Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998"

Transkript

1 Halvårsrapport pr. 30. juni 1998

2 Morbank Resultat (i mill kr) Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte o.a. innt. av verdipap. med varaibel avkastn Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Øvrige driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader Resultat før gevinst / nedskrivning og tap Gevinst/tap ved avgang av anl.midler og nedskrivning Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd Morbank Nøkkeltall Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 3,20 3,64 3,51 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 3,21 3,63 3,51 0,91 0,78 0,74 Øvrige driftsinntekter 1,14 0,98 0,99 2,34 2,46 2,52 Driftskostnader 2,51 2,61 2,71 1,76 1,96 1,73 Resultat før tap og nedskrivninger 1,84 2,01 1,79-0,09-0,10-0,07 Tap og nedskrivninger -0,09-0,10-0,07 1,85 2,06 1,80 Resultat av ordinær drift 1,93 2,11 1,86 0,57 0,56 0,59 Kostnadskroner pr. inntektskrone 0,58 0,56 0,60 75% 80% 76% Innskuddsdekning 75% 80% 75% 19,1% 20,7% 19,8% Egenkapitalavkastning etter skatt 19,2% 20,5% 19,7% Morbank Balanse (i mill kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til, og fordringer på. kredittinstitusjoner Utlån før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Utlån til, og fordringer på, kunder Sertifikater, obligasj. o.a. rentebærende instrumenter Øvrige aktiva Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra, og gjeld til, kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Grunnfondsbeviskapital Sparebankens fond, andre bundne fond Annen egenkapital Periodens resultat Gjeld og egenkapital Side 2

3 Halvårsrapport pr 30. juni 1998 Denne rapporten omhandler konsernet Sparebanken Midt-Norge. Godt halvårsresultat SpareBank 1 Midt-Norge oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 205 mill kr som tilsvarer 1,87% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Dette er det samme som banken oppnådde første halvår Halvårsresultatet preges av reduserte rentemarginer og moderat utlånsvekst. Utlånsveksten i henhold til bankens risikoprioriteringer. Annonserte renteendringer vil forbedre rentenettoen andre halvår. Kostnadsveksten er på tilsammen 14 mill kr som i sin helhet kan henføres til jubileumstiltak og økt aktivitet i datterselskapene. Resultatet etter skatt er på 149 mill kr og gir en egenkapitalavkastning på 19,2%. I samme periode i 1997 var tilsvarende tall 20,5%. Soliditet Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseieposter Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning Kjernekapitalandel Pr er kapitaldekningen 11,2% ,2% 9,1% ,9% 9,7% Balanse Forvaltningskapitalen var på 21,9 mrd kr ved utgangen av andre kvartal. Dette er en økning på 7,9% siden årsskiftet og 10,0% siden samme tidspunkt i fjor. Pr var brutto utlån på 19,1 mrd kr, noe som tilsvarer en vekst på ca 500 mill kr. Veksten de siste 12 månedene har vært på 1,9 mrd kr eller 10,9%. Utlånsveksten fordeler seg med 13,8% innenfor bedriftsmarkedet og 6,5% innenfor privatmarkedet. Innskudd fra publikum var ved utgangen av andre halvår på 13,7 mrd kr. Dette er en økning på ca 300 mill kr fra årsskiftet. Tolvmånedersveksten har vært på ca 600 mill kr eller 4,5%. Sparingen (saldo på våre sparevilkår pluss våre kunders andeler i aksjefond) har økt fra 7,5 mrd kr til 8,0 mrd kr de siste 12 måneder. Variasjoner ut over dette i de totale kundeinnskuddene har sin årsak i endring i kapital på brukskontovilkår. Pr var ca 75% av bankens netto utlån finansiert med innskudd fra publikum. Tilsvarende tall året før var 80%. Det er etter halvårsskiftet besluttet å skaffe en internasjonal fundinggaranti på USD 100 mill. I løpet av andre kvartal er bankens ansvarlige lån refinansiert. Redusert rentenetto Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var rentenettoen i første halvår 3,21%. Tilsvarende tall for første halvår i fjor var 3,63%, og for hele 1997 var rentenettoen på 3,51%. Hovedårsaken til dette er økningen i markedsrenten, og at våre rentejusteringer først får effekt fra august. Driftsinntekter Andre driftsinntekter var ved utgangen av andre kvartal på 121 mill kr (1,14% av GFK). Tilsvarende tall for fjoråret er 95 mill kr (0,98%). Bedringen skyldes primært at kursgevinst og utbytte på verdipapir samt agio på valuta er bokført med 19 mill kr. I samme tidsrom i fjor hadde vi et tap på 10 mill kr på tilsvarende poster. Andre driftsinntekter, eksklusive kursgevinster, har økt med 2,8% siden i fjor. Bankens provisjonsinntekter er omtrent uendret i forhold til første halvår i fjor, men provisjonskostnadene er redusert med 22% pga effektiviseringstiltak og reforhandlede prisavtaler med BBS og datasentral. Driftskostnader Driftskostnadene for konsernet utgjorde 266 mill kr i første halvår, og dette er 14 mill høyere enn for samme periode i fjor. Målt i prosent av GFK utgjorde kostnadene 2,51% for første halvår i år, en nedgang fra 2,61% for tilsvarende periode i fjor. Økningen på 14 mill kr kan i sin helhet henføres til ekstraordinære kostnader i tilknytning til bankens 175 års jubileum samt en økning på 5 mill kr i bankens datterselskaper. Bankens kostnader målt i forhold til inntekter var på 58%, en økning fra 56% tilsvarende periode i fjor. Morbankens bemanning er redusert med 17 årsverk til 587 siden årskiftet. I konsernet var det pr årsverk. Netto inngang på tap Tap og utlån er netto inntektsført i resultatregnskapet med 6 mill kr, og fremkommer slik: Tapskonstatering ga en netto inntektsføring på 5,6 mill kr, endringer i de spesifiseret tapsavsetningene har netto gitt 8,9 mill kr i inntekt og det har gått inn 3,6 mill kr på Side 3

4 tidligere konstaterte tap. Mot dette er det så utgiftsført 11,3 mill kr som økning i uspesifisert tapsavsetning. Den spesifiserte tapsavsetningen er redusert med 33 mill kr i løpet av første halvår. Reduksjonen fordeler seg med 22 mill kr på privatengasjement og 11 mill kr på bedriftsengasjement. I første kvartal var reduksjonen på 16 mill kr. Den uspesifiserte tapsavsetningen er økt med 11 mill kr i løpet av første halvår, og utgjør nå 241mill kr. Økningen er basert på en kvartalsvis gjennomgang av utlånsporteføljen og reflekterer en vurdert risikoutvikling i utlånsporteføljen. Mislighold over 30 dager er redusert med 70 mill kr til 986 mill kr siden årsskiftet. Reduksjonen fordeler seg med 36 mill kr på personmarked og 34 mill kr på bedriftsmarkedet. Mislighold over 90 dager er på 727 mill kr, en reduksjon på 14 mill kr fra årsskiftet. Datterselskapene Samlet bidrar datterselskapene med 9 mill kr i resultatet, heri er vår andel (20%) av resultatet i Sparebankgruppen AS. Bidraget i samme periode i fjor var på 6 mill kr Styret er fornøyd med resultatet. Trondheim, 13. august 1998 Styret i Sparebanken Midt-Norge Stein Atle Andersen (formann) Joar Grimsbu Anne-Brit Skjetne Kjell Eriksen Per Axel Koch (nestformann) Ivar Martin Johansen Egill Vatne jr. Frode Kalland Odd Arve Bartnes (varamedlem) Finn Haugan (adm. dir.) Side 4

5 Noter 1. Regnskapsprinsipper. Regnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsregnskapet for Kursgevinst verdipapirer og renteinstrumenter. Sikringsporteføljer: Periodiserte renter Realisert Resultat gev/tap i år Aktiva Passiva Renteavtaler Netto Handelsporteføljer: Urealisert gevinst/tap Realisert Endring gev/tap i år Aktiva Passiva Renteavtaler Ikke inntektsførte ureal. kursgevinster Netto kursgev./-tap handelsporteføljer Sikringsporteføljene er opprettet for å begrense renterisikoen ved bankens ansvarlige lån, utlån og innlån til fast rente, og for at avtalte marginer skal periodiseres over forretningenes løpetid. De enkelte forretninger som inngår i sikringsporteføljen, er klassifisert under sine respektive poster i bankens balanse til anskaffelseskost. I sikringsporteføljene er alle eiendels-, gjelds- og utenombalanseposter vurdert til markedsverdi. Netto urealisert kursgevinst/-tap resultatføres som rente og avsettes i balansen som periodisert rente. Alle realiserte gevinster/tap resultatføres fortløpende. For å sikre riktig rente i sikringsforretningene inngår papirer med over- og underkurser. Handelsporteføljen består av obligasjoner og renteinstrumenter som banken omsetter daglig. Porteføljen er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Side 5

6 3. Tapsavsetning på utlån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger ved starten av perioden Økning i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Reduksjon i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Nye spesifiserte tap i perioden Konstaterte tap, tidligere tapsavsatt Tapsavsatte, ikke inntektsførte renter Spesifiserte tapsavsetninger ved slutten av perioden Konstaterte tap i perioden: Mislighold Lån til inkasso Lån med "frysavtale" Lån med nedsatt rente Annet mislighold over 90 dager Mislighold over 90 dager: Mislighold mellom 30 og 90 dager: Sum misligholdte lån: Spesifisert tapsavsetning utlån Spesifisert tapsavsetning i prosent av mislighold 52% 52% 51% 51% 49% 51% 5. Utlån fordelt på låntakersektorer og næringer. (mill kr) Lønnstakere o.l Offentlig forvaltning Varehandel/hotell og restaurant Jordbruk/skogbruk/fiske og fangst Finansiering, eiendomsdrift o.l Bygg og anlegg Produksjon (industri) Transport og tjenesteytende næringer Utlandet og andre Tallene er inklusive påløpte renter. Side 6

7 6. Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lånekapital (tellende) Uspesifiserte tapsavsetninger (tellende) Krysseieposter Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitalandel 9,12% 9,46% 9,70% 9,86% 10,11% 9,86% 10,11% Kapitaldekning 11,16% 12,25% 11,85% 12,55% 13,67% 12,55% 13,67% Kvartalsutvikling 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt () Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinnt Kursgevinster og utbytte Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Øvrige driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Nedskrivninger og gevinst/tap ved avgang Tap på utlån og garantier Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt Utlån til kunder (brutto) Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital Misligholdte lån (over 90 dager) Misligholdte lån (30-90 dager) Sum mislighold Grunnfondsbeviskapital Utbytteutjevningsfond Annen kjernekapital Kjernekapital Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kjernekapitalandel 9,3% 8,9% 9,9% 9,7% 9,2% 8,9% 9,7% 9,5% 9,1% Kapitaldekning 12,0% 11,6% 12,5% 12,3% 11,7% 11,0% 11,8% 12,2% 11,2% Grunnfondsbeviskurs ved utgangen av kvartalet Årsresultat etter skatt pr grunnfondsbevis (i kr) 32,50 10,20 28,30 38,30 22,70 19,80 34,80 30,30 29,00 Antall årsverk og herav i morbanken

8 Grunnfondsbevis Kursutvikling, Omsetningsstatistikk, 1. januar juni 1998: januar juni 1998: Antall grunnfondsbevis /1 31/1 28/2 28/3 25/4 23/5 20/6 18/7 15/8 12/9 10/10 7/11 5/12 2/1 30/1 27/2 27/3 24/4 22/5 19/ jan97 feb97 mar97 apr97 mai97 jun97 jul97 aug97 sep97 okt97 nov97 des97 jan98 feb98 mar98 apr98 mai98 jun98 20 største eiere pr. 30. juni 1998: Utbyttepolitikk : Pr Hafslund Invest AS Folketrygdfondet Postbanken I.K.Lykke AS, Trond Lykke, Hell & Lykke Sparebanken Rogaland Tveteraas Eiendomsselskap Ila Finans AS, Ila Jern A/S Leif Høegh & Co. Shipping Wenaasgruppen AS Stiftelsen UNI Ringerikes Sparebank Telespar AL Høyteknologisenteret Avanse Finans Oslo komm. pensjonskasse Otto B. Morcken Bergen komm. pensjonskasse Anders Ramsbotn Adresseavisens pensj.kasse Venaas ASA Antall Andel 5,49% 4,91% 4,52% 2,74% 2,40% 2,31% 1,76% 1,67% 1,34% 1.17% 0,86% 0,83% 0,82% 0,78% 0,77% 0,77% 0,75% 0,67% 0,58% 0,57% 35,69% Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for sin virkomhet å oppnå resultater som gir god avkastning på den samlede egenkapital. Av det årlige overskuddet taes det sikte på en fordeling av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres egenkapitalandel. Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i situasjoner hvor bankens egnekapitalutvikling spesielt må vektlegges. Postadresse: Telefon: Telefaks: 7005 Trondheim

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE

SPAREBANKEN NORD-NORGE SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 2001 - ET SpareBank 1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet Økning av innskudd og fondsplasseringer på 3,5 mrd kroner siste 12 måneder * Resultat før skatt på

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483

Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483 HOVEDTALL (konsern) Beløp i mill. kroner 1998 1997 1996 1995 1994 Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer