkosumet i Norge i tide fremover, og rammebetigelsee for koserets kjøpesetre og setralt plasserte hadelseiedommer vurderes derfor som positive. Ledighete i kotormarkedet er svakt fallede og leieprisee viser e stabil vekst eller svakt økede tedes. Kotorleiemarkedet vurderes som kojukturfølsomt, og med e fortsatt tilfredsstillede utviklig i orsk økoomi atas det at de positive utviklige opprettholdes fremover. Som følge av av de makroøkoomiske usikkerhete forvetes et relativt svakt hotellmarked både i Norge og Brussel i tide fremover. Tho Hotels vurderes dog på bakgru av de solide markedsposisjoe og de attraktive hotellportefølje, å ha gode muligheter for å skape gode resultater også i tide fremover. Alt i alt vurderes koserets solide markedsposisjo i eiedoms- og hotellmarkedet og de sterke fiasielle posisjo å bidra til fortsatt gode resultater i tide fremover. Oslo, 23. april 2013 olav Tho dag Tagevald-Jese øystei Trøseid Styrets forma Styremedlem/adm.direktør Styremedlem Side 9

10 Resultatregskap THON HOLDING AS THON HOLDING KONSERN Beløp i kr Note Leieitekter Losjiitekter Varesalg Øvrige driftsitekter 2, Driftsitekter Varekostader Løskostader Ordiære avskriviger Nedskriviger Øvrige driftskostader 3,4, Driftskostader Driftsresultat Adel resultat i tilkyttede selskaper Fiasitekter Fiaskostader Netto fiasposter Resultat før skattekostad Skattekostader Årsresultat Majoritetes adel av resultatet Mioritetes adel av resultatet Dispoerig av overskudd: Koserbidrag 0 0 Overført ae egekapital Side 10

11 Balase pr THON HOLDING AS THON HOLDING KONSERN Beløp i kr Note EIENDELER Immaterielle eiedeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Ivesteriger i datterselskap Adre fiasielle aleggsmidler Sum aleggsmidler Varer Fordriger 5,10, Ivesteriger Bakiskudd, kotater o.l Omløpsmidler Sum eiedeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital 16, Ae iskutt egekapital Ae egekapital Mioritetsitresser Sum egekapital Utsatt skatt Avsetig for forpliktelser Lagsiktig gjeld 12, Kortsiktig gjeld 13,14, Sum gjeld Sum egekapital og gjeld Oslo, 23. april 2013 olav Tho dag Tagevald-Jese øystei Trøseid Styrets forma Styremedlem/adm.direktør Styremedlem Side 11

12 Kotatstrømaalyse THON HOLDING AS THON HOLDING KONSERN Beløp i kr KONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER Årets resultat før skatt Betalte skatter Adel resultat fra tilkyttede selskap Edrig i pesjosmidler Salgstap/(-gevist) lagsiktige eiedeler Avskriviger av aleggsmidler Nedskriviger av aleggsmidler Edrig i varelager Edrig i kudefordriger Edrig i leveradørgjeld Edrig i adre tidsavgresiger Netto kotatstrøm fra driftsaktiviteter (A) KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalig ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiedeler Netto utbetalig ved kjøp av datterselskaper og felleskotrollert virksomhet Ibetalig ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiedeler Netto ibetalig ved salg av datterselskaper og fellekotrollerte virksomheter - - Netto kotatstrøm fra adre ivesteriger Netto kotatstrøm fra ivesterigsaktiviteter (B) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Opptak av y retebærede gjeld Nedbetalig av retebærede gjeld Utbetalig ved økig i eieriteresse i datterselskap - - Utbetalt utbytte - - Nettoeffekt av adre kapitaledriger Netto kotatstrøm fra fiasierigsaktiviteter (C) Nettoeffekter av valutakursedriger (D) Netto edrig i kotatstrøm (A+B+C+D) Kotater og ekvivaleter Kotater og ekvivaleter Ubeyttet del av kassekreditt og adre trekkrettigheter Side 12

13 Noter Kosoliderigs- og klassifiserigsprisipper I koserregskapet er ivesteriger i datterselskaper og felleskotrollerte selskaper kosolidert brutto etter oppkjøpsmetode, hvilket iebærer at kostpris for aksjee og adelee er elimiert mot koserets adel av selskapees egekapital på ervervstidspuktet. Merpris i forhold til koserets adel av selskapees egekapital samt mioritetes beregede adel av merverdie, er heført til respektive eiedeler og avskrevet etter samme avskrivigspla som disse. Merverdi utover idetifiserbare eiedeler er oppført for majoritetes adel som goodwill, og avskrives over maksimalt 5 år. Ivesteriger i felleskotrollerte selskaper (joit vetures) er ikludert med forholdsmessige adeler av eiedeler, gjeld, itekter og kostader (bruttometode). Ivesteriger i tilkyttede selskaper er balaseført etto etter egekapitalmetode som fiasielle aleggsmidler. Merpris i forhold til koserets adel av selskapees egekapital er avskrevet etter samme avskrivigspla som de uderliggede eiedeler og avskrivigsbeløpee er fratrukket koserets adel av respektive selskapers resultat. Adel av ettoresultatet etter skatt er tillagt eiedelees balaseførte ettoverdi. I morselskapets regskap er oveevte ivesteriger balaseført etto etter kostmetode som fiasielle aleggsmidler. Ved fusjo av selskap med samme virksomhet og som har tilhørt koseret over tid, er det lagt til gru kotiuitet, dvs. videreførig av de balaseførte verdier i det ifusjoerte selskap. For selskaper som er både ervervet og fusjoert i regskapsåret eller det påfølgede år er kosoliderige gjeomført etter oppkjøpsmetode, dvs. betalt merpris utover selskapees egekapital på ervervstidspuktet er tillagt balaseført verdi av uderliggede eiedeler. Kostader i forbidelse med låeopptak er kostadsført i si helhet som fiaskostader. Kostpris for reteopsjoer beyttet til retesikrigsformål er periodisert over løpetide. Fiaskostader som ka heføres til byggeprosjekter uder utførelse er ikludert i aktivert verdi for de aktuelle eiedel. Vurderigsprisipper Koserets eiedommer er bokført til det laveste av atatt markedsverdi og edskrevet verdi iht. e avskrivigspla etter bedriftsøkoomiske prisipper. Koserets overordede målsettig er kyttet til verdiutviklige for koserets eiedomsportefølje som helhet. Koseret iehar e diversifisert eiedoms-portefølje utleid til et stort atall leietagere og spredt på et atall ulike leieformål. Forholdet atas å iebære risikoreduksjo i relasjo til spesifikke risikofaktorer (usystematisk risiko). Ved beregig av laveste verdi er eiedomsmasse følgelig asett som e vurderigsehet og vurdert samlet iht. porteføljeprisippet (ote 7). Aksjer og øvrige aleggsmidler balaseføres til kostpris med idividuell edskrivig år det oppstår et varig verdifall. Fordriger vurderes til pålydede med fradrag for avsetig til dekig av påregelige tap. I varehadele er kurate varer verdsatt til etto utsalgspris redusert med kalkulert brutto fortjeeste, ukurate varer er verdsatt til forvetet realisasjosverdi. I koserets idustriselskap er kurate varer (råvarer og ferdigvarer) verdsatt til askaffelseskost respektive tilvirkigskost, mes ukurate varer er verdsatt til asaffelseskost da disse ka gjebrukes i produksjo. I øvrige virksomheter er varebeholdige verdsatt til askaffelseskost, og adele av ukurate varer atas å være ubetydelig. Fiasielle omløpsmidler vurderes til laveste verdi av askaffelseskost og virkelig verdi i.h.t. porteføljeprisippet og atas ikke å være omfattet av regskapsloves krav til hadelsportefølje. Nåverdie av koserets pesjosforpliktelser er ført som lagsiktig gjeld i balase. Det er beyttet diskoterigssats 4,2 % før skatt ved beregigee (ote 3). Skatteeffekte er hesytatt ved beregig av utsatt skatt. Vedlikeholdskostader kostadsføres år de oppstår, hvilket vurderes å iebære tilfredsstillede itekts- og kostadssammestillig samlet for koserets eiedomsportefølje. Leieitekter itektsføres i takt med utleieperiode og salg av varer og tjeester itektsføres på leverigstidspuktet. Reteitekter resultatføres i de periode de gjelder. Ved kosoliderig av de uteladske datterselskapee, omreges resultatregskapet etter gjeomsittskurs for året. Balase omreges til kurse på balase dage. Valutadifferaser kyttet til resultat og balase er ført direkte mot egekapitale (ote 17) For boliger og adre arbeider på bygg eller alegg som oppføres for salg, foretas det e løpede resultatførig for solgte adeler i takt med ferdigstillelse år ferdigstillelsesgrade miimum utgjør 20 %. For disse adeler resultatføres itekter og kostader brutto, mes påløpte kostader for ikke solgte adeler balaseføres som varer. Opptjet itekt som ikke er betalt, regskapsføres som kudefordrig. Evetuelle estimerte tap på solgte og usolgte prosjekter tapsføres straks tapet vurderes itruffet. Fiasiell risikostyrig Koserets fiasielle risiko ka deles i hhv. kredittrisiko, likviditetsrisiko og reterisiko. Styret fastsetter målsettiger og rammer for fiasiell risiko, og de løpede styrig av fiasielle risiki er tillagt koserets fiasavdelig. Et viktig elemet i koserets fiasielle strategi er målsettige om å opprettholde e solid fiasiell posisjo med høy egekapitaladel og betydelige likviditetsreserver som bærede elemeter. Kredittrisiko Koserets kredittrisiko relaterer seg i hovedsak til risikoe for at koseret blir påført tap som følge av at leietakere/kuder ikke betaler avtalt leie/forpliktelse. Koserets eiedommer er leid ut til et stort atall leietakere fra ulike brasjer. Tho Holdig koseret vurderes å ha solide leietakere i tillegg til at både betaligs- og sikkerhetsprosedyree vurderes som koservative. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoe styres ved til e hver tid å ha solide likviditetsreserver tilgjegelig. Likviditetsreservee består av både likvide omløpsmidler og ubeyttede kredittrammer i ulike fiasistitusjoer. Styret har fastsatt målsettiger for likviditet som skal sikre fiasiell hadlefrihet til å kue utytte iteressate ivesterigsmuligheter raskt, og dessute bidra til å redusere de fiasielle risiko vesetlig. Likviditetsrisikoe som oppstår ved refiasierig av koserets gjeld dempes ved at ulike fiasierigskilder avedes, og at koserets refiasierigsbehov iefor de este 12 måeder balaseres i forhold til likviditetsreserve. Reterisiko Gjeom bruk av fiasielle istrumeter tilpasses koserets reteregulerigsprofil til reteforvetiger og til defierte målsetiger for reterisiko. For å redusere resultateffekte av reteedriger i det kortsiktige retemarkedet har koseret e betydelig adel lagsiktig retebidig. For de dele av portefølje med kortsiktig retebidig, reduseres dessute reterisikoe ved at tidspuktee for reteregulerig balaseres. Side 13

14 Note 1 Datterselskap/koserselskaper Datterselskaper Ervervsår Forretigskotor Eieradel/stemmerett Selskapets resultat Selskapets egekapital Berge Hotell & Restauratdrift AS 1985 Oslo 100 % Blålyg AS 1984 Oslo 100 % Bogstadveie 20 ANS 1991 Oslo 100 % Boutique 31 AS 1985 Oslo 100 % Charlotteberg Shoppig Ceter AB 2004 Sverige 100 % Corad Lagaard AS 1985 Oslo 100 % Cooly AS 1995 Oslo 100 % Droigesgt. 21 ANS 1991 Oslo 100 % Easy AS 1984 Oslo 100 % Fastighets AB 2010 Sverige 100 % Follo Fjervarme AS 2005 Oslo 100 % Halligdal Hotelldrift AS 2009 Oslo 100 % Hausmaskvartalet Eiedom AS 2004 Oslo 100 % Hotel Bristol AS 1978 Oslo 100 % Hotel Bristol Stephaie SA 1995 Belgia 100 % Hoteltho AS 1993 Oslo 100 % Hulstkamp Properties BV 1987 Nederlad 100 % Ivestho AS 1986 Oslo 100 % Kaffestuga Tøcksfors HB 2004 Sverige 100 % KS AS Phøix Ivest 2005 Oslo 100 % Mecca AS 1985 Oslo 100 % Nordby Køpceter AB 2007 Sverige 55 % Norsk Patlotteri AS 2011 Oslo 60 % Norsk Uderholdigsspill AS 1996 Oslo 100 % Olav Tho Eiedom Sør AS 2007 Kristiasad 53 % Orveli Shoppigceter AB 2004 Sverige 55 % Polar Hotell & Restauratdrift AS 1984 Oslo 100 % Raibow Hotels AS 1991 Oslo 100 % Restho AS 1984 Oslo 100 % Scadia Hotel Rotterdam BV 1987 Nederlad 100 % Semb AS 1996 Oslo 100 % Siseterrasse 2/4 AS 1992 Oslo 100 % Skarvet AS 1998 Oslo 100 % Ski Kioseter AS 2003 Oslo 90 % Stormgård AS 1989 Oslo 100 % Tho Belgium SA 1988 Belgia 100 % Tho Bygg AS 1984 Oslo 100 % Tho Eiedomsdrift AS 1985 Oslo 100 % Tho Gardemoe AS 2006 Oslo 100 % Tho Hotellbygg AS 1990 Oslo 100 % Tho Hotel Nordlys AS 2004 Oslo 100 % Tho Hotels AS 2005 Oslo 100 % Tho Hotels AB 2007 Sverige 100 % Tho Netherlads Holdigs BV 1994 Nederlad 100 % Tho Ski AS 1993 Oslo 100 % Tho Stahope Hotel SA 1995 Belgia 100 % Tho Sverige AB 2004 Sverige 100 % Thogård AS 1988 Oslo 100 % Time Park AS 2007 Oslo 100 % Side 14

15 Torval AS 1997 Oslo 100 % Tøcksfors Shoppig Ceter AB 2004 Sverige 100 % Uger Fabrikker AS 1991 Fredrikstad 100 % Vats As 2007 Oslo 100 % Vestre Stradgate 36 ANS 2008 Kristiasad 52 % Vica Alta Hotell AS 2008 Alta 100 % Vidda AS 2004 Oslo 100 % West Park AS 2012 Oslo 100 % Ämte Fastighetsaktiebolag AB 2006 Sverige 100 % Ål Appartemetshotell ANS 1998 Oslo 100 % Felleskotrollerte selskaper Ervervsår Forretigskotor Eieradel/stemmerett Selskapets resultat Selskapets egekapital Bystasjoe Bigo AS 2008 Berge 50 % Lie Hotell AS 2007 Oslo 50 % Moloveie Brygge AS 1998 Oslo 50 % Morast Fastighet AB 2012 Sverige 50 % Statsråd Mathises vei 8 AS 2010 Oslo 50 % Statsråd Mathises vei 10 AS 2010 Oslo 50 % Storseter Bigodrift AS 2005 Oslo 50 % Vestheimgate 4B AS 2005 Oslo 50 % Vettre Hotelldrift AS 2000 Lysaker 50 % Vettre Hotell Eiedom AS 2000 Oslo 50 % Yougstorget 3 AS 1997 Oslo 50 % Åsgårdstrad Hotell ANS 3 AS 2005 Oslo 50 % Tilkyttede selskap Ervervsår Forretigskotor Eieradel/stemmerett Selskapets resultat Selskapets egekapital Agvik Ivestor AS 2004 Molde 25 % Agvik Areal AS 2012 Gjemes 20 % Berli Property Ivest AS 2007 Oslo 23 % Bodø Setrum AS 2006 Bodø 25 % Kristiaia Byggeselskap 2005 Oslo 21 % Marcus Thraes gt. 13 AS 1986 Oslo 45 % Rygge Sivile Lufthav AS 2006 Rygge 40 % Sameiet Karl Johas gt Oslo 43 % Stockflethsgate 58 AS 2005 Oslo 31 % Yougstorget Parkerigshus AS 2006 Oslo 21 % Nordlysattraksjo AS 2011 Alta 20 % Note 2 Øvrige driftsitekter Morselskapet Koseret Salgsitekter boligprosjekter Admiistrasjoshoorar Felleskostader, viderebelastet leietaker Gevist ved avgag aleggsmidler Adre driftsitekter Sum Side 15

16 Note 3 Løskostader, godtgjørelser mv. Morselskapet Koseret Løiger Arbeidsgiveravgift Pesjoskostader Adre ytelser Viderefakturerte persoalkostader Sum Atall årsverk i selskapet: 180 Atall årsverk i koseret: Ytelser til ledede persoer: Adm.dir. Styret Lø Ae godtgjørelse 234 Det foreligger ikke avtaler vedrørede kompesasjo ved fratrede eller avtaler utover ordiær OTP vedrørede pesjo for admiistrerede direktør, styreforma eller styremedlemmer. Det foreligger for selskapet ige form for bousavtaler, aksjeopsjosordiger eller icetivavtaler. Samlede lå og sikkerhetsstillelser til fordel for asatte i selskapet utgjør kr. 0.. Revisjoshoorar/-tjeester for året 2012 Morselskapet Koseret Lovpålagt revisjo Adre attestasjostjeester - 97 Skatterådgivig - 94 Adre tjeester utefor revisjoe Sum Morselskapet og koserets orske selskaper som har asatte er pliktig til å ha tjeestepesjosordig etter lov om obligatorisk tjeestepesjo. Selskapees pesjosordiger tilfredstiller kravee i dee lov.. Morselskapet Koseret Pesjoskostader og pesjosforpliktelser: Utbetalte pesjoer/otp premie/afp premie Edrig i pesjosforpliktelser Netto pesjoskostader Koseret har uforsikrede pesjosforpliktelser for 1 perso pr Pesjosavtale er effektiv og har følgelig løpede årlige utbetaliger. Koseret har forsikrede pesjosforpliktelser (kollektiv pesjo) for 2 av sie datterselskap som omfatter totalt 119 persoer. Beregige av pesjosforpliktelsee er basert på 4,2 % diskoterigsrete og 0,0 % regulerigssats av årlige pesjoer.. Morselskapet Koseret Pesjosforpliktelser Uforsikrede pesjosforpliktelser Forsikrede pesjosmidler Sum Koserets forsikrigsordiger er overfiasiert. Overfiasierige er vurdert og det er i regskapsførige forutsatt at deler av overfiasierige ka beyttes. Side 16

17 Note 4 Øvrige driftskostader Morselskapet Koseret Vedlikeholdskostader Felleskostader (viderebelastet leietaker) Felleskostader (utleiers adel) Leiekostader Tap ved avgag av varige driftsmidler Adre driftskostader Sum Note 5 Lagsiktige tilvirkigskotrakter Morselskapet Koseret Itektsført på løpede prosjekter Kostader på igagværede prosjekter Netto resultat på igagværede prosjekter Opptjete ikke fakturerte itekter ikl. kudefordr Forskuddsfakturert produksjo ikl. kudefordr. - - Balaseførte tilvirkigskostader som vare Note 6 Fiasitekter & -kostader Morselskapet Koseret Fiasitekter Reter fra koserselskaper Koserbidrag Adre reteitekter Valutagevister Adre fiasitekter Gevist ved avhedelse verdipapirer Sum Fiaskostader Tap ved avhedelse verdipapirer Verdiedrig av fiasielle aleggsmidler Reter til koserselskaper Adre retekostader Valutatap Adre fiaskostader Sum Side 17

18 Note 7 Varige driftsmidler Morselskapet Varige driftsmidler Fast eiedom Løsøre Rettigheter Sum Askaffelseskost pr herav balaseførte låekostader - Tilgag herav balaseførte låekostader - Avgag Askaffelseskost pr Akkumulerte avskriviger pr Balaseført verdi pr Årets avskriviger Årlig leie av ikke balaseførte driftsmidler Koseret Varige driftsmidler Immatrielle eiedeler Fast eiedom Løsøre Sum Goodwill Rettigheter Sum Askaffelseskost pr herav balaseførte låekostader Tilgag herav balaseførte låekostader Avgag herav balaseførte låekostader - Askaffelseskost pr Oppskriviger pr Samlede avskriviger på oppskriviger Akkumulerte avskriviger pr Samlede edskriviger pr Balaseført verdi pr Årets avskriviger Årets edskriviger Årlig leie av ikke balaseførte driftsmidler For selskapet og koseret: Økoomisk levetid år 3-10 år 5 år Valgt avskrivigspla Lieær Lieær Lieær Side 18

19 Note 8 Adre fiasielle aleggsmidler Morselskapet Koseret Adre fordriger Ivesteriger i tilkyttede virksomheter Lå til tilkyttede og felleskotrollerte selskaper Pesjosmidler Ivesteriger i aksjer 1) Sum ) Koseret eier aksjer eller adeler i selskaper hvor eieradele er over 10% til e samlet bokført verdi på tkr Note 9 Varebeholdig Morselskapet Koseret Råvarer Egetilvirkede ferdigvarer Boliger for videresalg Varer for videresalg Sum Note 10 Kortsiktige fordriger Morselskapet Koseret Kudefordriger Fordriger på koserselskaper Forskuddsbetalte kostader Opptjet ikke fakturert itekt Adre fordriger Sum Note 11 Ivesteriger i fiasielle omløpsmidler Morselskapet Koseret Balaseførtverdi Markedsverdi Balaseførtverdi Markedsverdi Omløpsaksjer: Norske aksjer (hver uder 10% eieradel) Side 19

20 Note 12 Lagsiktig gjeld Morselskapet Koseret Gjeld til kreditistitusjoer 1) Obligasjoslå 2) Ae gjeld Sum 3) ) Vektet gj.sittlig rete vedr. gjeld til kredittistitusjoer er på 5,2 % i NOK, 1,9 % i EUR, 4,6 % i SEK. Vektet gj.sittlig retebidigsperiode er 6,5 år. 2) Flytede NIBOR + 1,05 %, forfall 2015 for MNOK 350. Flytede NIBOR +1,17%, forfall 2015 for MNOK ) Avdragsstrukture for samlet gjeld er: År Morselskapet Koseret Seere Patstillelser og garatier mv. Morselskapet Koseret Gjeld som er sikret ved pat i eiedeler: Gjeld til kredittistitusjoer Obligasjoslå Sum Balaseført verdi av de patsatte verdier: - Tomter, bygiger og ae fast eiedom Løsøre Aksjer 0 Sum Tho Holdig AS' pategjeld er sikret med pat i eiedommer i datterselskaper og ærståede selskaper. De bokførte verdie på eiedommee er tilsamme tkr Morselskapet har i forbidelse med koserkotoavtale med kredittramme på kr 50 mill. stillet garati på vege av de deltakede datterselskaper. Morselskapet har stillt garati på til samme tkr på vege av datterselskap, hvorav tkr er i uteladsk valuta (EUR 110,5 mill. og SEK 518,8 mill.) Side 20

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499)

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499) Årsberetning 37 Årsberetning 2 Gruppens driftsinntekter i 2 beløp seg til 7.822 millioner kroner (7.499) I 2 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt.

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2)

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2) Finansielle forhold / årsberetning Årsberetning 20 I 20 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt. Året sett under ett var markedet for næringseiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/2863 SAKSFRAMLEGG Saksbehadler: Gro Øverby Arkiv: 22 Arkivsaksr.: 5/2863 MODUM BOLIGEIENDOM KF - ETABLERING AV ÅPNINGSBALANSE OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR 25 Rådmaes istillig:. Åpigsbalase for Modum Boligeiedom

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

THON HOLDING ÅRSRAPPORT

THON HOLDING ÅRSRAPPORT THON HOLDING ÅRSRAPPORT 2015 THON HOLDING ÅRSBERETNING 2015 virksomhetsområder THON HOLDING KONSERN EIENDOM HANDEL HOTELL OG RESTAURANT KONTOR OG NÆRING BOLIG HOTELL OG RESTAURANT THON HOTELS RESTAURANTER

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 THON HOLDING. thon holding ÅRSRAPPORT

ÅRSBERETNING 2013 THON HOLDING. thon holding ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING 2013 THON HOLDING thon holding ÅRSRAPPORT 2013 1 THON HOLDING ÅRSBERETNING 2013 virksomhetsområder THON HOLDING AS eiendom hotell øvrige virksomheter handelseiendom norge industrivirksomhet

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2011

Thon Holding. Årsrapport 2011 Thon Holding Årsrapport 2011 Året 2011 Innhold Året 2011 2 Nøkkeltall 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter 13 Revisor beretning 24 Key Figures 27 Income Statement

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Thon Holding. Årsrapport 2010

Thon Holding. Årsrapport 2010 Thon Holding Årsrapport 2010 Året 2010 Innhold Thon Holding konsernets driftsinntekter beløp seg til 4.591 millioner kroner (4.269) Året 2010 2 Nøkkeltall 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 10 Noter 13 Revisors

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfusfag Istitutt for økoomi og admiistraso Ivesterig og fiasierig Bokmål Dato: Madag. desember 3 Tid: 4 timer / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

thon holding ÅRSRAPPORT Foto: Nathan Lediard

thon holding ÅRSRAPPORT Foto: Nathan Lediard thon holding ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Nathan Lediard THON HOLDING ÅRSBERETNING 2014 Foto: Nathan Lediard virksomhetsområder THON HOLDING KONSERN eiendom hotell og restaurant øvrige virksomheter handel thon

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2014 2014 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 514 mill., mot kr 283 mill. i 2013. Verdijustert egenkapital er pr.

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 2013 var et godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 283 mill., mot kr 244 mill. i 2012. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2013

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Thon Holding AS - HalvÅrsrapport

Thon Holding AS - HalvÅrsrapport Thon Holding HalvÅrsrapport 21 Thon Holding AS - HalvÅrsrapport 21 1 Thon Holding AS Første halvår 21 Thon Holding hadde i første halvår 21 et godt resultat på tross av krevende markedsforhold for hotellvirksomheten.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Coop Vest I Årsmelding 2015. Årsmelding 2015. Ungdomen i Coop Vest

Coop Vest I Årsmelding 2015. Årsmelding 2015. Ungdomen i Coop Vest Coop Vest I Årsmeldig 2015 Årsmeldig 2015 Ugdome i Coop Vest 1 Straumses Coop Vest I Årsmeldig 2015 de jor yf g ra fjord s da lsf j o rd Remøy Hareidladet Braddal Sula Hareid Ulsteivik Hjørugavåg Leie

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2012 2012 var et tilfredsstillende år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 244 mill., på nivå med 2011 (kr 247 mill.). Verdijustert egenkapital

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

GJENNOMSLAGSÅRET 2013

GJENNOMSLAGSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 «Veibyggig løer seg, og er e ivesterig i fremtide som samfuet vil høste av.» GJENNOMSLAGSÅRET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Gjeomslagsåret 2013 3 Visjo og resultater 4 Øsker effektiv veitrafikk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning ECON 1310, h15

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning ECON 1310, h15 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sesorveiledig ECON 30, h5 Ved sesure tillegges oppgave vekt /6, oppgave 2 vekt 2/3, og oppgave 3 vekt /6. For å få godkjet besvarelse, må de i hvert fall: Oppgave

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Thon Holding. Halvårsrapport 2011

Thon Holding. Halvårsrapport 2011 Thon Holding Halvårsrapport 211 Thon Holding AS Første halvår 211 Thon Holding hadde et godt resultat også i 1. halvår, og oppnådde det høyeste halvårsresultatet noensinne. Hovedpunkter i 1. halvår: Thon

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning - Obligatorisk oppgave 1310, v15

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning - Obligatorisk oppgave 1310, v15 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sesorveiledig - Obligatorisk oppgave 30, v5 Ved sesure tillegges oppgave vekt 20%, oppgave 2 vekt 60%, og oppgave 3 vekt 20%. For å bestå eksame, må besvarelse

Detaljer

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 02 Årberetning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 17 Regnskapsprinsipper 19 Noter, 1 18 33 Revisjonsberetning Årsberetning 2013 Olav Thon

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

ÅRSBERETNING Thon Holding

ÅRSBERETNING Thon Holding ÅRSBERETNING 2005 Resultatutvikling konsernets samlede omsetning i 2005 utgjorde kr 3 134 mill., sammenlignet med kr 2 994 mill. i 2004. Konsernets resultat før skatt utgjorde kr 526 mill. mot kr 484 mill.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen

De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjursen De baltiske staters valg av valutakursregimer. Helge Sjurse Masteroppgave i samfusøkoomi Istitutt for økoomi Uiversitetet i Berge Høste 2006 Revidert 03.0.07 Forord Jeg vil med dette rette e stor takk

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP var et meget godt år for Eiendomsspar, med børsnotering av Pandox på Nasdaq Stockholm. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 2.327 mill., mot kr 975 mill. i 214. Verdijustert

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP var godt år for Eiendomsspar. Eiendomsspars resultat før skatt ble kr 474 mill., mot kr 436 mill. i. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12. beregnet til kr 191 pr. aksje,

Detaljer

Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B Sept 2017 Geilo

Regnskap og økonomi for allmennleger. Grunnkurs B Sept 2017 Geilo Regskap og økoomi for allmeleger. Grukurs B Sept 2017 Geilo Temaoversikt Fradrag i regskapet Avskriviger Goodwill Praksisregskap Legeseterets regskap Bokførig og regskapsplikt Kostadsfordelig legeseter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Detaljert løsningsveiledning til ECON1310 seminaroppgave 9, høsten der 0 < t < 1

Detaljert løsningsveiledning til ECON1310 seminaroppgave 9, høsten der 0 < t < 1 Detaljert løsigsveiledig til ECON30 semiaroppgave 9, høste 206 Dee løsigsveiledige er mer detaljert e det et fullgodt svar på oppgave vil være, og mer utfyllede e e valig fasit. De er met som e guide til

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015 HALVÅRSRAPPORT 215 Høydepunkter 1. halvår 215 OLAV Olav Thon Gruppen hadde en god utvikling i første halvår, men økte kostnader knyttet til vedlikehold og modernisering av hotellporteføljen bidro til et

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 EIENDOMSSPAR FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR EIENDOMSSPAR. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 121 PR. AKSJE, EN ØKNING PÅ 8% FRA FJORÅRET. EIENDOMSSPARS

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + 9 sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer