2. kvartal Denne versjon: :47

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47"

Transkript

1 2. kvartal 2002 Denne versjon: :47

2 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per 1. halvår siste 12 måneder 6,6 % Innskuddsvekst 3,6 % per 1. halvår, siste 12 måneder 2,8 % Portefølje aksjefond og andre spareprodukter uendret 1. halvår, forsikringsporteføljen økende Netto kurstap og utbytte omløpsaksjer 7 mill kr (+21 mill kr) Netto gevinst ved salg av og nedskrivning av anleggsaksjer 36 mill kr (11 mill kr) Fortsatt svakt resultat i SpareBank 1 Gruppen, bankens andel av underskuddet 22 mill kr (-19 mill kr) Resultat per GFB (eiernes andel) kr 10,60 per 1. halvår. Hovedtall SpareBank 1 Midt-Norge konsern Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 424 2, , ,61 Andre driftsinntekter (netto) 117 0, , ,86 Sum driftsinntekter 541 3, , ,47 Personalkostnader 172 1, , ,05 Andre driftskostnader 178 1, , ,05 Sum driftskostnader 350 2, , ,10 Resultat før tap og gevinst/nedskrivning 191 1, , ,37 Tap på utlån, garantier m.v , , ,44 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 36 0, , ,10 Resultat av ordinær drift 175 1, , ,00 Skattekostnad 56 0, , ,33 Overskudd 119 0, , ,67 Nøkkeltall regnskap Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kjernekapitalandel 8,3 % 7,9 % 8,8 % 8,6 % Kapitaldekningsprosent 11,4 % 11,0 % 12,1 % 11,0 % Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning 10,8 % 12,8 % 10,1 % 12,6 % Kostnader per inntektskrone 0,65 0,65 0,61 0,61 Innskuddsdekning 63,5 % 65,9 % 62,8 % 66,9 % Antall kontorer Nøkkeltall grunnfondsbevis Grunnfondsbrøk 54,2 % 54,2 % 56,2 % 58,1 % 58,1 % 58,1 % Antall GFB (mill) 6,10 6,10 6,05 6,00 6,00 6,00 Børskurs Børsverdi (mill kr) Resultat per GFB (eiernes andel) 10,6 19,6 23,9 33,3 25,5 29,3 Utbytte per GFB P/E 10,8 10,1 7,8 6,8 7,0 8,5 Direkteavkastning 9,0 % 9,1 % 7,5 % 8,9 % 6,5 % Bokført egenkapital per GFB (inkl utbytte) Pris / Bokført egenkapital 1,13 0,94 0,90 1,14 1,02 1,52-1 -

3 Morbank Konsern Resultatregnskap ( i mill kr) Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte o.a. innt. av verdipap. med variabel avkastning Inntekter av eierinnteresser i tilknyttet selskap Pr ovisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto gevinst (tap) på ver dipapirer Netto gevinst (tap) på valuta og finansielle instrumenter Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter (netto) Sum inntekter Per sonalkostnader Andre administrasjonskostnader O r dinær e avskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Resultat før tap og gevinst/nedskrivning Tap (gevinst) på utlån og garantier mv Gevinst (tap) på finansielle anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd N økkeltall Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 2,54 2,48 2,48 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,53 2,54 2,61 0,61 0,78 0,42 Andre driftsinntekter 0,70 1,02 0,86 1,80 1,83 1,79 Dr iftskostnader 2,09 2,08 2,10 1,34 1,44 1,10 Resultat før tap og nedskrivninger 1,14 1,48 1,37 0,41 0,30 0,29 Tap på utlån 0,32 0,32 0,44 1,01 1,21 1,03 Resultat av ordinær drift 1,04 1,24 1,00 0,57 0,56 0,62 Kostnadskr oner pr, inntekstkrone 0,65 0,58 0,61 62 % 67 % 65 % Innskuddsdekning 63 % 66 % 61 % 10,2 % 12,8 % 10,8 % Egenkapitalavkastning etter skatt 10,8 % 12,8 % 10,1 % Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker Utlån til og for dringer på kredittinstitusjoner Utlån før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Nto. utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapir Ø vr ige aktiva Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrige gjeld og påløpte kostnader mv Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Minoritetsinteresser Innskutt egenkapital (grunnfondsbevis) Beholdning av egne aksjer/grunnforndsbevis Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond Annen egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital Gjeld og egenkapital

4 2. kvartal 2002 Kommentarene og tallene omhandler konsernet Sparebanken Midt-Norge, hvis ikke annet er nevnt. Tall i parentes gjelder fjoråret hvis ikke annet er nevnt. Resultat Sparebanken Midt-Norge oppnådde i 1. halvår et overskudd på 119 mill kr, 17 mill lavere enn samme periode i fjor. Resultatnedgangen tilskrives hovedsakelig lavere kursgevinster på valuta og kurstap på verdipapirer. Den ordinære bankdriften utvikler seg positivt. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var resultatet 1,04% (1,24%). Egenkapitalavkastning for 1. halvår ble 10,8% (12,8%). 2. kvartal isolert ga et overskudd på 29 mill kr mot 76 mill kr 2. kvartal Nedgangen skyldes hovedsakelig kurstap på verdipapirer. Bankens grunnfondsbevis har utviklet seg positivt, kursen per var 228 mot 199 ved årsskiftet. Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 424 mill kr (399 mill kr). Rentemarginen var 2,53% i 1. halvår 2002 (2,54%). Marginen for hele 2001 var 2,61%. Rentenettoen i 1. halvår er negativt påvirket av økt markedsrente uten tilsvarende endring av bankens kundevilkår. Det gjennomføres en generell renteøkning med virkning fra Kursgevinster Bankens portefølje av omløpsaksjer og grunnfondsbevis hadde i 1. halvår 2002 avkastning og utbytte på -7 mill kr (23 mill kr). I 2. kvartal isolert har kurstapet vært 32 mill kr. Kursfallet utgjør 5,9%, mens Oslo Børs har hatt et verdifall på 11,6% i samme periode. Kursgevinster på valuta utgjorde 7 mill kr (15 mill kr) og avkastning på pengemarkedsfond 7 mill kr (14 mill kr). Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 140 mill kr (142 mill kr). Høyere øvrige driftsinntekter 2001 tilskrives gevinst ved salg av eiendom 1. halvår i fjor på 15 mill kr. Ordinære provisjonsinntekter og inntekter fra datterselskapene viser fortsatt en positiv utvikling Datterselskaper Samlet resultat i bankens datterselskaper ble 6,6 mill kr (7,2 mill kr) etter skatt. Eiendomsmegler 1 oppnådde et resultat på 3,8 mill kr (8,8 mill kr), SpareBank 1 Finans 3,3 mill kr (4,3 mill kr) og Midt- Norge Regnskap 1,1 mill kr (0,5 mill kr). Allegro Finans ASA hadde et underskudd på 0,3 mill kr (-2,2 mill kr) og bankens gårdsselskap et underskudd på 1,2 mill kr (-4,2 mill kr). SpareBank 1 Gruppen Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet, og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. SpareBank 1 Midt-Norge sin eierandel er 13%. Resultatet i SpareBank 1 Gruppen AS 1. halvår ble -170 mill kr (-148 mill kr), og SpareBank 1 Midt- Norge sin andel av dette -22,4 mill kr (-19,2 mill kr). Hovedårsaken til svak resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen er kursfall verdipapirer. Det arbeides godt i SpareBank 1 Gruppens administrasjon med resultatforbedrende tiltak. Driftskostnader Konsernets samlede driftskostnader var 350 mill kr i 1. halvår (326 mill kr). Personalkostnadene utgjorde 172 mill kr (168 mill kr). Andre driftskostnader ble 178 mill kr i 1. halvår (158 mill kr). Innføring av moms på tjenester og høyere andre administrasjonskostnader, som porto, markedsføring og innleide tjenester, forklarer veksten. Per var det 694 årsverk i konsernet, en økning på 16 årsverk siden Av dette utgjør morbanken 586 årsverk mot 570 årsverk ved siste årsskifte. De relative driftskostnadene utgjorde 2,09% av GFK (2,08%). Kostnader i forholdt til inntekter ble i konsernet 65% (58%), i morbanken 62% (56%). Forverringen skyldes i stor grad reduserte inntekter som følge av kurstap omløpsaksjer. Nedskrivning av anleggsaksjer og gevinst salg av anleggsmidler Netto nedskrivninger på og gevinster ved salg av anleggsaksjer utgjorde 1. halvår 36 mill kr (11 mill kr). Gevinster ved salg var samlet 43 mill kr, nedskrivninger anleggsaksjer 6 mill kr. Av gevinsten utgjorde salg av aksjer i Midnor AS 30 mill kr og i EC Dahl Eiendom 11 mill kr. Tap og mislighold på utlån Tap på utlån ble 53 mill kr (49 mill kr). Av tapene er 35 mill kr (31) spesifiserte tap BM og 7 mill kr (8) spesifisert tap PM. Det er avsatt 11 mill kr (11) i uspesifiserte tap. Spesifiserte tapsavsetninger per utgjorde 407 mill kr, en nedgang på 10 mill kr fra sist årsskifte. Uspesifiserte tapsavsetninger var 399 mill kr, 1,3% av samlede utlån. Mislighold over 90 dager er i 2. halvår redusert med 62 mill kr til 570 mill kr. Mislighold mellom 30 og 90 dager er økt med 41 mill kr, og utgjør nå 314 mill kr. Samlet mislighold over 30 dager blir dermed 884 mill kr, 21 mill kr lavere enn Balanse Bankens forvaltningskapital per var 34 mrd kr, 0,7 mrd kr (2%) mer enn per Utlån Totale utlån økte med 0,7 mrd kr (2,4%) 1.halvår, og var 30 mrd kr ved halvårsskiftet. Utlån til personmarkedet økte med 5%, bedriftsmarkedet ble redusert med 0,3%. Banken har gjennomført en mer restriktiv prising og utlånspolitikk - 3 -

5 mot næringslivet som sammen med redusert låneetterspørsel har redusert veksten. Utlånsveksten siste 12 måneder var 1,8 mrd kr (6,6%). Personmarkedslån utgjorde 57% av ordinære utlån til kunder per Innskudd Innskudd fra kunder økte med 0,6 mrd kr (3,6%) i 1. halvår, og var 18,5 mrd kr per Personmarkedskundenes innskudd økte med 1,1 mrd kr (10,2%) 1. halvår og innskudd fra bedriftsmarkedet ble redusert med 0,2 mrd kr (3%). Den sterke veksten i PM i 2. kvartal skyldes spesielt inngang feriepenger til husholdningene. Innskuddsvekst siste 12 måneder var 0,5 mrd kr (2,8%). Andre spareprodukter og forsikring Verdien av aksje- og rentefond solgt til våre kunder var ved halvårsskiftet 911 mill kr, 87 mill kr lavere enn ved årsskiftet. Brutto nysalg har vært 68 mill kr, mens innløsninger og verdiendring til sammen har vært 155 mill kr. Bankens samlede portefølje av Unit Linked, pensjonssparing og Livrente har økt fra 292 mill kr til 360 mill kr 1. halvår Bankens forsikringsportefølje viser fortsatt en viss økning, både for liv- og skadeprodukter. Soliditet Per 1. halvår var kapitaldekningen 11,4% (11%) og kjernekapitaldekningen 8,3% (7,9%). Utsiktene videre fremover Styret legger til grunn at den positive utviklingen i den ordinære bankdriften vil fortsette. Styret følger utviklingen i det regionale næringslivet nøye. Tiltak gjennomføres løpende for å bedre porteføljekvaliteten. Styret forventer ikke bedring i verdipapirmarkedene på kort sikt. Trondheim, 13. august 2002 Styret i Sparebanken Midt-Norge Per Axel Koch (leder) Eli Arnstad (nestleder) Terje Roll Danielsen Grete Bakken Hoem Anne-Brit Skjetne Egill Vatne jr. Kjell Eriksen Frode Kalland Finn Haugan (adm.dir.)

6 Resultater fra kvartalsregnskapene 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt (Konsern) Tall i millioner kr Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinnt Kursgevinster og utbytte Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader Resultat før tap/gevinst og nedskrivninger Tap på utlån og garantier Nedskrivninger og gevinst/tap ved avgang Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt Balansetall fra kvartalsregnskapene Utlån til kunder (brutto) Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital Utlånsendring siste 12 mnd 6,6 % 8,8 % 10,0 % 14,6 % 15,4 % 16,4 % 16,0 % 17,0 % 19,0 % 15,3 % Innskuddsendring siste 12 mnd 2,8 % 6,7 % 3,4 % 8,9 % 11,5 % 13,9 % 13,4 % 9,7 % 10,8 % 7,5 % Misligholdte engasjementer Misligholdte lån (over 90 dager) Misligholdte lån (30-90 dager) Sum mislighold Kapitaldekning Grunnfondsbeviskapital Utbytteutjevningsfond Annen kjernekapital Kjernekapital Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kjernekapitalandel 8,32% 8,73% 8,8% 8,2% 7,9% 8,2% 8,3% 8,6% 8,6% 9,1% Kapitaldekning 11,35% 11,98% 12,1% 11,3% 11,0% 10,5% 10,7% 11,0% 11,3% 11,5% Drift og rentabilitet Rentemargin i % p.a. 2,53% 2,56% 2,71% 2,64% 2,61% 2,54% 2,77% 3,03% 2,85% 2,77% Kostnader / inntekter (eks kursgev/utbytte) 0,60 0,65 0,57 0,65 0,59 0,61 0,61 0,62 0,63 0,62 Egenkapitalavkastning per kvartal 5,1% 16,4% 7,0% 7,8% 15,4% 12,0% 17,2% 13,5 % 9,3 % 12,1 % Nøkkeltall grunnfondsbevis Grunnfondsbeviskurs ved utgangen av kvartalet Bokført egenkapital per GFB, i kr Årsresultat etter skatt pr GFB, i kr Antall årsverk og herav i morbanken

7 Noter 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsregnskapet for Poster utenfor balansen Morbank Konsern Forpliktelser: Salgsavtaler Kjøpsavtaler Andre forpliktelser Betingede forpliktelser: Garantiansvar Tall i 1000 kr 3. Tapskostnader pr 2. kvartal 2002 Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Tall i 1000 kr 4. Tapsavsetning på utlån og garantier * Spesifiserte tapsavsetninger ved starten av perioden Økning i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Reduksjon i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Nye spesifiserte tap i perioden Konstaterte tap, tidligere tapsavsatt Overtatt tapsavsetning Spesifiserte tapsavsetninger ved slutten av perioden Konstaterte tap i perioden: Konserntall, i millioner kr * Årsaken til at spesifiserte tapsavsetninger ved begynnelsen av 1999 er 3 mill kr større enn ved utgangen av 1998 er en endring i regnskapsprinsipper. 5. Mislighold Mislighold dager Mislighold dager Mislighold over ett år Mislighold over 90 dager: Mislighold mellom 30 og 90 dager: Sum misligholdte lån: Spesifisert tapsavsetning utlån Spesifisert tapsavsetning i prosent av mislighold 46% 46% 53% 59% 57% 51% Konserntall, i millioner kr 6. Utlån fordelt på låntakersektorer og næringer Lønnstakere o.l Offentlig forvaltning Varehandel/hotell og restaurant Jordbruk/skogbruk/fiske og fangst/oppdrett Finansiering, eiendomsdrift o.l Bygg og anlegg Produksjon (industri) Transport og tjenesteytende næringer Utlandet og andre (inkl. merv. VÅR fom ) Konserntall, i millioner kr inklusive påløpte renter Kapitaldekning 0, , Kjernekapital Ansvarlig lånekapital (tellende) Uspesifiserte tapsavsetninger (tellende) Kapitaldekningsreserve Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitalandel 8,32% 8,83% 8,34% 9,46% 9,35% 9,70% Kapitaldekning 11,35% 12,09% 10,69% 10,94% 11,26% 11,85% Konserntall, i millioner kr

8 Grunnfondsbevis Kursutvikling mars juni 2002 Omsetningsstatistikk mars juni / / / / / / / / / / / / / / / mar99 jun99 sep99 des99 mar00 jun00 sep00 des00 mar01 jun01 sep01 des01 mar02 jun02 20 største eiere Utbyttepolitikk Antall Andel Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for FöreningsSparbanken ,81 % sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning Gjensidige NOR ,09 % på den samlede egenkapital. Folketrygdfondet ,74 % Frank Mohn AS ,54 % Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling A/S Kristiansands Tankrederi ,36 % av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens Investors Bank & Trust ,28 % fond som reflekterer deres egenkapitalandel. Sparebanken Rogaland ,41 % Wenaas Holding AS ,86 % Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurranse- IK Lykke,T.Lykke,B.Finans,IK Lykk ,84 % dyktig kontantutbytte. Tveteraas Invest as m.fl ,80 % SMN Ansattes Fond Stiftelsen ,07 % I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og Haugaland Kraft AS ,04 % utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i Roll Severin AS ,92 % situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må Tine Pensjonskasse ,90 % vektlegges. Ringerikes Sparebank ,85 % Otto B. Morcken ,75 % Bank of New York, Brussels Bran ,70 % Adresseavisens pensjonskasse ,70 % Corneliussen Invest AS ,66 % Sparebanken Midt-Norge ,60 % Johan Wullum ,50 % ,42 %

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer