Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform"

Transkript

1 SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst i andre inntekter (eksklusive kursgevinster), økt kostnadseffektivitet og god kontroll med mislighold og tap. Reduksjonen på 58 mill. kroner i forhold til 1. kvartal i fjor tilsvarer omlag fjorårets gevinst ved salg av eierandel i SpareBank 1 til FöreningsSparbanken. Konsernets utlån har hittil i år økt med 5% til 34,5 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 16%. Veksten i innskuddene fra privatmarkedet er fortsatt meget god og viste ved kvartalsskiftet en 12-måneders vekst på 11%. Innskuddene fra bedriftsmarkedet er på samme nivå som 1. kvartal ifjor. Rentemarginen ved utgangen av mars utgjorde 2,35%, en reduksjon fra 2,63 ved utgangen av fjoråret. Den reduserte marginen er i hovedsak forårsaket av press på utlånsrentene og stigende pengemarkedsrente. Godt salg av fonds- og forsikringsprodukter ga en vekst i netto provisjonsinntekter på 21%. Kursgevinstene fra verdipapirer er i forhold til 1. kvartal i fjor redusert med 20 mill kroner til 3 mill. kroner. Mislighold og tap er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 16%. Konsernets vekst i privatmarkedet gir økte markedsandeler. Nye kunder i bedriftsmarkedet bekrefter også bankens strategi som totalleverandør for et allsidig næringsliv. Veksten i plassering- og forsikringsområdet fortsetter. Utviklingen i regionen De generelle utviklingstrekkene i norsk økonomi tyder på at vekstpausen nå er over. En fortsatt nedgang i oljeinvesteringene i år bidrar til at Rogaland ikke tar særlig del i denne utviklingen før til neste år. Men deler av næringslivet i fylket kan allerede i år bli positivt påvirket av relativt gunstige konjunkturer internasjonalt, fortsatt positiv utvikling i oppdrettsnæringen, økte boliginvesteringer og noe vekst i privat tjenesteyting. Oppdrettsnæringen og deler av jordbruket ga primærnæringene i Rogaland god vekst sist år. Anslagene for inneværende år er også gode, men sannsynligvis noe svakere enn For industrien tilknyttet produksjon av skip og plattformer vil inneværende år bli preget av omstilling og redusert produksjon. Utviklingen i byggeog anleggsvirksomheten antas å være stabil, på linje med fjoråret. Anslagene for sysselsettingen i Rogaland i inneværende år indikerer en nedgang i sysselsettingen som følge av nedgang i industriproduksjonen og lavere investeringer innenfor oljevirksomheten. Sysselsettingen i privat tjenesteyting ventes fortsatt å øke noe i inneværende år. Rentemarginen Netto renteinntekter ved utgangen av 1. kvartal ble 218 mill. kroner, som er en økning på 3% i forhold til samme periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde renteinntektene 2,35%, ned fra 2,63% ved årsskiftet. Marginen er i hovedsak redusert som følge av bankens gunstige rente på boliglån. Samtidig er markedsrenten økt gjennom kvartalet og bankens innlånskost har også vært påvirket av tiltak som sikret likviditet rundt tusenårsskiftet. Det forutsettes at endringer i innskudds- og utlånsrentene vil gi positiv effekt i løpet av 2. kvartal. Andre driftsinntekter Konsernet fikk i 1. kvartal totalt andre driftsinntekter på 83 mill kroner. Dette er 20 mill kroner lavere enn samme periode i fjor. Grunnen til dette ligger først og fremst i en reduksjon i kursgevinster på verdipapirer på 20 mill. kroner. I 1. kvartal i fjor ga dessuten salg av eiendommer en gevinst på 10 mill kroner. Salget av fonds- og forsikringsprodukter viser en meget positiv utvikling hittil i år. Provisjonsinntektene er økt med 21% i forhold til samme periode i fjor. Kursgevinstene fordeler seg på valuta (7 mill. kroner), sertifikater og obligasjoner (minus 4 mill. kroner) og aksjer, grunnfond og fond (7 mill. kroner). Driftskostnadene Driftskostnadene for konsernet utgjorde ved utgangen av 1. kvartal 155 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,67%, en forbedring fra 1,73% 1. kvartal i Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 51%. Nominelt er kostnadene steget med 15 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Av dette utgjør 10 mill. kroner økte personalkostnader, inkludert økte bonusavsetninger på 5 mill. kroner. I tillegg kommer økte kostnader i forbindelse med teknologi og prosesser. Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

2 Aksjonærene i Fellesdata AS har akseptert tilbudet fra EDB Business Partner ASA om kjøp av alle aksjene i selskapet. Forutsatt at alle betingelser blir oppfylt og tillatelse til kjøpet blir gitt, vil SpareBank 1 SR-Bank, som eier 7,4% av aksjene i selskapet, få en gevinst på 177 mill kroner. Oppgjøret vil sannsynligvis skje i løpet av 2. kvartal. SpareBank 1-bankenes arbeid om overgang til felles teknologisk plattform er igangsatt, og bankene vil i løpet av 2. kvartal 2000 ha gjennomført sluttforhandlinger med EDB Fellesdata AS. SpareBank 1 SR-Bank vil i den forbindelse vurdere å foreta en avsetning i 2. kvartaltilsvarende bankens kostnad i tilknytning til konverteringen. Balansen Hittil i år har utlån økt med 5% til 34,5 mrd. kroner. Dette gir en 12-måneders vekst på 16%, fordelt på privat- og bedriftsmarkedet med henholdsvis 22% og 8%. Utlånsmassen fordeler seg med 64% på privatmarkedet og 36% på bedriftsmarkedet. Vekstøkningen for kundeinnskudd i privatmarkedet viser en 12-måneders vekst på 11%. Innskuddene fra bedriftmarkedet var på samme nivaå som 1.kvartal ifjor. Mislighold Brutto mislighold over 90 dager var ved utgangen av mars 287 mill. kroner, 12 mill. kroner høyere enn ved utgangen av fjoråret. Sett i forhold til den totale låneporteføljen er det prosentvise misligholdet stabilt. Brutto og netto mislighold var ved utgangen av kvartalet på henholdsvis 0,8% og 0,5%. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 114 mill. kroner, som tilsvarer 40%. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetningen på ikke misligholdte engasjementer 147 mill. kroner. Konsernet hadde i 1. kvartal netto tap på 25 mill. kroner. Uspesifiserte avsetninger ble økt med 10 mill. kroner til 243 mill. kroner. Dette er 0,7% av låneporteføljen. Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av mars 11,4%, eksklusiv årets overskudd og 12,1% for banken. Datterselskapene Høy aktivitet i boligmarkedet ga både Eiendoms Megler 1 Rogaland A/S og Westbroker Finans A/S et godt resultat i 1.kvartal. Resultat før skatt ble på henholdsvis 1.5 mill. kroner og 9,5 mill kroner. Bankens grunnfondsbevis Kursen var ved utgangen mars 245 kroner. Antall grunnfondsbeviseiere er i 1. kvartal økt med 91 til Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 10,9%. Andelen tilknyttet Rogaland var 45,2% og de 20 største eierene utgjorde 31,6% Swedbank Markets Folketrygdfondet Tveteraas Finans AS Clipper Shipping A/S SpareBank 1 Midt-Norge Norgeskreditt A/S Arne B. Corneliussen Invest A/S Frank Mohn AS Den norske Bank ASA Pareto Fonds ASA Otto B. Morcken Solvang Shipping AS Institusjonen Fritt Ord Oslo Kom. Pensj.kasse Sparebanken NOR Ringerikes Sparebank Forsand Kommune Helland A/S Bergen Komm. Pensjonskasse Stavanger Aftenbland ,6% 4,9% 2,6% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% Sum 20 største ,6% Utsiktene fremover Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året. Stavanger, 28.april, 2000 Styret for Sparebanken Rogaland

3 Hovedtrekk SpareBank1 SR-Bank - en bank i vekst * Resultat på 122 mill før skatt * 16% vekst i utlån * 7% vekst i innskudd * Fonds- og forsikring øker veksten i provisjonsinntektene til 21% * Økt kostnadseffektivitet * Stabilt mislighold og lave tap Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele RESULTATSAMMENDRAG Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 218 2, , ,63 Netto andre driftsinntekter 83 0, , ,12 Sum driftsinntekter 301 3, , ,76 Sum driftskostnader 155 1, , ,83 Resultat før tap og nedskrivninger 146 1, , ,93 Tap og nedskrivninger 24 0, , ,17 Resultat av ordinær drift 122 1, , ,76 Skattekostnad 30 0, , ,43 Overskudd 92 0, , ,33 Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kapitaldekningsprosent 11,42 10,55 12,12 Kjernekapitalprosent 8,13 8,23 8,63 Forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 16,2 30,0 21,8 Inntekter pr. kostnadskrone ** 1,88 2,04 1,86 Kostnader pr. inntektskrone 0,53 0,49 0,54 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalsslutt Grunnfondsbevisprosent *** 64,8 66,6 64,8 Resultat pr. grunnfondsbevis **** 8,0 13,3 40,4 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis ***** * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Sum driftsinntekter eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler dividert på sum driftskostnader. *** Grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. **** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis. ***** Grunnfondsbeviskapital pluss utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. Regnskap kl. 11:36:02

4 Hovedtall fra resultatregnskapet og balanse SpareBank 1 SR-Bank RESULTATREGNSKAP SpareBank 1 SR-Bank konsern HeleTilsvarende i Hittil i Hittil itilsvarende i Hele Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekt av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst / tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap / gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd ,4 13,3 8,0 Resultat pr. grunnfondsbevis 8,0 13,3 40,4 SpareBank 1 SR-Bank BALANSE SpareBank 1 SR-Bank konsern Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar) Regnskap kl. 11:33:13

5 RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd BALANSETALL FRA KVARTALSREGNSKAPENE Innskudd fra kunder Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Netto utlån til kunder Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER OG NULLSTILLTE LÅN Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån KAPITALDEKNING Bankens fonds Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Immaterielle eiendeler Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag i ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 11,42% 12,12% 11,27% 10,11% 10,55% 11,49% 11,57% 12,24% 14,43% NØKKELTALL FOR GRUNNFONDSBEVIS Børskurs ved kvartalsslutt Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis Grunnfondsbevisprosent 64,8 64,8 66,6 66,6 66,6 66,6 68,6 68,6 68,6 Regnskap kl. 11:32:39

6 Tapsavsatte engasjementer SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 35% 43% Avsetningsgrad 40% 34% 44% Brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte, ikke misligholde engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 40% 41% Avsetningsgrad 41% 40% 38% Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdt i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger pr Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Utlån og tap 2000 SpareBank 1 SR-Bank konsern Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier Tap på tap tap prosent Næring ,12% Personkunder ,01% Overf. uspesifisert Sum ,07% Regnskap kl. 12:16:33

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer