Kvartalsrapport pr. 30. juni SpareBank 1 SR-Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank"

Transkript

1 Kvartalsrapport pr. 30. juni Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill. kroner. Resultet er oppnådd som følge av fortsatt god vekst i driftsinntektene, høy kostnadseffektivitet og ingen økning i tap. Konsernets utlån har hittil i år økt med 6,3% til 30,4 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 13,6%. Den sterke veksten i innskuddene fra privatmarkedet fortsetter og viste ved halvårsskiftet en 12-måneders vekst på 12%.. For bedriftsmarkedet er innskuddene redusert og den totale innskuddsveksten på 12 måneders basis er 5,4%. Rentemarginen ved utgangen av juni utgjorde 2,59%. Dette er samme nivå som ved utgangen av 2. kvartal i fjor, men noe lavere enn ved årsskiftet. Sammenlignet med fjoråret er andre inntekter økt med 48 mill. kroner til 185 mill. kroner. Eksklusiv kursgevinster er 12-måneders veksten i andre inntekter på 27%. Mislighold og tap er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 24,9%. Utviklingen i regionen Rogaland er et Norge i miniatyr, med betydelig innslag av alle de viktigste næringer. I tillegg kommer betydningen av aktivitets- og investeringsnivået på sokkelen. De økonomiske betingelsene for privatpersoner og næringslivet, endres parallelt med landets økonomi. Den økonomiske utviklingen har også i 2. kvartal gitt gode betingelser for bankens kundegrupper. Nedturen i økonomien har ikke gitt store endringer hittil, og det ser ut til at endringene senere i år og utover neste år ikke blir så alvorlige som tidligere antatt. Næringslivet i Rogaland har hatt en god utvikling og veksten i produksjon og resultat har styrket egenkapitalen og konkurranseevnen. En forventet reduksjon i aktivitetsnivået, spesielt for verkstedsindustrien, produksjon av skip og oljeplattformer og næringsmiddelindustrien, vil etter all sannsynlighet bli mindre enn først antatt. Fortsatt er aktivitetsnivået høyt blant bankens kundegrupper. Rogaland har fortsatt en befolkningsvekst klart i overkant av landet forøvrig. Dette stimulerer varehandelen og privat tjenesteyting. Sysselsettingsveksten vil imidlertid få en svakere utvikling fremover, spesielt som følge av et lavere investeringsnivå i Nordsjøen. Rentemarginen Netto renteinntekter ved utgangen av første halvår ble 425 mill. kroner., som er en økning på 20% i forhold til samme periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde renteinntektene 2,59%. Dette er samme nivå som ved utgangen av 2. kvartal i fjor, men lavere enn ved utgangen av fjoråret. Konkurransen har hittil i år presset utlånsrenten raskere ned enn markedsrenten. Nye effektive utlånsrenter gir med dagens pengemarkedsrente de fleste bankene en markert reduksjon i rentemarginen, spesielt på boliglån. Dette er en utvikling som vil påvirke resultatene i 3. kvartal dersom ikke dette forholdet endres. Andre driftsinntekter Økningen i andre inntekter i 1. halvår i år sammenlignet med fjoråret, er på 48 mill. kroner (35%) og er forårsaket av økning i inntekt av eierinteresser, salg av eiendommer og ikke minst en økning i urealiserte kursgevinster på verdipapirer. Kursgevinstene fordeler seg på valuta ( 11 mill. kroner), sertifikater og obligasjoner (2 mill. kroner) og aksjer, grunnfond og fond (3 mill. kroner). Urealiserte kursgevinster var ved utgangen av juni 27 mill. kroner. Netto provisjonsinntekter er på 78 mill. kroner, 5% over fjoråret. Provisjon fra betalingsformidling, som er den klart største posten under andre inntekter, viser en vekst på 15%. Salget av

2 Kvartalsrapport pr. 30. juni fondsandeler i norske og nordiske fond, ligger fremdeles klart lavere enn første halvår i 1998 (minus 22%). Banken solgte imidlertid over 30 mill. kroner i andeler i Templeton. Provisjonen for dette salget er ikke med i kvartalet. Salget av skadeforsikring går fortsatt meget bra. Driftskostnadene Driftskostnadene for konsernet utgjorde for 1. halvår 287 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,75%, en ytterligere forbedring målt mot tilsvarende tall ved utgangen av året på 1,81%. Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 47,1%, en forbedring på 5 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret. Nominelt er kostnadene steget med 37 mill. kroner. Av dette utgjør 22 mill. kroner økte personalkostnader som følge av økte lønnsøkninger og bonusavsetninger. Nominelt har kostnadsnivået vært konstant i en periode bankens forvaltningskapital har vokst med over 60%. For å stabilisere, eventuelt redusere kostnadsnivået fremover, har banken iverksatt et arbeid der bankens hovedprosesser blir vurderet med hensyn til teknologi og arbeidsmetoder. Mislighold Brutto mislighold over 90 dager var ved utgangen av juni 244 mill. kroner, 30 mill. kroner høyere enn ved utgangen av 2. kvartal Brutto nullstilte lån er på 133 mill. kroner, en økning i forhold til utgangen av 1. kvartal på 5 mill. kroner. Sett i forhold til den totale låneporteføljen er det prosentvise misligholdet stabilt rundt 0,80 %. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 83 mill. kroner, som tilsvarer 34%. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetingen på ikke misligholdte engasjementer 183 mill. kroner. Konsernet hadde i 2. kvartal netto tap på 7 mill. kroner. Uspesifiserte avsetninger beløper seg til 223 mill. kroner. Balansen Konsernets balanse var ved utgangen av juni 33,9 mrd. kroner, en økning på 2,7 mrd. kroner i forhold til årsskiftet. Økningen hittil i år er på 8,6%, mens 12- måneders veksten er 15,4%. Hittil i år har utlån økt med 6,3% til 30,4 mrd. kroner. Dette gir en 12-måneders vekst på 13,6%. Utlånsmassen fordeler seg med 63% på privatmarkedet og 37% på bedriftsmarkedet. Vekstøkningen for kundeinnskudd i privatmarkedet er fremdeles meget høy og viser en 12-måneders vekst på 12%. Innskuddsveksten i bedriftmarkedet har imidlertid stoppet opp og har idag omtrent samme nivå som for ett år siden. Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av juni 10,1%, eksklusiv årets overskudd og 10,0% for banken. vil i august øke ansvarlige lån med 40 mill USD. (300 mill. kroner). Etter dette låneopptaket vil bankens kapitaldekning bli tilsvarende 11,5%. Datterselskapene Utviklingen i datterselskapene har vært meget god i 1. halvår. Westbroker Finans A/S hadde ved utgangen av 1. halvår en 12-måneders vekst i leasing på 6,4%, men en nullvekst i utlån. Veksten kombinert med en bedre rentemargin ga en økning i driftsinntektene i første halvår på 16%. Resultat før skatt var på 19,6 mill. kroner. Driftsinntektene for EiendomsMegler 1 Rogaland A/S økte med 32% til 26,4 mill. kroner og fikk et resultat før skatt på 6,3 mill. kroner. SpareBank 1 Gruppen AS kjøpte i 2. kvartal 51% av aksjene i First Securities AS. Bankens grunnfondsbevis Kursen på grunnfondbevisene var ved utgangen av 1. halvår 194 kroner mot 192 kroner ved inngangen til året. Det har i perioden blitt utdelt utbytte på 17 kroner pr. grunnfondsbevis.

3 Kvartalsrapport pr. 30. juni Antall grunnfondsbeviseiere er fra utgangen av 1. kvartal økt med 11 til Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 5%. Andelen tilknyttet Rogaland var 45,6% og de 20 største eierene utgjorde 28%. 1. Folketrygdfondet 366,600 4,9% 2. Swedbank Markets 261,700 3,5% 3. Postbanken 200,800 2,7% 4. Tveteraas Finans A/S 194,001 2,6% 5. Clipper Shipping II A/S 125,000 1,7% 6. SpareBank 1 Midt-Norge 97,276 1,3% 7. Norgeskreditt A/S 85,000 1,1% 8. Arne B.Corneliussen Invest AS 80,000 1,1% 9. Bergen Kommunale Pensjonskasse 80,000 1,1% 10. Røwde & Co. A/S 75,900 1,0% 11. Stiftelsen Uni 70,000 0,9% 12. Pareto Fonds ASA 66,150 0,9% 13. Oslo Kommunale Pensjonskasse 60,500 0,8% 14. Solvang Shipping A/S 60,000 0,8% 15. Institusjonen Fritt Ord 59,400 0,8% 16. Ringerikes Sparebank 50,700 0,7% 17. Forsand Kommune 42,200 0,6% 18. Anders Romsbotn 40,000 0,5% 19. Helland A/S 40,000 0,5% 20. Verdipapirfondet Avanse Finans 38,900 0,5% Sum 20 største 2,094,127 28,1% Utsiktene fremover Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året. Stavanger, 10. august, 1999 Styret for Sparebanken Rogaland

4 Hovedtrekk Stabil rentemargein Fortsatt god vekst, men avtagende Godt salg av BMB og fond God resultatutvikling Interessant avtale med FSPA Kjøp av First Securities (51%) God markedsutvikling Hovedtall Hittil i Tilsvarende i Hele RESULTATSAMMENDRAG Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 425 2, , ,74 Netto andre driftsinntekter 185 1, , ,76 Sum driftsinntekter 610 3, , ,50 Sum driftskostnader 287 1, , ,81 Resultat før tap og nedskrivninger 323 1, , ,69 Tap og nedskrivninger 1 0, , ,25 Resultat av ordinær drift 322 1, , ,44 Skattekostnad 68 0, , ,38 Overskudd 254 1, , ,06 Nøkkeltall Hittil i Tilsvarende i Hele Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kapitaldekningsprosent 10,11 12,24 11,49 Kjernekapitalprosent 8,07 8,57 8,37 Forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 24,9 19,2 16,9 Inntekter pr. kostnadskrone ** 1,98 1,87 1,92 Kostnader pr. inntektskrone 0,51 0,53 0,52 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalslutt Grunnfondsbevisprosent *** 66,6 68,6 66,6 Resultat pr. grunnfondsbevis **** 22,7 16,1 28,5 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis ***** * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Sum driftsinntekter eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler dividert på sum driftskostnader. *** Grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. **** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis. ***** Grunnfondsbeviskapital pluss utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis.

5 Hovedtall fra resultatregnskapet Hele Tilsvarende i Hittil i Hittil i Tilsvarende i Hele Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekt av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst / tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap / gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd ,5 16,1 22,7 Resultat pr. grunnfondsbevis 22,7 16,1 28,5 Balanse Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapire Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar)

6 Tapsavsatte engasjementer Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 42% 34% Avsetningsgrad 34% 41% 36% Herav brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte, ikke misligholde engasjemen Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 37% 38% Avsetningsgrad 38% 37% 34% Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier Konstaterte tap i perioden på utlån og garantier, hvor det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier Spesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier /- Periodens uspesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier Uspesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån og garantier Utlån og tap 1999 ko Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier Tap på tap tap prosent Næring ,15% Personkunder ,03% Overf. uspesifisert Sum ,17%

7 Resultat fra kvartalsregnskapene Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd Balansetall fra kvartalsregnskapene Innskudd fra kunder Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Netto utlån til kunder Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital Misligholdte engasjementer og nullstillte lån Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån Kapitaldekning Bankens fonds Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag i ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 10,11% 10,55% 11,49% 11,57% 12,24% 14,43% 15,08% 11,50% 10,64% Nøkkeltall for grunnfondsbevis Børskurs ved kvartalsslutt Bøkført egenkapital pr. grunnfondsbevi Grunnfondsbevisprosent 66,6 66,6 66,6 68,6 68,6 68,6 68,6 70,7 70,7 Ny regnskapslov Ny regnskapslov trådte i kraft 1.januar De vesentligste endringene er knyttet til konsolidering av datterselskaper etter egenkapitalmetoden i morbanken og til balanseføring av netto utsatt skattefordel. I tillegg vurderes verdipapirer til markedsverdi, også når denne er høyere enn anskaffelseskost. Historiske tall er korrigert så langt dette er funnet formålstjenlig. Det betyr at balansen er omarbeidet, inntekter av eierinteresser er medtatt i morbankens resultat og alle nøkkeltall direkte relatert til disse endringene er korrigert. Verdien av verdipapirporteføljen ihht. ny regnskapslov er ikke endret i de historiske tallene. Heller ikke er historiske kapitaldekningstall endret. Kredittilsynet har i brev av vedtatt å nøytralisere effekten av ny regnskapslov i kapitaldekningen. For vil dette medføre at kapitaldekningsprosenten reduseres med 0,6% for morbank og 0,2% for konsern. Endelig vedtak i denne saken vil bli fattet av Finansdepartementet.

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer