Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport per 30. juni 2001"

Transkript

1 Kvartalsrapport per 30. juni 2001

2 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 % Innskuddsvekst 1. halvår 4,1%, siste 12 måneder 12 % Underskudd i SpareBank 1 Gruppen AS Meget godt resultat i Eiendomsmegler1 Midt-Norge Hovedtall SpareBank 1 Midt-Norge konsern Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 399 2, , ,82 Andre driftsinntekter (netto) 160 1, , ,92 Sum driftsinntekter 558 3, , ,73 Personalkostnader 168 1, , ,16 Andre driftskostnader 157 1, , ,12 Sum driftskostnader 325 2, , ,28 Resultat før tap og gevinst/nedskrivning 233 1, , ,45 Tap på utlån, garantier m.v , , ,47 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 11 0, , ,25 Resultat av ordinær drift 195 1, , ,23 Skattekostnad 58 0, , ,34 Overskudd 136 0, , ,89 Nøkkeltall SpareBank 1 Midt-Norge konsern Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kjernekapitalandel 7,9 % 9,1 % 8,3 % Kapitaldekningsprosent 11,0 % 11,5 % 10,7 % Forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning 13,3 % 10,9 % 12,6 % Kostnader per inntektskrone 0,58 0,61 0,61 Innskuddsdekning 65,9 % 68,3 % 66,9 % Antall kontorer

3 Morbank Konsern Resultatregnskap ( i mill kr) Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte o.a. innt. av verdipap. med variabel avkastning Inntekter av eierinnteresser i tilknyttet selskap Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto gevinst (tap) på verdipapirer Netto gevinst (tap) på valuta og finansielle instrumenter Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter (netto) Sum inntekter Personalkostnader Andre administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Resultat før tap og gevinst/nedskrivning Tap (gevinst) på utlån og garantier mv Gevinst (tap) på finansielle anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd Nøkkeltall Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 2,79 2,73 2,48 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,54 2,78 2,82 0,66 0,79 0,78 Andre driftsinntekter 1,02 0,96 0,92 2,03 2,06 1,83 Driftskostnader 2,07 2,27 2,28 1,43 1,45 1,44 Resultat før tap og nedskrivninger 1,48 1,47 1,46 0,45 0,39 0,37 Tap på utlån 0,39 0,40 0,47 1,22 1,05 1,21 Resultat av ordinær drift 1,24 1,06 1,24 0,59 0,59 0,56 Kostnadskroner pr, inntekstkrone 0,58 0,61 0,61 68 % 69 % 67 % Innskuddsdekning 66 % 68 % 67 % 12,9 % 10,7 % 13,6 % Egenkapitalavkastning etter skatt 13,3 % 10,9 % 12,6 % Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Nto. utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapir Øvrige aktiva Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrige gjeld og påløpte kostnader mv Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital (grunnfondsbevis) Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond Annen egenkapital Periodens resultat Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld og egenkapital

4 Kvartalsrapport 2. kvartal 2001 Kommentarene og tallene omhandler konsernet Sparebanken Midt-Norge, hvis ikke annet er nevnt. Resultat Sparebanken Midt-Norge fikk i 1. halvår et ordinært driftsresultat på 195 mill kr, 52 mill kr bedre enn samme periode i Resultatet i 2. kvartal ble 77 mill kr mot 60 mill kr 1. kvartal. Resultatforbedringen i forhold til i fjor er knyttet til økt rentenetto, gevinst på salg av anleggsaksjer og eiendom, gode resultater i datterselskapene, samt reduserte tap. Netto tap ble i 1. halvår 49 mill kr, 6 mill kr lavere enn samme periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var resultatet 1. halvår 1,24% (1,06%). Resultat etter skatt ble 136 mill kr. (101 mill kr). Skattekostnaden utgjør 58 mill kr. Egenkapitalavkastning ble 13,4% (10,9%) tilsvarende 12,6% for hele Rentenetto Rentenettoen ble 399 mill kr 1. halvår, 24 mill kr bedre enn tilsvarende periode i I 2. kvartal ble rentenettoen 205 mill kr, en økning på 11 mill kr fra 1. kvartal. Rentenettoen for inneværende år er belastet med sikringsfondsavgift på 12 mill kr, noe sparebankene ikke ble belastet i Rentemarginen var 2,54% 1. halvår 2001 (2,78%). Rentemarginen for hele 2000 var på 2,82%. Kursgevinster Bankens samlede kursgevinster og utbytte ble 1. halvår 37 mill kr, bestående av 9 mill kr utbytte, 14 mill kr kursgevinst valuta, samt 14 mill kr avkastning pengemarkedsfond. Avkastningen på omløpsaksjeporteføljen ble 0%. Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 142 mill kr (110 mill kr). Provisjonsinntekter fra salg av forsikring og resultatene i datterselskapene utvikler seg spesielt positivt, og står for det meste av økningen. Gevinst ved salg av eiendom er bokført som øvrige driftsinntekter 2. kvartal med 15 mill kr. Datterselskaper Samlet resultat i bankens datterselskaper ble 12,3 mill kr (10,6 mill kr) før skatt. Av dette oppnådde Eiendomsmegler 1 Midt-Norge et resultat på 11,8 mill kr (2,3 mill kr) og SpareBank 1 Finans Midt-Norge 6,4 mill kr (3,3 mill kr). Det er foretatt nedskrivninger som har medført underskudd i bankens eiendomsselskap. Tilknyttede selskaper Bankens andel av underskuddet i SpareBank 1 Gruppen AS utgjør 19 mill. Det svake resultatet skyldes svak utvikling i verdipapirmarkedet samt store merverdi og goodwill avskrivninger i forbindelse med oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring. SpareBank 1 Gruppens resultat etter 1. halvår ble -147 mill kr, og bankens eierandel er 13 %. Av underskuddet på 147 mill kr oppstod 110 mill kr 1. kvartal, 37 mill kr 2. kvartal. Driftskostnader Konsernets samlede driftskostnader var 325 mill kr 1. halvår 2001 (307 mill kr). Personalkostnadene utgjorde 168 mill kr (151 mill kr). Økningen skyldes overtagelse av Vår Bank og Forsikring sin virksomhet i Midt-Norge og bemanningsøkning i datterselskapene, spesielt Eiendomsmelger 1 Midt-Norge. Andre driftskostnader var 157 mill kr 1. halvår, omtrent som tilsvarende periode i fjor. Morbanken hadde ved utgangen av 1. halvår 573 årsverk mot 614 årsverk per

5 kvartal 2001 og 620 årsverk per Totalt hadde konsernet 778 ansatte tilsvarende 681 årsverk per 1. halvår De relative driftskostnadene utgjorde 2,07% av GFK (2,27%), og 58% av inntektene (61%). Gevinst salg av anleggsmidler Det ble 1. kvartal solgt aksjer i Auticon Alarm AS med en bokført gevinst på 12 mill kr. Tap og mislighold på utlån Tap på utlån ble 49 mill kr 1. halvår, 6 mill kr lavere enn samme periode i Netto spesifiserte tap utgjorde 1. halvår 34 mill kr, 26 mill kr på bedriftsmarked og 8 mill kr personmarked. Veksten i utlån til bedriftsmarkedet fra 1. til 2. kvartal har medført en økning i uspesifiserte tapsavsetninger på 10 mill kr. Spesifiserte tapsavsetninger per var 461 mill kr, 27 mill kr mer enn ved årsskiftet. Uspesifiserte tapsavsetninger var 363 mill kr, 1,3% av samlede utlån. Lån med mislighold over 90 dager er siden årsskiftet økt med 83 mill kr til 615 mill kr (283 mill kr PM og 332 mill kr BM). Lån med mislighold mellom 30 og 90 dager har gått ned med 1 mill kr til 293 mill kr (162 mill kr PM og 131 mill kr BM). Samlede lån med mislighold var 908 mill kr per (445 mill kr PM og 463 mill kr BM), 82 mill kr høyere enn ved årsskiftet. Balanse Bankens forvaltningskapital var ved halvårsskiftet 33,3 mrd kr, 2,4 mrd kr (7,8%) mer enn ved årsskiftet. Siste 12 måneder er forvaltningskapitalen økt med 4,9 mrd kr (17%). Utlån Veksten i totale utlån ble 1. halvår 1,5 mrd kr (5,7%), og totale utlån per var 28,1 mrd kr. Utlån til personmarkedet økte med 2,9%, økning til bedriftsmarkedet ble 9,7%. Vekst i utlån til kunder siste 12 måneder var 3,7 mrd kr (15%). Personmarkedslån utgjorde 56% av ordinære utlån til kunder per Innskudd Innskudd fra kunder økte med 0,7 mrd kr (4,1%) 1. halvår, og utgjorde per ,0 mrd kr. Økning i innskudd fra personmarkedet har vært 5,7% siden årsskiftet og innskudd fra bedriftsmarkedet har økt med 1,2% i forhold til årsskiftet. Vekst innskudd fra kunder siste 12 måneder var 1,9 mrd kr (12%). Andre forhold Banken gjennomførte i påsken konvertering til ny datasentral, og bankene i Spare- Bank 1-samarbeidet er nå samlet på felles IT-plattform innenfor EDB Business Partner ASA konsernet. Vår bank har i perioden etter påske hatt betydelige driftsproblemer som følge av mangelfulle leveranser fra EDB Fellesdata. Dette har medført negative kundereaksjoner, betydelig køproblem, samt stor belastning for bankens ansatte. Det er utarbeidet en handlingsplan med siktemål å styrke kunderelasjonene og forbedre arbeidssituasjonen. Bankens styreforman Stein Atle Andersen valgte i juni å fratre sitt verv. Bakgrunnen var at han vurderte stor fremtidig risiko for interessekonflikter med sitt daglige virke som partner i konsulentselskapet Innovation Strategic Concultants ASA. Banken besluttet i mai å erverve 100% av aksjene i bilforvaltningsselskapet IDA AS. I juni ble det besluttet å selge aksjene videre til SpareBank 1 Gruppen AS. Transaksjonen ble endelig gjennomført etter kvartalsskiftet.

6 Soliditet Risikoveid volum økte som følge av utlånsvekst siste kvartal. Det er emittert et evigvarende ansvarlig lån på USD 25 mill i 2. kvartal. Kapitaldekningen ble 11,0%, kjernekapitaldekningen 7,9% ved utgangen av 1.halvår Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseieposter Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,04 % 10,69 % Kjernekapitalandel 7,86 % 8,34 % Utsikter for resten av året Utviklingen i bankens ordinære drift er tilfredsstillende. Styret forventer at denne utviklingen fortsetter i 2. halvår. Trondheim, 13. august 2001 Styret i Sparebanken Midt-Norge Per Axel Koch (fungerende formann) Terje Roll Danielsen Ivar Martin Johansen Anne-Brit Skjetne Egill Vatne jr. Kjell Eriksen Frode Kalland Odd Arve Bartnes (varamedlem) Finn Haugan (adm.dir.)

7 Noter 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsregnskapet for Poster utenfor balansen Morbank Konsern Forpliktelser: Salgsavtaler Kjøpsavtaler Andre forpliktelser Betingede forpliktelser: Garantiansvar Tall i 1000 kr 3. Tapskostnader pr 2. kvartal 2001 Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Tall i 1000 kr 4. Tapsavsetning på utlån og garantier * Spesifiserte tapsavsetninger ved starten av perioden Økning i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Reduksjon i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Nye spesifiserte tap i perioden Konstaterte tap, tidligere tapsavsatt Tapsavsatte, ikke inntektsførte renter Spesifiserte tapsavsetninger ved slutten av perioden Konstaterte tap i perioden: Konserntall, i millioner kr * Årsaken til at spesifiserte tapsavsetniger ved begynnelsen av 1999 er 3 mill kr større enn ved utgangen av 1998 er en endring i regnskapsprinsipper. 5. Mislighold Lån til inkasso Lån med "frysavtale" Lån med nedsatt rente Annet mislighold over 90 dager Mislighold over 90 dager: Mislighold mellom 30 og 90 dager: Sum misligholdte lån: Spesifisert tapsavsetning utlån Spesifisert tapsavsetning i prosent av mislighold 51% 53% 59% 57% 51% 51% Konserntall, i millioner kr 6. Utlån fordelt på låntakersektorer og næringer Lønnstakere o.l Offentlig forvaltning Varehandel/hotell og restaurant Jordbruk/skogbruk/fiske og fangst/oppdrett Finansiering, eiendomsdrift o.l Bygg og anlegg Produksjon (industri) Transport og tjenesteytende næringer Utlandet og andre (inkl. merv. VÅR fom ) Konserntall, i millioner kr inklusive påløpte renter. 7. Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lånekapital (tellende) Uspesifiserte tapsavsetninger (tellende) Krysseieposter Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitalandel 7,86% 8,34% 9,46% 9,35% 9,70% 9,86% Kapitaldekning 11,04% 10,69% 10,94% 11,26% 11,85% 12,55% Konserntall, i millioner kr

8 Resultater fra kvartalsregnskapene 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt (Konsern) Tall i millioner kr Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinnt Kursgevinster og utbytte Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader Resultat før tap/gevinst og nedskrivninger Tap på utlån og garantier Nedskrivninger og gevinst/tap ved avgang Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt Balansetall fra kvartalsregnskapene Utlån til kunder (brutto) Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital Utlånsendring siste 12 mnd 15,4 % 16,4 % 16,0 % 17,0 % 19,0 % 15,3 % 13,4 % 9,3 % 7,5 % 8,7 % Innskuddsendring siste 12 mnd 11,5 % 13,9 % 13,4 % 9,7 % 10,8 % 7,5 % 11,9 % 3,8 % 6,6 % 5,4 % Misligholdte engasjementer Misligholdte lån (over 90 dager) Misligholdte lån (30-90 dager) Sum mislighold Kapitaldekning Grunnfondsbeviskapital Utbytteutjevningsfond Annen kjernekapital Kjernekapital Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kjernekapitalandel 7,9% 8,2% 8,3% 8,6% 8,6% 9,1% 9,4% 8,9% 9,0% 9,8% Kapitaldekning 11,0% 10,5% 10,7% 11,0% 11,3% 11,5% 10,9% 9,3% 9,5% 10,8% Drift og rentabilitet Rentemargin i % p.a. 2,61% 2,54% 2,77% 3,03% 2,85% 2,77% 2,94% 3,09% 3,24% 3,54% Kostnader / inntekter (eks kursgev/utbytte) 0,59 0,61 0,61 0,62 0,63 0,62 0,67 0,61 0,55 0,49 Egenkapitalavkastning per kvartal 15,4% 12,0% 17,2% 13,5 % 9,3 % 12,1 % 11,0 % 14,4 % 16,6 % 33,0 % Nøkkeltall grunnfondsbevis Grunnfondsbeviskurs ved utgangen av kvartalet Bokført egenkapital per GFB, i kr Årsresultat etter skatt pr GFB, i kr Antall årsverk og herav i morbanken

9 Grunnfondsbevis Kursutvikling mars juni 2001 Omsetningsstatistikk mars juni største eiere Utbyttepolitikk Antall Andel Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for FöreningsSparbanken ,88 % sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning Frank Mohn AS ,97 % på den samlede egenkapital. Folketrygdfondet ,86 % Gjensidige NOR ,03 % Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling IK Lykke,T.Lykke,B.Finans,IK Lykke Fin ,68 % av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens Sparebanken Rogaland ,35 % fond som reflekterer deres egenkapitalandel. Tveteraas Invest as m.fl ,06 % Wenaasgruppen AS, Wenaas Holding AS 1,89 % Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurranse- Ila Jern as, Ila Finans as ,50 % dyktig kontantutbytte. Stiftelsen Uni ,27 % Roll Severin AS ,92 % I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og Tine Pensjonskasse ,91 % utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i Ringerikes Sparebank ,85 % situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må Oslo Pensjonsforsikring AS ,85 % vektlegges. Otto B. Morcken ,76 % SMN Ansattes Fond ,75 % Studentsamskipnaden i Tr.h ,74 % Adresseavisens Pensjonskasse ,70 % Pareto AS ,60 % Haugaland Kraft AS ,60 % ,17 %

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer