Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999"

Transkript

1 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * nye kunder siste år * kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på 1,65 ekskl. omstillingskostnader * Omstillingskostnader - 20 mill. kroner til interne omstillingstiltak - 30 mill. kroner til felles IT-plattform * Gevinst på salg av aksjene i Fellesdata på 177 mill. kroner Hovedtall konsern Hittil i Tilsvarende i Hele RESULTATSAMMENDRAG Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter , Omstilling Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd Nøkkeltall konsern Hittil i Tilsvarende i Hele Gjennomsnittlig forvaltningskapital 38,041 32,889 33,965 Kapitaldekningsprosent Kjernekapitalprosent Forvaltningskapital 39,459 33,940 36,397 Netto utlån til kunder 35,616 29,919 32,378 Innskudd fra kunder 20,805 18,448 19,211 Netto ansvarlig kapital 3,029 2,384 3,037 Egenkapitalavkastning * Inntekter pr. kostnadskrone ** Kostnader pr. inntektskrone Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalsslutt Grunnfondsbevisprosent *** Resultat pr. grunnfondsbevis **** Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis ***** * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Sum driftsinntekter eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler dividert på sum driftskostnader. *** Grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. **** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis. ***** Grunnfondsbeviskapital pluss utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. Regnskap 10/08/00 kl. 08:30:29

2 Kvartalsrapport pr øker markedsandelen ved godt salg og god drift konsernet fikk etter første halvår et resultat før skatt på 373 mill. kroner, en økning på 51 mill. kroner i forhold til 1. halvår i fjor. Resultatet inkluderer en gevinst på 177 mill. kroner fra salget av aksjene i Fellesdata ASA. Fjorårets resultat inkluderte en gevinst på 51 mill. kroner ved salg av eierandel i SpareBank 1 til FöreningsSparbanken. Det er avsatt 30 mill. kroner til kostnader for etablering av felles ITplattform i SpareBank 1 samarbeidet. Det er videre avsatt 20 mill. kroner til interne omstillingstiltak. Konsernets utlån og innskudd har en årsvekst på henholdsvis 19% og 13%. Veksten i innskuddene fra privatmarkedet er fortsatt meget god og viste ved kvartalsskiftet en 12- måneders vekst på 12%, mens innskuddene fra bedriftsmarkedet økte med 16% sammenlignet med samme kvartal i fjor. Rentemarginen ved utgangen av juni utgjorde 2,33%, en reduksjon fra 2,59% på samme tidspunkt ifjor. Den reduserte marginen er i hovedsak forårsaket av lav utlånsrente til boligformål og stigende markedsrente. Netto provisjonsinntekter fra salg av fonds- og forsikringsprodukter ga en vekst på 25 %. Kursgevinstene fra verdipapirer er i forhold til 1. halvår i fjor redusert med 31 mill. kroner til 1 mill. kroner. Mislighold og tap er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 23,4%. NettBanken og kundetilgang Antall kunder i NettBanken øker med 400 pr. uke og har samlet over kunder. En tredjedel av kundene er kvinner og de fleste nye nettbankkundene er aktive brukere. Nye nettbankkunder er hovedsakelig eksisterende bankkunder. Bankens strategi er å gi kunden muligheten til å velge kanal, dvs. flere valgmuligheter med hensyn til hvordan den løpende kontakten med banken utføres. I løpet av høsten vil SpareBank 1 lansere en helt ny internettbank som vil gi kundene flere og bedre muligheter til å utføre finans- og rådgivningstjenester via internett. Konsernet tar markedsandeler. I løpet av det siste året har antall kunder økt med nærmere til kunder i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet er veksten størst i segmentet for større kunder. Antall kunder med engasjement over 25 mill. kroner har økt med 100% det siste 3 år. Nye kunder i bedriftsmarkedet bekrefter også bankens strategi som totalleverandør av finanstjenester til et allsidig næringsliv. Veksten i plassering- og forsikringsområdet fortsetter og bankens avdeling for Aktiv Forvaltning forvalter nå totalt 750 mill. kroner. Rentemarginen Netto renteinntekter ved utgangen av 1. halvår ble 442 mill. kroner, som er en økning på 4% i forhold til samme periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde renteinntektene 2,33%, ned fra 2,63% ved årsskiftet. Marginen er i hovedsak redusert som følge av bankens gunstige rente på boliglån som ble opprettholdt gjennom 2. kvartal, til tross for økningen i pengemarkedsrenten som tok til allerede ved årsskiftet. Renteøkninger ble gjennomført med effekt fra juli og det forutsettes at endringer i innskudds- og utlånsrentene vil gi positiv effekt i løpet av 3. kvartal. Andre driftsinntekter Konsernet fikk i 1. halvår totalt andre driftsinntekter på 158 mill. kroner. Dette er 27 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor, hovedsakelig som følge av en reduksjon i kursgevinster på verdipapirer på 31 mill. kroner. Salget av fonds- og forsikringsprodukter

3 Kvartalsrapport pr viser en meget positiv utvikling hittil i år og har gitt en økning i provisjonsinntektene på 25% i forhold til samme periode i fjor. De totale kursgevinstene på 17 mill. kroner fordeler seg på valuta ( 16 mill. kroner), sertifikater og obligasjoner (minus 8 mill. kroner) og aksjer, grunnfond og fond (9 mill. kroner). Driftskostnadene Driftskostnadene for konsernet utgjorde ved utgangen av 1. halvår 363 mill. kroner. Det ble i 2. kvartal foretatt kostnadsavsetninger for overgang til felles teknologiplatt- form i SpareBank 1 Gruppen på 30 mill. kroner. I tillegg er der foretatt en avsetning på 20 mill. kroner til interne omstillinger. Målt i forhold til forvaltningskapitalen, eksklusiv ekstraordinære kostnader, utgjorde driftskostnadene i 1. halvår 1,65%, som er 10 punkter lavere enn 1. halvår i Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 52%. Balansen Hittil i år har utlån økt med 10% til 36,1 mrd. kroner. Dette gir en 12-måneders vekst på 19%, fordelt på privat- og bedriftsmarkedet med henholdsvis 23% og 13%. Utlånsmassen fordeler seg med 65% på privatmarkedet og 35% på bedriftsmarkedet. Innskuddsveksten siste 12 måneder er på 13%. Kundeinnskudd i privatmarkedet viser en 12-måneders vekst på 12%. Innskuddene fra bedriftsmarkedet har tatt seg kraftig opp og viser en 12 måneders vekst på 16%. Mislighold Brutto mislighold over 90 dager var ved utgangen av juni 254 mill. kroner, 21 mill. kroner lavere enn ved utgangen av fjoråret. Sett i forhold til den totale låneporteføljen er det prosentvise misligholdet stabilt. Brutto og netto mislighold var ved utgangen av kvartalet på henholdsvis 1,0% og 0,7% av utlånsmassen. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 92 mill. kroner, som tilsvarer 36%. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetningen på ikke misligholdte engasjementer 165 mill. kroner. Konsernet hadde i 1. halvår netto tap på 45 mill. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger ble økt med 10 mill. kroner til 253 mill. kroner. Dette er 0,7% av låneporteføljen. Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av juni 10,9%, eksklusiv årets overskudd og 11,6% for banken. Datterselskapene Høy aktivitet i boligmarkedet ga både EiendomsMegler 1 Rogaland A/S og Westbroker Finans A/S et godt halvårsresultat. Resultat før skatt ble på henholdsvis 7 mill. kroner og 17,6 mill. kroner. Bankens grunnfondsbevis Kursen var ved utgangen juni 249 kroner. Antall grunnfondsbeviseiere er i 2. kvartal økt med 35 til Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 10,8%. Andelen tilknyttet Rogaland var 45,4% og de 20 største eierne utgjorde 31,3%.

4 Kvartalsrapport pr De 20 største grunnfondsbeviseierene pr : 1. Swedbank Markets % 2. Folketrygdfondet ,9% 3. Tveteraas Finans AS ,6% 4. Clipper Shipping A/S ,3% 5. Norgeskreditt A/S ,1% 6. SpareBank 1 Midt-Norge ,1% 7. Arne B. Corneliussen Invest A/S ,1% 8. Frank Mohn AS ,1% 9. Otto B. Morcken ,9% 10. Solvang Shipping AS ,8% 11. Institusjonen Fritt Ord ,8% 12. Sparebanken NOR ,7% 13. Oslo Komm. Pensj.kasse ,7% 14. Ringerikes Sparebank ,7% 15. Helland A/S ,7% 16. Den norske Bank ASA ,6% 17. Forsand Kommune ,6% 18. Bergen Komm. Pensjonskasse ,5% 19. Svele AS ,5% 20. Stavanger Aftenblad ,5% Sum 20 største ,3% Utsiktene fremover Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året. Stavanger, 10. august 2000 Styret for Sparebanken Rogaland

5 Hovedtall fra resultatregnskapet og balanse RESULTATREGNSKAP konsern Hele Tilsvarende i Hittil i Hittil i Tilsvarende i Hele 2,440 1,238 1,264 Renteinntekter 1,346 1,341 2,625 1, Rentekostnader , Netto renteinntekter Utbytte Inntekt av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst / tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter , Sum driftsinntekter , Lønn og generelle adm. kostnader Omstilling Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap / gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd Resultat pr. grunnfondsbevis BALANSE konsern Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker ,072 1,033 Fordringer på kredittinstitusjoner ,450 28,094 33,560 Brutto utlån til kunder 36,126 30,407 32, Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger ,972 27,622 33,067 Netto utlån til kunder 35,616 29,919 32, Overtatte eiendeler ,680 2,390 2,840 Verdipapirer 2,620 2,170 2, Varige driftsmidler Andre eiendeler ,761 32,221 37,745 Sum eiendeler 39,459 33,940 36,397 Gjeld og egenkapital 3,922 4,142 5,289 Gjeld til kredittinstitusjoner 5,490 4,283 3,921 18,045 17,415 19,775 Innskudd fra kunder 20,805 18,448 19,211 8,751 6,809 8,021 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 8,229 7,082 9, ,039 Annen gjeld 1,242 1, , ,131 Ansvarlig lånekapital 1, ,153 2,216 1,917 2,215 Egenkapital 2,215 1,917 2, Overskudd ,761 32,221 37,745 Sum gjeld og egenkapital 39,459 33,940 36,397 Poster utenfor balansen: 1,149 1,352 1,345 Betingede forpliktelser (garantiansvar) 1,345 1,352 1,149 Regnskap 10/08/00 kl. 08:33:07

6 Tapsavsatte engasjementer konsern Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 34% 39% Avsetningsgrad 36% 34% 44% Brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte, ikke misligholde engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 38% 38% Avsetningsgrad 35% 38% 38% Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdt i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger konsern Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger pr Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Utlån og tap 2000 konsern Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier Tap på tap tap prosent Næring 14, % Personkunder 23, % Overf. uspesifisert Sum 37, % Regnskap 10/08/00 kl. 08:33:12

7 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE konsern Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd BALANSETALL FRA KVARTALSREGNSKAPENE konsern Innskudd fra kunder 20,805 19,347 19,211 18,673 18,448 18,160 17,481 17,005 17,510 Brutto utlån til kunder 36,126 34,516 32,873 31,501 30,407 29,748 28,617 27,335 26,775 Tapsavsetninger Netto utlån til kunder 35,616 34,012 32,378 31,006 29,919 29,266 28,181 26,943 26,375 Forvaltningskapital 39,459 38,051 36,397 34,589 33,940 32,771 31,232 30,098 29,429 Gj.snittlig forvaltningskapital 38,041 37,069 33,965 33,355 32,889 32,328 29,125 28,632 28,003 MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG NULLSTILLTE LÅN konsern Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån KAPITALDEKNING konsern Bankens fonds Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Immaterielle eiendeler Kjernekapital 2,158 2,157 2,163 1,894 1,904 1,914 1,858 1,675 1,675 Tilleggskapital 1,102 1,102 1,102 1, Fradrag i ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital 3,029 3,028 3,037 2,725 2,384 2,452 2,548 2,384 2,391 Totalt beregningsgrunnlag 27,687 26,526 25,052 24,183 23,579 23,241 22,184 20,612 19,536 Kapitaldekning 10.94% 11.42% 12.12% 11.27% 10.11% 10.55% 11.49% 11.57% 12.24% NØKKELTALL FOR GRUNNFONDSBEVIS konsern Børskurs ved kvartalsslutt Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis Grunnfondsbevisprosent Regnskap 10/08/00 kl. 08:27:50

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.juni, 1997

Kvartalsrapport pr. 30.juni, 1997 Kvartalsrapport pr. 30.juni, 1997 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets ledende bank Hovedtall - Halvårsresultat på 183 mill etter fradrag for opsjonstap på 30 mill - 2,5 mrd i utlånsvekst

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

God resultatutvikling Lavere tap God utlånsvekst Gjenkjøp av SR-Fonds A/S

God resultatutvikling Lavere tap God utlånsvekst Gjenkjøp av SR-Fonds A/S God resultatutvikling Lavere tap God utlånsvekst Gjenkjøp av SR-Fonds A/S RESULTATSAMMENDRAG Hittil i 1995 Tilsvarende i 1994 Hele 1994 Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 191 4,00

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Fortsatt god utlånsvekst Tilfredsstillende resultat Press på rentemarginen Et større engasjement i mislighold God utvikling i næringslivet

Fortsatt god utlånsvekst Tilfredsstillende resultat Press på rentemarginen Et større engasjement i mislighold God utvikling i næringslivet Fortsatt god utlånsvekst Tilfredsstillende resultat Press på rentemarginen Et større engasjement i mislighold God utvikling i næringslivet RESULTATSAMMENDRAG Hittil i 1995 Tilsvarende i Hele Millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE

SPAREBANKEN NORD-NORGE SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 2001 - ET SpareBank 1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet Økning av innskudd og fondsplasseringer på 3,5 mrd kroner siste 12 måneder * Resultat før skatt på

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer