Pressemelding. Stavanger, 26. oktober Styret for Sparebanken Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland"

Transkript

1 Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter fra salg av forsikring og fond - Kostnadsprosent på 1,64 ekskl. omstillingskostnader - Høye kursgevinster fra verdipapirer og valuta - Emisjonsgevinst på 26 mill. kroner Solid vekst i inntekter og resultat SpareBank 1 SR-Bank konsernet oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på 556 mill. kroner, 97 mill. kroner over fjorårets resultat i samme periode. Dette er det klart beste resulatet i bankens historie. Resultatet er oppnådd som følge av fortsatt vekst i driftsinntektene, god utvikling i verdipapirmarkedet, høy kostnadseffektivitet, samt ekstraordinære gevinster. Konsesjon for kjøp av Vår Bank og Forsikring ASA (Vår) Konsensjon for SpareBank 1 Gruppen AS til kjøp av Vår ble gitt i september. SpareBank 1 SR-Bank vil overta Vår s bank- og forsikringsportefølje i Agder og Rogaland fra 13. november i år. SpareBank 1 SR-Bank har i 3. kvartal en gevinst på investeringen i SpareBank 1 Gruppen AS med ca. 26 mill. kroner. Dette er en følge av utvanningseffekten og dertil hørende redusert eierandel fra 15,2% til 13% for SpareBank 1 SR-Bank i forbindelse med emisjonen i SpareBank 1 Gruppen AS i 3. kvartal hvor også LO kom inn som eier av 10% i SpareBank 1 Gruppen AS. God vekst, men press på marginene Konsernets utlån har hittil i år økt med 15% til 37,8 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 20%. Den sterke veksten i innskuddene fra privat- og bedriftsmarkedet fortsetter og viste ved kvartalsskiftet en 12-måneders vekst på 15%. Rentemarginen ved utgangen av september utgjorde 2,35%, mot 2,62% i samme periode i fjor. Den reduserte marginen er i hovedsak forårsaket av relativ lav utlånsrente til boligformål, kombinert med en stigende markedsrente i perioden. Netto provisjonsinntekter fra salg av betalingsformidlingstjenester viser en 12-måneders vekst på 10 %, mens økningene i provisjonsinntektene fra fonds- og forsikringsprodukter økte med 41 %. De totale kursgevinstene på 68 mill. kroner, fordeler seg på valuta (27 mill. kroner), sertifikater og obligasjoner ( minus 1 mill. kroner) og aksjer, grunnfond og fond (42 mill. kroner). Driftskostnadene for konsernet (eksklusiv omstillingskostnader på 50 mill. kroner) utgjorde ved utgangen av 3. kvartal 481 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,64%. Mislighold og tap er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 22,6%. Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året. Stavanger, 26. oktober 2000 Styret for Sparebanken Rogaland

2 Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon / , viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon / eller økonomidirektør Tor Dahle /

3 Hovedtrekk SpareBank1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3.kvartal 20% vekst i utlån 15% vekst i innskudd 41% økning i provisjonsinntekter fra salg av forsikring og fond Kostnadsprosent på 1,64 ekskl. omstillingskostnader Høye kursgevinster fra verdipapirer og valuta Emisjonsgevinst på 26 mill. kroner Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele RESULTATSAMMENDRAG Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 686 2, , ,63 Netto andre driftsinntekter 269 0, , ,12 Sum driftsinntekter 955 3, , ,76 Omstilling 50 0,17 0 0, ,03 Andre driftskostnader 481 1, , ,80 Sum driftskostnader 531 1, , ,83 Resultat før tap og nedskrivninger 424 1, , ,93 Tap og nedskrivninger , , ,17 Resultat av ordinær drift 556 1, , ,76 Skattekostnad 144 0, , ,43 Overskudd 412 1, , ,33 Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kapitaldekningsprosent 10,96 11,27 12,12 Kjernekapitalprosent 7,62 7,83 8,63 Forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Netto ansvarlig kapital Egenkapitalavkastning * 22,6 22,6 21,8 Inntekter pr. kostnadskrone ** 1,67 1,92 1,86 Kostnader pr. inntektskrone 0,60 0,52 0,54 Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved kvartalsslutt Grunnfondsbevisprosent *** 65,3 66,6 64,8 Resultat pr. grunnfondsbevis **** 35,9 31,7 40,4 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis ***** * Overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Sum driftsinntekter eksklusiv netto kursgevinst/tap omløpsmidler dividert på sum driftskostnader. *** Grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital minus fond for vurderingsforskjeller. **** Overskudd multiplisert med grunnfondsbevisprosenten og dividert på antall grunnfondsbevis. ***** Grunnfondsbeviskapital pluss utjevningsfond, overkursfond og grunnfondsbeviseiernes andel av fond for vurderingsforskjeller dividert på antall grunnfondsbevis. Regnskap kl. 13:28:52

4 Kvartalsrapport pr S p a r e B a n k 1 S R -Bank Solid vekst i inntekter og resultat SpareBank 1 SR-Bank konsernet oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på 556 mill. kroner, 97 mill. kroner over fjorårets resultat i samme periode. Dette er klart det beste resulatet i bankens historie. Resultatet er oppnådd som følge av fortsatt vekst i driftsinntektene, god utvikling i verdipapirmarkedet, høy kostnadseffektivitet, samt ekstraordinære gevinster. SpareBank 1 SR-Bank oppnår i 3. kvartal en gevinst på investeringen i SpareBank 1 Gruppen AS med 26,5 mill. kroner. Dette er en følge av utvanningseffekten og dertil hørende redusert eierandel fra 15,2% til 13% for SpareBank 1 SR-Bank i forbindelse med emisjonen i SpareBank 1 Gruppen AS i 3. kvartal hvor også LO kom inn som eier av 10% i SpareBank 1 Gruppen AS. Konsernets utlån har hittil i år økt med 15% til 37,8 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 20%. Den sterke veksten i innskuddene fra privat- og bedriftsmarkedet fortsetter og viste ved kvartalsskiftet en 12-måneders vekst på 15%. Rentemarginen ved utgangen av september utgjorde 2,35%, mot 2,62% i samme periode i fjor. Den reduserte marginen er i hovedsak forårsaket av lav utlånsrente til boligformål og stigende markedsrente. Kursgevinster fra verdipapirer og valuta gir andre inntekter på linje med fjoråret. Mislighold og tap er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 22,6%. Utvikling i regionen Rogaland har ikke i særlig grad tatt del i oppgangen i norsk økonomi som har funnet sted det siste året. Det er særlig nedgangen i oljeinvesteringene som har slått negativt ut i fylket. I tillegg til at dette direkte har rammet virksomheter som arbeider med bygging av oljeplattformer, er verkstedindustrien i fylket også rammet. Utviklingen i næringsmiddelindustrien og produksjon av vareinnsats og investeringsvarer har dessuten vært forholsvis svak, og tilbakeslaget i industrien har gitt negative ringvirkninger til bygge- og anleggsvirksomheten og privat tjenesteyting. Utviklingen i fylket har påvirket arbeidsmarkedet. Sysselsettingen i Rogaland har holdt seg noenlunde uendret de siste to årene, sammenlignet med en moderat vekst for landet som helhet. I det siste året har det vært en klar nedgang i industrisysselsettingen i Rogaland. Sysselsettingen i primærnæringene og bygge- og anleggsvirksomheten har også gått tilbake, mens det har vært en svak vekst i privat tjenesteyting. Den økende arbeidsledigheten i verkstedsindustrien gir grunnlag til bekymring. Som i resten av landet kan en klar økning i realrentenivået bidra til å dempe veksten i husholdningenes forbruk uten at dette fullt ut kompenseres av sterkere vekst i investeringene eller den tradisjonelle vareeksporten. Det er i første rekke myndighetenes satsning på å øke omfanget av de offentlige velferdstjenestene som vil bidra til en beskjeden vekst i den samlede sysselsettingen i fylket. Positive impulser fra utlandet, fortsatt vekst i oppdrettsnæringen, økte boliginvesteringer og noe vekst i privat tjenesteyting bidrar også positivt. Sysselsettingen i jordbruket, industrien og bygge- og anleggsvirksomheten ventes fortsatt å gå ned. Til tross for en beskjeden vekst i sysselsettingen, tilsier svakere vekst i arbeidsstyrken at det ikke er grunn til å vente en ytterligere økning i arbeidsledigheten i Rogaland i de nærmeste to årene.

5 Kvartalsrapport pr S p a r e B a n k 1 S R -Bank Rentemarginen Netto renteinntekter ved utgangen av 3. kvartal ble 686 mill. kroner., som er en økning på 5% i forhold til samme periode i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde renteinntektene 2,35%, mot 2,62% ved årsskiftet. Marginen er i hovedsak redusert som følge av bankens gunstige rente på boliglån i første halvår, kombinert med stigende markedsrente. Marginutviklingen i 4. kvartal vil i første rekke påvirkes av bevegelsen i markedsrenten. Ytterligere renteøkninger i markedet bidrar til fortsatt press på rentemarginen. Andre driftsinntekter Konsernet har etter 3. kvartal totalt andre driftsinntekter på 269 mill. kroner, 6 mill. kroner lavere enn samme periode i fjor. Netto provisjonsinntekter fra salg av betalingsformidlingstjenester viser en 12-måneders vekst på 10 %, mens økningene i provisjonsinntektene fra fonds- og forsikringsprodukter øker med 41%. De totale kursgevinstene på 68 mill. kroner, fordeler seg på valuta (27 mill. kroner), sertifikater og obligasjoner ( minus 1 mill. kroner) og aksjer, grunnfond og fond (42 mill. kroner). Driftskostnadene Driftskostnadene for konsernet (eksklusiv omstillingskostnader på 50 mill. kroner) utgjorde ved utgangen av 3. kvartal 481 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,64%. Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 50%. Nominelt er de totale kostnadene steget med 85 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Av dette utgjør 30 mill. Kroner kostnadsavsetninger i forbindelse med SpareBank 1 Gruppens overgang til felles teknologiplatform og 20 mill er avsatt til interne omstillingstiltak. Økningen i ordinære driftskostnader på 35 mill. kroner er i økte personalkostnader som følge av lønnsøkninger og kompetanseheving, samt økte kostnader i forbindelse med IT-satsing innen SpareBank 1 Gruppen. Mislighold Brutto mislighold over 90 dager var ved utgangen av september 299 mill. kroner, 24 mill. kroner høyere enn ved utgangen av fjoråret. Sett i forhold til den totale låneporteføljen er det prosentvise misligholdet noe økende. Brutto og netto mislighold var ved utgangen av kvartalet på henholdsvis 1,3% og 0,8%. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 119 mill. kroner, som tilsvarer 40%. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetningen på ikke misligholdte engasjementer 150 mill. kroner, en reduksjon i siste kvartal på 7 mill kroner. Konsernet har hittil i år netto tap på 91 mill. kroner. Uspesifiserte tapsavsetninger er økt med 25 mill. kroner til 278 mill. kroner. Dette er 0,74% av låneporteføljen. Balansen Hittil i år har utlån økt med 15% til 37,8 mrd. kroner. Dette gir en 12-måneders vekst på 20%, fordelt på privat- og bedriftsmarkedet med henholdsvis 24% og 16%. Utlånsmassen fordeler seg med 65% på privatmarkedet og 35% på bedriftsmarkedet. Vekstøkningen for kundeinnskudd i privatmarkedet er fremdeles meget høy og viser en 12-måneders vekst på 13,5%. Innskuddsveksten i bedriftmarkedet på hele 19% er forårsaket av god generell økning i innskudd, samt store enkeltinnskudd.

6 Kvartalsrapport pr S p a r e B a n k 1 S R -Bank Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av september 10,96%, eksklusiv årets overskudd og 12,13% for banken. D a t t e r s e l s k a p e n e Høy aktivitet i boligmarkedet ga både EiendomsMegler 1 Rogaland A/S og Westbroker Finans A/S et godt resultat etter 3. kvartal. Resultatet før skatt ble på henholdsvis 9,9 mill. kroner og 25,6 mill. kroner. Bankens grunnfondsbevis Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank vedtok 23. mars 2000 å foreta en rettet emisjon mot ansatte i banken. Tegningskursen ble satt som snitt i perioden august og tegningsperioden 15. august til 14. september. 540 ansatte tegnet seg for totalt grunnfondsbevis til tegningskurs kr. 211,-, inkludert subsidie på 20% blir totalbeløpet kr. 13,1 mill. kroner. Av emisjonsbeløpet blir 5 mill. kroner tillagt grunnfondskapitalen og 8.1 mill. kroner tillagt overkursfondet. Kursen var ved utgangen av september 250 kroner. Antall grunnfondsbeviseiere er i 3. kvartal redusert med 28 til Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 10,9%. Andelen tilknyttet Rogaland var 45,6% og de 20 største eierne utgjorde 31,9%. 1. Swedbank Markets % 2. Folketrygdfondet ,9% 3. Tveteraas Finans AS ,6% 4. Clipper Shipping AS ,3% 5. Sparebanken NOR ,3% 6. SpareBank 1 Midt-Norge ,2% 7. Arne B. Corneliussen ,1% Invest AS 8. Frank Mohn AS ,1% 9. Norgeskreditt AS ,0% 10 Otto B. Morcken ,9% 11. Solvang Shipping AS ,8% 12. Institusjonen Fritt Ord ,8% 13. Ringerikes Sparebank ,7% 14. Oslo Komm. Pensj.kasse ,7% 15. Westco AS ,7% 16 Helland AS ,7% 17. Den norske Bank ASA ,6% 18 Stiftelsen UNI ,6% 19. Forsand Kommune ,6% 20. Bergen Komm ,5% Pensj.kasse Sum 20 største ,9% Utsiktene fremover Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året. Stavanger, 26. oktober 2000 Styret for Sparebanken Rogaland

7 Hovedtall fra resultatregnskapet og balanse SpareBank 1 SR-Bank RESULTATREGNSKAP SpareBank 1 SR-Bank konsern Hele Tilsvarende i Hittil i Hittil i Tilsvarende i Hele (Beløp i millioner kroner) Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte Inntekt av eierinteresser Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto kursgevinst / tap Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Omstilling Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap / gevinst finansielle anleggsmidler Tap på utlån og garantier Resultat av ordinær drift Skattekostnad Overskudd ,4 31,7 35,9 Resultat pr. grunnfondsbevis 35,9 31,7 40,4 SpareBank 1 SR-Bank BALANSE SpareBank 1 SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Overskudd Sum gjeld og egenkapital Poster utenfor balansen: Betingede forpliktelser (garantiansvar) Regnskap kl. 13:24:36

8 Tapsavsatte engasjementer SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Tapsavsatte, misligholdte engasjementer Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer % 45% 42% Avsetningsgrad 40% 45% 44% Brutto nullstillte lån Tapsavsatte, ikke misligholdte engasjementer Tapsavsatte, ikke misligholde engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer % 38% 35% Avsetningsgrad 33% 38% 38% Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i oversiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Tapsvurdering foretas på engasjementer som er misligholdt i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank konsern (Beløp i millioner kroner) Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte tapsavsetninger pr Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning /- Periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger pr /- Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Utlån og tap 2000 SpareBank 1 SR-Bank konsern Utlån og Brutto Inngått Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier Tap på tap tap prosent Næring ,36% Personkunder ,02% Overf. uspesifisert Sum ,23% Regnskap kl. 13:24:37

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer