PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999"

Transkript

1 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner) 410 mill. kroner i salg av fondsprodukter 15% økning i utlån 120 mill. kroner i kursgevinster Kostnadsprosent på 1,83 21,8% avkastning på egenkapitalen etter skatt 40,4 kroner i overskudd pr. grunnfondsbevis Styret foreslår 19 kroner i utbytte Sterk allianse styrker distribusjonen og produktutviklingen x Kjøp av 51% i First Securities x Kjøp av Vår Bank og Forsikring x EiendomsMegler 1 blir landsdekkende kjede Resultat og vekst SpareBank 1 SR-Bank konsernets resultat før tap og nedskrivninger ble på 654 mill. kroner, 205 mill. kroner over fjorårets resultat på 449 mill. kroner. Netto tap på 62 mill. kroner og uspesifiserte tapsavsetninger på 40 mill. kroner gir sammen med gevinster på finansielle anleggsmidler på 46 mill. kroner et konsernresultat før skatt på 598 mill. kroner. Skattekostnaden er beregnet til 147 mill. kroner som gir et årsoverskudd på 451 mill. kroner. Forvaltningskapitalen økte i 1999 med 17% til 36,4 mrd. kroner. Konsernets ansvarlige kapital var ved utgangen av året mill. kroner og kapitaldekningen 12,12% ble et godt år for SpareBank 1 SR-Bank. Resultatet av den ordinære bankdriften viser en bank med god effektivitet i salg og drift. Kombinert med børsoppgang og god forvaltning av bankens verdipapirer ga dette SpareBank 1 SR-Bank det beste resultat noensinne. Resultatet gjenspeiler også en organisasjon med produkter, service og kundekontakt som er tilpasset markedet for privat- og bedriftskunder. Styret er meget tilfreds med utviklingen og resultatet for konsernet i Utlånsveksten på 15% ga økte markedsandeler i en region med fortsatt høy aktivitet. 10% vekst i innskudd og ny vekst i alternative spareformer viser kunder med god økonomi. De totale driftsinntektene (eksklusiv gevinster fra verdipapirer) økte med 20% og kostnadseffektiviteten er opprettholdt. Misligholdet er stabilt. Konsernet har som følge av den økte balansen avsatt ytterligere 40 mill. kroner til uspesifiserte tapsavsetninger. Markedsundersøkelser bekrefter bankens sterke posisjon som den ledende banken i regionen.

2 Resultatutviklingen SpareBank 1 SR-Bank konsernets resultatutvikling var meget positiv gjennom hele Utviklingen i både privat- og bedriftsmarkedet ble bedre enn forventet. Dette har sammenheng med at konjunktursvekkelsen ble vesentlig mindre enn først antatt samt bedre rammebetingelser gjennom lavere rentenivå. Den positive utviklingen gir også en bekreftelse på at konsernets strategi med en markedsorientert organisasjon med produkter og tjenester som er tilpasset kunden er riktig. Konsernets resultat før tap og nedskrivninger på 654 mill. kroner er oppnådd som følge av god vekst i renteinntekter og andre inntekter, høy kostnadseffektivitet og lave tap. Netto renteinntekter for konsernet økte med 100 mill. kroner til 895 mill. kroner, en økning på 12%. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde netto renteinntekter i ,63%, mot 2,73% i Fallet i rentemarginen gjenspeiler først og fremst konkurransen i markedet. Konsernets provisjonsinntekter økte i 1999 til 231 mill. kroner. Den underliggende veksten i betalingsformidling er i størrelsesorden 25%. Prisreduksjonen gjennom fordelsprogrammene, som blant annet gir totalkundene delvis fri bruk av elektronisk formidling innen gitte grenser; reduserer imidlertid veksten i provisjonsinntektene til 14%. God økonomi blant husholdningene og utviklingen på Oslo Børs økte sparingen i fond og forsikring i siste halvår. Totalt oppnådde konsernet salg av alternative spareprodukter på tilsammen 800 mill. kroner. Salget av skade- og livsforsikring øker og ga provisjonsinntekter på 10 mill. kroner i Ved årets utløp var bankens beholdning av aksjer, grunnfondsbevis og fond bokført til 269 mill. kroner. Avkastningen på 50,8 % er 5,3 prosentpoeng bedre enn totalavkastningen på Oslo Børs og ga i fjor 96 mill. kroner i kursgevinster. Beholdningen av sertifikater og obligasjoner på mill kroner som dekker bankens likviditetskrav ga gevinst på 1,4 mill. kroner. Handel med valuta, for kunder og egenhandel, ga i 1999 en gevinst på 25 mill. kroner. Totalt utgjorde andre inntekter 30% prosent av konsernets inntekter, mot 18 % i Driftskostnadene for konsernet utgjorde i mill. kroner, en økning på 95 mill. kroner i forhold til Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,83 %, det samme nivå som fjoråret. Målt i forhold til totale driftsinntekter utgjør kostnadene 49%. Den nominelle økningen i kostnadene kan i hovedsak henføres til lønnsoppgjør og kompetanse, teknologi og prosesskostnader. Resultatbaserte bonuskostnader, inkludert sosiale kostnader, er økt med 18 mill. kroner til 34 mill. kroner for konsernet. IT-kostnadene er steget med 15 mill. kroner som følge av økt transaksjonsmengde. Kostnadene forbundet med prosessarbeidet er beregnet til 10 mill. kroner. Investeringene i nye prosesser og teknologi er nødvendig for å opprettholde konsernets servicekvalitet og vil øke kapasiteten ytterliger. Utviklingen i mislighold er fortsatt tilfredsstillende. Netto tap på 102 mill. kroner, inkluderer en økning av uspesifiserte tapsavsetninger på 40 mill. kroner. Mislighold over 90 dager er i løpet av året økt med 36 mill. kroner til 275 mill. kroner. Datterselskapene Utviklingen i bankens datterselskaper var meget god i Eiendomsmegler 1 Rogaland A/S og Westbroker Finans AS fikk et overskudd på henholdsvis 10 mill. kroner og 37 mill.kroner. Stavanger, 27.januar 2000 Styret for Sparebanken Rogaland

3 Hovedtrekk Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern RESULTATSAMMENDRAG Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 895 2, , ,65 Netto andre driftsinntekter 381 1, , ,03 Sum driftsinntekter , , ,67 Sum driftskostnader 622 1, , ,96 Resultat før tap og nedskrivninger 654 1, , ,72 Tap og nedskrivninger 56 0, , ,02 Resultat av ordinær drift 598 1, , ,74 Skattekostnad 147 0, , ,48 Overskudd 451 1, , ,26 Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kapitaldekningsprosent 12,12 11,49 15,08 Kjernekapitalprosent 8,63 8,37 9,55 Forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 21,8 14,9 19,1 Inntekter pr. kostnadskrone ** 1,86 1,92 1,76 Kostnader pr. inntektskrone 0,54 0,52 0,57 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved årslutt Grunnfondsbevisprosent *** 64,8 66,6 68,6 Resultat pr. grunnfondsbevis **** 40,4 25,4 30,2 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis ***** * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Sum driftsinntekter eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler dividert på sum driftskostnader. *** Grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. **** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis. ***** Grunnfondsbeviskapital pluss utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. Tallene for 1997 og 1998 er omarbeidet til ny regnskapslov.

4 Hovedtall fra resultatregnskapet og balanse SpareBank 1 SR-Bank RESULTATREGNSKAP SpareBank 1 SR-Bank konsern Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekt av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst / tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap / gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd ,2 25,4 40,4 Resultat pr. grunnfondsbevis 40,4 25,4 30,2 SpareBank 1 SR-Bank BALANSE SpareBank 1 SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar)

5 Tapsavsatte engasjementer SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 40% 47% Avsetningsgrad 44% 36% 47% Brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte, ikke misligholde engasjement Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 35% 38% Avsetningsgrad 38% 34% 35% Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdt i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger pr Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Utlån og tap 1999 SpareBank 1 SR-Bank ko Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier Tap på tap tap prosent Næring ,47% Personkunder ,00% Overf. uspesifisert Sum ,30%

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer