Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. pr 30. september 1999"

Transkript

1 Kvartalsrapport pr 30. september 1999

2 Morbank Konsern Resultatregnskap ( i mill kr) Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte o.a. innt. av verdipapir med variabel avkastning Innt. av eierinteresser i tilknyttet selskap/konsernselskap Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Nto. verdiendr. og gevinst/tap på valuta og verdipapirer Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter (netto) Sum inntekter Personalkostnader Andre administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Resultat før tap og gevinst/nedskrivning Tap (gevinst) på utlån og garantier mv Gevinst (tap) på finansielle anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd Nøkkeltall Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 3,28 3,24 3,28 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 3,29 3,14 3,29 1,02 0,65 0,73 Andre driftsinntekter 1,16 0,81 0,86 2,12 2,24 2,34 Driftskostnader 2,26 2,34 2,45 2,18 1,65 1,68 Resultat før tap og nedskrivninger 2,19 1,60 1,70-0,13-0,07-0,18 Tap på utlån og gevinster på finansielle anleggsmidler -0,13-0,07-0,17 2,05 1,58 1,51 Resultat av ordinær drift 2,06 1,54 1,53 0,49 0,58 0,58 Kostnadskroner pr, inntektskrone 0,51 0,59 0,59 70% 74% 71% Innskuddsdekning 70% 74% 70% 21,7% 14,1% 15,4% Egenkapitalavkastning etter skatt 21,7% 14,1% 15,4% Balanse (i mill kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapir Øvrige aktiva Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrige gjeld Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital (grunnfondsbevis) Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Utjevningsfond Annen egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 2

3 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Regnskapet er satt opp etter ny regnskapslov. De vesentligste endringene er knyttet til konsolidering av datter- selskaper etter egenkapitalmetoden i morbanken og til balanseføring av netto utsatt skattefordel, jfr ellers note 1. Kommentarene og tallene omhandler konsernet Sparebanken Midt-Norge, hvis ikke annet er nevnt. Meget godt resultat pr 3. kvartal Sparebanken Midt-Norge oppnådde i 3. kvartal et ordinært driftsresultat på 384 mill kr som er 125 mill kr bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Resultatet tilsvarer 2,22 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK), tilsvarende pr 3. kvartal 1998 var 1,60 %. Egenkapitalavkastningen ble 22 % mot 14 % for tilsvarende periode i fjor. Resultatet for 3. kvartal isolert sett er på 106 mill kr. Det gode resultatet tilskrives god vekst, forbedret rentenetto samt kursgevinster verdipapirer. Bankens kostnadsutvikling er tilfredsstillende. De relative driftskostnadene utgjør 2,30 % av GFK res-pektiv 51 % av inntektene, en økning siden halvårsskiftet som skyldes at det i 3. kvartal er foretatt en avsetning på 9 mill kr i bonus til ansatte. Tap på utlån utgjør netto 77 mill kr mot 12 mill kr pr 3. kvartal Resultateffekt av FöreningsSparbankens inntreden i SpareBank 1 Gruppen AS er inntektsført med 51 mill kr. Resultat etter skatt ble 281 mill kr eller 104 mill kr bedre enn på samme tidspunkt i fjor. S o l i d i t e t Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseieposter Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning Kjernekapitalandel ,34 % 8,90 % ,26 % 9,35 % I forbindelse med ny regnskapslov er inngående balanse omarbeidet. Sterk innskudds- og utlånsvekst Forvaltningskapitalen var på 24,8 mrd kr pr , en økning på 2,1 mrd kr siden årsskiftet, og på 2,3 mrd kr eller med 10 % over de siste tolv måneder. Utlånsveksten i årets tre første kvartaler var på 1,9 mrd eller 9,5 % fordelt med 10,7 % på bedriftskunder og 8,6 % på personkunder. Pr 30. september utgjør utlån til per- sonkunder 57,0 %. Den gode veksten kommer som følge av intensivert satsing på økte innskudd og utlån til personmarkedet. Innskudd fra kunder utgjør 14,2 mrd kr, en vekst på 524 mill kr eller 3,8 % siste tolv måneder. Siden årsskiftet har innskuddsveksten vært 612 mill kr eller 4,5 %, med størst vekst innenfor personmarkedet. Forbedring 2001 Styret iverksatte i april i år et omfattende forbedringsprogram. Programmet omfatter flere fokuserte tiltak som skal gi høyere innskudds- og utlånsvekst samt salg av fonds- og forsikringsprodukter spesielt innenfor personmarkedsområdet. I tillegg til vekst fokuserer programmet også på kvalitet og en rekke ulike kvalitetsforbedringstiltak er iverksatt. Det er knyttet incentivordninger til de målsettinger som er etablert for programmet. Det er derfor foretatt en avsetning i regnskapet for bonus til ansatte. Rentenetto Bankens rentenetto er økt med 71 mill kr fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år, og utgjør 579 mill kr. Rentenettoen i 3. kvartal ligger på samme nivå som i 2. kvartal, dvs 187 mill kr. Relativ rentemargin var 3,34 % mot 3,14 % ved samme tidspunkt i fjor. Isolert sett i 3. kvartal er den relative rentemarginen 3,09 %. Kursgevinster og provisjonsinntekter Ved utgangen av tredje kvartal utgjør kursgevinster på verdipapirer og utbytte 43 mill kr mot et kurstap på 14 mill kr i fjor. I tillegg er det inntektsført 13 mill kr som kursgevinst på valuta, 2 mill kr mer enn i fjor. Av kursgevinster verdipapirer tilskrives 13,9 mill kr endring i regnskapsprinsipper. Provisjonsinntektene utgjør pr 3. kvartal 173 mill kr, en økning på 16 mill kr fra samme tidspunkt i fjor. Driftskostnader Bankens driftskostnader var 398 mill kr i årets ni første måneder fordelt med 204 mill kr i personalkostnader og 194 mill kr i andre driftskostnader. Side 3

4 Personalkostnadene ble 24 mill kr høyere enn i fjor som følge av fjorårets kostbare lønnsoppgjør samt bonusavsetning på 9 mill kr i Antall årsverk i morbanken var pr 30. september 583, en nedgang på 7 siden årsskiftet. Totalt hadde konsernet 849 ansatte tilsvarende 659 årsverk ved utgangen av 3. kvartal. Andre driftskostnader ble redusert med 4 mill kr fra til I forhold til GFK utgjorde samlede driftskostnader 2,30 % mot 2,34 % i fjor. Kostnader i forhold til inntekter ut- gjorde 51 % pr 3. kvartal 1999, en forbedring fra 59 % på samme tidspunkt i Tap på utlån Tap på utlån pr er bokført med 77 mill kr mot 12 mill kr på samme tid i fjor. Økningen i spesifiserte tapsavsetninger hittil i år utgjør 51 mill kr fordelt med 21 mill kr på personkunder og 30 mill kr på bedriftskunder. Inngang på tidligere konstaterte tap og reduksjon av spesifiserte tapsavsetninger utgjør 4 mill kr. Spesifiserte tapsavsetninger utgjør nå 485 mill kr. Det er foretatt uspesifiserte tapsavsetninger med 29 mill kr i 1999, hvorav 15 mill kr i siste kvartal. Uspesifisert tapsavsetning utgjør nå 285 mill kr og tilsvarer 1,33 % av bankens utlån. Mislighold over 30 dager er i løpet av året redusert med 23 mill kr til 859 mill kr. Nedgangen fordeler seg med 18 mill kr på personkunder og 5 mill kr på bedriftskunder. Datterselskapene Datterselskaper og tilknyttede selskaper har bidratt med 21 mill kr, som er 10 mill kr bedre enn i samme periode i fjor. Av dette utgjør vår banks andel av Sparebank 1 gruppen AS sitt ordinære resultat 10,6 mill kr. Styret er godt fornøyd med resultatet så langt i Trondheim, 28. oktober 1999 Styret i Sparebanken Midt-Norge Stein Atle Andersen (formann) Joar Grimsbu Anne-Brit Skjetne Kjell Eriksen Per Axel Koch (nestformann) Ivar Martin Johansen Egill Vatne jr. Frode Kalland Odd Arve Bartnes (varamedlem) Finn Haugan (adm. dir.) Side 4

5 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsregnskapet for 1998 men unntak av de endringer som følger av ny regnskapslov og ny årsoppgjørsforskrift. De vesentligste endringene knytter seg til bruk av egenkapitalmetoden på datterselskaper samt balanseføring av netto utsatt skattefordel. Endringene pr fordeler seg slik ( i mill kr): Morbank Konsern Overskudd Øvrige aktiva - Datterselskap/tilknyttet selskap Utsatt skattefordel Egenkapital - Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sammenlikningstall er tilsvarende omarbeidet. 2. Poster utenfor balansen Morbank Konsern Forpliktelser: Salgsavtaler Kjøpsavtaler Andre forpliktelser Betingede forpliktelser: Garantiansvar Tall i 1000 kr 3. Tapskostnader pr 3. kvartal 1999 Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Tall i 1000 kr 4. Tapsavsetning på utlån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger ved starten av perioden Økning i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Reduksjon i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Nye spesifiserte tap i perioden Konstaterte tap, tidligere tapsavsatt Tapsavsatte, ikke inntektsførte renter * Spesifiserte tapsavsetninger ved slutten av perioden Konstaterte tap i perioden: Konserntall, i millioner kr * Årsaken til at spesifiserte tapsavsetniger ved begynnelsen av perioden er 3 mill kr større enn ved utgangen av forrige periode er en endring i regnskapsprinsipper. Side 5

6 5. Mislighold Lån til inkasso Lån med "frysavtale" Lån med nedsatt rente Annet mislighold over 90 dager Mislighold over 90 dager: Mislighold mellom 30 og 90 dager: Sum misligholdte lån: Spesifisert tapsavsetning utlån Spesifisert tapsavsetning i prosent av mislighold 56% 57% 51% 51% 49% Konserntall, i millioner kr 6. Utlån fordelt på låntakersektorer og næringer Lønnstakere o.l Offentlig forvaltning Varehandel/hotell og restaurant Jordbruk/skogbruk/fiske og fangst Finansiering, eiendomsdrift o.l Bygg og anlegg Produksjon (industri) Transport og tjenesteytende næringer Utlandet og andre Konserntall, i millioner kr inklusive påløpte renter. 7. Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lånekapital (tellende) Uspesifiserte tapsavsetninger (tellende) Krysseieposter Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitalandel 8,90% 9,35% 9,70% 9,86% 10,11% Kapitaldekning 9,34% 11,26% 11,85% 12,55% 13,67% Konserntall, i millioner kr Side 6

7 Kvartalsutvikling 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt (Konsern) Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinnt Kursgevinster og utbytte Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader Resultat før tap/gevinst og nedskrivninger Tap på utlån og garantier Nedskrivninger og gevinst/tap ved avgang Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt Utlån til kunder (brutto) Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital Misligholdte lån (over 90 dager) Misligholdte lån (30-90 dager) Sum mislighold Grunnfondsbeviskapital Utbytteutjevningsfond Annen kjernekapital Kjernekapital Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kjernekapitalandel 8,9% 9,0% 9,8% 9,4% 8,8% 9,0% 9,5% 9,7% Kapitaldekning 9,3% 9,5% 10,8% 11,3% 10,8% 11,1% 12,2% 11,8% Grunnfondsbeviskurs ved utgangen av kvartalet Årsresultat etter skatt pr grunnfondsbevis (i kr) Antall årsverk og herav i morbanken Tall i millioner kr Side 7

8 Grunnfondsbevis K u r s u t v i k l i n g s e p t s e p t. 9 9 O m s e t n i n g s s t a t i s t i k k s e p t s e p t / / / / / / / / / / / / / /9-98 9/ / / / / / / / / / / /8-99 8/9-99 1/ sep97 okt97 nov97 des97 jan98 feb98 mar98 apr98 mai98 jun98 jul98 aug98 sep98 okt98 nov98 des98 jan99 feb99 mar99 apr99 mai99 jun99 jul99 aug99 sep99 20 største eiere pr. 30. september 1999 Utbyttepolitikk Antall Andel Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for Swedbank Markets ,86% sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning Folketrygdfondet ,91% på den samlede egenkapital. IK Lykke, T Lykke, Lykke Fin ,74% Tveteraas Finans AS ,91% Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling Sparebanken Rogaland ,38% av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens Ila Jern, Ila Finans ,93% fond som reflekterer deres egenkapitalandel. Postbanken ,77% Pareto Fonds AS ,40% Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurranse- Wenaasgruppen AS ,34% dyktig kontantutbytte. Stiftelsen Uni ,17% Sparebanken NOR ,02% I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og Ringerikes Sparebank ,86% utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i Oslo komm. pensjonskasse ,85% situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må Sparebanken Vest ,83% vektlegges. Institusjonen Fritt Ord ,80% Bergen komm. pensjonskasse ,78% Otto B Morcken ,77% SMN Ansattes fond ,76% Studentsamskipnaden i Tr.h ,75% Adresseavisens pensjonskasse ,71% ,67% Side 8

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal

165. driftsår. kvartalsrapport 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 165. driftsår kvartalsrapport 20 Kvartalsrapport 3. kvartal Innhold Kommentar til regnskapet. side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse... side 5 Resultat - kvartalsvis side 6 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer