P R E S S E M E L D I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R E S S E M E L D I N G"

Transkript

1 P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen på 41,6 mill kr Stabilisert rentemargin (2,06 %) Fortsatt god vekst i netto provisjonsinntekter (+42 %) God kostnadseffektivitet, kostnadsprosent på 1,69 Avdempet utlånsvekst, 12 mnd vekst på 13 % Relativt lave tap og mislighold Overskudd pr grunnfondsbevis etter skatt på 18 kr God utvikling i underliggende drift resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 308 mill kr etter 3. kvartal. Resultatet er preget av kursfallet i verdipapirmarkedene, og er 248 mill kr lavere enn tilsvarende periode i fjor. Resultatet for 2000 inkluderte også gevinst fra salg av aksjer i Fellesdata ASA (177 mill kr), emisjonsgevinst (26 mill kr) og kostnadsavsetninger (35 mill kr). Overskuddet fra den underliggende driften er økt med 41 mill kr i forhold til fjoråret. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er 10,8 %. Bankens portefølje av aksjer og grunnfondsbevis har hittil i år et kurstap på 25 mill kr, mot en kursgevinst hittil i fjor på 42 mill kr. I tillegg er det bokført et negativt resultatbidrag på 41,6 mill. kroner fra fra SpareBank 1 Gruppen hvor hovedårsaken er knyttet til utviklingen i aksjemarkedene. Konsernets ordinære drift viser en stabilisert rentemargin og god vekst i andre driftsinntekter, der særlig fond, forsikring og eiendomsmegling bidrar. Netto tap hittil i år er 90 mill kr, på tilsvarende nivå som fjoråret. Misligholdte engasjementer er stabilt i forhold til utlånsvolumet. 12 mnd veksten i utlånsvolumet er redusert fra 20 % ved årsskriftet til 13 %, i samsvar med vedtatte planer. Innskuddsvolumet viser en 12 mnd vekst på 8 %. Andre driftsinntekter Konsernet har etter 3. kvartal netto provisjonsinntekter på totalt 189 mill kr, 56 mill kr høyere enn samme periode i fjor. Provisjonsinntektene fra fond og forsikring er økt med hhv 46 % og 238 % til hhv 38 mill kr og 35 mill kr. Økningen i fondsinntektene reflekterer bankens økte satsing på plassering. Satsing på forsikring gir gradvis økende forsikringsinntekter inneværende år. Økte inntekter i EiendomsMegler 1 Rogaland AS, samt en salgsgevinst på bygg på 3 mill kroner, har bidratt til en økning i andre driftsinntekter på 22 mill kr sammenlignet med fjoråret.

2 P R E S S E M E L D I N G Banken har pr 3. kvartal 2001 bokført en andel av underskuddet i SpareBank 1 gruppen AS med i alt 41,6 mill kr. Tilsvarende tall for samme periode i 2000 var et underskudd på 1,5 mill kr. Hovedårsaken til det svake resultatet i SpareBank 1 Gruppen er knyttet til utviklingen i aksjemarkedene, som har gitt spesielt negative utslag i livsforsikringsvirksomheten. SpareBank 1 Gruppen resultatfører også betydelige goodwill- og merverdiavskrivninger knyttet til oppkjøpet av VÅR Gruppen. Driftskostnader Driftskostnadene for konsernet var 573 mill kr hittil i år. I forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,69 % mot 1,76 % for tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig antall årsverk er økt fra 692 pr til 791 pr Økningen skyldes hovedsakelig integrasjonen av tidligere Vår/Varde-ansatte fra 1. januar 01, samt ekspansjon i EiendomsMegler 1 Rogaland AS. Konsernet har fokus på å sikre fortsatt høy kostnadseffektivitet. Dette gjenspeiles i iverksatte kostnadsreduksjons- og organisasjonsutviklingsprogram. Omstillingstiltak i banken medfører at 35 personer fratrer i løpet av 2001 og Markedsutvikling SpareBank 1 SR-Bank er markedsleder både innen person- og bedriftsmarkedet i Rogaland. I Agder-fylkene har vi nå bankkontor i Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og Sirdal. Vi vil også åpne bankkontor i Lyngdal og Arendal. Veksten i nettbankkunder fortsetter og vi har nå over kunder tilknyttet nettbanken. Vi lanserer i disse dager E-faktura. E-faktura gjør det enklere å motta og betale regninger. Kunden kan nå slippe å få regningen hjem i posten og heller motta disse direkte i nettbanken. Utsiktene fremover Markedsutsiktene for næringslivet er mer usikre enn på lenge, vesentlig som følge av internasjonalt konjunkturtilbakeslag og den internasjonale terrortrusselen. Den underliggende bankdrift gir likevel styret grunn til å forvente en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året. Stavanger, 29. oktober 2001 Styret for Sparebanken Rogaland

3 Kvartalsrapport per 30. september 2001 SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen på 41,6 mill kr Stabilisert rentemargin (2,06 %) Fortsatt god vekst i netto provisjonsinntekter (+42 %) God kostnadseffektivitet, kostnadsprosent på 1,69 Avdempet utlånsvekst, 12 mnd vekst på 13 % Relativt lave tap og mislighold Overskudd pr grunnfondsbevis etter skatt på 18 kr Tilfredsstillende utvikling i underliggende drift resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 308 mill kr etter 3. kvartal. Resultatet er preget av kursfallet i verdipapirmarkede ne, og er 248 mill kr lavere enn tilsvarende periode i fjor. Resultatet for 2000 inkluderte også gevinst fra salg av aksjer i Fellesdata ASA (177 mill kr), emisjonsgevinst (26 mill kr) og kostnadsavsetninger (35 mill kr). Overskuddet fra den underliggende driften er økt med 41 mill kr i forhold til fjoråret. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er 10,8 %. Bankens portefølje av aksjer og grunnfondsbevis har hittil i år et kurstap på 25 mill kr, mot en kursgevinst hittil i fjor på 42 mill kr. I tillegg er det bokført et negativt resultatbidrag på 41,6 mill kr fra SpareBank 1 Gruppen, hvor hovedårsaken er knyttet til utviklingen i aksjemarkedene. Konsernets ordinære drift viser en stabilisert rentemargin og god vekst i andre driftsinntekter, hvor særlig fond, forsikring og eiendomsmegling bidrar. Kostnadene målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er fortsatt lave og utgjør 1,69 %. Netto tap hittil i år er 90 mill kr, på tilsvarende nivå som fjoråret. Misligholdte engasjementer er omtrent stabilt i forhold til utlånsvolumet, med en svak nominell økning. 12 mnd veksten i utlånsvolumet er redusert fra 20 % ved årsskriftet til 13 %, i samsvar med vedtatte planer. Innskuddsvolumet viser en 12 mnd vekst pr 3. kvartal på 8 %. Netto renteinntekter og rentemargin Netto renteinntekter ved utgangen av 3. kvartal ble 699 mill kr, opp fra 686 mill kr i tilsvarende periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde renteinntektene 2,06 %, mot 2,35 % pr 30. september 00. Reduksjonen kan hovedsakelig tilskrives endrede rammebetingelser samt regnskapstekniske forhold. Rentemarginen i 3. kvartal er noe styrket i forhold til årets 2 første kvartaler. I forhold til fjoråret er utlånsmarginen noe bedret, mens innskuddsmarginen er redusert.

4 Andre driftsinntekter Konsernet har etter 3. kvartal netto provisjonsinntekter på totalt 189 mill kr, 56 mill kr høyere enn samme periode i fjor. Inntekter fra salg av betalingsformidlingstjenester viser en 12- måneders vekst på ca 8 % til 95 mill kr. Provisjonsinntektene fra fond og forsikring er økt med hhv 46 % og 238 % til hhv 38 mill kr og 35 mill kr. Økningen i fondsinntektene reflekterer bankens økte satsing på plassering. Satsing på forsikring gir gradvis økende forsikringsinntekter inneværende år. Økte inntekter i EiendomsMegler 1 Rogaland AS, samt en salgsgevinst på bygg på 3 mill kr, har bidratt til en økning i andre driftsinntekter på 22 mill kr sammenlignet med fjoråret. De totale kursgevinstene på 49 mill kr fordeler seg med 23 mill kr på valuta, 2 mill kr på sertifikater og obligasjoner og -25 mill kr på aksjer og grunnfondsbevis. I tillegg kommer avkastning på 49 mill kr fra investering i Odin pengemarkedsfond og nullkupongobligasjoner. Avkastningen på aksjeporteføljen er 13,8 %-poe ng høyere enn totalindeksen på Oslo Børs hittil i år. Banken har pr 3. kvartal 2001 bokført en andel av underskuddet i SpareBank 1 gruppen AS med i alt 41,6 mill kr. Tilsvarende tall for samme periode i 2000 var et underskudd på 1,5 mill kr. Hovedårsaken til det svake resultatet i SpareBank1 Gruppen er knyttet til utviklingen i aksjemarkedene, som har gitt spesielt negative utslag for Livselskapet. SpareBank 1 Gruppen resultatfører også betydelige goodwill- og merverdiavskrivninger knyttet til oppkjøpet av VÅR Gruppen. Driftskostnader Driftskostnadene for konsernet var 573 mill kr hittil i år. I forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,69 % mot 1,76 % for tilsvarende periode i fjor (1,64 % ekskl omstillingskostnader). I forhold til driftsinntektene (ekskl kursgevinster) utgjør kostnadene 58,0 %. Nominelt er de totale kostnadene steget med 92 mill kr sammenlignet med samme periode i fjor (ekskl omstillingskostnader). Av dette utgjør personalkostnadene 49 mill kr. Gjennomsnittlig antall årsverk er økt fra 692 pr til 791 pr Økningen skyldes hovedsakelig integrasjonen av tidligere Vår/Varde -ansatte fra 1. januar 01, samt ekspansjon i EiendomsMegler 1 Rogaland AS. Konsernet har fokus på å sikre fortsatt høy kostnadseffektivitet. Dette gjenspeiles i iverksatte kostnadsreduksjons- og organisasjonsutviklingsprogram. Omstillingstiltak i banken medfører at 35 personer fratrer i løpet av 2001 og Innskudd, plasseringer og utlån Kundeinnskudd fra privatmarkedet viser fortsatt god volumøkning. 12 mnd veksten er på 11 %. Innskuddene fra bedriftsmarkedet har vært relativt stabile siste kvartal. Bevegelser i større enkeltengasjement i år og i fjor påvirker veksten. 12 mnd veksten pr 3. kvartal er 5 %. Våre kunders plasseringer i Odins aksje- og rentefond hadde pr 30. september en markedsverdi på 1,8 mrd kr, en økning på 8 % de siste 12 mnd. Hittil i år er netto salg av Odin fond på 300 mill kr, 161 mill kr høyere enn tilsvarende periode i fjor. I tillegg kommer salg av garanterte produkter på 278 mill kr hittil i år.

5 Hittil i år har utlån økt med 9 % til 42,8 mrd kr, mens 12 mnd veksten er 13 %. Avdempingen av veksten er i samsvar med vedtatte planer, og 12 mnd veksten er redusert fra 20 % ved årsskiftet. Utlånsveksten fordeler seg med 15 % og 10 % på hhv privat- og bedriftsmarkedet, og volumfordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet er 66/34 %. Mislighold og tap Brutto mislighold over 90 dager var ved utgangen av september på 352 mill kr, 32 mill kr høyere enn ved utgangen av fjoråret. Brutto og netto mislighold utgjorde ved utgangen av kvartalet hhv 0,8 % og 0,6 % av brutto utlån. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 108 mill kr, som tilsvarer en avsetningsgrad på 31 %. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetningen på ikke misligholdte engasjementer 188 mill kr, og tilsvarer en avsetningsgrad på 47 %. Konsernet har hittil i år netto tap på 90 mill kr. Uspesifiserte tapsavsetninger beløper seg til 323 mill kr. Dette tilsvarer 0,8 % av utlånsporteføljen. Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av september 12,95 %, ekskl årets overskudd og 13,91 % for morbanken. Kjernekapitaldekningen for konsernet og morbanken var hhv 7,78 % og 7,57 %. De endrede reglene for kapitaldekning som trådte i kraft 1. april 01 forbedret kapitaldekningen for morbanken per 30. september 01 med 0,60 %-poeng. Datterselskapene For EiendomsMegler 1 Rogaland AS har både ekspansjon og generelt god markedsaktivitet økt inntektene med 40 % sammenlignet med fjoråret. Westbroker Finans AS leverer også gode resultater, omtrent på nivå med fjoråret. Bankens avdeling for aktiv forvaltning, SR-Forvaltning ASA, ble i 3. kvartal regnskapsmessig skilt ut som eget datterselskap (67 % eierandel). Marked SpareBank 1 SR-Bank er markedsleder både innen person- og bedriftsmarkedet i Rogaland. I Agder-fylkene har vi nå bankkontor i Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og Sirdal. Vi vil også åpne bankkontor i Lyngdal og Arendal. Bankens grunnfondsbevis Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av september på kr 235. Antall grunnfondsbeviseiere er i 3. kvartal redusert med 15 til Banken har i 3. kvartal kjøpt egne grunnfondsbevis. Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 12,9 %, mens eierandelen tilknyttet Rogaland var 47,0 %. Summen av de 20 største eiernes andeler var 32,5 %.

6 1. Swedbank Markets ,9 % 2. Folketrygdfondet ,9 % 3. Tveteraas Finans AS ,6 % 4. SpareBank 1 Midt-Norge ,4 % 5. Gjensidige NOR Sparebank ,3 % 6. Arne B. Corneliussen Invest ,1 % 7. Posh AS ,1 % 8. Frank Mohn AS ,1 % 9. Stiftelsen UNI ,0 % 10. Pareto AS ,0 % 11. Otto B. Morcken ,9 % 12. Bank of New York ,9 % 13. Solvang Shipping AS ,8 % 14. Sparebanken Rogaland, egne ,7 % 15. Audley AS ,7 % 16. Investors Bank & Trust Company ,7 % 17. Ringerikes Sparebank ,7 % 18. Westco AS ,7 % 19. Brown Brothers Harriman ,7 % 20. Erik Steen ,6 % Sum 20 største ,5 % Utsiktene fremover Markedsutsiktene for næringslivet er mer usikre enn på lenge, vesentlig som følge av internasjonalt konjunkturtilbakeslag og den internasjonale terrortrus selen. Den underliggende bankdrift gir likevel styret grunn til å forvente en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året. Stavanger, 29. oktober 2001 Styret for Sparebanken Rogaland

7 Hovedtrekk SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen på 41,6 mill kr Stabilisert rentemargin (2,06 %) Fortsatt god vekst i netto provisjonsinntekter (+42 %) God kostnadseffektivitet, kostnadsprosent på 1,69 Avdempet utlånsvekst, 12 mnd vekst på 13 % Relativt lave tap og mislighold Overskudd pr grunnfondsbevis etter skatt på 18 kr Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern Årsslutt RESULTATSAMMENDRAG M i l l i o n e r % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 699 2, , ,33 Netto andre driftsinntekter 288 0, , ,83 Sum driftsinntekter 987 2, , ,16 Omstilling 0 0, , ,12 Andre driftskostnader 573 1, , ,64 Sum driftskostnader 573 1, , ,76 Resultat før tap og nedskrivninger 414 1, , ,40 Tap og nedskrivninger 106 0, , ,18 Resultat av ordinær drift 308 0, , ,58 Skatt og minoritetsinteresser 94 0, , ,42 Overskudd 214 0, , ,16 Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Årsslutt 2000 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Utlånsvekst (brutto) 13 % 20 % 20 % Innskuddsvekst 8 % 15 % 15 % Kapitaldekningsprosent 12,95 10,96 11,65 Kjernekapitalprosent 7,78 7,62 8,15 Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 1 0, 8 22,6 19,5 Inntekter pr. kostnadskrone** 1,72 1,72 1,72 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalslutt Resultat pr. grunnfondsbevis *** 1 8, 0 35,9 40,4 * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital ** Sum driftsinntekter (eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler som ikke gjelder pengemarkedsfond og nullrentekuponger) dividert på sum driftskostnader *** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis KHT/ Kvartal32001A.xls

8 Hovedtall fra resultatregnskap og balanse SpareBank 1 SR-Bank RESULTATREGNSKAP SpareBank 1 SR-Bank konsern Årsslutt Årsslutt (Beløp i millioner kroner) Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst/tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Omstilling Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Minoritetsinteresser Overskudd ,4 35,9 1 8, 0 Resultat pr. grunnfondsbevis 1 8, 0 35,9 40,4 SpareBank 1 SR-Bank BALANSE SpareBank 1 SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler S u m e i e n d e l e r G j e l d o g e g e n k a p i t a l Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Minoritetsinteresser Overskudd S u m g j e l d o g e g e n k a p i t a l Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar) KHT/ Kvartal32001B.xls

9 T a p s a v s a t t e e n g a s j e m e n t e r SpareBank 1 SR-Bank S p a r e B a n k 1 S R - B a n k k o n s e r n (Beløp i millioner kroner) T a p s a v s a t t e, m i s l i g h o l d t e e n g a s j e m e n t e r Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger N e t t o m i s l i g h o l d t e e n g a s j e m e n t e r % 42 % 33 % Avsetningsgrad 31 % 40 % 41 % B r u t t o n u l l s t i l l t e l å n T a p s a v s a t t e, i k k e m i s l i g h o l d t e e n g a s j e m e n t e r Tapsavsatte,ikke misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger N e t t o t a p s a v s a t t e e n g a s j e m e n t e r % 35 % 47 % Avsetningsgrad 47 % 33 % 33 % Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdte i mer enn 60 dager. T a p s a v s e t n i n g e r SpareBank 1 SR-Bank S p a r e B a n k 1 S R - B a n k k o n s e r n (Beløp i millioner kroner) S p e s i f i s e r t e t a p s a v s e t n i n g e r : Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger S p e s i f i s e r t e t a p s a v s e t n i n g e r U s p e s i f i s e r t e t a p s a v s e t n i n g e r : Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger U s p e s i f i s e r t e t a p s a v s e t n i n g e r Utlån og tap 2001 S p a r e B a n k 1 S R - B a n k k o n s e r n Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier tap på tap tap prosent Næring ,48 % Personkunder ,01 % Overf. uspesifisert S u m ,20 % KHT/ Kvartal32001C.xls

10 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE (Beløp i millioner kroner) 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. S p a r e B a n k 1 S R - B a n k k o n s e r n Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Skatt og minoritetsinteresser Overskudd BALANSETALL FRA KVARTALSREGNSKAPENE (Beløp i millioner kroner) 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. S p a r e B a n k 1 S R - B a n k k o n s e r n Innskudd fra kunder Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Netto utlån til kunder Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG NULLSTILLTE LÅN (Beløp i millioner kroner) 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. S p a r e B a n k 1 S R - B a n k k o n s e r n Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån KAPITALDEKNING (Beløp i millioner kroner) 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. S p a r e B a n k 1 S R - B a n k k o n s e r n Bankens fond Grunnfondsbeviskapital Annen kjernekapital Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 12,95 % 13,70 % 11,44 % 11,65 % 10,96 % 10,94 % 11,42 % 12,12 % 11,27 % NØKKELTALL FOR GRUNNFONDSBEVIS (Beløp i millioner kroner) 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. S p a r e B a n k 1 S R - B a n k k o n s e r n Børskurs ved kvartalslutt Bokført egenkapital pr. grunnfond Grunnfondsbevisprosent 63,0 63,0 63,0 63,0 65,3 64,8 64,8 64,8 66,6 KHT/ Kvartal32001D1.xls

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING 4. KVARTAL 2014 BRAGE FINANS AS Godt resultat- Solid utvikling. Oppsummering per. 4. kvartal 2014 Resultat før skatt : tnok 21.315 (9.240) Netto driftsinntekter: tnok 66.070

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer