Foreløpig årsregnskap 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig årsregnskap 2000"

Transkript

1 Foreløpig årsregnskap

2 Hovedtrekk per Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god rentenetto også i 4. kvartal Sterk økning i salgs- og provisjonsinntekter, 50 mill kr høyere enn 1999 Gevinster på salg av finanasielle anleggsmidler på 68 mill kr i 2000 Egenkapitalavkastning på 12,5% Hovedtall SpareBank 1 Midt-Norge konsern Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 785 2, , ,25 Andre driftsinntekter (netto) 256 0, , ,85 Sum driftsinntekter , , ,10 Personalkostnader 323 1, , ,16 Andre driftskostnader 312 1, , ,24 Sum driftskostnader 636 2, , ,41 Resultat før tap og gevinst/nedskrivning 406 1, , ,69 Tap på utlån, garantier m.v , , ,17 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 69 0, ,21 0 0,00 Resultat av ordinær drift 344 1, , ,52 Skattekostnad 99 0, , ,40 Årsoverskudd 245 0, , ,12 Nøkkeltall SpareBank 1 Midt-Norge konsern Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kjernekapitalandel 8,8 % 9,4 % 9,4 % Kapitaldekningsprosent 11,0 % 10,9 % 11,3 % Forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning 12,5 % 18,2 % 14,3 % Kostnader per inntektskrone 0,61 0,53 0,59 Innskuddsdekning 66,9 % 68,6 % 70,4 % Antall kontorer

3 Morbank Konsern Resultatregnskap ( i mill kr) Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte o.a. innt. av verdipap. med variabel avkastning Innt. av eierinteresser i tilkn. selskap og døtre Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto gevinst (tap) på verdipapirer Netto gevinst (tap) på valuta og finansielle instrumenter Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter (netto) Sum inntekter Personalkostnader Andre administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre kostnader Driftskostnader Resultat før tap og gevinst/nedskrivning Tap (gevinst) på utlån og garantier mv Gevinst (tap) på finansielle anleggsmidler Resultat av ordinær drift Skattekostnad Årsoverskudd Nøkkeltall Resultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 3,24 3,20 2,79 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,82 3,20 3,26 0,72 1,01 0,65 Andre driftsinntekter 0,92 1,19 0,86 2,29 2,16 2,03 Driftskostnader 2,28 2,34 2,42 1,68 2,05 1,42 Resultat før tap og nedskrivninger 1,45 2,06 1,70 0,17 0,44 0,45 Tap på utlån 0,47 0,44 0,18 1,51 1,82 1,21 Resultat av ordinær drift 1,23 1,82 1,52 0,58 0,51 0,59 Kostnadskroner pr, inntektskrone 0,61 0,53 0,59 71 % 69 % 68 % Innskuddsdekning 67 % 69 % 70 % 14,3 % 18,9 % 12,5 % Egenkapitalavkastning etter skatt 12,5 % 18,2 % 14,3 % Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Nto. utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapir Øvrige aktiva Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrige gjeld og påløpte kostnader mv Avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital (grunnfondsbevis) Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Utjevningsfond Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld og egenkapital

4 Foreløpig årsregnskap 2000 Kommentarene og tallene omhandler konsernet Sparebanken Midt-Norge, hvis ikke annet er nevnt. Resultat Sparebanken Midt-Norge oppnådde i 2000 et ordinært driftsresultat på 344 mill kr. Dette er 94 mill kr under resultatet for Nedgangen ligger i lavere kursgevinster, høyere tap på utlån, samt at det i 2000-regnskapet er avsatt 20 mill kr for å ta høyde for fremtidige omstillingskostnader. Siste kvartal isolert sett ga et resultat før tap på 101 mill kr, etter at omstillingskostnaden på 20 mill kr er belastet. Gevinst ved salg av anleggsmidler er i 4. kvartal bokført med samlet 37 mill kr. Det ble i 3 kvartal bokført gevinst ved utvanning som følge av økningen i egenkapitalen i Spare- Bank1 Gruppen ved overtagelsen av VÅR med 27 mill kr, slik at samlede gevinster på anleggsmidler i 2000 summerte seg til netto 64 mill kr. I tillegg er ført reversering av tap på anleggsaksjer med 5 mill kr. Netto tap på utlån ble i 4. kvartal 24 mill kr, akkumulert netto for hele året ble 130 mill kr. Dette er 24 mill kr høyere enn I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var resultatet i ,23% mot 1,82%% i Resultat etter skatt ble 245 mill kr i Skattekostnaden er beregnet til 99 mill kr. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 13,3% mot 18,2% for Forslag til overskuddsdisponering Av overskuddet på 245 mill kr foreslår styret et kontantutbytte på kr 17 per grunnfondsbevis, dvs 103 mill kr. Det foreslås 39 mil kr avsatt til utbytteutjevningsfond, 10 mill kr avsettes til gaver til almennyttige formål og 93 mill kr overføres sparebankens fond. Rentenetto Rentenettoen for 2000 ble 785 mill kr, 18 mill kr bedre enn i Rentenettoen siste kvartal ble 204 mill kr etter nedskriving med 10 mill kr på merverdi knyttet til overtatt portefølje fra Vår Bank og Forsikring ASA. Rentemarginen ble 2,84% i 2000 sammenlignet med 3,20% i Rentemarginen i 2. halvår er betydelig bedre enn 1. halvår på grunn av bedre balanse mellom utlåns- og innskuddsmargin etter at nødvendige renteendringer er gjennomført. Kursgevinster Samlede kursgevinster og utbytte på verdipapirer og valuta ble 21 mill kr. Det er 59 mill kr lavere enn fjoråret. Av de 21 mill kr er 15 mill kr kursgevinster valuta, 8 mill kr avkastning pengemarkedsfond, 2,5 mill kr kursgevinster på anleggsakjser og 4,5 mill kr kurstap og utbytte på omløpsaksjer. Bankens portefølje av omløpsaksjer er ca 200 mill kr. Provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 244 mill kr, 50 mill kr bedre enn Provisjoner av salg av tradisjonelle spareprodukter og forsikring har økt med 13 mill kr. Til tross for større andel elektroniske transaksjoner økte inntekter fra betalingsformidling med netto 3 mill kr. Økt satsing i datterselskapene har gitt inntektsøkninger på 34 mill kr i Driftskostnader Konsernets samlede driftskostnader var 636 mill kr for hele 2000, en økning på 75 mill kr fra i fjor. Personalkostnadene utgjorde 323 mill kr, hvorav omstillingskostnaden utgjør 20 mill kr. Personalkostnader forøvrig hadde en økning på 17 mill kr, av dette er 14 mill kr kommet i datterselskapene. Av personalkostnadene utgjorde bonus til ansatte 14,9 mill kr i Morbanken hadde ved utgangen av året 590 årsverk mot 601 ultimo Totalt hadde konsernet 811 ansatte tilsvarende 680 årsverk ved utgangen Antall årsverk i datterselskapene økte med 14 i Andre driftskostnader ble 313 mill kr, en økning på 38 mill kr sammenlignet med De viktigste årsakene til kostnadsveksten er økte utviklingskostnader, hovedsakelig gjennom Sparebank 1-alliansen (14 mill kr), og økte driftskostnader knyttet til økt satsing i datterselskapene (12 mill kr). De relative driftskostnadene utgjorde 2,28% av GFK (2,34), og 61% av inntektene (53%). Uten omstillingskostnaden er kostnadene 59% av inntektene. Tap og mislighold på utlån Tap på utlån ble for mill kr mot 106 mill kr i Netto tap i 4 kvartal ble 24 mill kr. Netto spesifiserte tap ved utgangen av 2000 er ført med 85 mill kr, 10 mill kr på personmarked og 75 mill kr på bedriftsmarked. I 4. kvartal utgjør tap i bedriftsmarkedet 16 mill kr, mens det i personmarkedet ble en netto reduk-

5 sjon på 3 mill kr etter inngang på tidligere spesifiserte tap. Økning i uspesifiserte tapsavsetninger i 2000 var 45 mill kr, hvorav 11 mill kr i 4. kvartal. I tillegg er 5 mill kr tillagt avsetningen knyttet til overtakelse av porteføljen fra Vår Bank og Forsikring Spesifiserte tapsavsetninger per var 434 mill kr, 14 mill kr lavere enn ved årsskiftet. Uspesifiserte tapsavsetninger var 353 mill kr, 51 mill kr mer enn per , og 1,3% av bankens samlede utlån. Lån med mislighold over 90 dager er i løpet av året redusert med 51 mill kr til 532 mill kr (252 mill kr PM og 280 mill kr BM). Lån med mislighold mellom 30 og 90 dager har økt med 123 mill kr til 294 mill kr (139 mill kr PM og 155 mill kr BM). Samlede lån med mislighold var 826 mill kr per (391 mill kr PM og 435 mill kr BM), 72 mill kr høyere enn ved årsskiftet. (se note 3 5) Overtakelse av VÅR Bank og Forsikring ASA Sparebank 1 Midt-Norge fikk i 3. kvartal en gevinst på investeringen i Sparebank 1 Gruppen AS med ca. NOK 26 mill. Dette er knyttet til utvanningseffekt og dertil hørende redusert eierandel fra 15,2% til 13% for Sparebank 1 Midt-Norge i forbindelse med emisjon i Sparebank 1 Gruppen AS i 3. kvartal. I 4. kvartal har SpareBank 1 Midt-Norge overtatt den regionale porteføljen til Vår Bank og Forsikring. Det er betalt en merverdi på 19,7 mill kr, og det følger med en uspesifiert tapsavsetning på 5 mill kr. Sparebank 1 Midt-Norges andel av VÅR sitt driftsresultat på 164 mill kr per er ført direkte mot egenkapitalen med 21 mill kr (andel 13%). I 4. kvartal er 7 mill kr av dette tilbakeført. (se for øvrig avsnitt Datterselskaper og tilknyttede selskaper ). Øvrige gevinster Det er i 4. kvartal bokført gevinster i forbindelse med salg av aksjer i Trondheim Næringsbygg med 15 mill kr og gevinst i forbindelse med salg av bankens eiendommer til EC Dahls Eiendom med 22 mill kr. I tillegg er ført en reversering av tap på anleggsaksjer i Föreningssparbanken med 5 mill kr. Samlede gevinster bokført i 4. kvartal blir dermed 42 mill kr. For hele 2000 ble samlet gevinst på finansielle anleggsmidler 69 mill kr. Balanse Bankens forvaltningskapital var per ,9 mrd kr, 4.,5 mrd kr (17%) høyere enn ved forrige årsskifte. Utlån Veksten i totale utlån ble 3,5 mrd kr (16%). Totale utlån per var 26,6 mrd kr. Av veksten er 0,6 mrd kr eller 1%- poeng portefølje overført fra Vår Bank og forsikring ASA. Utlån til personmarkedet økte med 18%, lån til bedriftsmarkedet økte med 10% i Personmarkedslån utgjorde 58% av samnlede utlån til kunder per Innskudd Totale innskudd fra kunder utgjorde per ,3 mrd kr, en økning på 2,1 mrd kr (13,4%) fra Av denne veksten utgjør innskudd på kunder fra Vår Kjernekapital Ansvarlig lån Krysseieposter Asnvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,02 % 10,94 % Kjernekapitalandel 8,76 % 9,46 % Bank og Forsikring ASA 0,1 mrd kr (0,7%). Vekst i innskudd fra personmarkedet ble 12% i Innskudd fra bedriftsmarkedet har hatt en vekst på 14% i Soliditet Kapitaldekningen ble 11%, kjernekapitaldekningen 8,77% per Krysseie på 375 mill kr gjelder Sparebank 1 gruppen. Datterselskaper og tilknyttede selskaper Samlet resultat i bankens datterselskaper ble 19 mill kr før skatt, og 13 mill kr etter skatt. Dette er 6 mill kr mer enn i Det er tilfredsstillende resultater både i Eiendomsmegler 1 (1, 2 mill kr)og Midt-Norge Leasing (4,9 mill kr ), samtidig som bankens gårdselskap Gårdsnummer 1 har et godt resultat (6,7 mill kr) etter salg av eiendommer i Nord- Trøndelag. Redusert verdi av aksjene i 4. kvartal Sparebank 1 Gruppen AS ble 15,7 mill kr. Den reduserte verdien er sterkt knyttet til nedskrivninger av goodwill og merverdier i forbindelse med oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring ASA. Av de 15,7 mill kr er 7,1 mill kr bokført mot egenkapitalen og 8,6 mill kr som negativt resultat i tilknyttet selskap per Utsikter videre fremover Styret er fornøyd med resultatet, og legger til grunn at det fortsatt er potensiale for forbedringer.

6 Trondheim, 25. januar 2001 Styret i Sparebanken Midt-Norge Stein Atle Andersen (formann) Per Axel Koch (nestformann) Joar Grimsbu Ivar Martin Johansen Anne-Brit Skjetne Egil Vatne jr. Kjell Eriksen Frode Kalland Odd Arve Bartnes (varamedlem) Finn Haugan (adm.dir.)

7 Noter 1. Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter samme prinsipper som årsregnskapet for Poster utenfor balansen Morbank Konsern Forpliktelser: Salgsavtaler Kjøpsavtaler Andre forpliktelser Betingede forpliktelser: Garantiansvar Tall i 1000 kr 3. Tapskostnader pr Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Tall i 1000 kr 4. Tapsavsetning på utlån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger ved starten av perioden * Økning i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Reduksjon i spes. tapsavs. fra tidligere perioder Nye spesifiserte tap i perioden Konstaterte tap, tidligere tapsavsatt Tapsavsatte, ikke inntektsførte renter Spesifiserte tapsavsetninger ved slutten av perioden Konstaterte tap i perioden: Konserntall, i millioner kr * Årsaken til at spesifiserte tapsavsetniger ved begynnelsen av 1999 er 3 mill kr større enn ved utgangen av 1998 er en endring i regnskapsprinsipper. 5. Mislighold Lån til inkasso Lån med "frysavtale" Lån med nedsatt rente Annet mislighold over 90 dager Mislighold over 90 dager: Mislighold mellom 30 og 90 dager: Sum misligholdte lån: Spesifisert tapsavsetning utlån Spesifisert tapsavsetning i prosent av mislighold 53% 59% 57% 51% 51% 49% Konserntall, i millioner kr 6. Utlån fordelt på låntakersektorer og næringer Lønnstakere o.l Offentlig forvaltning Varehandel/hotell og restaurant Jordbruk/skogbruk/fiske og fangst Finansiering, eiendomsdrift o.l Bygg og anlegg Produksjon (industri) Transport og tjenesteytende næringer Utlandet og andre Konserntall, i millioner kr inklusive påløpte renter. 7. Kapitaldekning Kjernekapital Ansvarlig lånekapital (tellende) Uspesifiserte tapsavsetninger (tellende) Krysseieposter Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitalandel 8,76% 9,46% 9,35% 9,70% 9,86% 10,11% Kapitaldekning 11,02% 10,94% 11,26% 11,85% 12,55% 13,67% Konserntall, i millioner kr 8. Kommentar på utvanningsgevinsten i eierbankene: SpareBank 1 Gruppen AS fikk endelig konsesjon til å kjøpe VÅR Gruppen ASA 30. august Selve oppgjøret skjedde i september. Landsorganisasjonen i Norge og og forbund tilsluttet LO ble gjennom en rettet emisjon eier av 10 % av aksjene i SpareBank 1 Gruppen AS. Samtidig fikk FøreningsSparbanken akt sin eierandel fra 24 % til 25 %. Samlet har dette medført at SpareBank 1 Midt-Norge har vannet ut sin eierandel fra 15,2 % til 13 %. SpareBank 1 Midt-Norge eier nå 13 % av den bokførte egenkapitalen i SpareBank 1 Gruppen AS. Investeringen i SpareBank 1 Gruppen AS er ført etter egenkapitalmetoden. Samlet medfører utvanningsgevinst og gevinst som følge av økning i egenkapitalen i SpareBank 1 Gruppen AS ved overtagelsen av VÅR Gruppen ASA en resultateffekt for SpareBank 1 Midt-Norge på ca. 26 mill kr for 3. kvartal. Gevinsten er ført i morbanken på resultatlinjen "Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler" med motpost i balansen "Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper". Begrunnelsen for å føre gevinsten på linjen "Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler" er at dette er en egenkapitaltransaksjon, et nedsalg (en emisjon) som ikke har noen sammenheng med (de ordinære) inntektene fra eierinteressene i tilknyttede selskap. Transaksjonen utløser ikke betalbar skatt. Ut fra en vurdering av bestemmende innflytelse er det heller ikke beregnet utsatt skatt.

8 Resultater fra kvartalsregnskapene 4.kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt 4. kvt 3. kvt 2. kvt 1. kvt (Konsern) Tall i millioner kr Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinnt Kursgevinster og utbytte Innt. av eierinteresser i tilkn. selskap Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader Resultat før tap/gevinst og nedskrivninger Tap på utlån og garantier Nedskrivninger og gevinst/tap ved avgang Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat etter skatt Balansetall fra kvartalsregnskapene Utlån til kunder (brutto) Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital Utlånsendring siste 12 mnd 15,9 % 16,9 % 19,0 % 15,3 % 14,0 % 9,3 % 7,5 % 8,7 % Innskuddsendring siste 12 mnd 13,4 % 9,7 % 10,8 % 7,5 % 11,8 % 3,8 % 6,6 % 5,4 % Misligholdte engasjementer Misligholdte lån (over 90 dager) Misligholdte lån (30-90 dager) Sum mislighold Kapitaldekning Grunnfondsbeviskapital Utbytteutjevningsfond Annen kjernekapital Kjernekapital Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kjernekapitalandel 8,8% 8,6% 8,6% 9,1% 9,4% 8,9% 9,0% 9,8% Kapitaldekning 11,0% 11,0% 11,3% 11,5% 10,9% 9,3% 9,5% 10,8% Drift og rentabilitet Rentemargin i % p.a. 2,77% 3,02% 2,85% 2,77% 2,94% 3,09% 3,24% 3,54% Kostnader / inntekter (eks kursgev/utbytte) 0,61 0,63 0,63 0,62 0,67 0,61 0,55 0,49 Egenkapitalavkastning per kvartal 15,6 % 13,5 % 9,3 % 12,1 % 11,0 % 14,4 % 16,6 % 33,0 % Nøkkeltall grunnfondsbevis Grunnfondsbeviskurs ved utgangen av kvartalet Bokført egenkapital per GFB, i kr Årsresultat etter skatt pr GFB, i kr Antall årsverk og herav i morbanken

9 Grunnfondsbevis Kursutvikling desember desember 2000 Omsetningsstatistikk desember desember / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /06/00 07/ / / / / / /12-00 des98 mar99 jun99 sep99 des99 mar00 jun00 sep00 des00 20 største eiere per 31. desember 2000 Utbyttepolitikk Antall Andel Sparebanken Midt-Norge har som økonomisk mål for Chase Manhattan Bank (Clients Treaty Account) 9,88 % sin virksomhet å oppnå resultater som gir god avkastning Frank Mohn AS ,97 % på den samlede egenkapital. Folketrygdfondet ,86 % Sparebanken Rogaland ,71 % Av det årlige overskuddet tas det sikte på en fordeling IK Lykke, T. Lykke, Lykke Finans ,68 % av dette mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens Sparebanken NOR ,40 % fond som reflekterer deres egenkapitalandel. Tveteraas Finans AS ,06 % Ila Jern, Ila Finans ,91 % Sparebanken Midt-Norge vil vektlegge et konkurranse- Wenaasgruppen AS ,32 % dyktig kontantutbytte. Stiftelsen UNI ,20 % TINE Pensjonskasse ,91 % I den forholdsmessige fordeling mellom kontantutbytte og Ringerikes Sparebank ,85 % utbytteutjevningsfond vil variasjoner kunne fremkomme i Oslo komm. Pensjonskasse ,85 % situasjoner hvor bankens egenkapitalutvikling spesielt må Institusjonen Fritt Ord ,79 % vektlegges. Otto B Morcken ,76 % SMN ansattes fond ,75 % Studentsamskipnaden ,74 % Time kommune ,73 % Adresseavisens Pensjonskasse ,70 % Telespar ,58 % ,03%

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483

Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483 HOVEDTALL (konsern) Beløp i mill. kroner 1998 1997 1996 1995 1994 Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer